Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bariery przedsiębiorczości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Przeszkody w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw są identyfikowane na podstawie zaleceń Oslo Manual 2005. Ocena tych rozwiązań, a zwłaszcza stopnia ich przełożenia na statystykę publiczną, wypełnia teoretyczną część artykułu. Jego empiryczne rozważania koncentrują się na ustaleniu najistotniejszych barier innowacyjności w polskich regionach na przestrzeni lat 2004-2006 i 2008-2010. Dostrzeżone nieprawidłowości (metodyczne, empiryczne) mogą się przyczynić do dopracowania sprawozdań PNT-02 i PNT-02u o innowacjach oraz podjęcia niezbędnych działań na rzecz osłabienia barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Barriers to innovation activities in enterprises are identified based on Oslo Manual 2005 guidelines. The assessment of these solutions and especially the level of their reference to public statistics constitutes the theoretical part of the hereby paper, while its empirical discussion concentrates on specifying the most significant barriers to innovation referring to Polish regions in the periods of 2004- 2006 and 2008-2010. The observed shortcomings (methodological, empirical) may become the reason for improving the PNT-02 and PNT-02u reports on innovation, as well as an impulse for undertaking indispensable activities aimed at weakening barriers hampering innovation activities in enterprises. (original abstract)
EN
According to Ansoff 's model of growth every firm is established on a local market and over time broadens its activity, either developing a broad portfolio of products, or gradually covering the whole territory of a country with its sales. If all the opportunities of diversification strategy and market development strategy are exploited, the next natural step in a firm's development is internationalisation. The basic requirement for successful internationalisation is attainment of the internationalisation potential. However, not all the firms successfully reaching the appropriate potential enter foreign markets. Some of the firms deliberately stick to the domestic market. The purpose of the article is to ponder over the possible reasons of such behaviour and to propose in-depth research on that. (original abstract)
3
Content available remote Bariery rozwoju firm rodzinnych
75%
XX
Artykuł poświęcony jest problematyce firm rodzinnych w Polsce, których waga i udział w gospodarce kraju stale wzrasta. W ramach rozważań podjęto próbę identyfikacji barier stojących na drodze do rozwoju przedstawicieli family business. Firmy rodzinne to stale przenikające się dwie warstwy: warstwa rodzinna i warstwa biznesowa, to z nimi związane są przeszkody napotykane przez właścicieli i zarządzających. Przedstawione w artykule bariery to: zatrudnienie i utrzymane wykwalifikowanej kadry pracowniczej, sukcesja i związane z nią problemy natury prawnej, a także bariera która dotyczy również firmy nierodzinnych związana z pozyskaniem kapitału na dalszy rozwój. Ponad to w artykule przedstawiono niektóre z możliwych do podjęcia przez firmy rodzinne strategii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the issues of family corporations in Poland, which the weight and the participation in the country's economy constantly are growing. The attempt was taken as the part of solutions to identify the barriers towards the development of the family business. Family corporations are two constantly interpenetrating layers: family layer and business layer obstacles come across by owners are connected with it is them and managing. Barriers described in the article it: employment and held of qualified employee staff, the inheritance and problems associated with her of the legal nature, as well as the barrier which is also regarding the company nonfamily associated with raising capital to the subsequent development. Furthermore, there were submitted some feasible strategies of the development of the family companies. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest dokonanie przykładowej dekompozycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw na dwóch poziomach: danych ilościowych i tzw. danych jakościowych, pozyskiwanych z badań koniunktury metodą testu koniunkturalnego. Doboru danych dokonano w taki sposób, aby ukazać istotne różnice w strukturze przedsiębiorstw z punktu widzenia ich liczby, zatrudnienia, produktywności w Polsce na tle UE-27. Dokonano także oceny występujących barier przedsiębiorczości oraz reakcji małych i średnich przedsiębiorstw na kryzys gospodarczy. Połączenie analizy statycznej z dynamiczną stało się możliwe dzięki sięgnięciu do nowej idei badań sektora MŚP wprowadzanej przez Komisję Europejską, a także do badań koniunktury prowadzonych przez GUS. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary researches focused on the SME's sector need on the one hand a more holistic approach and, on the other hand, a more disaggregated perspective. In the context of the SME structure the article answers the question whether the business barriers are the same for small and medium enterprises. It also reveals which of those barriers played the main role in that period. The results showed that the biggest barriers both for small and medium enterprises were of market character and were related to the shrinking demand and uncertainty of general economic situation. The financial indicators were very sensitive to economic crisis, especially in the years 2007-2009. (original abstract)
XX
W artykule dokonano analizy i wybrano jedenaście barier ograniczających wdrożenie podejścia procesowego w organizacjach w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych dokonano analizy i utworzono model ISM. Z badań wynika, że u podstaw problemów związanych z wdrażaniem systemu leżą: opór ze strony pracowników oraz brak środków finansowych. Badania wskazują, że skuteczne wdrażanie systemu opartego o jakość wymaga zmiany mentalności polskich pracowników, odpowiednie szkolenia, zwiększenie zaangażowania kierownictwa, a w ostatniej kolejności poszukiwanie nowych środków finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses eleven selected barriers to the implementation of the process approach in Polish organizations. Based on a survey, analysis has been carried out and the ISM model was created. The results of the research show that the underlying barriers are: the employee's resistance to change and the lack of financial resources. Studies show that effective implementation of the system based on the process approach requires change in the mentality of Polish employees. Adequate training should be introduced and implemented, and the involvement of management should be increased. Of less importance is the search for new funds. (original abstract)
XX
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym. Ta grupa przedsiębiorstw odróżnia się od innych podmiotów specyficznymi cechami, m.in. sposobem zarządzania. Wiedza właścicieli - przedsiębiorców z zakresu kierowania przedsiębiorstwem w przypadku zwłaszcza małych przedsiębiorstw, jest często niewystarczająca, a decyzje są niejednokrotnie podejmowane intuicyjnie. Ważnym problemem są przeszkody tkwiące w działaniach właścicieli firm, związane z ich postawą. Przyjmowane przez nich rozwiązania dla zapewnienia doraźnego sukcesu lub w dłuższej perspektywie stabilności firmy - podejmowane są spontanicznie - na zasadzie wykorzystania pojawiających się szans. Należy jednak pamiętać, że rodzaj, wielkość i zakres trudności w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw - są uzależnione od wielu czynników, w tym również od wieku przedsiębiorstwa. Charakterystyczny dla funkcjonowania tych firm, jest proces wzrostu, przechodzenia w kolejne fazy rozwojowe, poprzedzone kryzysami. W poszczególnych etapach życia małego przedsiębiorstwa pojawiają się nowe wyzwania, które wymagają trafnych decyzji, podjęcia ryzyka i pokonywania trudności. Stąd ważne wydaje się właściwe dobranie instrumentów, które będą pomagały w ich pokonaniu. W artykule, na tle popularnych modeli wzrostu przedsiębiorstwa, analizie poddano bariery występujące w przełomowych momentach funkcjonowania małej i średniej firmy i podjęto próbę ich usystematyzowania. Na tak zarysowanym tle przedstawiono wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej, które mogą wspierać przedsiębiorców w niwelowaniu negatywnych skutków kryzysów, występujących pomiędzy kolejnymi fazami wzrostu przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Small and medium-sized enterprises play a significant role in economic development. This group of enterprises differs from other entities by specific features, including way of management. Knowledge of owners - entrepreneurs in the field of business management in the case of especially small enterprises, is often insufficient, and decisions are often taken intuitively. An important problem is the obstacles inherent in the activities of business owners related to their attitude. The solutions they adopt to ensure ad hoc success or in the long-term stability of the company - are taken spontaneously - based on the use of emerging opportunities. However, it should be remembered that the type, size and range of difficulties in the functioning of small and medium enterprises - depend on many factors, including the age of the enterprise. Their functioning is characterized by a growth process, which usually takes place by passing through successive phases of development preceded by crises. At individual stages of company life, new challenges arise that require accurate decisions, taking risks and overcoming difficulties. Hence, it seems important to choose the right instruments that will help in overcoming them. In the article, taking into account the popular models of enterprise growth, the barriers occurring at the crucial moments of the functioning of small and medium-sized companies were analyzed and an attempt was made to systematize them. On such a background - selected management accounting tools are presented that can support entrepreneurs in mitigating the negative effects of crises occurring between successive stages of enterprise growth. (original abstract)
XX
W ostatnich dwóch dekadach najszybciej rozwijającym się sektorem w Polsce jest sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Stanowi on podstawę gospodarki, zapewnia miejsca pracy i w dużym stopniu tworzy PKB. Do barier ograniczających rozwój tego sektora zalicza się m.in. bariery podatkowe, administracyjno-prawne oraz brak wykwalifikowanej siły roboczej. Największym problemem sektora MMŚP wydaje się jednak finansowanie działalności. Celem artykułu jest analiza źródeł finansowania, z jakich firmy korzystają najczęściej, świadomość ich istnienia oraz bariery dostępności poszczególnych form finansowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Over the last two decades micro, small, and medium-sized enterprises (MSME) were the fastest growing sector of Poland's economy. It has become a major driver of economic growth, accounting for a significant number of jobs and making a substantial contribution to the GDP. Among the barriers to its continued growth, there are tax-related and legal-administrative constraints, or a lack of a qualified workforce. However, it seems that the greatest problem that the sector faces is funding. This paper aims to identify the most commonly used sources of SME financing alongside the companies' awareness of available funding sources, and the barriers to accessing these.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę danych zgromadzonych w ramach projektu badawczego "Determinanty rozwoju firmy innowacyjnej". Dane te dotyczyły czynników ograniczających możliwości rozwojowe małych firm technologicznych z obszaru aglomeracji łódzkiej. Wyselekcjonowano i przebadano w formie wywiadu bezpośredniego 45 takich firm. Okazało się, że najważniejszą barierą ograniczającą rozwój tych firm jest bariera rynkowa rozumiana jako ograniczony popyt i wysoki poziom konkurencji. Podobne badania przeprowadzane w Europie Zachodniej pozwalają stwierdzić inny rodzaj ograniczeń: ograniczenia w dostępie do kapitału i źródeł finansowania (bariery finansowe).
9
Content available remote Kultura przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych i Europie
75%
XX
Przedsiębiorczość jest powszechnie uznawana za jeden z kluczowych warunków rozwoju gospodarczego. Rozumiana jest zazwyczaj jako swoista kompozycja cech osobowości, którymi odznaczają się osoby przedsiębiorcze. Jednakowoż, jak wynika z literatury przedmiotu przedsiębiorczość indywidualna to jedna strona medalu. Drugą stroną są uwarunkowania tkwiące w kulturze społeczeństwa, które mogą stymulować albo ograniczać przedsiębiorczość (Berger 1994). Przedmiotem artykułu są właśnie owe kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, prowadzące do sformułowania pytań i hipotez dotyczących różnic pomiędzy kulturą przedsiębiorczości w USA i Europie. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że przedsiębiorczość jest kulturowo uwarunkowana i a hipotezą jest stwierdzenie, że główną wartością różniąca obydwa te kręgi kulturowe, która wpływa na przedsiębiorczość jest gotowość do podejmowania ryzyka. (fragment tekstu)
EN
This paper examines various factors that are impacting entrepreneurial intentions. It's a bi-country study exploring culture and entrepreneurship in the USA and Europe. The thesis of the article is that entrepreneurship is culturally conditioned and the hypothesis is that the main difference between these two differing cultural circles, which affects entrepreneurship is the willingness to take risks. (original abstract)
EN
Small and medium-size enterprises (SME) are the backbone of every economy. Usually they create half of state added value and employ about two thirds of employees. Because of their importance for each country, we decided to write about their problems in relation to obtaining finance. Small size is the primary reason why they have problems securing a bank loan. Furthermore, they usually have a short business history and weak capital power. Unemployment of young people is not a problem only in Slovakia but also in the European Union in general. In 2013, more than 30% of young people under 25 years old were without work - an alarming number. Supporting entrepreneurship is one to decrease this figure. In 2011-2012, we conducted research on young Slovak entrepreneurs and the problems they encounter in starting a business. In this study, we try to illustrate the present business obstacles and issues with financing of young businessmen in Slovakia. The main objective of the study is to conduct a theoretical knowledge review on financing of SMEs and to analyse the main factors that make obtaining finance more difficult in Slovakia. We would also like to show different points of view of young entrepreneurs and potential young entrepreneurs in Slovakia on financing businesses and also the different viewpoints of men versus women. After this analysis, we would like to offer a summary of opinions to solve this problem. Slovakia has a big problem with unemployment of young people and one of the ways how this issue could be solved would be to support young businessmen in overcoming obstacles in starting their own businesses. (original abstract)
XX
Przeprowadzona w referacie wprowadzającym pozytywna ocena niektórych działań reformatorskich w przedsiębiorstwach może cieszyć nie tylko praktyków gospodarczych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest ona dokonana na tle ogólnego niezadowolenia z osiągnięć reformy. Życzeniem naszym byłoby usłyszeć ją ponownie w warunkach wyższej skuteczności reformy widocznej w sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Ocena przeprowadzana przez praktyka pozwala wierzyć, że osiągnięcia te są możliwe o ile uda się pokonać bariery hamujące wdrażanie zasad reformy gospodarczej w przedsiębiorstwach. Bariery te mają charakter ograniczeń wywołanych bardzo różnorodnymi czynnikami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Najogólniej, bariery działań reformatorskich w przedsiębiorstwach mają swe źródła w trzech niżej wymienionych płaszczyznach: braku odpowiedniego klimatu dla reformy - otoczki reformy, niejednoznacznym sprecyzowaniu kryterium racjonalności działalności przedsiębiorstw, instrumentalnym traktowaniu systemów motywowania. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja organizacyjnych barier i sposobów doskonalenia jakości usług w administracji publicznej. Omówiono aktualne działania projakościowe i problemy związane ze stosowaniem podejścia procesowego. Wskazano na konieczność zróżnicowania dostępu do usług poprzez stosowanie one-stop-shop-ów, kiosków i koncepcji e-government. (abstrakt oryginalny)
EN
The target of the paper is to identify organizational barriers and means of quality improvement of services rendered by public administration. The article presents current pro-quality activities and problems connected with application of the process approach. The author emphasizes the necessity of diversification of the access to services, recommending one-stop-shops, kiosks and the concept of e-government. (original abstract)
13
Content available remote Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie teoretyczne
75%
XX
W prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy napotykają na róŜnego typu bariery i ograniczenia, które determinują ich rozwój. Bariery te są zróŜnicowane i zaleŜą od wielu czynników np.: lokalizacji firmy, rodzaju branŜy, wielkości przedsiębiorstwa. Pod pojęciem barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw rozumie się wiele róŜnych problemów, takich jak: bariery dotyczące popytu, wzrostu przedsiębiorstwa, czy ograniczone środki finansowe. Celem artykułu jest przedstawienie barier rozwoju przedsiębiorstw naleŜących do sektora MŚP. W artykule omówiono dwie grupy barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: bariery o charakterze zewnętrznym oraz bariery o charakterze wewnętrznym. Wskazano, iŜ ograniczenia zewnętrzne związane są z otoczeniem, w którym dane przedsiębiorstwo działa, zaś bariery o charakterze wewnętrznym dotyczą słabości zarządzania, ograniczeń związanych z produkcją oraz rozmiarem działalności.(abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurs encounter a variety of barriers and limitations that determine development of their businesses. These barriers are varied and depend on a number of factors, for instance, location of a firm, sector of operations, size of an enterprise. Barriers to development of small and medium-sized enterprises are defined as many different problems, such as: barriers concerning demand, growth of an enterprise or restricted financial resources. It is the objective of this paper to discuss barriers to development of enterprises classified as SMEs. Two groups of barriers to development of small and medium-sized enterprises are discussed: external and internal. External limitations are connected to the environment of a given enterprise, whereas internal barriers relate to management weaknesses, limitations associated with production and scale of operations. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie głównych barier rozwojowych, jakie napotykają na swej drodze mali i średni przedsiębiorcy, które określają specyfikę rynku, na jakim przychodzi im działać. Większość tych barier ogranicza szybkość i skuteczność dalszych przekształceń systemowych w całej gospodarce. (fragment tekstu)
EN
This paper presents the barriers for development which the small and medium entrepreneurs encounter and which define the characteristics of the market the entrepreneurs operate. The majority of these barriers limit the fastness and the effectiveness of the further comprehensive changes in the whole economy. (original abstract)
XX
Celem prezentowanego tekstu jest przedstawienie opinii - zarówno banków, jak i przedsiębiorców, ubiegających się o kredyty - na temat barier (kredytowania małych firm. W artykule przyjęto założenie, że banki pomimo Konkurowania o obsługę finansową małych firm, nadal stwarzają im wiele ograniczeń w dostępie do kredytów. (fragment tekstu)
EN
Accessibility to banks' credits for many small enterprises is limited in considerable degree. The main aim of the article is to perform opinions of both the banks as well as firms applying about credits resulting from analyses and researches about barriers of giving credits to small firms. In the article accepted foundation, that banks although competing about financial service of small firms, they create them many limitations in access to credits still. Both banks as well as businessmen perceive that credit limitations in our economy still exist, which are relating to six main categories: the guarantee, cost of credit, economical-financial situation of enterprises, complicated procedures, sociological-psychological barriers as well as credit frauds. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule autor, bazując na modelach rozwoju organizacji oraz teoretycznych propozycjach w zakresie organizacji funkcji personalnej, podejmuje próbę określenia barier wzrostu przedsiębiorstwa związanych z realizacją funkcji personalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the present article the author tries to determine barriers of business growth related to the personnel function. He discusses the models of organization development and theoretical proposals of organization of the personnel function. The article finishes with the author's own proposal of barriers of business growth related to the personnel function. (original abstract)
XX
Zawarta w artykule analiza cyklu życia małego przedsiębiorstwa prowadzi do wniosku, że najistotniejszymi barierami rozwojowymi są skromne źródła informacji finansowej oraz brak umiejętność przedsiębiorcy rozpoznawania własnej kondycji finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Analysis of the life cycle of a small company leads to the conclusion that the most important barriers in company's development are: insufficient financial Information sources and deficiency of managerial skills in recognition of the business situation. (original abstract)
18
Content available remote Wspieranie rozwoju struktur klastrowych - modele, instrumenty, bariery
75%
XX
W Polsce w ostatnich latach dynamicznie rośnie zainteresowanie klastrami. Powstają różnego rodzaju inicjatywy, których celem jest rozwój silnych i konkurencyjnych specjalizacji gospodarczych, mogących stać się w konsekwencji motorem rozwoju gospodarki danego regionu. Znacząca część inicjatyw klastrowych jest realizowana poza ramami polityki gospodarczej państwa. Część inicjatyw jest natomiast wynikiem realizacji strategii i programów szczebla regionalnego i krajowego. Klastry powstają właściwie we wszystkich sektorach gospodarki. Występują zarówno w przemyśle, usługach, sektorach wysokich technologii, jak i w sektorach tradycyjnych. Zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce sprawiają, że aby konkurować na rynku globalnym, trzeba uzyskać przewagę konkurencyjną, której źródłem są specyficzne czynniki regionalne. Zatem klaster jako skupisko przestrzenne i zarazem forma organizacji sieciowej może stanowić zalążek współpracy służącej do uzyskania przewagi konkurencyjnej o charakterze globalnym. Koncepcja klastrów pojawiła się w ostatnim dziesięcioleciu jako kluczowa idea poprawy konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. Obszerny i wciąż powiększający się zbiór studiów przypadków obejmuje dokumentację klastrów, ich charakterystykę i ewolucję w czasie. (fragment tekstu)
EN
Clusters are perceived as "catalysts" of progress and competitiveness. Thus, the stimulation of their development has become a significant element of EU countries' policy. In Poland for a couple of years clusters have become the object of special interest of public authorities of different levels as well. The selection of proper instruments that support cluster development poses a peculiarly significant problem. They have to match the realities of the economy and region. However, the policy of clusters' development encounters many obstacles. The indicated issues are the subject-matter of this case study which is based on a series of profound studies on that matter and empirical author's own research. (original abstract)
19
Content available remote Bariery wykorzystania PPP w Polsce w rozwoju przestrzeni miejskiej
75%
XX
Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, iż na każdym etapie ścieżki prowadzącej do realizacji projektu w formule PPP pojawiają się problemy - najbardziej są widoczne w momencie wstępnych przygotowań oraz przygotowań merytorycznych. Przejście do następnej fazy realizacyjnej wymaga bowiem nie tylko wiedzy fachowej, ale także odwagi decyzyjnej. Obawa przed podjęciem decyzji, w szczególności w świetle nieprecyzyjnej regulacji prawnej, zniechęca do używania formuły PPP. (fragment tekstu)
EN
Studies conducted in 11 Polish cities in the first half of 2009 with the financial support of Ernst & Young Better Government Programme, grant title: The EU single market regulations and legislation of public-private partnership (PPP) in urban development projects in Poland have produced several conclusions concerning both the perception of the idea of public-private partnership in Poland and real preparation for its implementation. The aim of the paper is to verify barriers, known from literature, that hinder joint operations within the public-private partnerships. (original abstract)
XX
W procesie transformacji systemowej kraje byłego bloku wschodniego, obok właściwych krajom Europy Zachodniej barier rozwoju przedsiębiorczości, musiały pokonać przeszkody charakterystyczne dla ich sytuacji polityczno-gospodarczej. Mogło to nastąpić poprzez reprywatyzację istniejących firm państwowych lub w wyniku promocji przedsiębiorczości i zwiększania liczby nowych podmiotów gospodarczych. Szybko okazało się, że skutki prywatyzacji dużych firm państwowych są niezadowalające. Znaczna cześć tych firm, mimo prywatyzacji, nie dostosowała wystarczająco szybko starych struktur do potrzeb liberalnego rynku i upadła. Równie szybko przekonano się, że postawienie na mikro i małą przedsiębiorczość przynosi większe efekty, gdyż takie firmy rozwijają się zdecydowanie szybciej. Polityka wspierania rozwoju przedsiębiorczości ma obecnie charakter globalny. Inicjatywy w tym zakresie podejmowane są przez samorządy lokalne, w ramach rozwoju przedsiębiorczości regionalnej, oraz przez poszczególne kraje. Realizowane są również na poziomie prawodawstwa europejskiego. Celem niniejszego artykułu jest ocena retrospektywna zmian w tym okresie, w zakresie opinii przedsiębiorców dotyczących najistotniejszych przeszkód w podejmowaniu i prowadzeniu działalności, oraz dokonanie analizy porównawczej z podobnymi badaniami, w innych krajach Europy, w celu wskazania, czy i w jakim zakresie różnią się te bariery w innych gospodarkach oraz czy są one również postrzegane w podobnym stopniu przez polskie środowisko przedsiębiorców. (fragment tekstu)
EN
Poland has been promoting in the world statistics for more than a dozen years in terms of business conditions and entrepreneurship. However, Polish entrepreneurs in their opinions do not confirm this. The retrospective assessment of barriers to entrepreneurship is constantly pointing to similar causes, and Polish entrepreneurs have poorly assessed business conditions which, in their opinion, have not improved for several years. The catalog of the most important barriers is different from that indicated by entrepreneurs in Europe. Polish entrepreneurs, constantly from the beginning of transformation processes, are the main barriers to legal and administrative solutions, including taxation. On the other hand, Polish entrepreneurs show one of the highest indicators of their willingness to start a business and recognize that this is the best way to pursue a career. Polish entrepreneurs also have strong assets. They are confident of the skills they have, a high level of optimism, a tendency towards risk and willingness to use the higher risk in Europe. This makes young Polish entrepreneurship a special opportunity for the development of the Polish economy and its broader integration into international markets. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.