Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 845

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawozy organiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
PL
Coraz powszechniejszy staje się pogląd, że szczególna odpowie-dzialność za ochronę środowiska przypada rolnictwu, które użytkuje około 60% ogólnej powierzchni kraju, a poprzez działalność produkcyjną wpływa w znacznym stopniu na zmiany właściwości wody [Greinert, 1983], gleby, powietrza, oraz przyczynia się do zmian bioróżnorodności środowiska. W budowaniu tej świadomości w obszarze rolnictwa ma pomóc Kodeks Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej, który informując co jest dozwolone lub zabronione zapobiega popełnianiu wykroczeń, kształtuje właściwą postawę rolników wobec obowiązującego prawa oraz uczy jak ograniczać ujemne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Autorzy w prezentowanej pracy omawiają niektóre elementy Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej (ZDPR) dotyczącej przechowywania oraz aplikacji nawozów organicznych (obornika, gnojowicy). Zwracają również uwagę na sposób użytkowania gruntów i strukturę zasiewów, będącą w bezpośrednim związku z prawidłowym zagospodarowaniem nawozów. W artykule przedstawiają stan obecny wykorzystania nawozów organicznych w wizyto-wanych gospodarstwach rolnych w gminach Bojadła i Trzebiechów. Przeprowadzone badania wykazały, że stosowanie zasad ZDPR przez rolników w znacznym stopniu odbiega od stawianych wobec nich oczekiwań.
EN
It is becoming a popular opinion that agriculture bears particular responsibility for protection of the environment. Agriculture covers circa 60% of the country area and through the processes of production it influences seriously the quality of water, soil and air as well as the changes in biological heterogeneity of the environment. The Code of Good Agriculture Practice was designed to help create the awareness of this responsibility by providing information of what is allowed and what is not, and thus to prevent offences, propagate correct attitude towards the law among farmers and teach how to reduce negative influence of agriculture over the environment. The authors discuss chosen elements of Good Agriculture Practice concerning storage and application of organic fertilizers (stable and liquid manure). They also point out at methods of soil exploitation and sowing structure, both of which are directly related to proper use of fertilizers. The article presents actual state of the use of organic fertilizers in inspected agricultural farms in parishes Bojadła and Trzebiechów. Inspections revealed that application of Good Agriculture Practice differs considerably from what is expected.
10
Content available remote Metale w nawozach organicznych i odpadach stosowanych do celów nawozowych
80%
PL
Przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości mikroelementów nawozowych i metali uznanych za toksyczne w odpadach, w których skład wchodzą makroskładniki nawozowe. Podano zawartość metali w ściekach przemysłu rolno-spożywczego, ściekach i osadach komunalnych, hydrolizatach pochodzących z przetwórstwa odpadów skórzanych. Przedstawiono ponadto skład mikroelementowy odchodów inwentarzowych i nawozów mineralno-organicznych otrzymanych metodą kompostowania odpadów. Określono możliwość rolniczego wykorzystania tych odpadów i nawozów wytworzonych z udziałem odpadów oraz ograniczenia stwarzane przez przepisy dotyczące środowiska przyrodniczego i rolniczego.
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.