Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kraking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono aktualne oraz prognozowane ilości możliwych do wtórnego przerobu olejów przepracowanych.Scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne zużytych olejów smarowych, transformatorowych,hydraulicznych itp. Przedstawiono schemat i opisano technologię termicznego krakingu tych olejów, głównie do paliwa do silników Diesla.
EN
Actual and future possibilities of used oils delivered to cracking processes are discussed.Flow-sheet and description of cracking technological process of used olis to diesel fuel is described.
PL
Opisano technologię ciągłego krakingu poliolefin w systemie ciągłym z równoczesnym wyprowadzaniem z instalacji trzech podstawowych produktów: frakcji ciekłej, gazowej i pozostałości o charakterze koksu. Główny produkt procesu stanowi frakcja węglowodorowa otrzymywana z wydajnością 85 do 90 % wag. Frakcja ciekła powinna być skierowana do procesów rafinacyjnych, do procesu uwodornienia węglowodorów nienasyconych, a następnie zastosowana jako składnik paliw silnikowych, benzyn i olejów napędowych. Z punktu widzenia pracy instalacji a także jakości paliwa najbardziej racjonalnym sposobem prowadzenia procesu jest kraking mieszaniny surowców (polietylen, polipropylen i polistyren).
EN
Technology of continuous polyolefins cracking has been described with simultaneous collection of three main products: liquid, gas fraction and solid residue (coke). Main product of the process are hydrocarbons received with 85-90% efficiency. Liquid fraction should be delivered to refining, for hydrogenation of unsaturated hydrocarbons before it is applied as a component of engine fuels, gasoline and diesel oil. From the point of view of the installation operation and the fuel quality the most rational is cracking of mixed plastics (polyethylene, polypropylene and polystyrene).
PL
Wzrastająca ilość odpadów tworzyw sztucznych i jednocześnie zaostrzające się wymagania związane z ochroną środowiska skłaniają do poszukiwania metod ich utylizacji. Produkowanych jest bardzo dużo różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Najwięcej, bo około 70% całkowitej produkcji tych tworzyw stanowią poliolefiny i podobny jest ich udział w odpadach tworzyw sztucznych. Szacuje się, ze w Polsce ok. 800 tys. ton rocznie poliolefin staje się odpadami. Część tych odpadów, zwłaszcza najczystszych jest przetwarzana ponownie zazwyczaj na wyroby o niższych wymaganiach. Szacuje się, że w ten sposób zagospodarowuje się kilkanaście do 20% odpadów poliolefin. W innych krajach część tych odpadów wykorzystywana jest energetycznie w spalarniach śmieci. W Polsce jednak praktycznie ten sposób utylizacji odpadów nie istnieje i ze względu na opór społeczny i wysokie koszty inwestycyjne spalarni nie wydaje się aby takie spalarnie powstały.
EN
Large scale experiments have been reported on pyrolysis of waste polyolefines. Five fractions were collected and characterized by physical properties and content of the hydrocarbon components. Temperature monitoring allowed detailed description of the degradation process progress.
5
Content available remote Rola krakingu katalitycznego w rozwoju produkcji propylenu
60%
6
Content available remote Catalytic cracking of polyolefins
60%
EN
Cracking of polyolefins, commercial products and those coming from recycling, using a new Al+3 - 10 catalyst has been described. The obtained products were characterized for their applicability as liquid fuels or fuel components.
7
Content available remote Technologie i maszyny dla wymagających
60%
PL
Nie ma lepszej rekomendacji dla producenta i dostawcy sprzętu budowlanego niż sukcesy odnoszone przez użytkowników tego sprzętu. Dzięki połączeniu dużej żywotności, mocy i funkcjonalności maszyn Tracto-Technik z profesjonalną obsługa klientów firma MARK zdobyła zaufanie firm o uznanej pozycji na rynku budowlanym.
8
Content available remote Wymiana wodociągu metodą krakingu statycznego w Münster
60%
9
Content available remote Expandit : system wymiany rurociągów metodą krakingu
60%
10
Content available remote Mechanizm katalitycznego krakingu i hydrokrakingu
60%
11
Content available remote Powstawanie lekkich węglowodorów w procesie hydrokonwersji triglicerydów
60%
PL
Przedstawiono badania dotyczące powstawania lekkich (gazowych) węglowodorów podczas prowadzenia hydrokonwersji oleju roślinnego w kierunku bioparafin. Stwierdzono, że podczas prowadzenia hydrokonwersji triglicerydów oprócz typowych produktów gazowych w gazach wylotowych notuje się obecność składników powstających w wyniku reakcji krakingu. Prowadząc hydrokonwersję triglicerydów, w tym w wariancie co-processingu, należy brać pod uwagę wystąpienie zjawiska krakingu, prowadzącego do formowania się lekkich węglowodorów, także rozgałęzionych, nawet w zakresie relatywnie niskich temperatur (320°C).
EN
The paper presents a study on the formation of light (gaseous) hydrocarbons while carrying out the hydroconversion of vegetable oil into bioparafin. It was found that the during the hydroconversion of triglycerides, in addition to typical gaseous products in exhaust gas the presence of components resulting from the reaction of cracking was noted. Conducting hydroconversion of triglycerides, including the co- processing variant, the occurrence of cracking should be taken into consideration, leading to the formation of light hydrocarbons, including branched, even at relatively low temperature ranges (320°C).
EN
Polish market of used oils - collecting and recycling has been presented. The state and methods of recycling in Poland and other countries, and progress direction have been presented.
EN
Collection effectiveness of used oils, originating from different sources and their physical and chemical properties have been presented. A description of two thermal processes giving mainly components of Diesel fuels has been given. One of these processes includes coking of residue from vacuum distillation of semi-products, thus increasing yield of engine fuels and solvents has been presented.
PL
W pracy opisano badania laboratoryjne nad krakingiem katalitycznym lub/i termicznym odpadowych, poliolefinowych tworzyw sztucznych. Ustalono wpływ parametrów pracy reaktora, takich jak temperatura, ilość i jakość surowca, stosunek masowy wsad/katalizator, prędkość przepływu gazu inertnego, na przebieg procesu, uzyski produktów oraz własności fizyko-chemiczne frakcji węglowodorowej o szerokim zakresie temperatury wrzenia. Stwierdzono, że wzrost ilości ciepła lub prędkości przepływu gazu oraz spadek stosunku masowego wsad/katalizator lub ilości wsadu przyspiesza proces. Wzrost prędkości procesu powoduje zwiększenie wydajności cięższych frakcji kosztem wydajności frakcji benzynowej. Zmiany wymienionych parametrów w niewielkim zakresie wpływają na uzyski produktów procesu.
EN
Effect of the parameters of waste polyolefin catalytic cracking reaction (temperature, quantity and quality of plastics, ratio of plastics/catalyst and flow rate of inert gas) on the course and yield of reaction, as well as on physicochemical properties of the liquid hydrocarbon fraction was studied. The results showed that increasing either temperature or flow rate of inert gas accelerated the conversion of waste plastics. A similar effect was observed after decreasing the mass ratio of plastics/catalyst or quantity of waste polyolefin. The changes of the examined factors hardly had an effect on the yield of reaction. Moreover, the acceleration of the process caused a decrease of gasoline and an increase in concentration of heavier hydrocarbons.
15
Content available remote Bezwykopowa renowacja kanalizacji na terenach górniczych w Pawłowicach
51%
PL
Na osiedlu w Pawłowicach, na terenach, w których występują szkody górnicze, została przeprowadzona renowacja przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodami bezwykopowymi. Zastosowano tam technologię rękawa CIPP, wykładanie rurami spiralnie zwijanymi (SPR) oraz kraking.
PL
W artykule przedstawiono prace prowadzone w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych nad wykorzystaniem odpadów powstających w Zakładach Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie do wytworzenia katalizatora termicznego krakingu odpadów z tworzyw sztucznych do produktów ciekłych w temperaturze otoczenia. Opisano sposób prowadzenia prac nad wytworzeniem i badaniem właściwości katalitycznych otrzymanego materiału ceramicznego. Właściwości fizykochemiczne i katalityczne tworzywa ceramicznego porównywano z katalizatorem kordierytowym wytworzonym w Instytucie dla firmy Altris i z powodzeniem użytkowanym w urządzeniach przemysłowych katalitycznego rozkładu odpadów polietylenowych i polipropylenowych.
EN
Article presents research conducted in Institute of Ceramics and Building Materials concerning waste utilization produced in Warsaw Solid Communal Waste Utilisation Plant to make thermal cracking waste catalyst from plastics to liquid products in ambient temperature. The procedure methods of making and testing catalytic properties of obtained ceramic material has been described. The physical-chemical and catalytic properties of ceramic material have been compared with cordierite catalytic made in Institute for Altric company and with success used in industrial machines for catalytic decomposition polythene and polypropylene waste.
17
Content available remote Na piasku i wodzie : skomplikowana renowacja w Nowej Dębie
51%
PL
W tym roku w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) rozpoczęła się realizacja dużego projektu, którego celem jest rozwiązanie najbardziej palących problemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji. Pierwszym jego etapem jest modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. Do renowacji części przewodów oraz studni kanalizacyjnych wykorzystano w sumie trzy technologie bezwykopowe: CIPP (ang. Cured in Place Pipe), kraking oraz chemię budowlaną.
18
Content available remote Komponenty paliwowe z przepracowanych olejów smarowych
51%
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących odmetalizowania oraz katalitycznego krakingu mieszaniny przepracowanych olejów smarowych przy zastosowaniu naturalnego glinokrzemianu haloizytu jako katalizatora. Określono stopień usunięcia metali ciężkich oraz właściwości użytkowe uzyskanej frakcji oleju napędowego.
EN
A mixt. of used-up oils was whizzed, filtered, vacuum-distd., contacted 30 min/250°C with a Fe-freed or H2SO4-pretreated halloysite under N2 to remove Pb, Zn, Ca, and Fe in 45, 33, 25, and 23%, resp., refiltered, and cracked at 470°C over modified halloysite as catalyst to yield gasoline and diesel oil fractions 12 and 50%, resp., the latter having d. 0.832, viscosity (40°C) 3.5–4.2 mm2/s, and cetane no. 54–57. Catalytic cracking gave 5% more diesel fractions and a better cetane no. than did thermal cracking
19
Content available remote Największa w Polsce maszyna do krakingu zastosowana do renowacji wodociagu
51%
PL
W ostatnim tygodniu czerwca w Głogowie przeprowadzono renowację 200-metrowego odcinka kanalizacji metodą krakingu. W tym celu wykonawca wykorzystrał najwiekszą w kraju, 190 tonową maszynę GRUNDOBURST 1900 G.
EN
The catalytic properties of dodecatungstosilicic acid H(4)SiW(12)O(40 (HPA) and NaHY-88 zeolite in cumene cracking reaction were compared. HPA exhibits catalytic activity at temperatures lower (below 160° C) than NaHY-88 (above 170°C) but its deacti-vation is faster. Mass balance shows that in both cases a certain deficit exists due to the formation of carbonaceous deposits. It has been shown that in the formation of deposits both chain hydrocarbons ("propylene deposit") and aromatic ones ("cumene deposit") participate. In the case of both catalysts the course of catalytic reaction and deposit formation were influenced by the contact time. The results enabled us also to propose some conclusions concerning the geometry of deposit distribution in both catalysts.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.