Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 472

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Komisja Europejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
W drugiej połowie lat 90. w krajach członkowskich UE zainteresowanie dostarczaniem usług publicznych z udziałem partnera prywatnego nie tylko wzrosło, ale także coraz częściej znajdowało praktyczne zastosowanie w procesie wdrażania konkretnych projektów. Zmniejszenie możliwości finansowych sektora publicznego, przy jednoczesnej redukcji lub braku środków dotacyjnych z UE, zwróciło uwagę sektora publicznego na nowe instrumenty i źródła finansowania leżące w sektorze prywatnym.
EN
European Commission proposals for the programming period 2014–2020 introduce a number of changes to the current model of policy implementation. The new policy is supposed to be more oriented towards achieving results, subjected to a greater extent the use of conditionality mecha-nisms and simplification in the implementation of projects financed by EU funds. European Commission’s proposals also strengthen the role of regions in the effective implementation of cohesion policy. Regions’ active role will emerge in the development of partnership agreements, defining the content and implementation of operational programs or in participation in the establishment of a joint action plan.
XX
Propozycje Komisji Europejskiej na okres programowy 2014–2020 wprowadzają wiele zmian do obecnego modelu realizacji polityki. Nowe rozwiązania mają być w większym stopniu ukierunkowane na osiąganie wyników, mają być w większym stopniu objęte mechanizmem warunkowym i uproszczeniami we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy UE. Propozycje Komisji Europejskiej wzmacniają także rolę regionów w efektywnej implementacji polityki spójności. Aktywna rola regionów ujawni się w rozwoju porozumień partnerskich, definiowaniu zawartości i wprowadzaniu programów operacyjnych czy uczestnictwie w stanowieniu planu wspólnych działań.
4
Content available Polityka wspierania klastrów w Unii Europejskiej
80%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie polityki klastrowej realizowanej na poziomie Unii Europejskiej w latach 2006-2020. Uwaga skupiona została na działaniach podejmowanych przez Komisję Europejską. Osiągnięcie celu wymagało przeprowadzenia analizy literatury poświęconej klastrom oraz opracowań o charakterze praktycznym. Na początku przybliżono istotę i wybrane modele polityki klastrowej. Następnie przedstawiono zapisy najważniejszych dokumentów UE odnoszących się do gron. Dalej zaprezentowano wybrane dotychczasowe działania i inicjatywy Komisji na rzecz wspierania struktur klastrowych, a także założenia przyjęte w tym zakresie na bieżący okres programowania. Analiza aktywności podjętych na rzecz wspierania klastrów we Wspólnocie pozwala na wysunięcie wniosku, że skupiają się one na dwóch obszarach, tj. wzmacnianiu współpracy pomiędzy podmiotami oraz zarządzaniu klastrami. Działania te mają na celu zapewnienie lepszych warunków do powstania w UE większej liczby światowej klasy gron.
7
Content available remote Komisja Europejska zamierza uprościć dotychczasowe przepisy prawne
80%
8
Content available remote Posiedzenie Stałego Komitetu Budownictwa Komisji Europejskiej
80%
PL
Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” to zbiór ambitnych wymogów, których autorzy postawili sobie za cel zbudowanie lepszego, bardziej efektywnego i odpowiedzialnego wobec przyszłych pokoleń systemu energetycznego. Jako narzędzia osiągnięcia tego celu przyjęto rozwiązania możliwie wolnorynkowe, a więc nakierowane na zwiększenie konkurencji i zapewnienie efektywności w sensie mikroekonomicznym. Wdrożenie powyższych wymagań następuje poprzez nałożenie licznych nowych zobowiązań na państwa członkowskie, organy regulacyjne i aktorów rynku energii, z krótkim terminem dostosowania się. Choć wprowadzone rozwiązania wydają się spójne na poziomie teoretycznym, mogą – jak wskazano powyżej – nie zadziałać w rzeczywistym otoczeniu polityczno-gospodarczym. Generalną ocenę CEP można będzie więc przeprowadzić jedynie, analizując skutki. Niemniej jednak można z dużą pewnością postawić tezę, że IV pakiet energetyczny nie będzie ostatnim. Wręcz przeciwnie. Wkrótce powinniśmy się spodziewać startu prac nad kolejną, już piątą odsłoną kompleksowych ram prawno-politycznych europejskiej energetyki.
EN
The paper is an assessment of selected elements of 'Clean Energy for All Europeans Package' in the light of the 'future-proof character' criterion adopted by the EU legislators. The scope of analyzed issues covers market integration through the increase in cross-zonal electricity exchange, the process of elaborating detailed rules enabling markets harmonization, the adjustment of regulatory framework to the changing structure of energy generation, as well as the solutions for energy pricing meant to ensure price signals necessary for investments. The authors identify numerous political and practical challenges which will verify the feasibility of achieving the assumed political objectives, and which – in case of failure – may force a change of approach in the next EU legislative package on electricity systems.
PL
Komisja Europejska przedstawiła strategię, która ma pomóc państwom członkowskim i władzom lokalnym w zakresie ochrony środowiska miejskiego. Strategia ta jest jednym z siedmiu przedsięwzięć przewidzianego w ramach 6 Programu Ramowego dla ochrony środowiska. Jego celem jest wprowadzenie w Unii polityki i ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska na lokalnym poziomie poprzez wymianę doświadczenia i dobrej praktyki pomiędzy władzami lokalnymi Europy.
EN
Media seem to suggest that difficulties related to integration of Poland with the EU involve mainly problems connected with rural areas and environmental protection. However, regional development is an equally important component of negotiations. The author discusses how the concept of regional development is understood and how important are cities in this process. The Congress of International Association for Development of Cities (INTA), which took place in Burgen in June and was dedicated to urban areas in the light of globalization and urbanistic strategies of sustainable development, is the starting point for the discussion.
PL
Z informacji w mediach można odnieść wrażenie, że trudności integracji Polski z Unią Europejską polegają głównie na uzgodnieniu problemów wsi i ochrony środowiska. Jednakże równie ważny w negocjacjach jest rozwój regionalny. Autorka ukazuje, jak w krajach Unii rozumiane jest pojęcie rozwoju regionalnego i jak ważną rolę odgrywają w tym procesie miasta. Punktem wyjścia rozważań jest kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Miast INTA w czerwcu br. w Bergen, poświęcony regionom miejskim w świecie globalizacji i strategiom urbanistycznym trwałego rozwoju.
PL
W ramach Pakietu Katowickiego, stanowiącego zwieńczenie obrad COP24, przyjęto mapę realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego z 2015 r. Głównym celem dokumentu przyjętego po szczycie we Francji jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na poziomie znacznie niższym niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Oznacza to konieczność podejmowania działań na rzecz znaczącego ograniczenia emisyjności globalnej gospodarki. Przekonanie to podziela Komisja Europejska. 28 listopada 2018 r. opublikowała dokument „Czysta planeta dla wszystkich” – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki. Jednym z podstawowych celów strategicznych w nim nakreślonych jest właśnie osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do roku 2050. Wśród przyczyn powstania strategii wskazuje się oczekiwania Europejczyków motywowane obawami przed zmianami klimatycznymi, adresowanie przez dokument wyzwań wskazywanych przez naukę oraz realne straty europejskiej gospodarski, które już dziś powodowane są przez zmiany klimatyczne.
EN
In Katowice Package, which was the final product of COP24, was prepared a map of implementation of the provisions of the Paris Agreement. The main purpose of this document is to maintain the average temperature rise significantly below 2°C above pre-industrial age. This means the necessity of significantly reduction of the emissions on the global level. This belief is shared by the European Commission. On November 28, 2018, EC published a document 'A clean planet for all' – A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate-neutral economy. One of the basic strategic goals is to achieve zero net greenhouse gas emissions by 2050. Among the reasons for the preparation of strategy are the expectations of Europeans motivated by fear of climate change, addressing by the document the challenges indicated by science and the losses of the European economy, which are caused by climate change. To achieve the goal of net zero greenhouse gas emissions by 2050, it is proposed to use seven tools: improving energy efficiency (I), maximizing the use of renewable energy sources(II), low-emission transport (III), competitive industry and the circular economy (IV), intelligent infrastructure that guarantees interconnection and integration of sectors (V), bioeconomics (VI) and carbon capture and storage to eliminate the remaining emissions (VII). The strategy document is not a source of law, but It sets the long-term ambitions of the European Commission in the field of climate change, which will be specified in the near future by the EU institutions in cooperation with Member States.
PL
Dokonano analizy merytorycznej stosunku uczestników konsultacji w sprawie nowego podejścia do zarządzania widmem radiowym w Unii Europejskiej. Dotyczył on pięciu szczegółowych propozycji Komisji: zasady neutralności technicznej, neutralności usługowej, handlowych zasad dystrybucji praw dostępu do spektrum, zwiększenia przejrzystości procesu alokacji pasma i powołania agencji odpowiedzialnej za zarządzanie widmem radiowym na poziomie UE.
EN
Content-related analysis of the standpoints of the respondents in public consultations on propositions of the new regime of the spectrum management in European Union was made. Issues of technological neutrality, service neutrality, tradability, increasing of the transparency of the spectrum allocation process and creation Agency responsible for spectrum management on the level of the European Union was considered.
16
Content available remote Seminarium Komisji Europejskiej dotyczące Dyrektywy 89/106/EWG
80%
PL
Kartele stanowią poważne naruszenie prawa konkurencji, powodują wzrost cen na rynku i ograniczają konsumentom możliwość wyboru. Tego typu nieformalne porozumienia są od wielu lat ścigane przez Komisję Europejską, a firmy przystępujące do nielegalnego porozumienia napotykają na swej drodze na wiele problemów. Na przykład, gdy już zapadnie właściwa decyzja o wspólnym podniesieniu ceny lub ograniczeniu produkcji, uczestnicy kartelu posiadają silną motywację do wyszukiwania swoich partnerów, gdyż przynosi to wymierne korzyści. Zatem, aby utrzymać kartel, oszuści muszą być wykryci i odpowiednio ukarani. Jednak pomimo tych wszystkich przeszkód, kartele były i są tworzone na całym świecie. Aby skutecznie walczyć z kartelami niezbędne wydaje się głębsze zapoznanie się z zasadami ich funkcjonowania.
EN
Cartels are among the most serious violations of competition rules. They lead to higher prices and less choice for consumers. There are many factors that facilitate or hinder collusion and firms which collude tacitly face many problems. First, as soon as price is raised above the no cooperative level, firms have and incentive to cheat on the collusive arrangement. Because these incentives are pervasive, firms must be able to detect secret price cuts or output increases and punish the offender. Cartels have a negative impact on the whole European industry The second chapter presents the European Commission's activity in handling with cartel cases during last period.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.