Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 461

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Automotive industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
XX
Kupując Daewoo za małe pieniądze GM zyska możliwość ekspansji. Dla Amerykanów rynek azjatycki i przyszłość Daewoo maja duże znaczenie. Jeżeli powiedzie się plan szefów GM, za kilka lat Daewoo bdzie sprzedawać auta za 5 mld USD rocznie. To oznaczałoby zwiększenie dystansu dzielącego GM od Forda, drugiego na światowej liście producenta samochodów.
XX
W artykule zaprezentowano kierunki zmian zachodzących w przepływach towarów w przemyśle motoryzacyjnym pomiędzy Polską a Niemcami. Badania pokazują intensywność handlu wewnątrzgałęziowego obu krajów w latach 1999-2016 według grup producentów oraz strukturę wymiany handlowej. Analiza wykazała, że największy stopień wymiany dwustronnej dotyczy produkcji części samochodowych i akcesoriów, ciężarówek oraz samochodów osobowych. Wraz ze wzrostem obrotów handlowych największy udział w roku 2016 miał handel wewnątrzgałęziowy typu wertykalnego - na poziomie 72%, typu horyzontalnego - 25%, zaś handel międzygałęziowy jedynie 3%. Udział handlu wewnątrzgałęziowego od 2008 roku wynosi powyżej 94%. W badaniu zastosowano indeks Grubella, Lloyda (1975) oraz metodologię Fontagne, Freudenberga (1997). Dane pochodzą z bazy danych Eurostat na najniższym poziomie agregacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the directions of changes taking place in the flow of goods in the automotive industry between Poland and Germany. Studies show the degree of intra-industry trade of both countries in 1999-2016 by producer groups and its structure. The analysis has shown that the biggest degree of two-way trade concerns the production of car parts and accessories, trucks and passenger cars. Along with the growth of trade turnover, the largest share in 2016 was held by vertical intra-industry trade at the level of 72%, the horizontal intra-industry trade 25% and inter-industry trade at the level of only 3%. The over 94% dominance of intra-industry trade has not changed since 2008. The study used the Grubell, Lloyd index (1975) and the Fontagne Freudenberg (1997) methodology. The data comes from the Eurostat database at the lowest level of aggregation. (original abstract)
XX
Istotny wpływ na polską gospodarkę ma zarówno przemysł motoryzacyjny, jak również rynek samochodów osobowych. Kluczowymi czynnikami warunkującymi rozwój rynku samochodów osobowych są: • regulacje prawne - determinują one dystrybucję i transakcje na rynku samochodów osobowych, decydując m.in. o wzajemnych relacjach rynków samochodów nowych i używanych. Należy zaznaczyć, że w przypadku braku istotnych ograniczeń prawno-finansowych znaczna część potencjalnych klientów na auta nowe wybierze tańsze i lepiej wyposażone samochody używane pochodzące z importu, co w konsekwencji istotnie wpływa na ograniczenie poziomu sprzedaży pojazdów nowych.(fragment tekstu)
EN
The automotive industry and the automotive market have a significant impact on the Polish economy. Major factors to determine the development of the Polish car market: • legal regulations - determine the distribution and transactions on the car market and have an important influence on the relations between markets of the new and used vehicles. I I f not for legal and financial regulations, most of the customers would choose old and better-equipped imported used cars and the sales of new vehicles would decrease, • important economic growth, a declining level of unemployment, growing value of foreign investments in Poland and a rise in the average level of remuneration - these factors raise the demand for cars in the economy and as a result increase the sales of: o new vehicles in the medium, high and the most expensive segments, o newer used vehicles, • a new cars price convergence in Europe - in Poland, the new vehicles price rises reduce the sales of new cars and raise the imports of the used vehicles, • fluctuations in the zloty/euro exchange rate - change the level of the transaction prices of the new cars and increases/decreases the purchasing power of the Polish customers buying imported used vehicles, • aggressive sales of the automotive companies - increase the attractiveness of new vehicles and - in consequence - raise the sales of new cars, • growing attractiveness of the bank credits - decreases the financial costs and facilitates the purchase of new vehicles.(original abstract)
EN
Lean manufacturing has been the most deliberated concept ever since its introduction. Many organization across the world implemented lean concept and witnessed dramatic improvements in all contemporary performance parameters. Lean manufacturing has been a sort of mirage for the Indian automotive industry. The present research investigated the key lean barriers to lean implementation through literature survey, confirmatory factor analysis, multiple regression, and analytic network process. The general factors to lean implementation were inadequate lean planning, resource constraints, half-hearted commitment from management, and behavioral issues. The most important factor in the context of lean implementation in Indian automotive industry was inadequate lean planning found with the help of confirmatory factor analysis and multiple regression analysis. Further analysis of these extracted factors through analytic network process suggested the key lean barriers in Indian automotive industry, starting from the most important were absence of proper lean implementation methodology, lack of customer focus, absence of proper lean measurement system, inadequate capital, improper selection of lean tools & practices, leadership issues, resistance to change, and poorly defined roles & responsibilities. Though literature identifying various lean barriers are available. The novelty of current research emerges from the identification and subsequent prioritization of key lean barriers within Indian automotive SMEs environment. The research assists in smooth transition from traditional to lean system by identifying key barriers and developing customized framework of lean implementation for Indian automotive SMEs.(original abstract)
XX
Artykuł opisuje możliwości realizowania zasad zrównoważonego rozwoju w transporcie drogowym. Przedstawiono trzy sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów: 1) wprowadzanie norm emisji, 2) promowanie ecodrivingu, 3) wprowadzenie dopłat do nowych samochodów. Przeanalizowano każdy z nich pod kątem ochrony środowiska oraz implikowanych kosztów dla właściciela pojazdu. Oceniono także perspektywy rozwoju stosowanych metod redukcji zanieczyszczeń powstających na skutek eksploatacji pojazdów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes possibilities of implementation of principles of sustainable development in road transport. Three ways of reducing pollutants emission from vehicles are presented: introducing 1. emission norms, 2. promoting ecodriving, 3. introducing additional paymants for new cars buyers. These ways are analysed as an aspect of environmental protection and as an additional cost for a car owner. Moreover the article estimates the development perspectives of currently used methods of reduction of pollutants emission from cars. (original abstract)
6
Content available remote Zastosowanie lean production na przykładzie Toyoty
80%
XX
W pierwszej części artykułu zamieszczona jest definicja pojęcia lean. W kolejnej opisane są zasady Toyoty, które stały się podstawą szczupłej produkcji, oraz wyzwania związane z próbą przeniesienia kultury Toyoty do innego państwa. Ostatnia część pokazuje różnice związane z wprowadzaniem koncepcji lean w firmach zachodnich, ich tendencje oraz błędy przy wprowadzaniu związane z postrzeganiem narzędzi Toyoty.(abstrakt oryginalny)
EN
In first part is clarify of Lean notion. Second part describes Principles of the Toyota which became the base of the slim production and challenges associated with the attempt of moving culture of the Toyota to other state. The last part shows differences connect with introduce Lean in west companies, their tendencies and mistakes in leading connected with perceiving tools of the Toyota.(original abstract)
EN
Companies are increasingly implementing sustainable solutions as they face a growing sustainability demands from different stakeholders. The question is whether car manufacturers adhered to sustainable production principles and at what level they are doing it in practice. The Lowell Center for Sustainable Production (LCSP) is used as a model to analyse the main aspects of sustainable production and assess the companies in the automotive sector in European Union. The data was collected from the Corporate Social Responsibility/ Sustainability reports of the individual car manufacturers found in the online data base of Global Reporting Initiative. Empirical evidence shows the adherence of these companies to the LCSP sustainable production principles. All the studied companies seem to be conscious of the significance of sustainability for the automotive industry. Although most of the sustainable production practices are focused on the environmental dimension of sustainability, employee and social aspects are not ignored in the reports. (original abstract)
XX
Przedstawiono przyjęte kierunki zmian w Zakładach Samochodowych Jelcz S.A.; opory wobec nich i sposoby ich przezwyciężania.
EN
The changes and their directions for the Jelcz S.A. [Jelcz Joint-Stock] motor factory have been assessed together with ways of overcoming resistance generated by those changes. (JW)
XX
W sierpniu 2017 r. z inicjatywy USA rozpoczęły się rozmowy w sprawie renegocjacji NAFTA. Oficjalnymi przesłankami renegocjacji było dostosowanie Układu do wymogów XXI w. oraz ponowne zrównoważenie korzyści dla sygnatariuszy, które - zdaniem rządu D. Trumpa - nie rozkładają się równomiernie, o czym świadczy utrata miejsc pracy w przemyśle amerykańskim oraz deficyt obrotów towarowych USA z Kanadą i Meksykiem. Zmiana warunków handlu między sygnatariuszami NAFTA wpłynie nie tylko na ich stosunki wzajemne, ale i na handel z partnerami spoza ugrupowania, w tym z Unią Europejską. Niniejszy artykuł ma dwa cele: 1) wstępną ocenę potencjalnych następstw modyfikacji NAFTA lub wycofania się USA z Układu dla polskiej branży motoryzacyjnej, problem istotny ze względu na silne powiązania między producentami unijnymi i północnoamerykańskimi oraz spodziewane zaostrzenie reguł pochodzenia NAFTA na samochody i części samochodowe oraz 2) wyciągnięcie wstępnych wniosków z renegocjacji NAFTA pod kątem ewentualnego wznowienia rozmów UE z USA w sprawie umowy o wolnym handlu. W artykule przeanalizowano charakter powiązań handlowych między sygnatariuszami NAFTA, cele negocjacyjne USA, główne punkty sporne oraz możliwe scenariusze zakończenia renegocjacji. We wnioskach wskazano m.in. dziedziny, w których w przyszłych negocjacjach UE-USA należy liczyć się ze szczególnie protekcjonistycznym podejściem strony amerykańskiej, oraz możliwe dwojakie skutki renegocjacji NAFTA dla polskiej branży motoryzacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
In August 2017, on the initiative of the United States, talks on the renegotiation of North American Free Trade Agreement (NAFTA) were launched. The US official motivation was to update the Agreement to the requirements of the 21st century economy and rebalance benefits for signatories. The gains, according to the Trump administration, have not been evenly distributed, given the US manufacturing job losses and trade deficits with Canada and Mexico. The remodelled NAFTA may affect not only its signatories' mutual relations, but also trade with partners outside the grouping, including the European Union. The paper has two goals: 1) to assess primarily the potential consequences of NAFTA modification or the U.S. withdrawal from NAFTA for the Polish automotive industry, given strong linkages between NAFTA and European auto manufacturers and the expected strengthening of NAFTA automobile rules of origin, 2) to draw preliminary conclusions from the NAFTA renegotiation for the prospective resumption of EU-US talks on the multilateral agreement. The article analyses the US negotiating objectives, the main sticking points and the possible outcome of renegotiations. In the conclusions there were indicated inter alia the areas in which, in the future EU-US trade talks, one will have to reckon with an especially protectionist approach on the American side. Possible two-fold effects of the NAFTA renegotiations for the Polish automotive industry were also pointed out.(original abstract)
XX
Raport poświęcony aktualnej sytuacji i przyszłości rynku samochodowego w Polsce w sferze przemysłu, usług i handlu.
XX
Pomimo rosnącej zdolności produkcyjnej, Polska stoi wobec możliwości drastycznego spadku liczby autobusów miejskich. Nowe autobusy zakupywane są w niewystarczającej ilości ze względu na wysokie koszty produktów zagranicznych i niską jakość produktów krajowych.
EN
Despite increasing production capacity locally, Poland faces a severe shortage of city buses as aging vehicles break down.
XX
Najwięksi producenci samochodów, którzy zainwestowali w produkcję samochodów w Polsce wydają się wycofywać z planów potraktowania Polski jako bazy do produkcji samochodów dla Europy Zachodniej. Ford zamyka montownię samochodów w Płońsku, General Motors corp. Adam Opel filię na Żeraniu, Fiat w Tychach. Wśród powodów tych zamknięć autorzy wymieniają niskie cła importowe z krajów Unii, wysoki kontyngent samochodów bez cła z Unii, jak również ochronę wysokiego standardu wykonania.
EN
Big-name carmakers such as Ford, General Motors Corp.'s, Adam Opel won't use Poland as a production base for Western Europe. Ford will close the auto-assembly plant in Płońsk. By next month General Motors Corp.'s Adam Opel subsidiary plans to end assembly in Żerań, Fiat is shuttering an assembly operation in Tychy.
XX
Koncern Fiat przyspieszył restrukturyzację działu samochodowego. Pozycja Fiat Auto słabnie od wielu lat. Istnieje prawdopodobieństwo jego zakupu przez General Motors.
XX
Katastrofa, zapaść, ostry kryzys - tak dealerzy określali sytuację na polskim rynku samochodowym w 2000 roku. Początek roku 2001 okazał się jeszcze gorszy. Wśród przyczyn dekoniunktury wymienia się: podwyżki akcyzy na nowe auta, wysoki koszt kredytów i leasingu, słabnący wzrost gospodarczy, coraz wyższe ceny paliw i ubezpieczeń, podwojenie importu używanych aut z zagranicy.
XX
General Motors zamierza zainwestować 99 mln USD w produkcję małego, sportowego auta zaprojektowanego przez rosyjskich inżynierów. Partnerem koncernu będzie Awtowaz.
XX
Omówiono sytuację rynku samochodowego w Polsce. Zwłaszcza lekkich samochodów dostawczych. Podano tabelaryczne zestawienie wielkości sprzedaży lekkich samochodów dostawczych i średnich samochodów dostawczych. Najważniejszymi firmami są tutaj Daewoo Motor Lublin i Ford Transit.
XX
W artykule zaprezentowano firmy zagraniczne, które wzięły udział w restrukturyzacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego.
XX
W ubiegłym roku GM stracił w Europie 240 mln USD, gównie za sprawą niemieckiej filii Adam Opel AG. Koncern kontynuuje żmudny proces odchudzania. GM zamierza ograniczyć moce produkcyjne w Europie o 480 tys. aut rocznie i prowadzi w tej sprawie rozmowy ze związkami zawodowymi. Wspólna z Fiatem fabryka silników ma dać GM oszczędności w wysokości 900 mln USD już w 2007 roku.
XX
Omówiono historię samochodów marki Fiat w Polsce. Nazwa Polski Fiat po raz pierwszy pojawiła się w akcie sporządzonym 10 stycznia 1921 r. z okazji położenia kamienia węgielnego pod budowę pierwszej w Polsce fabryki samochodów na chwałę i pożytek przemysłu polskiego.
XX
Celem artykułu jest określenie intensywności i struktury handlu wewnątrzgałęziowego w przemyśle motoryzacyjnym pomiędzy Polską a Republiką Czeską w latach 1999-2016. Badania wykazują silny wzrost wymiany handlowej pomiędzy krajami. Mimo podobieństw w strukturze przedsiębiorstw intensywność handlu dwukierunkowego jest relatywnie niska. Stosunkowo najwyższy stopień wymiany dwustronnej dotyczy produkcji części samochodowych i akcesoriów. Przepływy mają głównie charakter jednokierunkowy oraz wewnątrzgałęziowy typu wertykalnego o wysokiej jakości. Handel horyzontalny i wertykalny niskiej jakości nie odgrywał znaczącej roli. W analizie struktury własności sektora zanotowano przewagę zagranicznych inwestorów oraz 5-procentowy udział rynkowy polskich i 3-procentowy czeskich producentów. Handel samochodami osobowymi ma wyraźny charakter jednokierunkowy. Analizę przeprowadzono według metodologii Grubela, Loyda oraz Fontagn Freudenberga(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to determine the intensity and structure of intra-industry trade in the automotive industry between Poland and the Czech Republic in the years 1999- 2016. Despite similarities in the structure of enterprises, the intensity of two-way trade is relatively low. The relatively highest level of two-way exchange is found in the production of car parts and accessories. Flows are mainly of a one-way type and of a high quality intraindustry vertical type. Low-quality horizontal and vertical trade did not play a significant role. In the analysis of the ownership structure of the sector, a predominance of foreign investors is observed as well as a 5% market share of Polish and 3% of Czech manufacturers. The trade in passenger cars is clearly one-way trade. The analysis was according to the methodology of Grubel, Loyd and Fontagné, Freudenberg(original abstract)
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.