Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tap water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Measurement of the gross alpha and beta activity concentrations in various matrices is suitable as a preliminary screening procedure to determine whether further analysis related to specific radionuclide is necessary. In Serbia, according to current regulations, radioactivity concentrations in drinking water for gross alpha and gross beta should be < 0.5 and < 1.0 Bq L−1, respectively. The generally accepted methods for gross alpha and beta activity analysis of drinking water in different countries are: EPA 900.0 and ISO methods (ISO 9696, water quality – measurement of gross alpha activity in non-saline water – thick source method, and ISO 9697, water quality – measurement of gross beta activity in non-saline water). This paper describes comparison of preparations and measurement gross alpha and beta activity in bottled mineral waters as well as in tap waters in Serbia using two methods: EPA 900.0 with and without ash, and ISO methods. Concentration of total dissolved solids (TDS) in investigated water samples was determined. Based on obtained TDS, certain volume was evaporated. The instrumentation used to count the gross alpha and gross beta activities for both methods is α/β low level proportional counter Thermo Eberline FHT 770 T.
EN
Influence of cold water from Warsaw water supply system on zinc-covered pipes. Test research (in static and flow conditions) of changes in water quality and in the mass of zinc-covered pipes from different producers. Marking of the speed of zinc leaching.
PL
W pracy dokonano analizy mętności wody dostarczonej odbiorcom w 2007 r. przez systemy wodociągowe w województwie małopolskim. W analizie uwzględniono wszystkie zakłady wodociągowe, które są objęte monitoringiem kontrolnym i przeglądowym przez wojewódzkie służby sanitarno-epidemiologiczne - łącznie 703. W badaniach obejmujących analizę 1794 próbek wody, w tym 167 próbek wody powierzchniowej, 1261 - wody podziemnej i 366 - wody mieszanej, określono mętność minimalną, maksymalną i średnią oraz liczbę przekroczeń mętności dopuszczalnej (1 NTU). Przeprowadzona analiza wykazała, że mętność wody wodociągowej, w zależności od źródła wody, wynosiła: wody powierzchniowe 0,1÷8,7 NTU (śr. 0,97 NTU), wody podziemne 0,01÷26,0 NTU (śr. 0,84 NTU), wody mieszane 0,02÷10,0 NTU (śr. 0,93 NTU). Najwięcej przekroczeń mętności dopuszczalnej odnotowano w wodociągach korzystających z wód powierzchniowych - 29,3% analizowanych próbek, a znacznie mniej w korzystających z wód podziemnych - 12,4% i mieszanych - 4,1%. Przekroczenia te w przeważającej większości przypadków mieściły się w przedziale 1÷5 NTU.
EN
The water supplied to the users in the Malopolskie Voivodeship in 2007 was analyzed for turbidity. The analysis covered 703 waterworks regularly monitored by the Regional Sanitary and Epidemiological Station. A total of 1794 water samples was made subject to analysis (167 surface water samples, 1261 groundwater samples and 366 mixed water samples) to determine the minimal, maximal and average turbidity levels, as well as the number of episodes when the admissible turbidity value (1 NTU) was exceeded. The study has produced the following findings. According to the water source being used, the turbidity of the tap water supplied varied from 0.1 to 8.7 NTU (av. 0.97 NTU) for surface water, from 0.01 to 26.0 NTU (av. 0.84 NTU) for groundwater, and from 0.02 to 10.0 NTU (av. 0.93 NTU) for mixed water. The majority of episodes with the 1 NTU value being exceeded were observed in the waterworks using surface water (29.3% of samples). Significantly lower was the number of such episodes in the waterworks where use was made of groundwater (12.4% of samples) or mixed water (4.1% of samples). In most instances the exceeded turbidity values were within the range of 1 to 5 NTU.
6
75%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego wody wodociągowej w mieście Siedlce. Punkty pobierania próbek do badań wyznaczono na wyjściu ze stacji uzdatniania, skąd woda jest kierowana do sieci miejskiej, oraz w 18 kurkach czerpalnych położonych w różnych dzielnicach miasta. Próbki wody pobrano w czterech terminach, w odstępach kwartalnych, w latach 2004/2005. Badano w nich zawartość 26 pierwiastków metodą ICP-AES. Uzyskane dane opracowano statystycznie. Stwierdzono, że jakość wody uzdatnionej przekazywanej do systemu dystrybucji w Siedlcach spełnia wszystkie normy w zakresie wskaźników objętych badaniami. Jej jakość w wyniku wtórnego zanieczyszczenia ulega niewielkiej zmianie w czasie transportu. Nie zaobserwowano znacznych przekroczeń dopuszczalnych stężeń składników mineralnych w próbkach wody, a niewielkie ponadnormatywne ilości wystąpiły w małej liczbie analizowanych próbek.
EN
Results of chemical analyses of the tap water in Siedlce are presented in this paper Samples of water were taken from water treatment station and from eighteen taps situated in various parts of the town. Quarterly investigations included analysis of total concentrations of twenty six elements by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). The resulting data were processed statistically. It was found that treated water in Siedlce water supply system meets the requirements for drinking water. Quality of water slightly worsens during transport due to secondary contamination, but this happened sporadically.
PL
Przedstawiono wyniki oceny agresywności korozyjnej wód wodociąg¬wych występujących w miastach: Koszalin, Piła, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Tarnobrzeg, Zamość, w odniesieniu do metalicznych materiałów instalacyjnych (stali zwykłej jakości, stali ocynkowanej, stali kwasoodpomej i miedzi Oceny dokonano na podstawie znajomości składu fizyko-chemicznego wód i wykorzystując kryteria oceny zawarte w normach polskiej i niemieckiej.
PL
Woda z wodociągu pod względem bakteriologicznym oraz chemicznym musi spełniać wymagania stawiane wodzie do picia. Zakłady wodociągowe mają obowiązek stale kontrolować jakość dostarczanej wody. Wyniki badań zamieszczone na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach potwierdzają dobrą jakość wody w Gliwicach. Jednak zanim woda znajdzie się w naszym kranie, przechodzi drogę wodociągami. Gdy na zamieszkiwanym przez nas osiedlu znajdują się stare rury albo mieszkamy w domu, w którym rury nie były wymieniane przez wiele lat, w wodzie mogą pojawiać się szkodliwe związki. Ponadto woda wodociągowa może odznaczać się dużą twardością. Jest to najczęstsza przyczyna powstawiania kamienia, który dodatkowo znacznie obniża smak wody z kranu. Aby poprawić jakość wody wodociągowej, konsumenci stosują urządzenia filtrujące wodę z kranu lub kupują wodę butelkowaną. W artykule przedstawiono badanie ankietowe techniką wyboru przypadkowego na wybranej grupie 200 mieszkańców w średnim wieku w mieście Gliwice w czerwcu 2019 roku. Głównym celem pracy było przedstawienie opinii mieszkańców na temat oczekiwań związanych z poprawą jakości wody z kranu.
EN
In terms of bacteriology and chemistry, the tap water must meet the requirements for drinking water. Water utilities (waterworks) are required to constantly monitor the quality of supplied water. Test results posted on Department of Waterworks and Sewerage in Gliwice website confirm good water quality in Gliwice. However, before the water reaches our tap, it goes through the waterworks. When old pipes are found in the housing estate we live in or we live in a house where pipes have not been changed for many years, harmful compounds may appear in the water. In addition, tap water can be characterized by high hardness. This is the most common cause of stone formation, which further significantly reduces the tap water taste. To improve the quality of tap water, consumers use tap water filtering devices or buy bottled water. This article presents a survey using a random selection technique on a selected group of 200 middle-aged residents in the city of Gliwice in June 2019. The main goal was to present residents' opinions on the need to improve tap water quality.
9
Content available remote Doczyszczanie wody w budynkach użyteczności publicznej w Warszawie
75%
PL
Woda wodociągowa dostarczana do odbiorców nie zawsze spełnia wszystkie wymagania jakościowe konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń w budynkach użyteczności publicznej. Dlatego też często są instalowane Lokalne Stacje Doczyszczania Wody (LSDW) doczyszczające wodę wodociągową przed wprowadzeniem jej do instalacji wewnętrznej budynku. Zasilają one zazwyczaj w wodę doczyszczoną restauracje, hotele, biura, szpitale. W pracy zawarto przegląd systemów doczyszczania wody wodociągowej w wybranych obiektach użyteczności publicznej. W przedstawionych LSDW stosowane są różne sposoby doczyszczania wody, w których w różnych konfiguracjach stosowane są: filtracja, sorpcja, wymiana jonowa, odwrócona osmoza, dezynfekcja, koagulacja Procesy te są wykorzystywane w LSDW jednocześnie bądź też wybiórczo w zależności od potrzeby uzyskania konkretnych parametrów wody dla konkretnych urządzeń w budynku.
EN
Tap water supplied to consumers does not always meet all quality requirements essential for normal operation of various equipment at hotels, offices and hospitals. That's why Local Water Treatment Stations (LWTS, Polish - Lokalne Stacje Doczyszczania Wody - LSDW) are often installed for additional treatment of municipal water, before it is supplied to the water supply system inside the buildings. Such LWTS usually supply water to restaurants, hotels, offices and hospitals. This paper contains a review of various systems used for additional tap water treatment in selected public buildings. There are different systems of additional water treatment applied in presented LWTS, which are single or combined processes of: filtration, sorption, ion exchange, reverse osmosis, disinfection and coagulation. These processes used in LWTS, depend on water quality which is necessary for actual needs of various installations/equipment in public buildings.
10
Content available remote Niektóre czynniki decydujące o wyborze rur miedzianych do instalacji wodnych
75%
PL
W artykule opisano niektóre czynniki decydujące o wyborze rur miedzianych do instalacji wodnych. Wskazano na wysoką popularność miedzi jako materiału instalacyjnego w różnych krajach Europy. Przedstawiono wymagania dotyczące jakości wody wodociągowej pod względem jej korozyjności. Na podstawie pracy [8], przeanalizowano koszty wykonania remontu i nowej instalacji z rur stalowych, tworzywa sztucznego i miedzi, przedstawiając wyniki analizy w postaci wykresów. Szczególnie dokładnie przedstawiono wzory i metody obliczania hydraulicznych oporów liniowych w przewodach ze stali, tworzyw sztucznych i miedzi. Zasygnalizowano również zdrowotny aspekt instalacji z miedzi.
EN
Some factors, deciding about the selection of copper pipes for water systems, were described in the article. The high popularity of application the copper as the installation material in different European countries was indicated. The requirements concerning the quality of water in the regard of its corrosive effect were presented. On the basis of paper [8], the costs of repair and new system mode of steel pipes, plastic pipes and copper with the results in the form of diagram were analyzed. The formulas and method for calculation of linear hydraulic resistance in steel, plastic and copper pipes wens accurately presented. The health aspect, which should be considered with application of copper pipes, was also presented.
11
75%
EN
This work presents problems related to the water consumption in the city of Olecko situated in the north-east part of Poland in the Warmińsko-Mazurskie Province of the country, at the eastern border of the Mazurian Lake District along the trail connecting the land of the Large Mazurian Lakes with the Suwalsko-Augustowskie Lake District. Over 2011–2012 water extraction to the municipal water supply network was studied. The volume of water extracted every day was analyzed and the gathered volumes were analyzed statistically. The varying water extraction was also studied. The obtained results were presented in a graphic form. Basing on the descriptive stats and prepared diagrams certain general conclusions were drawn and the collected study figures and facts were summed up. This allowed to determine days of the highest and lowest water consumption. Also months of extreme water extraction and consumption were determined. The water extraction ranged from 1641 m3/24h to 2607 m3/24h, at an average value of 2077.4 m3/24h. Over the period under study the day of the largest water extraction and consumption was in July and the day of the lowest water extraction and consumption in December. During a week inhabitants used the highest water amount on Saturdays and the lowest on Sundays and other feast-days. Basing on the conducted measurements also the coefficient of water consumption per capita was determined. The fluctuation of this coefficient was identical as that for the water consumption. Within the period of study it ranged from 73.3 l/M 24h to 116.5 l/M 24h. The average value of the specific water consumption was 92.8 l/M 24h. For the sake of discussion the obtained results were compared with observations across the country.
PL
Przedstawiono wyniki monitorowania szybkości korozji stali węglowej R35 eksponowanej ponad 1 miesiąc w środowisku przepływającej gdańskiej wody wodociągowej. Do pomiarów wykorzystano zmiennoprądowe techniki pomiarowe; elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (EIS) i analizę harmoniczną (HA). Wyniki badań weryfikowano metodą grawimetryczną (GR). Uzyskano dobrą zgodność pomiędzy wynikami poszczególnych metod pomiarowych.
EN
The results of the corrosion rate monitoring of R35 carbon steel exposed for over 1 month in flowing tap water from Gdańsk have been presented. Alternating current techniques: electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and harmonic analysis (HA) have been used for measurements. The results of measurements have been verified by gravimetric method. Good conformity has been obtained between the results of each measurement method.
EN
In paper, the ability to use of the biological early warning systems, in tap water quality biomonitoring was analyzed, based on multiple-criteria decision analysis. Five groups of organisms (invertebrates, fishes, algae, fungi and bacteria) were analyzed for the sensitivity to disturbance, the area of use, the amount of detected components, the rate of reaction and the data interpretation. Both analyzes revealed, that invertebrates are the most sensitive bioindicators (49% AHP, 29% Rembrandt). The other organisms which are useful in BEWS systems are algae and fishes. More problematic may be systems based on fungi and bacteria.Both analysis Rembrandt, as well as analytic hierarchy process(AHP) have indicated the rate of reaction as the most important factor in BEWS. All of BEWS systems are focused on reduce the time required to obtain the information about pollution presence, because the standard monitoring of tap water quality, based on physical and chemical methods, are usually time consuming.
PL
W artykule analizowano możliwość wykorzystania w wodzie wodociągowej biologicznego systemu wczesnego ostrzegania, bazując na wielokryterialnej metodzie podejmowania decyzji. Sprawdzono grupę pięciu organizmów (bezkręgowców, ryb, glonów, grzybów i bakterii) pod kątem wrażliwości na zakłócenia, obszar zastosowania, ilości wykrywanych zanieczyszczeń, prędkości reakcji oraz sposobu interpretacji danych. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że bezkręgowce są najbardziej wrażliwymi bioindykatorami (49% AHP, 29% Rembrandt). Pozostałymi organizmami użytecznymi w biologicznych systemach wczesnego ostrzegania są ryby i glony. Bardziej problematyczne mogą być systemy oparte na reakcji grzybów i bakterii. Zarówno Rembrandt, jak i AHP wykazały, że prędkość reakcji organizmów jest najważniejszym czynnikiem decydującym o skuteczności działania systemów. Rolą wszystkich biologicznych systemów wczesnego ostrzegania jest skrócenie czasu uzyskania informacji na temat występowania potencjalnych zagrożeń w wodzie, ponieważ standardowe metody monitoringu oparte na analizach fizycznych i chemicznych są zazwyczaj bardziej czasochłonne.
14
Content available remote Walka z zakażeniami bakteriami Legionella wspólnym problemem Europy
75%
PL
Jakość wody u odbiorcy kształtowana jest przez wiele procesów zachodzących w trakcie jej ujmowania, uzdatniania oraz dystrybucji. Są to procesy zachodzące zarówno w objętości wody, jak i procesy zachodzące na granicy faz (woda-materiały konstrukcyjne, woda-osady wodociągowe). Procesy te wpływają na wskaźniki fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne jakości wody, a intensyfikowanie, bądź hamowanie ich związane jest miedzy innymi z: jakością wody surowej, stosowaną technologią uzdatniania, parametrami hydraulicznymi pracy sieci, jakością użytych materiałów, sposobem eksploatacji, etc. Złożoność i synergia procesów zachodzących w Systemie Zaopatrzenia w Wodę (SZwW) powoduje, iż zarządzanie tymi procesami jest zadaniem bardzo skomplikowanym. W pracy przedstawiono analizę zmian jakości wody na drodze od ujęcia wody, aż po punkty czerpalne u odbiorców. Zmianę wskaźników opisano w odniesieniu do stosowanych technologii uzdatniania i rozwiązań technicznych, użytych materiałów konstrukcyjnych oraz parametrów hydraulicznych.
EN
The tap water quality is shaped by many processes taking place during its intake, treatment and distribution. These processes occur both in bulk water and on a boundary of phases (water-construction materials, water-water deposits) and are related to physico-chemical and microbiological parameters of water quality. Their intensifying or suppressing is associated among other things with quality of raw water, treatment plant technology used, hydraulic parameters of water network, quality of materials used for its construction, operation of network etc. The complexity and synergy of the processes which take place in water supply system cause that management of these processes is a very complicated task. Paper describes analysis of water quality changes from water intake to consumer. Change of the parameters has been described in relation to applicable treatment technologies, technical solutions and construction materials used and hydraulic parameters.
PL
Narastające zagrożenie zdrowotne, spowodowane zakażeniami bakteriami z rodzaju Legionella, stwarza potrzebę podjęcia działań profilaktycznych. Stałym elementem zapobiegania zakażeniom jest nadzór nad warunkami eksploatacji instalacji wodnych w budynkach, szczególnie podatnych na kolonizację przez te mikroorganizmy. W artykule przedstawiono rozwiązania mające przeciwdziałać temu zjawisku oraz proponowane zasady monitorowania ich skuteczności.
EN
Increasing health threct, caused by bacteria infection of Legionella type, creates the need for prevention actions. The constant element of infections’ prevention is supervision over the maintenance conditions of water supply systems in buildings particularly flexible for corrosion by the microorganisms’ activities. The article presents solutions for counteraction of this phenomenon and proposed rules for their effectiveness monitoring.
PL
Proponowany algorytm poszukiwania przyczyn pogorszenia jakości wody w systemach wodociągowych składa się z dwóch współdziałających i uzupełniających się ciągów, tj. ciągu badań i analiz oraz ciągu działań eksploatacyjnych. Brak kompleksowych opracowań teoretyczno-praktycznych, obejmujących wszystkie podsystemy i niektóre wybrane elementy podatne na zanieczyszczenie wody, podkreśla ważność problemu, jakim jest pogarszanie się jakości wody w systemach wodociągowych. Zaprezentowany model ma wymiar społeczny i ekonomiczny. Zbudowanie konstrukcji obejmującej zbiór czynności uporządkowanych w dwóch ciągach umożliwia skrócenie czasu poszukiwania przyczyn pogorszenia się jakości wody i szybkie przywrócenie stanu normalnej pracy systemu zaopatrzenia w wodę, czyli dostawę wody zgodnie z wymogami w tym zakresie. Wdrożenie proponowanego modelu do praktyki eksploatacyjnej przedsiębiorstw wodociągowych powinno zapewnić z jednej strony sprawne podejmowanie usystematyzowanych czynności w celu ustalenia przyczyn i ich usunięcia, a z drugiej strony zapewnia przekazywanie na bieżąco rzetelnej informacji dla odbiorców.
EN
The proposed model consists of two complementary sequences cooperating with each other - a sequence of research and analysis and a sequence of operational actions. So far, no comprehensive theoretical or practical projects have been developed to comprise all subsystems and some of the elements that are susceptible to water pollution. This lack makes us aware of how important the problem of water quality deterioration in water supply systems is. The model described in this paper is also meaningful in economic and social terms. Building up a structure incorporating a set of actions that have been ordered in two sequences enables us not only to shorten the time which is needed to find the contributors to water quality deterioration, but also to quickly recondition the water supply system, i.e. to restore water delivery in compliance with relevant requirements. The implementation of the proposed model offers two major benefits - taking efficacious, systematized actions to find and remove the deteriorating factors, and transmission of reliable up-to-date information to the users.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu nierównomierności rozbioru wody w budynku na zmiany jej składu fizyczno-chemicznego w instalacjach wodociągowych. Wykazano, że wzrost poboru wody był przyczyną pogorszenia jakości wody, głównie w zakresie barwy, mętności i zawartości żelaza ogólnego. Wzrost rozbioru wody, a tym samym prędkości przepływu wody, powodował wymywanie zanieczyszczeń z wewnętrznych powierzchni rurociągów. Stwierdzono, że wśród uwalnianych zanieczyszczeń dominowały koloidy i zawiesiny, dlatego poziom zanieczyszczenia wody był proporcjonalny do stężenia żelaza nierozpuszczonego, natomiast nie stwierdzono wpływu nierównomierności rozbioru wody na poziom organicznego zanieczyszczenia wody.
EN
The objective of the study was to analyze the problem of how the irregularity of water partition affects the physicochemical composition of the tap water. It was found that the rise in water consumption accounted for the deterioration of water quality in terms of colour, turbidity, and total iron concentration. The increased partition of the water, as well as the resulting rise in flow velocity, washed away the pollutants from the internal surfaces of the pipes. Among the released pollutants, colloids and suspended solids were found to dominate, and that is why the water pollution level was proportional to the concentration of insol iron. The irregularity of partition had no effect whatsoever on the level of pollution by organic matter.
PL
Praca zawiera oryginalne wyniki badań nad szybkością zaniku chloru i dwutlenku chloru w wodzie, wykonanych na próbkach wody pobranych z 14 systemów wodociągowych eksploatowanych na Dolnym Śląsku. Badania wykazały, że w przypadku wody, która ma duże natychmiastowe zapotrzebowanie na chlor, następuje szybszy zanik dwutlenku chloru. Zatem należy zweryfikować tezę, że dwutlenek chloru w systemach wodociągowych ulega wolniejszemu zanikowi, w porównaniu do chloru. Ponadto stwierdzono, że wartość stałej szybkości zaniku dezynfektanta ulega zmianie w czasie transportu wody wodociągowej. Badania przeprowadzone na rurociągu tranzytowym eksploatowanym we Wrocławiu wykazały różnice w kinetyce zaniku chloru i dwutlenku chloru w czasie przepływu wody w sieci wodociągowej. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę prowadzenia indywidualnych badań nad szybkością zaniku dezynfektanta w wodzie w celu prognozowania jego stężenia w całym systemie wodociągowym. Przeprowadzenie takich badań jest niezbędne przy zamianie dezynfektanta, a także przy ustalaniu punktów dodatkowej dezynfekcji wody w rozległych systemach wodociągowych.
EN
This paper presents original results of a study on the rate of chlorine and chlorine dioxide decay in trea-ted water. Samples were taken from 14 water distribution systems which are in service in Lower Silesia. The study has revealed that when the water is characterized by a high 5-minute chlorine demand, the decay of chlorine dioxide occurs at a faster rate. It is therefore necessary to verify the thesis that the decay of chlorine dioxide in the water distribution system proceeds at a slower rate than the decay of chlorine. It has furthermore been observed that the value of the rate constant of disinfectant decay undergoes changes during tap water transport. The investigations into a segment of Wroclaw's water pipeline have revealed differences in the kinetics between chlorine decay and chlorine dioxide decay during water flow in the water-pipe network. The results obtained corroborate the necessity of conducting point tests to determine the local rate of decay for both the disinfectants in the water with the aim to predict their concentrations in the entire water distribution system. Such tests are indispensable when replacing the disinfectant used with another one, or when determining additional disinfection points in large water distribution systems.
PL
Rury wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD) są szeroko stosowane do budowy sieci i instalacji wodociągowych. Migracja stosowanych w ich produkcji związków organicznych (zwłaszcza przeciwutleniaczy) ze ścianek przewodów może pogarszać jakość wody wodociągowej. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i numerycznych rozprzestrzeniania się butylowanego hydroksytoluenu (BHT) w wodzie, migrującego ze ścianek przewodu z PE-HD. Badania zostały przeprowadzone w zamkniętym układzie laboratoryjnym, w którym krążyła woda ze stałą prędkością przez 72 h. Pomiar zawartości BHT w wodzie wykonano metodą spektometrii mas, natomiast obliczenia modelowe przeprowadzono stosując komercyjny program Fluent (Ansys Inc.), wykorzystując niezbędne dane wejściowe oraz warunki początkowe i brzegowe. Zaobserwowano wyraźny wzrost zawartości BHT w cyrkulującej wodzie, wynikający z migracji tego przeciwutleniacza ze ścianek przewodu z PE-HD do płynącej w nim wody. Uzyskane wyniki obliczeń modelowych zawartości BHT w wodzie wykazały dobrą zgodność z wartościami pomierzonymi w układzie badawczym.
EN
Pipes made of high density polyethylene (HDPE) are widely applied in drinking water distribution systems and household installations. However, the organic com-pounds used for pipe production (especially antioxidants) may migrate from the pipe walls and thus affect the quality of tap water. This paper presents the results of laboratory tests and numerical computations visualizing the propagation of the antioxidant BHT that migrates from the HDPE pipe into the water. Our laboratory test was conducted using a closed-loop setup, where water circulated in the pipe interior with a constant flow velocity for 72 hours. BHT concentration in the water was measured by mass spectrometry, while numerical modeling was carried out using the commercial software Fluent (Ansys Inc.), supported by the input data required, and also the initial and boundary conditions. A noticeable increase was observed in the BHT content of the circulating water, which is attributable to the migration of the antioxidant from the HDPE pipe wall into the flowing water. The values obtained from numerical modeling of BHT concentration in the water were in good agreement with those measured in the laboratory setup.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.