Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest ocena najważniejszych czynników rozwoju energetyki odnawialnej jako podstawy kształtowania polityki regionalnej w Polsce. Polityka Unii Europejskiej zmierza do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii. W Polsce rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii został zahamowany. Wynika to z polityki państwa. Koszty niewykonania zobowiązań w zakresie udziału tych źródeł w końcowym zużyciu energii będą wyższe od kosztów dostosowania się do celów wyznaczonych dla Polski do roku 2030. Rozwój odnawialnych źródeł energii może być ważnym czynnikiem dla rozwoju energetyki rozproszonej, a w szczególności prosumenckiej. Może to przyczynić się do rozwoju regionów. Wymaga jednak odpowiedniego systemu wsparcia. W ogłoszonej w lutym 2017 rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został przyjęty model dalszego rozwoju energetyki scentralizowanej, opartej na źródłach węglowych. Wsparcie dla źródeł odnawialnych będzie ograniczone do działalności klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz dla źródeł o stabilnej charakterystyce produkcji, które mają jednak wysokie koszty produkcji. Skoro polityka państwa nie przewiduje odpowiedniego wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, to odpowiedzialność za ten rozwój powinny wziąć na siebie regiony.
EN
The aim of the article is to assess the most important factors for the development of renewable energy as the basis for shaping regional policy in Poland. The EU policy aims to increase the share of renewable energy sources. In Poland, the development of renewable energy sources has been stopped. This is due to the state policy. The costs of default on the share of these sources in final energy consumption will be higher than the cost of adapting to the objectives set for Poland by 2030. The development of renewable energy sources can be an important factor for the development of distributed energy production, and in particular for Prosumers. It can contribute to the development of regions. However, it requires an appropriate support system. The government's Strategies for Responsible Development announced in February 2017 adopted a model for the further development of centralized power, based on carbon sources. Support for renewable sources will be limited to energy clusters, energy co-operatives, and sources with stable production characteristics, but with high production costs. Since state policy does not foresee adequate support for the development of renewable energy, the responsibility for this development should be taken by the regions.
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena skali komercjalizacji wyników badań naukowych na uczelniach ekonomicznych oraz wskazanie podstawowych czynników wpływających na zakres i sposób tej komercjalizacji. W pierwszej części przedstawiono potencjał wiedzy na uczelniach ekonomicznych. Zatrudniają one ponad 3000 osób ze stopniami i tytułami naukowymi. W drugiej części omówiono efekty komercyjne działalności naukowo-badawczej. Przychody ze sprzedaży prac i usług badawczych i rozwojowych stanowią w publicznych uczelniach ekonomicznych blisko 5% ogółu przychodów, a w uczelniach ogółem ponad 12%.. W trzeciej części określono czynniki wpływające na słaby poziom zaangażowania kadry naukowej uczelni ekonomicznych w prowadzenie badań na rzecz praktyki. W czwartej części wskazano na główne sposoby komercjalizacji.
EN
The aim of the article is the analysis and the assessment of scale of commercialization results of scientific investigations at economic universities as well as the identification the basic factors influencing on range and ways of commercialization. The potential of knowledge at economic universities in the first part was introduced. Universities employ over 3000 persons with degrees and scientific titles. In the second part the commercial effects of research and development were discussed. The revenues coming from selling research and development services account for 5% of total revenues of public economic universities, and over 12% of whole number of universities The third part indicates the factors influencing on the weak level of university scientific staff commitment in conducting the research for practice. It in the fourth part the main ways of commercialization were described.
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena zadań przewidzianych w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Przedmiotem oceny jest możliwość zastosowania rozwiązań rynkowych polityki ekologicznej. W pierwszej części zostały omówione zależności między celami Strategii a instrumentami ekonomiczno-rynkowymi. W drugiej części podjęto analizę i ocenę działań proponowanych w Strategii. Oceniono szansę wprowadzenia rozwiązań rynkowych do polityki ekologicznej. W trzeciej części przedstawiono propozycje zastosowania rozwiązań rynkowych dla wybranych działań. Działania proponowane w projekcie Strategii umożliwiają wprowadzanie rozwiązań rynkowych w polityce ekologicznej. Wytypowano trzy obszary nadające się do objęcia rozwiązaniami rynkowymi. Są to: gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona bioróżnorodności oraz ochrona przed odpadami.
EN
This article aims to analyze and evaluate the tasks provided for in the Strategy for Energy Security and Environment. The subject of evaluation is the ability to use market-oriented solutions of ecological policy. In the first part they are discussed the relationship between the Strategy objectives and economic and market instruments. The second part analyses and evaluates the activities proposed in the Strategy. The chance to introduce market-oriented solutions to ecological policy is evaluated. In the third section there are presented proposals for the use of market solutions for selected activities. The actions proposed in the draft of strategy enables the introduction of market-oriented solutions in the ecological policy. Three areas were selected to implement market solutions. These are: water management and water protection, biodiversity and waste protection.
4
Content available Rozwój zrównoważony w gospodarce rynkowej
100%
PL
The aim of the article is to assess the possibilities and ways to implement the idea of sustainable development in a market economy. Economic and social development encounters limitations due to weaknesses and market failures. The concept of sustainable development indicates mainly development goals. Their achievement, however, requires paying attention to the conditions and methods of operation of the entities. Sustainable development will take place under market economy conditions.From the point of view of the neoclassical economics, the basic direction of activities should be creating conditions for the market implementation of sustainable development goals. Institutional economics indicates the need to build a system of norms and values that are appropriate to the idea of sustainable development. Only their dissemination creates conditions for the creation of formal institutions which are the part of the market system. However, it is advisable to combine these methods.The implementation of sustainable development in the management of environmental resources and environmental protection requires increasing the scope of defining property rights and assigning them to specific entities. On this basis, one can create the market mechanisms and expand the scope of market instruments for an environmental protection. Such solutions are consistent with the logic of the market economy and will be understandable as well as acceptable to entities.
EN
The aim of the article is a proposed methodology of external costs evaluation with the use of a methodology based mainly on European Union research studies. The basis is the method of the impact pathway approach on advantages of incumbent environmental services introduced in the first part of article. The procedure of external costs evaluation of energy systems of communes and administrative districts is discussed in the second part, with particular regard to recommended solutions at individual stages of procedure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy i oceny efektywności ekonomiczno-ekologicznej nakładów ponoszonych ze środków publicznych na ograniczanie emisji i przedsięwzięcia przynoszące ten efekt pośrednio. Były to działania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w województwie X w latach 2008–2010. Stwierdzono, że większość zadań nie spełniła podstawowego warunku — uzyskania nadwyżki unikniętych kosztów zewnętrznych nad wielkością dofinansowania ze środków publicznych.
EN
The article presents outcomes of analysis and assessment of economic and ecological efficiency. The investigations concerning inputs from public funds spending on emission reduction and other activities bringing this effect indirectly. Discussed activities were financed by Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in voivodship X in the years 2008–2010. The conclusion was that the majority of tasks did not fulfil the basic condition — the obtainment of the surplus of avoided external costs over the size of financing from public funds.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.