Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 262

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote A study of the qualitative methods for risk assessment in water supply systems
100%
EN
In the paper, qualitative methods of risk assessment in operation of water supply systems have been reviewed. Problems concerning individual and group risks connected with consumption of drinking water have been presented. A method for assessment of risk involved in the work of the operator of water supply system has been proposed. The relationship between the risk and responsibility for decisions being taken has been presented.
PL
Dokonano przeglądu jakościowych metod oceny ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę. Podjęto problematykę ryzyka indywidualnego i grupowego związanego ze spożywaniem wody do picia. Zaproponowano metodę oceny ryzyka związanego z pracą operatora systemu zaopatrzenia w wodę. Przedstawiono związek między ryzykiem a odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.
PL
Krajowe i światowe uregulowania prawne, demokratyzacja życia publicznego, wymagają dostosowania i rozwijania metod badawczych związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę. Znaczenia nabierają terminy „bezpieczeństwo” i „ryzyko”, które powszechnie są używane w różnych aspektach praktyki dnia codziennego. Celem tego artykułu jest podanie praktycznych metod analizy i oceny ryzyka oraz ich zastosowania w SZW.
4
Content available remote Metoda planowania remontów sieci wodociągowej na przykładzie miasta Krosna
100%
PL
Eksploatacja sieci wodociągowej wymaga nie tylko utrzymania jej funkcjonowania i prawidłowego nią zarządzania, ale także przywracania zdolności technicznych i użytkowych. W pracy przedstawiono propozycję strategii remontowej sieci wodociągowej miasta Krosna. Zaprezentowano prostą metodę planowania remontów sieci wodociągowej opartą na czasie trwałości rur wykonanych z danego rodzaju materiału. W tym celu przeanalizowano w okresach dziesięcioletnich budowę sieci wodociągowej w Krośnie. Na tej podstawie określono czas trwałości, co z kolei umożliwiło wyznaczenie daty przystąpienia do procesów odnowy sieci wodociągowej. Przedstawiono podstawowe dane mające związek z trwałością i awaryjnością sieci wodociągowej w tym mieście. Dodatkowo analizie niezawodnościowej poddano rurociąg tranzytowy łączący ujęcie wody w Sieniawie z Krosnem. Wykazano konieczność przeprowadzenia odnowy jego funkcji eksploatacyjnych. Okres trwałości technicznej przewodów sieci wodociągowej jest ograniczony. Prawidłowo wykonane remonty mogą się przyczynić do wydłużenia okresu eksploatacji danego odcinka sieci nawet o kilka dziesięcioleci. Należy uwzględnić, że rzeczywista trwałość techniczna przewodów może albo znacznie przekroczyć czasokres amortyzacji, albo znacznie go skrócić. Zależności mają charakter wieloprzyczynowy i tylko monitorowanie awaryjności sieci pozwoli na wyciąganie prawidłowych wniosków. Remonty sieci wodociągowej powinny być wykonywane według długofalowej strategii, bez ograniczenia się wyłącznie do usuwania losowo występujących awarii.
EN
Operation of water supply network requires not only maintain its functioning and proper management, but also to restore the technical capacity and performance. In the work a proposal of a repair strategy for the water supply of the Krosno city was given. Simple method for planning water supply network based on the life time of pipes made of the particular type of material was presented. For this purpose ten-year periods were analyzed based on the construction of water supply system in Krosno, for determining the life-time of pipes. This in turn became the basis for determining the date of begining the water mains renewal processes.The basic data in connection with the sustainability of the water supply system and the failure rate in this city was presented. In addition, the reliability of transit pipeline connecting the water intake in Sieniawa with Krosno was analyzed. The need for a renewal of its operational functions was shown. The period of technical water pipes durability is not unlimited. Properly done repairs, may contribute to extend the section life of the network even for a few decades. It should be taken into account that the actual technical durability of pipes can significantly exceed the duration of amortization, but it can also be much shorter. In this regard, according to the multi-causal nature of the failure, only network monitoring will draw correct conclusions. Renovations of water supply network should be carried out according to the long-term strategy, without limitation only to the removal of randomly occurring failures.
PL
Stosowanie metod numerycznych do modelowania zjawisk zachodzących w maszynach objętościowych wymaga odwzorowania zasady ich działania w modelu. Zmiana objętości komory roboczej powoduje zmianę własności termodynamicznych czynnika wewnątrz. Taka modyfikacja geometrii w czasie pociąga za soba konieczność transformacji obszaru obliczeniowego. Celem pracy było zbadanie wpływu zmiany jakości siatki numerycznej na wyniki obliczeń uwzględniających deformacje obszaru numerycznego. W tym celu wykonano model walca wypełnionego gazem oraz poddano go cyklicznej deformacji. Zaprezentowano technikę generowania siatek numerycznych, założenia modelu oraz uzyskane wyniki. Pokazano, że błędy numeryczne powstałe poprzez deformowanie geometrii nie są pomijalne, a wręcz mogą mieć znaczący wpływ na jakość wyników.
7
Content available remote Przegląd unormowań w zakresie zarządzania ryzykiem
100%
Instal
|
2013
|
tom nr 1
51-53
PL
W krajowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej coraz częściej wdrażane są standardy zarządzania ryzykiem. Uzupełniają one powszechnie znane polisy ubezpieczeniowe. W pracy omówiono normy i standardy związane z zarządzaniem ryzykiem. Szczegółowo odniesiono się do nowej normy ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem - zasady i wytyczne. Zapoznanie się ze standardami zarządzania ryzykiem, to pierwszy krok w kierunku bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
EN
The national municipal enterprises are increasingly being implemented risk management standards. They complement the commonly known insurance policies. The paper discusses the norms and standards of risk management. Detailed reference is made to the new standard ISO 31000 Risk management - Principles and guidelines. Introduction to the standards of risk management is the first step in the direction of safety associated with the operation of public utilities companies.
8
Content available remote Zasady określania przynależności do infrastruktury krytycznej
100%
PL
Bezpieczeństwo i ochrona systemu są ściśle związane z różnego rodzaju zagrożeniami, które w sposób dynamiczny ewoluują. To z kolei powoduje konieczność antycypacji i kreowania nowych metod przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom. W pracy poddano analizie metodologię określania przynależności do infrastruktury krytycznej. Wykaz sektorów określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Krótko omówiono dwie awarie infrastruktury krytycznej. Podano kryteria kwalifikacji do infrastruktury krytycznej. Zaproponowano nowe sposoby finansowania ryzyka katastroficznego. Odniesiono się do elementów ochrony infrastruktury krytycznej. Na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę szczegółowo przedstawiono kryteria identyfikacyjne. Podsumowaniem rozważań naukowych jest określenie strategii zrównoważonego systemu wodociągowego.
EN
Safety and security systems are closely related to various types of threats that are evolving in a dynamic way. This in turn makes it necessary to anticipate and create new methods to counter such threats. In the article the methodology for determining the belonging to the critical infrastructure was analyzed. The list of sectors is determined by the regulation of crisis management. Two failures of critical infrastructure were briefly discussed. Qualification criteria for critical infrastructure were given. New ways of financing catastrophe risk were proposed. Reference was made to the elements of critical infrastructure protection. On the example of the collective water supply system, identification criteria was presented in detail. A summary of the scientific consideration is to identify strategies for sustainable water supply system.
10
Content available remote Wieloaspektowa istota ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę
100%
EN
The act "The law of environmental protection" introduces the duty of the risk analyses execution. The municipal systems to which belong water supply system work continuously. The failure of every description are the risk of no water provision or bed quality water provision. In the article, the type of risk and errors which cause dangerous situation was discussed. It was linked to process of risk management. The methodological rules of quality method for risk assessment was presented. The method of risk designation as a three-parameters matrix was presented in detail.
PL
Eksploatacja sieci wodociągowej wymaga nie tylko utrzymania jej funkcjonowania i prawidłowego nią zarządzania, ale także przywracania jej zdolności technicznych oraz użytkowych. Strategia eksploatacyjna odnowy technicznej przewodów wodociągowych powinna zakładać i ujmować w dokumentach potrzebę remontów.
13
Content available remote Wierzba energetyczna - odnawialne źródło energii
100%
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania wierzby energetycznej jako biopaliwa. Podano podstawowe dane odnośnie do uprawy tej rośliny. Określono na podstawie danych literaturowych cenę wytworzenia energii cieplnej z biomasy wierzby. Przedstawiono koncepcję wykorzystania wierzby energetycznej w systemie ciepłowniczym miasta Nowa Dęba.
EN
In this work the possibilities of using an energetic willow as a biofuel has been presented.Thie basie data concerning this plant growing has been given. The price of the production of the thermal energy from willow biomass has been estimated on the basis of the data given in literature. The idea of using the energetic willow in the heating system in the town of Nowa Dęba has been presented.
PL
Ryzyko jest miarą bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę. Według definicji ryzyko jest pojęciem obejmującym możliwość niekorzystnego wyniku, bądź niepewność co do zdarzenia niekorzystnego. Wyróżnia się następujące poziomy ryzyka: tolerowany, kontrolowany, nieakceptowany. Miary ryzyka przydatne w analizie systemu zaopatrzenia w wodę są następujące: prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia niepożądanego, bezwzględna wartość strat wyrażona w kosztach finansowych, wartość oczekiwana strat. W pracy przedstawiono metodę jakościową oszacowania ryzyka dla systemu zaopatrzenia w wodę. Zidentyfikowano zagrożenia systemu i określono scenariusze sytuacji awaryjnych (zdarzeń niepożądanych). Dla każdej sytuacji awaryjnej zaproponowano określenie częstości wystąpienia w skali 6-stopniowej z wagami od 1 do 6. Następnie podano wagi konsekwencji zdarzeń niepożądanych dla 6 kategorii. Ogólne ryzyko (r) danej sytuacji awaryjnej obliczone jest przez przemnożenie wagi prawdopodobieństwa i wagi konsekwencji. Wprowadzono podział: dla rŁ6 ryzyko tolerowane, dla 8ŁrŁ 12 ryzyko kontrolowane i dla rł15 ryzyko nieakceptowane. Przedstawiono syntetyczne zestawienia tabelaryczne pozwalające na oszacowanie ryzyka. W ten sposób otrzymano możliwość utworzenia listy rankingowej ryzyka dla poszczególnych sytuacji awaryjnych mogących wystąpić w systemie zaopatrzenia w wodę.
EN
Risk is a measure of safety for a water supply system (WSS). By definition, 'risk' denotes the possibility of something disadvantageous happening at some time in the future, or a situation that might be dangerous or have a disadvantageous result. It is conventional to distinguish three levels of risk: tolerable, controllable and inadmissible. With a WSS there are the following measures of risk: the probability that an undesirable event will occur, the absolute value of losses expressed in financial terms, and the expected value of losses. In this paper, a method of establishing a qualitative risk estimate for a WSS is presented. The hazards to the WSS are identified and the scenarios of emergency situations (undesirable events) are described. For each emergency situation, the frequency of occurrence is determined in a 6-stage scale with weights from 1 to 6. Thereafter the weights of the consequences of the undesirable events are given for 6 categories (from 1 to 6). The overall risk (r) of a given emergency situation in the WSS is calculated, multiplying the weight of probability by the weight of consequence. Thus, when r?6, the risk is tolerable; when 8?r?12, there is controllable risk, and when r?15, the risk is an inadmissible one. Relevant data sets have been tabulated to allow risk estimates to be made. In this way, a risk ranking list has been established for particular emergency situations that may occur in a WSS. Consideration is also given to risk management problems.
17
Content available remote Metodologia wyznaczania czasu trwania gwarancji w branży wodociągowej
100%
Instal
|
2006
|
tom nr 11
57-60
PL
W pracy podjęto próbę opracowania metodyki wyznaczania długości okresu gwarancyjnego od strony teoretycznej. Gwarancja staje się nową kategorią decydującą o komforcie związanym z funkcjonowaniem systemów komunalnych. Wywodzi się z rozwoju tematyki niezawodności i bezpieczenstwa. Na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę dla składających się na niego obiektów, urządzeń instalacji i armatury opracowano dwa modele, które stanowią podstawę do wyznaczania okresów gwarancyjnych. Praca stanowi kontynuację badań nad pojęciem gwarancji w branży wodociągowej.
EN
The article contains study attempt of methodology of guarantee period estimation from theoretical oint of view. Guarantee is ecoming a new category which influences the operation comfort of municipal systems. It derives from reliability and safety subjects. For the example of devices, objects, plumbing and fittings which form a water-supply system the two models were worked out. On the basis of these models the guarantee period could be estimated. The paper is continuation of research concerns guarantee idea in water-supply trade.
EN
Security of supplying the town inhabitants with water in case of incidental pollution occurring above water intake. Project of protection zone for water intakes. Monitoring of water quality in the Wistok river. Shield station Zarzecze. Modernized SUW objects. Reservoirs of clean water. Emergency sources for supplying the town with water.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.