Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Oracle Application Server jest platformą do budowy aplikacji internetowych z wykorzystaniem PL/SQL. Przedstawiono podstawową funkcjonalność zestawu Web Toolkit oraz możliwość wykorzystania PL/SQL Server Pages jako alternatywnego sposobu generowania dynamicznych stron HTML.
EN
Oracle Application Server is the platform for designing the Web-based applications using the PL/SQL. In the paper the Web Toolkit basic functionality and possibility of using PL/SQL Server Pages as an alternative way of generating HTML pages were presented.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję równoległej realizacji sekwencji eksperymentów modelowania w sieci komputerowej. Do realizacji programu - Wykonawcy - użyto bezpośednio narzędzi programowych wykorzystywanych do budowy modeli cyfrowych układów dynamicznych. Umieszczono wyniki wykonanych badań oceny efektywności opracowanych algorytmów równoległej realizacji sekwencji eksperymentów.
EN
The idea of parallel processing of the sequence of experiments (occuring in the modelling asks) in the network environment is presented in this paper. The Executor programs, that were built with restrictions resulting from modelling means. The results of the experiments connected with the effiency estimate of the algorithms are also included.
5
Content available remote Probability of limit state of bar structures. A modified Monte Carlo procedure
100%
EN
The paper deals with the problems of reliability and the probabilistic analysis of the limit states of bar structures. The main concept introduced in the paper is the probability distribution of the limit state of a structure, defined on the basis of the specific Monte Carlo simulation procedure. The idea of this procedure is to determine the limit load multiplier in every simulation step. The reliability, or the probability of failure are the characteristics of the probability distribution of the limit state of a structure. In the numerical example the probability distribution of the ultimate limit state of a planar framed structure is determined in two variants: the direct sampling and the sampling tending to the extreme probability distribution. The essential part of the paper is preceded by a brief outline of probabilistic methods of assessing the reliability of structures.
PL
Praca poświęcona jest zagadnieniom niezawodności i probabilistycznej analizie stanów granicznych układów prętowych. Główną ideę pracy stanowi rozkład prawdopodobieństwa stanu granicznego nośności ustroju, zdefiniowany na podstawie specjalnej procedury symulacyjnej Monte Carlo. W procedurze tej istotne jest wyznaczanie mnożników obciążenia granicznego w każdym kroku symulacyjnym. Charakterystykami rozkładu prawdopodobieństwa stanu granicznego ustroju są m.in. niezawodność i prawdopodobieństwo awarii. W przykładzie liczbowym rozkład prawdopodobiństwa stanu granicznego nośności płaskiego układu ramowego wyznaczony został w dwóch wariantach: losowania bezpośredniego oraz losowania dążącego do ekstremalnych rozkładów prawdopodobieństwa. Zasadnicza część pracy poprzedzona jest krótkim przeglądem probabilistycznych metod oceny niezawodności konstrukcji.
PL
Koncepcja probabilistycznej wrażliwości stanów granicznych konstrukcji ze względu na wybrane zmienne projektowe. Metoda oparta jest na problemowo zorientowanej procedurze symulacyjnej Monte Carlo. Rezultatem procedury jest estymator funkcji gęstości prawdopodobieństwa stanu granicznego konstrukcji. Proponowana definicja wrażliwości probabilistycznej konstrukcji oparta jest na specjalnie skonstruowanej numerycznej procedurze, stąd jej klasyfikacja do zakresu nauk obliczeniowych.
EN
The concept of probabilistic sensitivity of structurallimit states with respect to selected design variabIes. The method is based on the problem-oriented Monte Carlo simulation procedure, resulting in the estimator of probability density function of a limit state. The proposed definition is based on a dedicated numerical procedure, thus it can be regarded as a computational science problem.
EN
This article presents data acquisition system developed for the use primarily in Remotely Piloted Aircraft Systems. The system consists of several modules which independently function as Air Data Computer, Attitude and Heading Reference System and Flight Data Recorder. Each module works independently from other modules and also provides capability of real time data transmission. The system is capable of wireless data transmission via ZigBee wireless data protocol. The research may be considered as important and valuable due to the fact that it describes innovative concept of “wireless sensors” system. These type of systems are currently only beginning to appear in commercial applications and such wireless systems appear to be a future of metrology in RPAS applications. Features of each module are stated in the article. The prototype device has been tested and confirmed to be operationally functional.
PL
W publikacji jest przedstawiona propozycja nowej ogólnej koncepcji projektowania konstrukcji budowlanych na podstawie symulacji zmiennych losowych z zastosowaniem metody Mone Carlo. Wskazano na zalety proponowanej metody w porównaniu z tradycyjnymi obliczeniami normowymi. Zrealizowany przykład liczbowy wskazuje na możliwość bezpośredniego stosowania w oliczeniach symulacyjnych teorii II rzędu.
EN
The paper presents a new concept of structural design, based on simulation of random variables employing the Monte Carlo method. Advantages of the new method compared with standard-based calculations are shown. A numerical example included shows a possibility to use directly a second-order analysis in the new design method.
PL
Inulina jest węglowodanem mającym liczne zastosowania w przemyśle spożywczym. Może pełnić rolę substytutu tłuszczu, śledzika, wypełniacza i dlatego jest dodawana do różnorodnych produktów mleczarskich, cukierniczych i piekarskich. Inulinazy są grupą enzymów hydrolitycznych wytwarzanych przez bakterie, grzyby oraz rośliny wyższe, zdolnych do rozkładu inuliny do fruktozy oraz oligosacharydów. Produkty enzymatycznej hydrolizy inuliny mają właściwości prebiotyczne i są bezpieczne dla diabetyków. Fruktoza wytwarzana z inuliny jest używana przy produkcji soków, napojów, a także alkoholi.
EN
Inulin is a carbohydrate which has many applications in food industry. Inulin can be used as a fat replacer, sweetener and a bulking agent in various dairies, confectionary and bakery products. Inulinases are an important class of industrial enzymes produced by bacteria, yeast, fungi and plants, which are able to hydrolyze inulin to fructose and oligosaccharides. Inulin and its breakdown products have prebiotic properties and are safe for diabetics. Fructose derived from inulin is used in juices, drinks and alcohol beverages.
PL
Inulina jest węglowodanem mającym liczne zastosowania w przemyśle spożywczym. Może pełnić rolę substytutu tłuszczu, słodzika, wypełniacza i dlatego jest dodawana do różnorodnych produktów mleczarskich, cukierniczych i piekarskich. Inulinazy są grupą enzymów hydrolitycznych wytwarzanych przez bakterie, grzyby oraz rośliny wyższe, zdolnych do rozkładu inuliny do fruktozy oraz oligosacharydów. Produkty enzymatycznej hydrolizy inuliny mają właściwości prebiotyczne i są bezpieczne dla diabetyków. Fruktoza wytwarzana Z inuliny jest używana przy produkcji soków, napojów, a także alkoholi.
EN
Inulin is a carbohydrate which has many applications in food industry. Inulin can be used as a fat replacer, sweet-ener and a bulking agent in various dairies, confectionary and bakery products. Inulinases are an important class of industrial enzymes produced by bacteria, yeast, fungi and plants, which are able to hydrolyze inulin to fructose and oligosaccharides. Inulin and its breakdown products have prebiotic properties and are safe for diabetics. Fructose derived from inulin is used in juices, drinks and alcohol beverages.
EN
Background. PCOS (polycystic ovary syndrome) is called a pathology of the XX century and affects at least 10-15% women of childbearing age. The therapy involves pharmacotherapy of hormonal imbalance, as well as the change of lifestyle, including the diet. Objective. Performing the quantitative assessment of components of diets of women with PCOS, comparing the results with current dietary standards for Polish people and defining dietary requirements for the patients. Material and Methods. The study was performed on 54 women of childbearing age (average age 26.03± 5.52) with PCOS syndrome diagnosed according to on the Rotterdam criteria. Anthropometric measurements of the patients were made and BMI and WHR calculated. Quantitative assessment of women’s diets was performed based on the analysis of 3-day food diaries and food records taken from the previous 24h with the interview method. The data were introduced to a dietary software DIETA 5.0, calculating the average intake of the energy, nutrients, vitamins, minerals, cholesterol and dietary fibre. The obtained results were compared to Polish dietary guidelines. Results. Examined group was characterized by increased waist circumference (98.71± 13.6 cm) and an average WHR was 0.92± 0.08. An increased average value of BMI was also shown (28.91± 5.54 kg/m2). The patients consumed, on average, 1952.5±472.7 kcal daily, and the risk of insufficient intake of protein was determined in 36.7% of examined women. The highest risk of deficiency in minerals in women with PCOS was related to calcium (634 mg), potassium (3493 mg) and magnesium (250.1 mg), whereas with reference to vitamins deficiency as much as 70% of tested women were at risk of insufficient intake of folic acid, 36.7% of them - vitamin C, and 26.7% - vitamin B12. The average consumption of vitamin D was at the level of 3.4 μg. Test group was characterized by excessive average consumption of total fat (50%), SFA (70.4%) and saccharose (50%). The percentage of people with excessive average intake of cholesterol was at the level of 40.74%. As much as 83.3% patients consumed too low amounts of dietary fibre in their diets (<25g). Conclusions. In diet therapy of women with PCOS there should be higher intake of folic acid, vitamins D and C, cobalamin, dietary fibre and calcium. The consumption of total fats, saturated fatty acids and cholesterol should be reduced, as through facilitating the development of diabetes and cardio-vascular diseases, they affect the dysfunction of ovaries. The diet of some of the patients should be also supplemented by potassium, magnesium and zinc. The introduction of a properly balanced diet should be the key in the treatment of women with PCOS diagnosed according to Rotterdam criteria.
PL
Wstęp. Syndrom policystycznych jajników (PCOS) nazywany jest patologią XX wieku i dotyka co najmniej 10–15% kobiet w wieku reprodukcyjnym. Terapia dotyczy zarówno leczenia farmakologicznego zaburzeń hormonalnych, metabolicznych jak również zmiany stylu życia, w tym sposobu żywienia. Cel. Ocena składu ilościowego jadłospisów kobiet z PCOS, porównanie go z obowiązującymi normami żywienia dla ludności polskiej oraz sprecyzowanie zaleceń żywieniowych dla pacjentek. Materiał i metody. Badaniami objęto 54 kobiety w wieku rozrodczym, z rozpoznanym, według kryteriów Rotterdamskich, zespołem PCO (średni wiek to 26,03± 5,52 lat). Wykonano pomiary antropometryczne oraz obliczono wskaźniki BMI i WHR. Oceny ilościowej sposobu żywienia kobiet dokonano w oparciu o analizę trzydniowych dzienniczków oraz jadłospisu zebranego metodą wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin. Dane wprowadzono do programu dietetycznego DIETA 5.0, obliczając średnią podaż energii, składników odżywczych, witamin, składników mineralnych, cholesterolu oraz błonnika. Uzyskane wyniki porównano z obowiązującymi w Polsce normami żywienia. Wyniki. Badana grupa charakteryzowała się zwiększonym obwodem pasa 98,71± 13,6 cm, a średnia WHR była równa 0,92± 0,08. Wykazano zwiększoną średnią wartość wskaźnika BMI (28,91± 5,54 kg/m2). Pacjentki spożywały średnio 1952,5±472,7 kcal dziennie, a zagrożenie niedostatecznym spożyciem białka stwierdzono u 36,7% badanych kobiet. Największe ryzyko wystąpienia deficytu składników mineralnych u kobiet z PCOS dotyczyło wapnia (634 mg), potasu (3493mg), magnezu (250,1 mg) natomiast wśród witamin aż 70% kobiet badanych było zagrożonych niewystarczającym spożyciem folianów, 36,7% niedoborem witaminy C a 26,7% witaminą B12. Średnie spożycie witaminy D kształtowało się na poziomie 3,4 μg. Badana grupa charakteryzowała się nadmiernym średnim spożyciem tłuszczu ogółem (50%) NKT (70.4%) i sacharozy (50%). Odsetek osób z nadmiernym średnim poborem cholesterolu był na poziomie 40.74%. Aż 83.3% pacjentek miało zbyt niską podaż błonnika w diecie (<25g). Wnioski. W dietoterapii kobiet z PCOS należy zwiększyć podaż folianów, witaminy D i C, kobalaminy, błonnika oraz wapnia. Powinno ograniczyć się spożycie tłuszczu ogółem, nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu które pogłębiając rozwój cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych wpływają na dysfunkcję jajnika. Dietę części pacjentek z PCOS należałoby również uzupełnić w potas, magnez, cynk. Wprowadzenie prawidłowo zbilansowanej diety powinno być kluczem w leczeniu kobiet z PCOS rozpoznawanych kryteriami Rotterdamskimi.
PL
Przedstawiono charakterystykę samolotu w niekonwencjonalnym układzie Outboard Horizontal Stabilizers. Omówione zostały zalety oraz różnice układu OHS w stosunku do układu klasycznego, a także możliwe obszary jego praktycznego zastosowania. Poruszone zostały też zagadnienia urządzeń zwiększających siłę nośną. Zaprezentowano również wykorzystanie programów komputerowych do numerycznej mechaniki płynów w procesie projektowania. Końcowym efektem było zaprojektowanie i zbudowanie dwóch różnych zdalnie sterowanych modeli samolotów w układzie OHS. Jeden posłużył jako samolot prototypowy, natomiast drugi został wykorzystany podczas międzynarodowych zawodów samolotów udźwigowych Air Cargo Challenge 2013, które odbyły się w Lizbonie (Portugalia). Obydwa modele samolotów zostały pomyślnie oblatane i przetestowane w locie.
EN
This article presents the characteristics of non-conventional Outboard Horizontal Stabilizers configuration aeroplane in comparison with classical configuration aeroplane, as well as, prospective areas of application of such aeroplane. Moreover, topics concerning high-lifting devices have been mentioned. Additionally, this paper covers application of Computational Fluid Dynamics software during the design process. The final effect was two different OHS aircraft which were designed and built. One of the aircraft was used as a prototype, while the other one was used during international cargo lifting competitions (Air Cargo Challenge 2013 in Lisbon, Portugal). Both aircraft have successfully conducted their maiden flight and were flight tested.
EN
A total of 24 yeast strains were tested for their capacity to produce ethanol, and of these, 8 were characterized by the best ethanol yields (73.1181.78%). The most active mutant Saccharomyces cerevisiae ER-A, resistant to ethanol stress, was characterized by high resistance to acidic (pH 1.0 and 2.0), oxidative (1 and 2% of H₂O₂), and high temperature (45 and 52°C) stresses. During cultivation under all stress conditions, the mutants showed a considerably increased viability ranging widely from about 1.04 to 3.94-fold in comparison with the parent strain S. cerevisiae ER. At an initial sucrose concentration of 150 g/l in basal medium A containing yeast extract and mineral salts, at 30°C and within 72 h, the most active strain, S. cerevisiae ER-A, reached an ethanol concentration of 80 g/l, ethanol productivity of 1.1 g/l/h, and an ethanol yield (% of theoretical) of 99.13. Those values were significantly higher in comparison with parent strain (ethanol concentration 71 g/l and productivity of 0,99 g/l/h). The present study seems to confirm the high effectiveness of selection of ethanol-resistant yeast strains by adaptation to high ethanol concentrations, for increased ethanol production.
EN
Investigations on the influence of pulsatory electric field (PEF) involve its impact on a wide scope of biological structures and different groups of microorganisms. The field activity is exerted e.g. on each enzymes, cellular organella, and all living organisms (bacteria, fungi, tissues cells of higher organisms). So far, the widest perspectives of practical application appeared in PEF technology to sterilize the food products. At present, another practical use of PEF is to increase the efficiency of transformed genes. Moreover, the influence of PEF on level of synthesis of different metabolites (citric acid, alcohol) is also insufficiently recognized. Undoubtedly a better knowledge on acting and the effects of PEF on various biological processes may offer an important way to improve the efficiency of many metabolites; thus, the further more penetrating research of the question would be necessary.
16
Content available Female students’ perspective for maritime career
38%
EN
The paper presents the outcome of the research that has been completed recently at the Faculty of Navigation (FoN); Maritime University of Szczecin, Poland. The aim of the research is to show the maritime society what female students – future maritime women – think about studying the navigation and future work at sea. The research has been done by a group of female students – prospective seafarers. It is based on a questionnaire directed to fellow female students which contains 29 questions concerning the motivation for commencing the study in the field of maritime navigation, aspirations, fears and obstacles faced by female seafarers related to present study,internship onboard seagoing ships and future work. 128 female students responded to the questionnaire. The answers have been gathered into groups of interest. The findings are presented in terms of diagrams and comments. The paper contains valuable information that may be used by maritime universities, ship owners and other potential employers of maritime female students – in particular maritime policy makers. One of the interesting findings is that 84% of the female students declare they would choose the same field of study having experience (including seagoing intership) gained so far. The paper presents also the change of the number of female students at FoN in the last 10 years. It is the sign of relatively high interest of young women in maritime navigation in Poland – the country that is one of the biggest suppliers of officers for seagoing ships.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.