Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this article, we present a multiyariate two-layer feedforward neural networks that approximate continuos functions defined on [0, 1]d. We show that the L1 error of approximation is asymptotically proportional to the modulus of continuity of the underlying function taken at √d/n, where n is the number of function values used.
EN
In this paper, we consider approximation methods for operator equations of the form Au + Bu = ƒ, where A is a discrete Wiener-Hopf operator on lp (1≤ p < ∞) which symbol has roots on the unit circle with arbitrary multiplicities (not necessary integers). Conditions on perturbation B and ƒ are given in order to guarantee the applicability of projection-iterative methods. Effective error estimates, and simultaneously, decaying properties for solutions are obtained in terms of some smooth spaces.
5
Content available remote Ekonofizyka [rec.]
100%
PL
Recenzja książki: Rosario N. Mantegna, H. Eugene Stanley - Ekonofizyka: Wprowadzenie, przekład Ryszard Kutner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 164.
6
63%
EN
Keeping the chronological order, this paper presents a timeline of events of the 30-year history of the organization of the Polonia Winter Games in Poland: first their beginnings in the years 1986–1989, and then, after a long break and a change to the name, their continuation as the World Polonia Winter Games in the years 2000–2016. Driven by the popularity of the summer Polonia Sports Games (1934–1991), and later the World Polonia Games in Poland (1997–2015), Polish diaspora organizations from different parts of the world decided to organize the 1st Polonia Winter Games in Zakopane in 1986. In accordance with the guidelines, also accepted by the International Commission for the Games, the first three of them (1986, 1989, 1992) took place every three years. After an eight-year break, winter sports meetings of Polonia people were reactivated in the year 2000, when the next 4th Polonia Winter Games were held in the Beskidy Mountains. That year, they were named the World Polonia Winter Games, a name which has remained until this day. It was agreed that they should be organized every two years. The aim of this work is to present the second part of the timeline of events, which are related to the organization and the course of the World Polonia Winter Games (1986–2016). The concept adopted by the authors stems not only from the extensive chronology, but also from the vastness of source material. Many athletes representing various Polish diaspora communities participated in the Polonia Winter Games, and later in the World Polonia Winter Games. The program of the Games underwent gradual changes. From the beginning of the Winter Games there were no sporting performance minimums. Age categories were extended in order to enable young, middle-aged and older people to compete in the Games, thus making it possible for them to take part both in sports contests and recreational events. The Polonia Games gave impetus to association of Polish athletes in Polonia sports organizations abroad and contributed largely to the consolidation of Polish national life in exile.They provided an opportunity to improve the knowledge of the Polish language, learn about the country of the ancestors and its achievements in various fields of social, cultural, and sporting life. Polonia activists together with sports activists in Poland decided to continue the World Polonia Winter Games for the sake of the whole Polish diaspora and Poles living in Poland.
PL
W niniejszym opracowaniu, zachowując układ chronologiczny, przedstawiono kalendarium wydarzeń 30 lat organizacji Polonijnych Igrzysk Zimowych w Polsce (w latach 1986–1989), które – po długiej przerwie i zmianie ich nazwy – kontynuowano jako Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne (w latach 2000–2016). Organizacje polonijne na świecie, kierując się popularnością letnich Polonijnych Igrzysk Sportowych (1934–1991), a później letnich Światowych Igrzysk Polonijnych w Polsce (1997–2015), postanowiły w roku 1986 zorganizować I Polonijne Igrzyska Zimowe w Zakopanem. Zgodnie z założeniami, zaakceptowanymi również przez Międzynarodową Komisję ds. Igrzysk, trzy pierwsze imprezy (1986, 1989, 1992) odbyły się co trzy lata. Po ośmiu latach przerwy, w 2000 r. reaktywowano sportowe zimowe spotkania „Polonusów”, organizując w Beskidach kolejne, IV Polonijne Igrzyska Zimowe. W tym roku nadano im obowiązującą do dzisiaj nazwę Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych, które przyjęto organizować co dwa lata. Celem opracowania jest przedstawienie drugiej części kalendarium wydarzeń związanych z organizacją i przebiegiem Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych (1986–2016). Przyjęta przez Autorów koncepcja wynika nie tylko z rozległej chronologii, ale też z obszerności materiału źródłowego. W Polonijnych Igrzyskach Zimowych, a następnie Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych, uczestniczyło wielu sportowców reprezentujących różne środowiska polonijne. Program igrzysk ulegał stopniowym przemianom. Od początku zimowych igrzysk nie obowiązywały minima kwalifikacyjne. Rozszerzono kategorie wiekowe pozwalające na start w igrzyskach osobom młodym, w średnim i starszym wieku, umożliwiając im tym samym udział w zawodach sportowych i w imprezach rekreacyjnych. Igrzyska Polonijne dały impuls do zrzeszania się polskich sportowców w polonijnych organizacjach sportowych za granicą i przyczyniły się w dużym stopniu do konsolidacji polskiego życia narodowego na obczyźnie. Stworzyły okazję do pogłębiania znajomości języka polskiego, poznawania kraju przodków i jego dokonań w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i sportowego. Działacze polonijni, wspólnie z działaczami sportowymi w kraju, postanowili kontynuować Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne dla dobra całej polonijnej społeczności i Polaków mieszkających w Polsce.
EN
Physical activity is undertaken by women from the highest social and occupational categories, well-educated, with active professional careers, having a good financial situation and a favorable family and home situation. Physical activity of women over 50 years of age may be affected by their appreciation of its role in shaping health. The aim of the study was to define social and health-related determinants of physical activity in women aged 50+. The study included 91 women, aged from 50 to 83, attending classes at the University of the Third Age in Gorzow Wielkopolski and its vicinity. The subjects were divided into three groups: 50–59 years old, 60–69 years old and 70 and older. All women attended classes 1–2 times a week. The diagnostic survey method was employed, with the use of the techniques of questionnaire, interview and participatory observation. For statistical analysis of the data collected the trait frequency and the independence χ2 test were used. The research revealed that physical activity is undertaken by well-educated individuals, belonging to the upperoccupational categories, receiving support from the closest friends and acquaintances as well as the spouse. Those who undertake physical activity have a higher self-evaluation of health and physical fitness as compared to their peers. Differences in health self-evaluation are greatest among women over 70 years of age, who more often, compared with the respondents aged 50–59 and 60–69, assessed it as better. Participation in exercises of women aged 50+ was dominated by motives related to fitness and health (possibility to maintain and improve their physical fitness and health, and improve their mental and physical well-being).
12
63%
EN
This paper provides a timeline of the 81-year history of the organization of the summer Polonia Sports Games in Poland in the years 1934–1991 and their continuation under a changed name as the World Polonia Games in the years 1997–2015. The World Polonia Games are closely related to communities of the Polish diaspora, called Polonia, located in several dozen countries around the world. These people, generally maintaining a sense of connection with the Motherland, formed various social, religious, educational, cultural and youth associations. Among the latter, sports organizations played an important part. The objectives of physical culture related Polonia associations usually emphasized the need for and the significance of their cooperation with the sports movement in the home country. It was established through central institutions representing the interests of the Polonia community. This cooperation was aimed at mutual support of both the Polonia sports and competitive sports in Poland. The aim of this work is to present a timeline of events related to the organization and the course of the Summer World Polonia Games (1934–2015). The concept adopted by the authors stems not only from the extensive chronology, but also from the vastness of the source material. Many athletes representing various Polish diaspora communities participated in the Polonia Sports Games, and later in the Summer World Polonia Games. The program of the Games underwent gradual changes. The initially determined sporting performance minimums, which were to determine who should qualify for the Games were lifted. Age categories were extended in order to enable young, middle-aged and older people to take part in the Games. The Polonia Games gave impetus to association of Polish athletes in Polonia sports organizations abroad and contributed largely to the consolidation of Polish national life in exile. Polonia activists together with sports activists in Poland decided to continue the World Polonia Games for the sake of the whole Polish diaspora and Poles living in Poland.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono kalendarium wydarzeń 81-letniej organizacji Polonijnych Igrzysk Sportowych w Polsce w latach 1934–1991 i ich kontynuację w zmienionej nazwie – jako Światowe Igrzyska Polonijne w latach 1997–2015. Światowe Igrzyska Polonijne są ściśle związane ze zbiorowościami polskiego wychodźstwa, zwanymi Polonią, które znajdują się w kilkudziesięciu krajach świata. Ludność ta, zachowując na ogół poczucie łączności z Ojczyzną, tworzyła różne stowarzyszenia: społeczne, religijne, oświatowe, kulturalne i młodzieżowe. Wśród tych ostatnich ważne znaczenie odgrywały organizacje sportowe. W założeniach polonijnych stowarzyszeń kultury fizycznej podkreślano z reguły potrzebę i znaczenie ich współpracy z ruchem sportowym w kraju macierzystym. Nawiązywano ją za pośrednictwem centralnych instytucji reprezentujących interesy Polonii. Współpraca ta miała na celu wzajemne wspieranie działań zarówno w zakresie sportu polonijnego, jak i sportu wyczynowego w Polsce. Celem opracowania jest przedstawienie kalendarium wydarzeń związanych z organizacją i przebiegiem Letnich Światowych Igrzysk Polonijnych (1934–2015). Przyjęta przez autorów koncepcja wynika nie tylko z rozpiętości czasowej, ale też ze względu na obszerność materiału źródłowego. W Polonijnych Igrzyskach Sportowych, a następnie Światowych Igrzyskach Polonijnych – letnich uczestniczyło wielu sportowców reprezentujących różne środowiska polonijne. Program Igrzysk ulegał stopniowym przemianom. Początkowe określone minima sportowe pozwalające na zakwalifikowanie do Igrzysk zostały zniesione. Rozszerzono kategorie wiekowe pozwalające na start w Igrzyskach osobom młodym, w średnim i starszym wieku. Igrzyska polonijne dały impuls do zrzeszania się polskich sportowców w polonijnych organizacjach sportowych za granicą i przyczyniły się w dużym stopniu do konsolidacji polskiego życia narodowego na obczyźnie. Działacze polonijni wspólnie z działaczami sportowymi w kraju postanowili kontynuować Światowe Igrzyska Polonijne dla dobra całej polonijnej społeczności i Polaków mieszkających w Polsce.
EN
Background. Scientific studies on ageing have repeatedly shown positive correlations between physical activity and physical fitness and health. The following study shows that people who were involved in different forms of physical activity had higher self-assessment of own fitness, also in the long term. The aim of the study was to investigate the determinants of the self-assessment of physical fitness in people aged 45-89 years. Material and methods. The study involved 300 persons aged 45-89 years, who were diagnosed with a diagnostic survey using the following research techniques: a questionnaire, interview and observation. The qualitative and quantitative analyses were based on the frequency of traits, chi-square independence tests, and multivariate correspondence analyses. Results. Self-assessment of physical fitness depended on age, family roles and employment status. Higher levels of fitness were reported by (i) respondents engaged in recreational exercise and (ii) former professional athletes. Going on holidays in the previous year, travelling in the past and at present were also correlated with higher self-assessment of physical fitness. Conclusions. Self-assessment of physical fitness seems to be a good indicator of the physical activity in the elderly. Positive self-assessment helps address the challenges of old age and seems to be crucial for successful ageing. Hence, there is a need to create programmes with a broader spectrum of influence to activate the elderly.
PL
Wprowadzenie. W badaniach naukowych, dotyczących procesu starzenia się, wielokrotnie wykazywano pozytywne związki aktywności fizycznej ze sprawnością fizyczną i zdrowiem. Osoby podejmujące różne formy aktywności fizycznej cechowała wyższa samoocena sprawności fizycznej, także w perspektywie długoterminowej. Celem pracy było poznanie uwarunkowań samooceny sprawności fizycznej osób w wieku 45-89 lat. Materiał i metoda. Badaniami objęto 300 osób w wieku 45-89 lat. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem technik badawczych: kwestionariusza ankiety, wywiadu i obserwacji. W analizach jakościowych i ilościowych użyto: frekwencję cech, test niezależności chi-kwadrat oraz wielowymiarową analizę korespondencji. Wyniki. Samoocena sprawności fizycznej badanych uwarunkowana była ich wiekiem, pełnieniem ról rodzinnych oraz aktywnością zawodową. Wyższą samooceną sprawności fizycznej cechowały się osoby, które obecnie podejmowały rekreacyjnie wysiłek fizyczny, a w przeszłości uprawiały sport wyczynowy. Respondenci wyjeżdżający na wczasy w ostatnim roku, odbywający podróże w przeszłości i obecnie mieli wyższe samooceny sprawności fizycznej. Wnioski. Samoocena sprawności fizycznej wydaje się być dobrym wskaźnikiem zróżnicowanej aktywności fizycznej osób starszych. Pozytywna samoocena sprawności fizycznej wpływa na możliwości podejmowania nowych wyzwań, które mają istotne znaczenie w przebiegu procesu pomyślnego starzenia się. Istnieje zatem potrzeba tworzenia programów aktywizacji seniorów o szerokim spektrum.
EN
Background. The aim of the study was to compare chosen aspects of lifestyle of women aged 45-59 and 60-74. Material and methods. The study, carried out between 2013 and 2015, embraced 120 women who engaged in physical activity. Respondents were students of the University of the Third Age in Gorzów Wlkp. and the Elderly and Disabled Activation Center in Piła. Two age categories were distinguished: 45-59 and 60-74 years old. In the study a diagnostic survey was employed, with the use of the techniques of questionnaire, interview and observation. The qualitative and quantitative analysis was carried out with the employment of: frequency of characteristics, chi-squared independence test and multiple correspondence analysis. Results. Older women far more often chose positive health behaviors than those under 60 years of age. There were more current nonsmokers among them, as well as nondrinkers or those who drank less frequently and controlled their health more often. Younger women assessed their own health and physical fitness higher. There were no obese people among the subjects. Conclusions. There is a need for t he dissemination of healthy lifestyle among people aged 60+, especially in the situation of an aging population with unstable retirement age. Activation of people belonging to this age group is a chance to improve their life quality.
PL
Wprowadzenie. Celem pracy było porównanie wybranych aspektów stylu życia kobiet w wieku 45-59 lat i 60-74 lat. Materiał i metody. Badaniami, w latach 2013-2015, objęto 120 kobiet podejmujących aktywność fizyczną. Respondentki były słuchaczkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. oraz Centrum Aktywizacji Osób Starszych i N iepełnosprawnych w Pile. Wyróżniono dwie kategorie wieku: 45-59 lat oraz 60-74 lata. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem technik badawczych: kwestionariusza ankiety, wywiadu i obserwacji. Analizę jakościową i ilościową przeprowadzono stosując: frekwencję cech, test niezależności chi-kwadrat oraz wielowymiarową analizę korespondencji. Wyniki. Kobiety w starszym wieku zdecydowanie częściej dokonywały wyboru pozytywnych zachowań zdrowotnych niż badane poniżej 60. roku życia. Wśród nich występowało więcej niepalących obecnie, niepijących lub pijących z mniejszą częstotliwością oraz kontrolujących częściej swoje zdrowie. Kobiety młodsze wyżej oceniały stan własnego zdrowia i sprawności fizycznej. Wśród badanych nie było osób otyłych. Wnioski. Istnieje potrzeba upowszechniania prozdrowotnego stylu życia wśród osób w wieku 60 lat i więcej, zwłaszcza w sytuacji starzejącego się społeczeństwa i niestabilnego wieku emerytalnego. Aktywizacja osób należących do tej grupy wieku jest szansą na poprawę jakości ich życia.
PL
Celem pracy była analiza samooceny wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz wskazanie możliwości modyfikacji i wzbogacenia programów kształcenia. Badaniami, w roku akademickim 2015/2016, objęto 88 studentów kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankiety (kwestionariusz własnego autorstwa), wywiadu nieskategoryzowanego i obserwacji. Do wnioskowania statystycznego użyto standardowych metod statystycznych: frekwencji cech oraz testu niezależności chi-kwadrat. Wyniki badań w zakresie samooceny wiedzy, kompetencji zawodowych i społecznych respondentów odniesiono do ich identyfikacji z kierunkiem studiów. Stwierdzono, że większość studiujących turystykę i rekreację identyfikowała się z wybranym kierunkiem. Poziom samooceny wiedzy studentów – zwłaszcza z zakresu specjalności – nie był wysoki. Zaobserwowano związek między poziomem identyfikacji a samooceną umiejętności i kompetencji. Studenci mocnej identyfikujący się z kierunkiem studiów wyżej oceniali swoje umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne.
EN
The aim of this study is an analysis of self-assessment of professional skills and competences of Tourism and Recreation students, as well as an attempt to indicate the possible uses of education mechanisms to modify and enrich curricula so that they take into account the need to develop students’ social skills. The research used a diagnostic survey method. Subjects included 88 students of the Faculty of Physical Culture and Health Promotion at the University of Szczecin. Qualitative and quantitative analysis of results was based on standard statistical methods: incidence of features, a Chi-squared test and a multi-dimensional correspondence analysis. Most students of Tourism and Recreation identified with their chosen field of study. Self-assessment of students’ knowledge – especially in terms of their major – was not high. There was a correlation between identifying oneself with the field of study and self-assessment of competences. Students who identified with their field of study more, reported higher self-assessment of their competences. Efforts to adapt the curriculum to the level of preparedness of candidates and the needs of the labor market correlate with the obtained results. These efforts should bring the desired effect of increased competences, whose deficit was detected during the research.
PL
Poczucie satysfakcji studiujących może być istotnym czynnikiem w krystalizowaniu się planów zawodowych związanych z kierunkiem studiów, niezadowolenie zaś skłania ku poszukiwaniu alternatywnych dróg zawodowych. Celem podjętych badań było poznanie satysfakcji z wyboru studiów i deklaracji ponownego ich wyboru w kontekście zamierzeń zawodowych studentów wychowania fizycznego. Wyniki przedstawionych badań stanowią fragment ewaluacji jakości kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Badaniami objęto trzy grupy studentów: z II i III r. pierwszego stopnia oraz I r. drugiego stopnia. Spośród 226 respondentów 188 wyrażało satysfakcję z podjętych studiów (83,2%), a ponowny wybór zadeklarowało 140 z nich. Wyłoniono także 38 studentów (16,8%) niezadowolonych ze studiów, którzy nie wybraliby ponownie tego kierunku. W badaniach zastosowano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki ankiety audytoryjnej, wywiadu nieskategoryzowanego oraz analizy dokumentów. Materiał empiryczny poddano obliczeniom statystycznym stosownie do liczebności i cech zmiennych. Do wnioskowania statystycznego zastosowano frekwencję cech oraz test niezależności chi-kwadrat. W obliczeniach wykorzystano pakiet Statistica 12 (StatSoft, Inc. 2015 Statistica for Windows). Większość studentów jest zadowolona z podjętych studiów i jednocześnie deklaruje ponowny ich wybór. Te osoby swoje plany zawodowe najczęściej wiązały z pracą na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Kobiety częściej planowały pracę w instytucjach kultury fizycznej, natomiast mężczyźni w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego. Związki między liczbą osób usatysfakcjonowanych wyborem studiów i deklaracją ponownego ich wyboru a ich zamierzeniami zawodowymi, są zbliżone do rezultatów badań uzyskanych w innych uczelniach wychowania fizycznego. W celu doskonalenia systemu jakości kształcenia istnieje konieczność permanentnej jego oceny na każdym etapie kształcenia.
EN
The aim of the study was to investigate physical education students’ satisfaction with the studies they had chosen and their declarations of making the same choice again, in the context of their career plans. The results of this study are part of the evaluation of education quality at the Faculty of Physical Culture in Gorzów Wlkp. of the Poznan Aacdemy of Physical Education. Three groups within each year-group were studied. Out of 226 subjects 188 expressed their satisfaction with the studies they had commenced (83.2%), and 140 of them declared they would make the same choice again. There were also 38 respondents (16.8%) who were not satisfied with the studies and would not choose the same field again. In the research, a diagnostic survey was employed, with the use of the techniques of auditorium questionnaire, uncategorized interview, and document analysis. The empirical material was statistically analyzed according to the number and characteristics of the variables. In order to draw statistical conclusions, the trait frequency and the independence χ2 test were used. For the calculations the Statistica 12 software package was employed (StatSoft, Inc. 2015 Statistica for Windows). Most of the students surveyed were satisfied with the studies they had commenced, declaring at the same time that they would repeat their choice. These people most often linked their career plans to work as a physical education teacher and employment in institutions connected with physical culture. Women more often planned to work in institutions of physical culture and men in the profession of physical education teacher. It was revealed that the number of people satisfied with the choice of their studies, declaring repetition of that choice and linking their career plans to their field of education, is similar to the survey results obtained at other universities of physical education.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.