Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza przyczynowości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Celem artykułu było rozszerzenie dotychczas stosowanej analizy wstępnej ekonomicznej wartości dodanej o badanie zależności przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem metody kolejnych podstawień. Realizacji tak sformułowanego celu podporządkowano tok wywodów. W pierwszej kolejności scharakteryzowano ekonomiczną wartość dodaną jako miernik celu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz uzasadniono potrzebę analizy przyczynowej i określono zależności przyczynowo-skutkowe w płaszczyźnie finansowej. Następnie scharakteryzowano metodę kolejnych podstawień, jej wartość poznawczą oraz przydatność praktyczną w przyczynowej analizie ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa. Zaprezentowane badanie przyczynowe z całą pewnością pozwoli na lepsze zrozumienie źródeł kreacji wartości przedsiębiorstwa przez pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania niż ma to miejsce w ramach stosowanych dotychczas analiz porównawczych. (fragment tekstu)
EN
Nowadays Economic Value Added (EVA) gains increasing popularity in value management. In a present literature there are usually presented conceptions of EVA's measurement. However many of them misses the main aim of the corporations activity. Translation of the aim to the strategic targets and creation of a strategy map as also as realisation of control function in corporation depends on value of all elements of composition and its influence on it. The aim of this article is a presentation how initial analysis of EVA could be enriched by causal - consecutive analysis. (original abstract)
2
Content available remote Sposoby poznania relacji przyczynowych w ekonomii : argument na rzecz sceptycyzmu
100%
XX
Współczesna ekonomia wykorzystuje trzy sposoby poznania zależności przyczynowych. W ograniczonym (ze względu na trudności epistemologiczne w izolowaniu oraz koszty) stopniu wykorzystuje się metodę doświadczalną. Z powodu występujących trudności, ekonomiści posługują się teoretycznymi, apriorycznymi modelami, które odpowiadają eksperymentom myślowym. Rozwój metod ekonometrycznych doprowadził do stworzenia testów przyczynowości. Wyniki uzyskane za pomocą każdej z metod są niepewne. Przegląd literatury z zakresu filozofii ekonomii oraz analiza niedawnych badań ekonomicznych prowadzi do wniosku, iż należy zachować pewną dozę sceptycyzmu do wniosków o przyczynowości. W celu uprawdopodobnienia wiedzy o przyczynie i skutku proponuje się wykorzystanie trzech metod: doświadczeń do określenia aksjomatów budowanych teorii, dedukcji relacji przyczynowych na podstawie modeli z zastosowaniem redukcji ontologicznej oraz ekonometrycznych testów przyczynowości do weryfikacji wyciągniętych wniosków. (abstrakt oryginalny)
EN
There are three epistemic ways of discovering causality in the contemporary economics. Experiments are applied in a limited number of cases due to the problem of isolation and their costs. Because of these obstacles, economists use theoretical models (i. e. thought experiments). The development of econometrics led to construction of causality-testing methods. Findings based on any of these methods are uncertain. The literature review and case studies of recent economic researches show that scepticism is necessary in causal analysis of an economic phenomenon. In order to make knowledge on what is a cause and what is an effect more justified, one should apply all three methods. Experiments should be used to discover good axioms for theories. Causes and effects should be deduced from theories and models. Then, hypotheses are to be econometrically tested. (original abstract)
XX
W roku 1923 Jerzy Spława-Neyman opublikował w Rocznikach Nauk Rolniczych (tom X) pracę poświęconą uzasadnieniu zastosowań rachunku prawdopodobieństwa do doświadczeń polowych. Praca ta dotarła do szerszej społeczności statystycznej w roku 1990 i uznano ją za pionierskie osiągnięcie w sferze metodologii statystycznej dla analizy związków przyczynowych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie tych wyników Neymana w kontekście współczesnych metod badania przyczynowości opartej na pojęciu kontrfaktyczności(abstrakt oryginalny)
EN
In 1923 Jerzy Spława-Neyman published in the Roczniki Nauk Rolniczych a paper devoted to applications of probability theory to agricultural experiments. The work written in Polish language reached a wider international statistical community in 1990 and was recognized as a pioneering achievement in the field of statistical causal analysis. The aim of this work is to present Neyman's ideas in the context of modern counterfactual approach to statistical causality analysis(original abstract)
XX
W literaturze istnieje wiele propozycji klasyfikacji wskaźników zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te są dzielone na podzbiory według różnych kryteriów. Z reguły są one ściśle związane z celami tej koncepcji rozwoju. Różnią się jednak często zarówno zakresem obserwacji, jak i stopniem szczegółowości. Klasyfikacje te są z pewnością mocną stroną polskich doświadczeń nawiązujących przede wszystkim do dużego dorobku statystycznej analizy porównawczej i taksonometrii. Jednym z najważniejszych kryteriów podziału wskaźników jest ich udział w łańcuchu analizy przyczynowo-skutkowej. (fragment tekstu)
EN
The indicator type of analysis in a cause-effect system is, in fact, the development of a complex theory of a given phenomenon (e.g. poverty, climate changes etc.) with a logically ordered sequence of mutually interconnected indicator-oriented information, easy to translate into a sequence of objectives and strategic activities and - to a large extent - explaining the mechanism of how the occurrence of interest takes place. The scope of work that still has to be performed is shown by the indicator type of gaps ("blank spaces") in the OECD or UN systems of indicators. They refer mainly to pressure/cause indicators and response indicators. The significant importance of this analysis - in spite of the significant accomplishments of the UN, OECD, the World Bank or the European Union agencies - is still, and not only in Poland, far underestimated. (original abstract)
EN
Necrotising enterocolitis (NEC) is a disease of the gastrointestinal tract afflicting preterm-born infants in the first few weeks of their lives. We estimate the effect of changing the feeding regimen of infants in their first 14 postnatal days by analysing the data from the UK National Neonatal Research Database. We avoid some problems with drawing causal inferences from observational data by reducing the analysis to the infants who spent the first 14 postnatal days (or longer) in neonatal care and for whom NEC was not suspected in this period. This reduction enables us to use summaries of the feeding regimen in this period as background variables in a potential outcomes framework. Large size of the cohort is a distinct advantage of our study. Its results inform the design of a randomised clinical trial for preventing NEC, and the choice of its active treatment(s) in particular. (original abstract)
XX
Analiza przyczynowa, będąca pewnym etapem analizy ekonomicznej, zajmuje się określaniem wpływu poszczególnych czynników na badanie odchylenia wskaźników ekonomicznych. Metody tej analizy zależą od sposobu obliczania tych wpływów, czyli od tzw. odchyleń cząstkowych. W artykułach (Gryglaszewska, Stanisz 1988a) i (Gryglaszewska, Stanisz 1988 b) porównaliśmy wzory na odchylenia cząstkowe w różnych metodach analizy finansowej, tj. w metodzie wskaźnikowej, proporcjonalnego podziału odchyleń, funkcyjnej, ważonego podziału odchyleń oraz w nowej metodzie, przedstawionej w pracy (Żwirbla 1986). W niniejszym artykule porównamy odchylenia cząstkowe danego czynnika w metodzie logarytmicznej z innymi metodami: z metodą proporcjonalnego podziału odchyleń, wskaźnikową i funkcyjną. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the relations between the logarithmic method and the selected methods of causal analysis: the index method., the proportional division of deviations and functional method. Three theorems have been formulated and proved, including comparisons (conducted algebraically) of the formulae for partial deviations in these methods. (original abstract)
XX
Resentymenty współtworzą, obok idei i wartości, emergentne własności kulturowe. Są czynnikami podtrzymującymi morfostazę społeczno-kulturową. Resentymenty głównych polskich warstw społecznych można diagnozować i wyjaśniać poprzez odwołanie się do ich efektów (Sławomir Kapralski). Występowanie w danym kontekście społeczno-politycznym: niespójnej struktury, specyficznych systemów myślowych i pochodnych im typów interakcji (Max Scheler) skutkuje tym, że wywołany przez nie resentyment ogranicza działania prowadzące do morfogenezy strukturalnej i kulturowej. Efektem działania struktury społecznej oraz kultury na poddane resentymentom kategorie społeczne jest bierność obywatelska, brak partycypacji w sferze publicznej. Autor zaprezentuje mechanizmy resentymetalne, których działanie zostanie zilustrowane przykładami z polskiej sfery publicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The resentments co-create, in addition to ideas and values, emergent cultural properties. They are factors supporting the socio-cultural morphostasis. Polish resentments of major social strata can diagnose and explain by reference to their effects (Sławomir Kapralski). Occurrence in a given socio-political context: the inconsistent structure, specific thought systems and their related types of interaction (Max Scheler) results in their resentment limiting actions leading to structural and cultural morphogenesis. As a result of the social structure and culture of resentment, social categories are passive citizenship, lack of participation in the public sphere. The author presents resentment mechanisms and illustrates them with examples from the social life.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy pracy stacji lutującej w kontekście występujących awarii w przedsiębiorstwie z branży elektrotechnicznej. Zebrano dane dotyczące rodzajów awarii, ich liczby oraz czasu trwania w badanym okresie 14 dni. Następnie wyznaczono wartości wybranych wskaźników efektywności KPI stacji lutującej, do których należała dostępność techniczna, średni czas pracy pomiędzy uszkodzeniami (MTBF), średni czas przestoju spowodowany awarią (MDT), gotowość obiektu technicznego i współczynnik postoju. Do wyznaczenia wymienionych wskaźników efektywności obiektu technicznego wykorzystano dane pozyskane na potrzeby badań oraz zawarte w formularzu ewidencji awarii, a także w systemie informatycznym służb utrzymania ruchu w badanym przedsiębiorstwie. Ponadto, wykorzystano metodę analizy Pareto-Lorenza w celu identyfikacji awarii o największym znaczeniu. Następnie przeprowadzono analizę przyczyn źródłowych najczęściej występującej awarii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a study on the analysis of a soldering station work in the context of occurring failures within an enterprise from the electrotechnical industry. The collected data relate to the types of failures, their number and duration during 14 days of study. Subsequently, the values of selected KPI Key Performance Indicators of the soldering station were determined. They included technical availability, Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), technical object readiness and stoppage indicator. The data obtained for research purpose, and from the failure register forms, as well as from the IT system of maintenance services in the studied enterprise were used to determine the mentioned performance indicators of the technical object. Moreover, the Pareto-Lorenz analysis method was used to identify the crucial failure. Then, a root cause analysis of the most frequently occurring failure was conducted.(original abstract)
XX
W artykule dokonano analizy wpływu zmian czynników powiązanych z kapitałem ludzkim na zmianę produktu krajowego brutto per capita. Do oceny wpływu zmian wydajności pracy i zmian udziału ludności pracującej na zmianę produktu krajowego brutto per capita wykorzystano metodę logarytmiczną. W artykule wykazano, że w 28 z 40 przeanalizowanych krajów nastąpił realny wzrost PKB per capita, realny wzrost wskaźnika wydajności pracy oraz wzrost wskaźnika osób pracujących w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2000. Dla wszystkich przebadanych gospodarek zaobserwowano większy wpływ zmian w wydajności pracy niż zmian w udziale osób pracujących na zmiany w PKB per capita. (abstrakt oryginalny)
EN
This article indicates how selected factors connected with human capital affect the value of gross domestic product per capita. The logarithmic method was used to assess the impact of labour productivity and share of people who work on the level of gross domestic product per capita. The article shows that in the case of 28 examined countries in the group of 40 there was the real increase of GDP per capita, the real increase of labour productivity and the increase of share of working population in 2010 compared to 2000. In all these analysed economies the greater influence of labour productivity on GDP per capita was observed than the influence of share of working people. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów pomiaru szoku technologicznego oraz porównanie tzw. pośrednich miar szoków technologicznych, tzn. różnych wersji rozpowszechnionych przez Solowa wartości rezydualnych. Poza konwencjonalną wartością rezydualną przedstawiono skorygowane wartości rezydualne, w których, w celu ujęcia zmiennego wykorzystania czynników produkcji stosuje się aproksymację wykorzystania mocy produkcyjnych za pomocą zużycia energii elektrycznej (kapitał) oraz liczby przepracowanych godzin i liczbę wypadków w pracy (zasób pracy). Jako kryterium poprawności miary szoku technologicznego przyjęto jej niezależność (egzogeniczność) od szoków pozatechnologicznych, które mogą pojawić się w gospodarce, takich jak szoki monetarne, fiskalne oraz zewnętrzne. Artykuł podzielony jest na kilka części: w pierwszej wskazano na teoretyczne kwestie związane z wartością rezydualną, następna prezentuje dane statystyczne wykorzystane do obliczenia różnych wersji wartości rezydualnej dla Polski w latach 2005-2009, w kolejnej części przedstawione zostały wyniki testów przyczynowości Grangera, wykorzystanych do określenia, która wersja wartości rezydualnej jest lepszym miernikiem zmiany technologicznej, to znaczy cechuje się nieskorelowaniem z tzw. szokami nietechnologicznymi, takimi jak zmiany podaży pieniądza, wysokości stóp procentowych, poziomu wydatków budżetowych, a także szoków zewnętrznych reprezentowanych przez PKB głównego partnera handlowego Polski, tj. Niemiec. Artykuł kończy podsumowanie. (fragment tekstu)
EN
The paper describes methods for measuring technology shocks and compares various indirect measures of technology shocks, including the so-called Solow residual and its modifications. Apart from the conventional Solow residual, the author uses modified indicators to illustrate changes in factors of production; he approximates productivity by analyzing electricity consumption (capital) and the number of hours worked and work accidents (labor). The main criterion used by the author to check if a technology shock measure is correct is its autonomy (exogeneity) from non-technology shocks that may occur in the economy, such as monetary shocks, fiscal shocks or external shocks. Truskolaski uses the Granger causality test to determine if each version of the residual is independent from non-technology shock variables. The test was conducted for 12 industries making up Poland's manufacturing sector in 2005-2009. The conventional residual is independent from non-technology shocks in low-tech sectors, Truskolaski says. In high- and medium-high-tech sectors, on the other hand, corrections linked with the variable use of factors of production are far more important, according to the author. In terms of independence from non-technology shocks, the best measure is a residual used to estimate changes in both factors of production, capital and labor, Truskolaski concludes. (original abstract)
XX
Przedstawiono wartości średnie dowolnie uwarunkowanych wielkości ekonomicznych oraz algorytm przybliżonego obliczania dowolnie uwarunkowanych wielkości ekonomicznych. W dalszej części omówiono zastosowanie algorytmu WWS w analizie przyczynowej.
EN
The mean of economic magnitudes is a characteristic often made use in accounting. Management accounting also uses conditional means which is manifested by the application of linear regression functions for cost estimation according to the scope of activity. However, problems solved in the present-day management accounting call for an application of more general theoretical instruments. In particular there arise needs to determine means in any conditions. Therefore the author has presented an appropriate algorythm and carried out its verification.(original abstract)
XX
Celem prezentowanego artykułu jest zarysowanie problemu przyczynowości w długim i krótkim okresie, który pozostaje w ścisłym związku z pojęciem przyczyny bezpośredniej i pośredniej, a także zastosowanie procedury testowania przyczynowości zaproponowanej przez Dufour i in. (2003) do zmiennych występujących w kwartalnym modelu popytu na pieniądz dla Polski w latach 1997-2007. Przedstawiony model popytu na pieniądz został zbudowany przy założeniu kointegracji badanych zmiennych. Analiza zależności przyczynowych przeprowadzona na tle modelowanej zależności wskazuje na zgodność modelu empirycznego z teorią ekonomii. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to analyse the Granger causality problem in the long as well as short run. The straightforward relation of the mentioned concept with direct and indirect cause ideas has beaen emphasized. The testing procedure proposed in Dufour et al. (2003) was used to search for causality in the long and short run in the quarterly model of demand for money in Poland in 1997-2007. The model was constructed on the basis of cointegration concept. Causality analysis shows that the empirical model remains in agreement with economic theory. (original abstract)
13
Content available remote O wartości informacyjnej testów przyczynowości w sensie Grangera
75%
XX
Celem artykułu jest wykazanie na podstawie przeglądu badań, że zastosowanie testów Granger-przyczynowości nie dostarcza wiarygodnych informacji o zależności pomiędzy badanymi szeregami czasowymi, jeżeli nie dysponuje się wiedzą teoretyczną na ich temat. Dotychczasowa krytyka testowania przyczynowości w sensie Grangera skupiała się przede wszystkim na wskazywaniu różnic pomiędzy tradycyjnie rozumianą przyczynowością a definicją zaproponowaną przez Grangera. Autor wykazuje, że analizowana definicja przyczynowości ma uzasadnienie filozoficzne, jednak stosowanie testów Granger-przyczynowości prowadzi do błędnych wniosków, co jest wynikiem m.in.: nieliniowości szeregów czasowych, zbyt rzadkiego próbkowania szeregów czasowych, skointegrowania zmiennych, zdeterminowania szeregów czasowych przez trzecią zmienną, istnienia zależności nieliniowej oraz racjonalnych oczekiwań podmiotów ekonomicznych. Analiza opisanych w literaturze przypadków zawodności wyników testów przyczynowości w sensie Grangera pozwala stwierdzić, że wyciągnięcie wniosków o istnieniu i kierunku zależności przyczynowej na podstawie testu Granger-przyczynowości jest możliwe tylko wtedy, gdy posiada się wiedzę o mechanizmie łączącym dwa szeregi czasowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to show that the application of Granger-causality tests is not informative unless one possesses additional theoretical knowledge. Previous criticism on Granger-causality testing pointed out mostly the differences between the common sense understanding of causality and Granger s definition. The author demonstrates that Granger's definition of causality is philosophically justified. However, the use of its tests is misleading due to: data non-linearity, too low sampling rate, time series cointegration, third-variable fallacy, non-linear causal dependency, and the rational expectations of economic agents. It can be said that the fallibility of Granger-causality testing described in the literature makes drawing conclusions about the existence and direction of causal relationship possible only if the researcher applying a Granger-causality test has knowledge of the mechanism connecting the two time series. (original abstract)
XX
Analiza przyczynowa umożliwia kształtowanie relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi w celu zrozumienia zmian i przygotowania podstaw decyzji dotyczących przyszłości. W analizie przyczynowej wyniki finansowe mogą być obliczane jako efekt pomnożenia dwóch, trzech lub czterech czynników. W artykule zastosowano model czteroczynnikowy dla poziomu zysku netto, przy użyciu takich czynników, jak: zmiany w poziomie zatrudnienia, zmiany w wyposażeniu na pracownika oraz innych czynników jakościowych, jak produktywność majątku i rentowność sprzedaży. W celu określenia wpływu poszczególnych czynników, zastosowano metodę poszukiwania logarytmu, która cechuje się relatywną dokładnością wyników. Analiza dotyczy wybranych przedsiębiorstw sektora żywnościowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Causal analysis facilitates to determine the cause-and-effects relations between economic phenomena in order to understand the changes and prepare decision fundaments about the future. In the cause analysis financial results can be calculated as the result of a multiplication of two, three or four factors. In this paper a four factors model was applied. This approach looks into the causes which influence on the level of net profits as: changes in the level of employment, changes in the equipment per employee and other quality factors as assets' productivity and sales profitability. In order to determine the influence of particular factors on the result of the analyzed phenomenon the method of logarithm finding was applied. This method provides relatively exact results. The analysis contains selected enterprises of the food sector. Based on the results managing efficiency was evaluated for analyzed enterprises. These results could be useful in the future to improve the decision making process from an economic point of view and compare levels of resources efficiency utilization of enterprises of a similar production profile.(original abstract)
XX
Przedstawiono ogólną analizę przyczynowości (na etapach izolacji, zależności i kierunku) między zmiennymi i konsekwencje tego w problemach estymacji modeli regresji.
EN
Numerous studies have examined the relationship between human capital and productivity. However, the implications of human capital channels - the 'basic channel' and 'advanced channel' - were discounted from most of the empirical studies in Africa. This study, therefore, uses Vector Error Correction Model to examine the joint short- and long-run causality, as well as long-run behaviour of human capital channels on productivity within the period from 1980 to 2017. Evidence from the joint short- and long-run causality shows that there is no long-run one while joint short-run causality was observed in the basic channel, in the advanced channel there is both joint short- and long-run causality. For the long-run equation, primary school enrollment/secondary school enrollments have insignificant effect on productivity growth while tertiary institution enrollment and government expenditure on education have a positive effect on productivity growth. However, contribution of both effects is less than one per cent, thus showing low responsiveness of the inputs on productivity. The implications from this result are that human capital formation through education and investment in research and development have not promoted productivity in Nigeria. Investment in research and development is imperative to promote productivity and enhance the skills needed to adapt and diffuse new technologies. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wykazanie potencjału interpretacyjnego deterministycznych metod badania przyczynowego zmian wskaźników rynku kapitałowego. Do badania wybrano wskaźnik: wartość rynkowa kapitału własnego do jego wartości ewidencyjnej. Analizie poddano dane losowo dobranej próby osiemnastu korporacji. Uzyskane wyniki potwierdzają, że dzięki modelowi piramidalnej rozbudowy wskaźnika syntetycznego uzyskuje się interesującą perspektywę wykorzystania przywołanych wyżej metod. Wskazuje się też na możliwości konceptualizacji odmiennych, od wykorzystanej w artykule, konstrukcji związków przyczynowo - skutkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Demonstrating the interpretative potential of deterministic survey methods is a purpose of the article causal of changes of rates of the capital market. For the examination an indicator was chosen: market value of the equity to his record value. Data was analysed for the randomly selected attempt of eighteen corporations. Achieved results confirm, that the interesting prospect of using evoked higher methods is being obtained thanks for the model of the pyramidal expansion of the synthetic indicator. They are pointing out also to possibilities conceptualization of different, than used in the article, constructs of connections causally - consecutive. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena efektywności zakładu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem analizy przyczynowej wyniku finansowego w celu ustalenia czynników, które najsilniej oddziałują na wynik finansowy. W analizie przyczynowej wyniku finansowego zastosowano metodę czteroczynnikową.
EN
The aim of the article is to estimate the efficiency of a healthcare institution with the use of the causative analysis of financial results, but also to establish the most affecting factors. The author uses the quadric factor causative method. Financial results obtained between 2004 and 2005 indicated a positive effect of intensive factors. In 2006 there were not any fulfilled standards for a rational activity. Financial advanced indicators and fluctuation factors show the inability to pay the debts and financial fluctuation threat. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty analizy źródłowych przyczyn problemu (Root Cause Analysis) jako metody mogącej znaleźć swoje zastosowanie w procesie rozwiązywania problemów z obszaru strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł rozpoczęto od wskazania zasadności wykorzystywania w procesach zarządzania strategicznego narzędzi analizy problemów. W dalszej kolejności przedstawiono ideę analizy RCA opartą na pojęciu źródłowej przyczyny problemu oraz jej główne założenia. Prezentację głównych założeń RCA rozpoczęto od przedstawiania propozycji układu faz i etapów postępowania charakterystycznych dla tej metody. W ramach przyjętego sposobu postępowania omówiono podstawowe zasady realizacji RCA odnoszące się do poszczególnych faz i etapów postępowania badawczego. Dla każdej z faz postępowania badawczego przedstawiono wybrane techniki pomocnicze, czyniące proces analizy bardziej skutecznym i efektywnym(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the essence of the root cause analysis as a method that may be applied in the process of solving problems in the area of strategic business management. The article started from the indication of the legitimacy of using problem analysis tools in strategic management processes. Next, the idea of RCA analysis based on the concept of the root cause of the problem and the main RCA assumptions were presented. The presentation of the main assumptions of the RCA started with the presentation of proposals for the system of phases and stages of conduct characteristic of this method. Within the framework of the method of conduct adopted, the basic principles of RCA implementation related to individual phases and stages of the research procedure were discussed. For each of the phases of the research procedure selected auxiliary techniques making the analysis process more effective were presented(original abstract)
20
Content available remote On the Interpretation of Causality in Granger's Sense
75%
XX
Koncepcja przyczynowości sformułowana w 1969 roku przez C.W.J. Grangera jest najbardziej popularna w literaturze ekonometrycznej. Centralnym założeniem tej koncepcji jest fakt, że przyczyna poprzedza skutek i jest pomocna w prognozowaniu skutku w przyszłości. Lata stosowania koncepcji przyczynowości w sensie Grangera zaowocowały wieloma nieporozumieniami związanymi z interpretacją wyników empirycznych. Artykuł dotyczy systematyzacji definicji przyczynowości w sensie Grangera i ich właściwej interpretacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of causality formulated in 1969 by C.W.J. Granger is mostly popular in the econometric literature. The central assumption of the concept is the fact that the cause precedes the effect and can help in forecasting the effect. Years of application of Granger causality idea have resulted in many misunderstandings related with the interpretation of the empirical findings. The paper focuses on systematization of the definitions based on Granger concept and their proper interpretation. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.