Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Two common methods of speech synthesis arę parametric synthesis and concatenation of basie speech units. Concatenation sticks speech units together in s selected domain. The ąuality of the speech synthesis grows with the length of basie ?, speech units in the vocabulary: one of possible solutions would be ideally to record a ^ large corpus of continuous speech. Collecting a set of elementary speech units, like polyphones, makes possible to use the second method for the Polish language. Speech 'synthesis isnot anewproblem, there arę many commercial products. But the ąuality ?.pf them for less popular languages, like Polish, is much worse than for the most English. The presented approach makes possible a fast optimization of a i units database for speech synthesis.
PL
Główne metody syntezy mowy to metody parametryczne z interpolacją parametrów i konkatenacyjne z zestawianiem wypowiedzi w wybranej dziedzinie z fragmentów istniejących nagrań. Zestawianie daje tym lepsze efekty, im dłuższe są jednostki w odpowiednich kontekstach. Zgromadzenie odpowiednio dużej bazy elementarnych nagrań (polifonów) pozwala zastosować drugą metodę do syntezy mowy w języku polskim. Jakość istniejących syntezatorów dla mniej popularnych języków, np. polskiego, jest znacznie niższa niż uzyskana dla najczęściej badanego języka angielskiego. Przedstawiona koncepcja automatycznego budowania bazy polifonów pozwala na szybką optymalizację bazy jednostek fonetyczno-akustycznych do celów syntezy mowy.
PL
Artykuł opisuje implementację dostępu do systemu rozpoznawania mowy w lokalnej sieci komputerowej. Rozdzielenie zadania akwizycji i wstępnego przetworzenia sygnału od właściwego rozpoznawania pozwala przeznaczyć dedykowaną stację roboczą do rozpoznawania (wymagającego znacznej mocy obliczeniowej i pamięci), pozostawiając do wykonania stacjom - klientom tylko mało obciążające wstępne przetworzenie sygnału.
EN
This article presents an implementation of a client-server architecture of a speech recognition system in a local network. Separating the task of collecting and front-processing the raw speech data from the proper recognition lets the recognition system (which is time - and memory consuming) run on a dedicated host. Clients have to do only speech recording and small piece of initial processing, which does not require huge resources.
PL
Artykuł przedstawia koncepcją jednego z elementów systemu wizualizacji gestogramów, modułu animacji. Omówione zostały założenia, problemy występujące przy realizacji modułu działającego w czasie rzeczywistym oraz przedstawiona została realizacja modułu z zastosowaniem bibliotek OpenGL i sprzętowej generacji grafiki.
EN
The article presents a general idea of one of elements needed in a system visualizing gestures of the Polish sign language. Next, presumptions for this module are presented, problems concerning the implementation of a real-time module and a solution using the OpenGL interface and hardware accelerated rendering.
EN
This paper describes a method of predicting the secondary structure of proteins, based on dictionaries of subsequences. These subsequences are derived from records available in the PDB database. Depending on the construction of the learning set, accuracies of up to 79% have been achieved. Dictionaries use hashing functions, which make them fast and capable of storing large sets of substrings.
PL
W artykule opisano sposób przewidywania struktury drugorzędowej białek, oparty na słownikach podciągów. Sekwencje te są pobierane z danych dostępnych w bazie danych PDB. W zależności od konstrukcji zestawu uczącego, osiągnięto dokładność do 79%. Do szybkiego dostępu do słowników zawierających dużą liczbę podciągów zastosowano funkcje mieszające.
PL
W ostatnim czasie w dziedzinie rozpoznawania wzorców bardzo rozpowszechniły się metody, w których wykorzystuje się tzw. ukryty model Markowa. Mówiąc najogólniej, ukryty model Markowa jest modelem probabilistycznym wykorzystywanym do analizy przebiegów czasowych o losowym charakterze. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawy teoretyczne ukrytego modelu Markowa. Rozważania ograniczono do modeli jednowymiarowych z czasem dyskretnym, z dyskretnymi i ciągłymi obserwacjami. Przedstawiona charakterystyka oprócz podstawowych definicji zawiera również obszerne omówienie zagadnień bezpośrednio związanych z zastosowaniami ukrytego modelu Markowa. W końcowej części pracy zawarto krótki opis przykładowych zastosowań ukrytego modelu Markowa w dziedzinie rozpoznawania wzorców.
EN
Methods that use Hidden Markov Models (HMM) became recently very popular in the domain of pattern recognition. Generally, a HMM is a probabilistic model used in analysis of random sequences. This article presents theoretical bases of HMMs. Only one-dimensional models with discrete time and continuos observation space have been analyzed. Besides of basic definitions, other problems directly related to applications of HMMs have been discussed. The last part of the article presents some examples of pattern recognition problems, which are solved with HMMs.
PL
Tradycyjnym sposobem przenoszenia drukowanych dokumentów do pamięci komputera jest skanowanie. Szybszym sposobem jest użycie cyfrowego aparatu fotograficznego. Wtedy jednak obraz może zostać zniekształcony, a oświetlenie może być nierównomierne, co utrudnia lub uniemożliwia dalsze przetwarzanie. Zaproponowana metoda automatycznej korekcji geometrii i oświetlenia pozwala poprawić jakość zdjęcia.
EN
The traditional way of transferring printed documents into the computer memory is scanning. A quicker way is to use a digital camera. But in this case the picture geometry may be distorted, and lighting may be uneven. This makes further processing difficult or impossible. The proposed method for automatic correction of geometry and lighting can improve the picture quality.
EN
To understand the complex cellular mechanisms involved in a biological system, it is necessary to study protein-protein interactions (PPIs) at the molecular level, in which prediction of PPIs plays a significant role. In this paper we propose a new classification approach based on the sparse discriminant analysis [10] to predict obligate (permanent) and non-obligate (transient) protein-protein interactions. The sparse discriminant analysis [10] circumvents the limitations of the classical discriminant analysis [4, 9] in the high dimensional low sample size settings by incorporating inherently the feature selection into the optimization procedure. To characterize properties of protein interaction, we proposed to use the binding free energies. The performance of our proposed classifier is 75% ± 5%.
EN
This article deals with the fatigue properties of newly used AlZn10Si8Mg aluminium alloy where the main aim was to determine the fatigue strength and compare it with the fatigue strength of AlSi7Mg0.3 secondary aluminium alloys which is used in the automotive industry for cyclically loaded components. AlZn10Si8Mg aluminium alloy, also called UNIFONT 90, is self-hardening (without heat treatments), which contributes to economic efficiency. This is one of the main reasons why is compared, and may be an alternative replacement for AlSi7Mg0.3 alloy which is heat treated to achieve required mechanical properties. The experiment results show that the fatigue properties of AlZn10Si8Mg alloy are comparable, if not better, than AlSi7Mg0.3 alloy. Fatigue properties of AlZn10Si8Mg alloy are achieved after seven days of natural ageing, immediately after casting and achieving value of fatigue strength is caused by structural components formed during solidification of the melt.
11
Content available Compacted Graphite Iron with the Addition of Tin
51%
EN
The paper presents the effect of tin on the crystallization process, microstructure and hardness of cast iron with compacted (vermicular) graphite. The compacted graphite was obtained with the use of magnesium treatment process (Inmold technology). The lack of significant effect of tin on the temperature of the eutectic transformation has been demonstrated. On the other hand, a significant decrease in the eutectoid transformation temperature with increasing tin concentration has been shown. It was demonstrated that tin narrows the temperature range of the austenite transformation. The effect of tin on the microstructure of cast iron with compacted graphite considering casting wall thickness has been investigated and described. The carbide-forming effect of tin in thin-walled (3 mm) castings has been demonstrated. The nomograms describing the microstructure of compacted graphite iron versus tin concentration have been developed. The effect of tin on the hardness of cast iron was given.
12
Content available remote Selective heat treatment of the gearbox component
51%
EN
Nowadays there are setting more and more demanding requests for the products of engineering industry from the points of the parameters of load, durability and reliability. They are followed by higher demands for construction materials with high strength and tough enough as well, with higher wear resistance. Volume isothermal heat treatment of graphitic cast irons is normally used technology at present, what is impossible to say about isothermically heat treated surface layers. The hardness of such structures is lower in comparison with martensitic structure, its toughness is considerably higher. The advantage of isothermal surface heat treatment in comparison with volume heat treatment are most of all economic reasons, which considerably influence on the application of new technologies into the practice. The submitted paper deals with the advantages and disadvantages of selective heat treated parts made of graphitic cast irons. It is experimentally verified the possibility of isothermal surface hardening of cast irons and it is shown the possibility of following usage in practice at concrete parts for automobile industry.
EN
Simulation is used today in many contexts, such as simulating technology to tune or optimize performance, safety engineering, testing, training, education, and entertainment. In some industries, simulations are commonly used, but in heat treatment this is rather an exception. The paper compares the simulation of carburization and nitrocementation of 16MnCr5 steel with a practical application. The aim was to determine the applicability of chemical heat treatment simulation. We were looking for an answer to the question: to what extent can we rely on the technological design of heat treatment? The software designed the heat treatment technology. He drew the technological process of chemical-thermal treatment of 16MnCr5 steel. The thickness of the cementite layer was 1 mm and the nitrocementation 1.2 mm. Changes in mechanical properties were observed. Cementing, nitrocementing, hardness, microhardness, metallography, and spectral analysis were practically performed. This article describes the benefits of simulation, speed and accuracy of the process. The only difference was in determining the carbon potential. The simulation confirmed the practical use and its contribution in the technological process.
14
Content available remote Tribological properties of ductile cast iron
51%
EN
This article deals with tribological properties of cast iron with nodular graphite. It was observed and compared wear of cast irons by identical extreme conditions of loading according to way their heat treatment. Principe of this work was demonstration that materials with identical hardness have not equal wear because they have different structure.
EN
The article describes basic principles of induction bending and the change of mechanical properties from as received (straight) pipe made from HSLA steel to induction bend. The main purpose of this article is to experiment with tempering temperatures below 540°C. After tempering at 540°C which is the lowest recommended temperature for post bend heat treatment (PBHT) according to CSA specifications (Canadian Standards Association) the induction bend area in many cases does not achieve the minimum required mechanical properties and therefore it is not accepted for usage. In this article mechanical properties such as tensile, toughness, hardness are evaluated. Also the article contains microstructural analyses and comparison of bended and heat treated samples.
EN
The article presents the study of the effect of laser treatment on the microhardness of WC-Cu coatings applied by electro-spark deposition Observations of friction resistance test results allowed the evaluation of the coatings after laser treatment. The studies were conducted using WC-Cu electrodes, produced by sintering of nanostructural powders. The antiwear coatings were electro spark deposited over C45 carbon steel by means of EIL-8A, white the laser processing was performed by electro coats applied using a Nd:YAG, BLS720. Model tests were carried on test mechanical seals for rings made of SiC and WC-Cu coatings before and after laser treatment.
PL
Artykuł przedstawia badania wpływu obróbki laserowej na mikrotwardość obrabianych powłok WC-Cu nanoszonych metodą elektroiskrową. Na podstawie obserwacji badań oporów tarcia dokonano oceny właściwości powłok po obróbce laserowej. Docelowe badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Cu, które wytworzono poprzez spiekanie nanostrukturalnych proszków metodą metalurgii proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elektroiskrowo na próbki ze stali C45 przy pomocy urządzenia produkcji ukraińskiej, model EIL-8A, natomiast obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720. Przeprowadzone zostały także badania modelowe na stanowisku do badań uszczelnień czołowych dla pierścieni wykonanych z SiC oraz powłok WC-Cu przed i po obróbce laserowej.
17
Content available remote A method of predicting the secondary protein structure based on dictionaries
51%
EN
The shape of a protein chain may be analyzed at different levels of details. The ultimate shape description contains three-dimensional coordinates of all atoms in the chain. In many cases, a description of the local shape, namely secondary structure, is enough to determine some properties of proteins. Although obtaining the full threedimensional (3D) information also defines the secondary structure, the problem of finding this precise 3D shape (tertiary structure) given only the amino acid sequence is very complex. However, the secondary structure may be found even without having the full 3D information. Many methods have been developed for this purpose. Most of them are based on similarities of the analyzed protein chain to other proteins that are already analyzed and have a known secondary structure. The presented paper proposes a method based on dictionaries of known structures for predicting the secondary structure from either the primary structure or the so-called structural code. Accuracies of up to 79% have been achieved.
PL
Żeliwo sferoidalne bainityczne (ADI) charakteryzuje korzystna kombinacja właściwości odlewniczych i mechanicznych. W rtykule opisano sposób wytwarzania wytwarzaniem żeliwa ADI w formie skorupowej. Zaletą tego sposobu wy-twarzania jest wykorzystanie ciepła odlewu do austenityzacji przed przemianą bainityczną. Po ochłodzeniu natryskiem wodnym i wytrzymaniu w piecu w tempera-turze 350 °C uzyskano odlewy z żeliwa sferoidalnego bainitycznego o wytrzyma-łości na rozciąganie w zakresie 960÷1120 MPa i udarności 55 Jcm-2.
EN
Austempered ductile iron (ADI) is characteristical by their suitable combination of casting and mechanical properties, which gives higher utilisation of casting alloys. Its application has important technical, economical and environmental preferences. This contribution deals with production of ADI in the shell mould. The preference of this method is in using of accumulated heat for austenitization of solidified casting before bainitic transformation. ADI castings were obtained after cooling by water spray and isothermal dwell in the chamber furnace. Mechanical properties of this casting were: tensile strength from 960 to 1120 MPa and impact strength cca 55J cm-2.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.