Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 188

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Balance sheet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
100%
XX
Artykuł stanowi syntetyczny bilans transformacji systemowej w okresie minionych 30 lat w kontekście cyfryzacji i wirtualizacji polskiej gospodarki. Eksponuje porównanie elementarnych danych ilościowych początku transformacji z aktualnymi. Identyfikuje dwa mity transformacji i wskazuje na zagrożenia z nich wynikające. (abstrakt autora)
EN
The article is a synthetic balance of system transformation over the past 30 years in the context of digitization and virtualization of Polish economy. It exposes elementary quantitative data comparing the beginning of the transition from the current data. Formulates two myths of transformation and points to the risks resulting from them. (author's abstract)
XX
W niniejszym artykule poruszono problem jednej z pozycji znajdujących się w bilansie klubu sportowego, jaką są karty zawodnicze. Kolejne części dotyczą warunków formalnych kart zawodniczych oraz ich wyceny, amortyzacji, aktualizacji wartości, aby dać jak najpełniejszy obraz tej pozycji bilansowej. Przedstawiono informacje dotyczące manipulacji wartością aktywów. Dokonano również weryfikacji hipotez oraz ogólnie podsumowano problem wyceny kart zawodniczych w kontekście manipulacji, przy wykorzystaniu literatury przedmiotu. Artykuł nawiązuje do sprawozdań finansowych kilku znanych polskich i zagranicznych klubów piłkarskich. Przedstawiono w nim przykład dotyczący wpływu wyceny karty zawodniczej na wartość aktywów.(abstrakt oryginalny)
EN
This article begins with introducing the statement that issues concerning transferring players are vital for a sport club's balance sheet. Its another parts are about formal requirements, pricing, amortization, actualization of value of the transfers in order to provide a comprehensive view on them. Then, the presented information regards manipulating the transfers' value. Finally, the issue of the football transfers is concluded in the context of pricing manipulations with a support of literature. The article contains some information from well-known Polish and foreign football clubs' financial statements as well as an example representing the impact of transfer pricing on the assets value.(original abstract)
XX
Realność sald rozrachunków handlowych w bilansie powinna wynikać z potwierdzenia, że przedstawiają one ściągalny dług, reprezentują rezultat wszystkich nie rozliczonych transakcji, zostały wykazane zgodnie z wymogami prawa i przyjętymi zasadami rachunkowości.Zgodnie z art. 26 Ustawy o rachunkowości wykazane w księgach należności i zobowiązania handlowe podlegają inwentaryzacji poprzez uzyskanie od kontrahentów pisemnego potwierdzenia salda wskazanego w księgach rachunkowych. Za prawidłowy termin inwentaryzacji uważa się przy tym okres obejmujący trzy ostanie miesiące roku obrotowego do dnia 15 następnego miesiąca. (fragment tekstu)
XX
Małe i średnie podmioty gospodarcze to najliczniejsza grupa spośród wszystkich podmiotów gospodarujących. Regulacje polskiego prawa bilansowego kierowane są przede wszystkim do dużych spółek, często notowanych na giełdzie. W związku z powyższym należy zastanowić się nad dostosowaniem norm prawnych w zakresie rachunkowości do potrzeb małych i średnich podmiotów gospodarczych.(abstrakt oryginalny)
EN
Economical practice very often formulates questions about legal regulation for small and medium entities. The specificity of those units causes that they don't need legal regulations, in the field of accounting and financial reporting, for big enterprises. The main porpouse of this article is an attempt to answer following question: is it valid to create separate legal regulations, in the field of accounting and financial reporting, for small and medium entities.(original abstract)
6
Content available remote Aktywa niematerialne a priorytet w sprawozdawczości finansowej
100%
XX
Celem artykułu jest koncepcyjne uporządkowanie argumentów podnoszonych przez zwolenników szerszych ujawnień aktywów niematerialnych w sprawozdaniach finan- sowych. Określone argumenty mogą wynikać z obranego priorytetu w sprawozdawczości finansowej - podejścia bilansowego lub podejścia wynikowego. Zwolennicy podejścia bilan- sowego dążą do ujawniania szerokiej gamy aktywów niematerialnych. Podstawowym ogra- niczeniem w tym względzie jest dla nich natura zasobów niematerialnych, która utrudnia ich zidentyfikowanie i pomiar. Z kolei zwolennicy podejścia wynikowego dopuszczają szersze ujawnienia aktywów niematerialnych wówczas, gdy dostrzegają konieczność przypisywania nakładów ponoszonych na ich rozwój do uzyskiwanych dzięki nim korzyści.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to conceptualize arguments raised by the proponents of broader disclosure of intangible assets. The balance sheet approach supporters tend to disclose a wide range of intangible assets. The nature of an asset can be the major obstacle to achive that goal. The income approach proponents can allow for wider disclosures too. Nevertheless they must be justified by the need to match costs with associated benefits.(original abstract)
XX
Tradycyjna klasyfikacja operacji bankowych wyróżnia operacje aktywne (czynne), pasywne (bierne) oraz usługowe (pośredniczące), ale w literaturze znaleźć można wiele przykładów rozbieżnego definiowania operacji bankowych opartych na kryterium bilansu - np. podejście stricte rachunkowe lub brak odwołania do konkretnych pozycji aktywów czy pasywów. Powiązanie konkretnych działań banku z pozycją w bilansie najlepiej oddaje istotę klasyfikacji, wymaga jednak znajomości nie tylko samego bilansu, ale również rodzajów pozycji pozabilansowych. Zarówno aktywa, jak i pasywa nie mają charakteru jednorodnego, co oznacza, że dla ich opisu powinno się uwzględniać kryteria dodatkowe, które dopełniają charakterystykę opartych na nich operacji bankowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The traditional classification of banking operations distinguishes active, passive and intermediating operations. However, in literature you can find many examples of divergent definitions of banking operations based on the criterion of balance - for example, purely accounting approach or the lack of references to specific parts of assets or liabilities. Linking specific banking operation with the bank's balance sheet position best captures the essence of classification, however, it requires the knowledge not only of the balance, but also the off-balance positions. Both assets and liabilities are not homogeneous, which means that their description should include additional criteria that complement the characteristics of banking operations classified by them.(original abstract)
XX
Zasady ustalania wysokości wyniku finansowego podmiotów gospodarczych są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 1991 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Ustalony w ten sposób zysk brutto stanowi podstawę opodatkowania. Autorka przedstawiła dwie metody ustalenia podatku dochodowego: jako skorygowany zysk brutto i jako nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania.
EN
In theory there are 3 methods of calculating incomes taxation for economic subjects: 1. we assume that incomes taxation is gross income resulting from well kept business books, 2. we assume that incomes taxation is corrected gross income, 3. we assume that incomes taxation is defined distinctly in tax law so it is not the category of gross income that is a basis for its calculation. In practice only two methods of calculating incomes taxation are used: the 2-nd and the 3-rd. Polish tax legislation is based on the 3-rd method. (original abstract)
9
Content available remote Koncepcja państwowego bilansu geologiczno-górniczego
75%
XX
Celem artykułu jest wypracowanie ogólnych założeń koncepcji bilansu geologiczno-górniczego, którego obowiązek sporządzania w cyklach rocznych spoczywałby na rządowej administracji publicznej. Jego przedmiotem jest prezentacja kontekstu wysunięcia tej koncepcji, która wyjaśnia istotę, przeznaczenie i cel sporządzania bilansu, jak również propozycja jego ramowej konstrukcji . (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to discuss the general assumptions underlying the concept of geological and mining balance, which the state's public administration would be obliged to prepare in annual cycles. The author presents the context for suggesting this concept, which explains the essence, the role and the goal behind the preparation of the discussed balance, as well as a proposal for its framework construction. (original abstract)
XX
Dokonano określenia tendencji zmian intensywności produkcji roślinnej w aspekcie gospodarowania azotem. Analiza porównawcza charakteru i sposobu gospodarowania azotem, na poziomie województw, dotyczyła okresu 2002-2015. Obejmowała ona porównanie sald i efektywności wykorzystania azotu oraz tempa i kierunku trendów dopływu i odpływu w cyklu produkcji rolniczej. Analiza strukturalna i ilościowa obu stron bilansu azotu brutto dostarcza wielu informacji o warunkach prowadzenia produkcji rolniczej. O ile przeciętnie w skali kraju w latach 2012-2015 następowała umiarkowana intensyfikacja (typ A=) produkcji roślinnej, o tyle pomiędzy regionami Polski występowały znaczące różnice. Pod względem oceny agrośrodowiskowej i sposobów gospodarowania azotem, pozytywnie wyróżniały się województwa: lubuskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.(abstrakt oryginalny)
EN
The study identifies trends in changes of the intensity of agricultural production in terms of nitrogen management. A comparative analysis of the character and kinds of nitrogen management at the voivodship level concerned the period 2002-2015. The analysis included a comparison of balances and use efficiency of gross nitrogen, as well as the pace and direction of the trend of inputs and outputs in the cycle of agricultural production. The structural and quantitative analysis of both sides of the gross nitrogen balance provides a lot of information about the conditions of agricultural production in the aspect of nitrogen management. While the intensification of plant production is moderate (type A =) in the scale of the country, there are significant differences among individual regions of Poland. In terms of agro-environmental assessment and nitrogen management types, the Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie and Zachodniopomorskie voivodeships stood out positively.(original abstract)
11
Content available remote Schyłek informacyjnej funkcji bilansu - ujęcie cybernetyczne
75%
XX
Bilans, jako najważniejsza część sprawozdania finansowego, od początków jego sporządzania był głównym obszarem realizacji przez przedsiębiorstwa funkcji informacyjnej. Globalizacja i rozwój rynków kapitałowych sprawiły, że potrzeby informacyjne czytelników sprawozdania finansowego znacznie wzrosły. Obok liczb potrzebują oni coraz więcej wyjaśnień dotyczących sposobu prowadzenia działalności, wielowymiarowych efektów tej działalności oraz perspektyw do budowania wartości przedsiębiorstwa w przyszłości. W artykule podjęto próbę weryfikacji hipotezy: bilans jako główny element sprawozdania finansowego nie przekazuje wystarczających informacji umożliwiających prognozowanie przyszłej sytuacji jednostki. W tym celu skupiono uwagę na cybernetycznym spojrzeniu na przedsiębiorstwo. We wnioskach wskazano, że informacja niefinansowa w postaci opisu słownego staje się coraz częściej głównym sposobem realizacji funkcji informacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Balance as the most important part of a financial report has been, ever since it was first made, the major place of the information function implementation. Globalisation and the development of capital markets made the information needs on the part of financial report readers increase considerably. Besides numbers they need more and more explanations on the ways how to do business, on its multidimensional effects as well as prospects for corporate value creation in the future. The article attempts to verify the thesis: balance as the major element of a financial report does not provide enough information allowing for the forecasting of the future situation of the entity. In this connection, it focuses on a cybernetic approach to enterprise. The conclusions indicate that the non-financial information in the form of verbal description is more and more often the major place of the information function implementation.(original abstract)
XX
Przedstawiono koncepcję sprawozdania bilansowego, w którym ujęto aktywa społeczne zaangażowane w działalność firmy, oraz model wyceny tych aktywów i kapitału ludzkiego (skapitalizowana wartość kosztów utrzymania i edukacji).
EN
The purpose of the paper is to suggest methods of valuation of social assets and human resources for the purposes of the running of a complete accounting system. In adition to valuating procedures the paper offers a description of how to account for economic phenomena relating to human resources and to present in the balance sheet the appropriate assets and resources. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono współczesne uwarunkowania rachunku bilansowego. Przedstawiono zasady konstrukcji prospektywnego rachunku bilansowego.
EN
In the accounting system, in the broad sense of the word, the balance-sheet account is of great importance. Considering the need for better utilization of accountancy in the contemporary processes of financial administration, the prospective form of that account is worthy of notice. That is why in the paper, after a short characterization of the contemporary balance- sheet account as dependent on certain conditions,, the procedures of constructing the pro forma balance-sheet based on the solutions used in free market economy are presented.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja problemu niedopasowania terminowej struktury zapadalności aktywów i wymagalności pasywów polskiego sektora bankowego oraz polskich banków giełdowych. Przeanalizowano terminową strukturę bilansową polskiego sektora bankowego w latach 2010 i 2019, jak również polskich banków giełdowych w 2019 roku. Wyniki tej analizy wskazują na znaczne niedopasowanie w strukturze terminowej aktywów i pasywów polskich banków oraz na konieczność istotnej przebudowy struktury pasywów w kierunku ich wydłużenia. Ponadto zostały zidentyfikowane najbardziej i najmniej bezpieczne polskie banki giełdowe pod względem niedopasowania terminowej struktury bilansowej. Opisano również banki, w których zachodzą odwrotne tendencje w strukturze terminowej w porównaniu ze strukturą polskiego sektora bankowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to identify the problem of the mismatch between the maturity structure of assets and liabilities of the Polish banking sector and Polish listed banks. The article analyzes the maturity balance sheet structure of the Polish banking sector in 2010 and 2019 and Polish listed banks in 2019. The results of this analysis indicate a significant mismatch in the maturity structure of assets and liabilities of Polish banks and the need for a significant reconstruction of the structure of liabilities in the direction of their extension. Furthermore, the results of the analysis identify the most and the least secure Polish listed banks in terms of mismatches in the maturity balance sheet structure, as well as banks with opposite trends in the maturity structure compared to the Polish banking sector.(original abstract)
XX
Omówiono zależności pomiędzy cash flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat. Zaprezentowano wybrane wskaźniki (m.in. współczynnik poziomu zadłużenia - WPZ; finansowa rentowność kapitału własnego, kapitału i sprzedaży; udział amortyzacji w cash flow) wykorzystywane do analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych.
EN
The main aim of this article is to present some connections between basic documents which are used during financial analysis^ of a company. Thanks to the complex seizure of information from a balance sheet, an income statement and from a funds flow statement, the company is able to qualify its own economic situation. The obtained results present an economic condition in two different ways: static and dynamic. The paper also presents some indicators, which contain mathematical formulas aggregating three tools of economic analysis. Simultaneously the author points out, that limited research or a use of selected financial reports have a strong influence on the quality of results. The article does not place a new method of financial analyses but only shows solutions proposed by literature and possibilities of their use. (original abstract)
PL
Kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości z lipca 2015 r. wprowadziła do polskiego prawa bilansowego wiele istotnych zmian, które dotyczą m.in. prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym oraz stosowania uproszczeń w rachunkowości. Jedna z zasadniczych zmian w sprawozdawczości finansowej polega na prezentacji udziałów/akcji własnych oraz należnych wpłat na kapitał podstawowy w aktywach bilansu, a nie jak dotychczas w kapitałach własnych ze znakiem ujemnym, co powoduje wzrost sumy bilansowej i kapitałów własnych. Wielkości te uwzględniane są w wielu wskaźnikach finansowych służących ocenie sytuacji jednostki, dlatego dokonywane na ich podstawie analiza i wnioskowanie powinny być poprzedzone doprowadzeniem danych sprawozdawczych do porównywalności.
EN
Another amendment to the Accounting Act in July 2015 introduced to the Polish accounting law a number of significant changes that relate to, among others, the presentation of information in the financial statement and the use of simplifications in accounting. One of the major changes in the financial reporting process is the presentation of shares /treasury shares and called-up share capital in the balance sheet assets, not as previously, in equity with a negative sign, which causes an increase in total assets and equity. These amounts are included in many financial indicators, which are used to assess the financial situation of the company, therefore, analysis and inference based on them should be preceded by bringing the reporting data to comparability.
17
Content available remote Skorygowana cena nabycia jako parametr wyceny w rachunkowości
75%
XX
Problematyka wyceny to jeden z podstawowych problemów z punktu widzenia teorii i praktyki rachunkowości. Wycena prowadzi do ustalenia wartości, w jakich składniki aktywów i pasywów są wykazywane w sprawozdaniu finansowym. Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości wskazują oraz definiują różne parametry czy zasady wyceny, które stosuje się dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Celem artykułu jest wyjaśnienie pojęcia skorygowanej ceny nabycia oraz wskazanie zakresu jej zastosowania jako kategorii wyceny.(fragment tekstu)
EN
International and Polish accounting regulations provide the amortized cost to valuation of dept financial assets and liabilities. Generally, they include two categories of financial instruments: loans and receivables and financial assets held to maturity. The amortized cost is calculated according to the effective interest rate method. This method is based on discounted future cash flows. (original abstract)
XX
Mowa tu o projekcie upłynnienia złotego, który byłby przygotowaniem polskiego systemu pieniężnego do systemu powiązań z euro. Omówiona faza "floatingu" temu ma służyć.
XX
Celem niniejszego opracowania jest próba pokazania przesłanek polskiej prezydencji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, czyli sprzyjających i niesprzyjających oraz dokonania jej bilansu. Tezą główną jest stwierdzenie, że prezydencja ta była wydarzeniem bezprecedensowym w dziejach naszego państwa i miała duże znaczenie społeczne, polityczne, kulturalne, naukowe, ekonomiczne i międzynarodowe, a jej konsekwencje będą jeszcze długo dawały o sobie znać. Polska prezydencja, tak zresztą jak wszystkie unijne prezydencje, wywołuje wiele emocji, a na temat jej bilansu już pojawiły się rozbieżne opinie wśród ekspertów, badaczy i polityków. Na jej pełny, obiektywny bilans jest jeszcze za wcześnie, co nie oznacza, aby jej dziś nie analizować i badać oraz wyciągać stosowne wnioski. W opracowaniu tym próbuję pokazać, że mimo przesłanek negatywnych, nie sprzyjających polskiej prezydencji i braku spektakularnego sukcesu, bilans polskiej prezydencji jest pozytywny, a Polska zasługuje na uznanie i wysoką ocenę, gdyż zdaliśmy ten trudny egzamin, mimo braku doświadczenia i wielu problemów. Ponadto staram się pokazać, że nasza prezydencja była spokojna, nastawiona na szukanie porozumienia i kompromisów, że była lepsza niż czeska czy węgierska. Szkoda tylko, że zainteresowanie mediów światowych przewodnictwem Polski w Radzie UE było stosunkowo małe, bo to spowodowało, że pozostało ono w cieniu takich wydarzeń, jak kryzys w strefie euro, dramat finansowo-gospodarczy Grecji, "arabska wiosna ludów", czy wybory parlamentarne w Polsce oraz w Rosji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at trying to show both positive and negative premises, i.e. favorable and unfavorable circumstances of the Polish Presidency and at developing its balance. The main thesis is a statement that the Presidency was an unprecedented event in the history of the Polish state and had a great social, political, cultural, scholarly, economic and international importance, and its results will continue to be experienced for a long time. The Polish Presidency, like all the other EU Presidencies, evokes many emotions and as far as its balance is concerned, experts, researchers and politicians have already presented diverse opinions. It is too early for its full objective balance but this does not mean that it cannot be analyzed and examined today and that adequate conclusions cannot be drawn. I am trying to show in the article that despite negative, unfavorable circumstances of the Polish Presidency and a lack of a spectacular success, the balance of the Polish Presidency is positive and Poland deserves appreciation and high evaluation because we passed that difficult examination although we had no experience but many problems. Moreover, I am trying to show that our Presidency was peaceful, aimed at looking for communication and compromises, that it was better than the Czech or Hungarian ones. I wish the world media interest in the Polish Presidency had not been so relatively small because as a result it remained in the shadow of such events as the crisis in the Eurozone, the financial and economic drama in Greece, the Arab 'Spring of Nations' or the parliamentary elections in Poland and Russia. (original abstract)
XX
Każdy składnik majątkowy ma swoją wartość, która musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znowelizowana ustawa o rachunkowości wprowadziła wiele zmian w zakresie wyceny bilansowej. Prawo bilansowe wyznacza jedynie ogólne zasady ewidencji i pomiaru zwane nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Każda jednostka gospodarcza ma możliwość indywidualnego wyboru spośród rozwiązań, jakie dopuszcza ustawa o rachunkowości. Musi jednak pamiętać, że zasadność stosowania przez nią odpowiedniej polityki bilansowej poprzez zastosowanie właściwych metod wyceny określa jej końcowy efekt mający wpływ nie tylko na sumę bilansową, ale i ostateczny wizerunek jednostki. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.