Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 753

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Foreign capital
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
XX
Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia to obecnie najdynamiczniej rozwijający się region świata1. Chińska gospodarka od trzydziestu lat rozwija się w imponującym tempie. Wzrost gospodarczy oscyluje w granicach 10%. Jest to wzrost stabilny i długookresowy2. W roku 2007 Chiny wyprzedziły Niemcy i zajęły ich miejsce jako trzecia gospodarka świata3. W świetle raportu National Inteligence Council Chiny w kolejnych latach prześcigną pod względem GDP Japonię i zajmą jej pozycję jako druga najsilniejsza gospodarka świata za Stanami Zjednoczonymi, a także znacznie zbliżą się do USA pod względem efektywności systemu innowacyjnego. Zgodnie z tym raportem nie ma na świecie kraju, który będzie miał większy wpływ na rozwój świata w ciągu najbliższych 20 lat4. Coraz większą rolę w rozwoju gospodarki państwa środka odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Znaczna ich liczba powstaje przy współudziale kapitału zagranicznego. W Chinach istnieją generalnie trzy główne sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Wybór określonej formy prowadzenia działalności wiąże się z wieloma zagadnieniami, jak na przykład wysokość kapitału założycielskiego, jaki powinien być zainwestowany, wybór zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, sposób opodatkowania nowego podmiotu czy możliwość wystawiania przez niego faktur na terenie Chin. (fragment tekstu)
EN
The increasingly important Chinese market is a goal for setting up a business for more and more entrepreneurs from all over the world. The article presents the possibilities for the foreigners to set up a business in China. It describes the most common company types and their ways to operate on the Chinese market. (fragment of text)
XX
Od lat wiadomo jest, iż gospodarki konkurują między sobą o przedsiębiorców, którzy dokonują lokalizacji swojej działalności gospodarczej na podstawie wielu determinant. Szczególnie ważne są zachęty inwestycyjne oferowane przedsiębiorcom zagranicznym, którzy wybierając miejsce prowadzenia swojej firmy, analizują szereg czynników lokalizacyjnych. W dobie gospodarki rynkowej zwiększa się zdolność przedsiębiorstw do dokonywania wolnych wyborów inwestycyjnych, w tym także lokalizacyjnych. Oprócz państwa (rządu) coraz częściej to jednostki samorządu terytorialnego mają istotny wpływ na to, czy dany przedsiębiorca wybierze ich gminę na miejsce lokalizacji swojej inwestycji. Zatem do zadań samorządów lokalnych zalicza się tworzenie warunków do stabilnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego danej jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem władz gminnych i powiatowych jest dążenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych jednostek, polegającej na organizowaniu sprzyjającego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości. To właśnie powiaty, a częściej nawet gminy mają największy zakres kompetencji do samodzielnego podejmowania decyzji i kształtowania polityki finansowej. Osiemdziesiąt procent wszystkich dochodów samorządowych jest w gestii gmin, a ponadto to one same wpływają na kształtowa-nie się podatków i opłat lokalnych, co jest jednym z ważniejszych czynników lokalizacyjnych wchodzących w skład klimatu inwestycyjnego danego regionu.(fragment tekstu)
EN
Basing on observances one may conclude that today, the local entrepreneurship development, including micro and macro enterprises is very substantial. Micro-enterprises operate rather within regional or local scale than the international one (their share in export does not exceed 15% during a year). This phenomenon shows they pose basis for functioning of communes, poviats, provinces which, due to investments made by such entities, have chance to develop their economies and social relations. The objective of this article was carrying out of examination of the Dolny Śląsk province (Lower Silesia) in terms of changes in the number of entities for years 2005-2009 with special consideration given to micro and small enterprises with foreign capital, whose number has been growing up for years. 2112 foreign enterprises were registered in the territory of Dolny Śląsk in 2008. Micro entities dominate - 1237, posing more than 50% of the entire population of such companies. Also small enterprises are frequent - 470, while number of middle enterprises - 283 and large ones - 122 is definitely much lower. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad atrakcyjnością województwa śląskiego jako miejsca lokaty kapitału zagranicznego na tle pozostałych polskich województw. Podjęto próbę identyfikacji obszarów pozytywnie wpływających na atrakcyjność inwestycyjną województwa śląskiego oraz takich sfer, które ograniczają jego atrakcyjność dla zagranicznych inwestorów. W badaniach zastosowano metodę taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga. (fragment tekstu)
EN
Due to insufficient inner accumulation of capital Poland needs considerable inflow of foreign capital. The overall investment attractiveness of Poland is quite high. One can however observe considerable differences among the Polish regions with respect to their attractiveness for foreign investors. An attempt has been made to evaluate relative investment attractiveness of the Polish voivodships. Research has been made for the year 2009. The chosen method of multivariate comparative analysis has been applied. The Silesian voivodship proved its highest investment attractiveness of all sixteen Polish regions. Both technical and social infrastructure as well as high level of economic development and high market readiness constitute the most important sources of the Silesian voivodship's advantages. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena działalności inwestorów zagranicznych w pięciu najsłabiej rozwiniętych województwach, tworzących Polskę Wschodnią. Analiza wykazała, iż województwa Polski Wschodniej należą do regionów najsłabiej pozyskujących inwestorów zagranicznych. W tym makroregionie inwestorzy lokują kapitał głównie w przemysły tradycyjne, a przemysły wysokiej technologii mają mniejsze znaczenie. Dla regionalnych gospodarek najlepsze perspektywy kształtują podmioty z kapitałem zagranicznym w geograficznie peryferyjnym województwie podkarpackim, a następnie w lubelskim. Stwarzają miejsca pracy dla wykwalifikowanej siły roboczej, dają perspektywy jej rozwoju, zwiększają kontakty z zagranicą, w największym stopniu tworzą gospodarkę opartą na wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to assess the activities of foreign investors in five least developed voivodeships forming Eastern Poland. The analysis found that the voivodeships of Eastern Poland poorly attract foreign investors. In this macro region, capital investors primarily invest in traditional industries, and high-technology industries are less important. For regional economies entities with foreign capital in the Podkarpackie Voivodeship and then in the Lubelskie Voivodeship shape the best prospects. These entities create jobs for skilled workforce, provide it with development prospects, increase contacts with foreign countries, in the greatest extent create a knowledge based economy.(original abstract)
XX
Przedstawiono źródła finansowania oraz stopień samodzielności decyzyjnej w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
EN
In this article distribution of FIEs according to the importance of various sources of finance. The researches have been done in choosen countries in Eastern and Central Europe. Also is presented foreign equity share, structure of employment and distribution of FIEs by year of establishment and year of registration of company as foreign investment enterprise, and by business functions automomy in subsidiares. (original abstract)
XX
Autorka przedstawiła rozwój joint ventures w Słowacji po 1989 roku, cele, wyniki i strategię tej formy współpracy zagranicznej w procesie transformacji gospodarczej.
EN
While discussing the ecpansion of international cooperation based on joint ventures the author presents the share, directions and dynamics of change in respect to capital inflow into the Republic of Slovakia. The analysis of barriers and expansion possibilities in this sphere demonstrates the need for attracting more foreign capital investments into that country.(original abstract)
XX
Przedstawiono rolę małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego jako ważnego ogniwa w rozwoju sektora MSP w Polsce. Główną uwagę poświęcono analizie liczby firm z kapitałem zagranicznym, zatrudnieniu w tych przedsiębiorstwach oraz ich rentowności obrotów. W pracy podkreślono, jak ważną rolę odgrywają firmy z udziałem kapitału zagranicznego w funkcjonowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Analizę oparto na danych statystycznych uzyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Głównego Urzędu Statystycznego.
EN
The paper present the role of small and medium size enterprises with participation of foreign capital as important link in development of SME sector in Poland, h shows an important role that foreign capital plays in functioning of small and medium sector in Poland. (original abstract)
XX
Raport o stanie inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-95 oraz lista największych inwestorów (stan po I kw. 1996 r.).
XX
Artykuł omawia raport "Inwestycje zagraniczne w Polsce", przygotowany w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
XX
Narodowe Fundusze Inwestycyjne powstały na użytek Programu Powszechnej Prywatyzacji w Polsce. Od początku istotny wpływ na ich powstawanie wywierał czynnik zagraniczny. Autorzy programu korzystali z doradztwa zachodnich konsultantów i wykorzystali w organizacji funduszy rozwiązania występujące powszechnie w funduszach inwestycyjnych w obszarze prawodawstwa anglosaskiego.
XX
Wyniki badań prezentowane w tej pracy stanowią część badań empirycznych dotyczących poziomu wdrożenia zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Celem pracy jest omówienie rezultatów badań w zakresie problematyki związanej z innowacyjnością, w podziale na dwie grupy przedsiębiorstw: firmy z wyłącznym udziałem kapitału polskiego i firmy, w których obecny jest kapitał zagraniczny. Przedstawione poniżej wyniki badań stanowią dobre wytłumaczenie, dlaczego menadżerowie tylko 21% badanych firm stwierdzili, że innowacyjność stanowi dla ich organizacji źródło przewagi konkurencyjnej. Różnice między przedsiębiorstwami z wyłącznym udziałem kapitału polskiego i z kapitałem zagranicznym były tutaj niewielkie. (fragment tekstu)
EN
In this paper, we analyze the innovation performance of two groups of companies: Polish capital solely companies and firms with foreign capital. The results of our empirical study show that the innovation performance is more characteristic for firms with foreign capital than for firms with Polish capital only. It is also observed that companies with foreign capital collaborate more on innovation with external entities and take more care of the workers' ideas as a potential source of innovation. (original abstract)
XX
Jest to raport przedstawiający wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego "Gospodarczo-społeczne i prawne aspekty..." realizowanego w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. W raporcie omówiono stan, uwarunkowania, strukturę i efekty ekonomiczne inwestycji niemieckich w zachodnich województwach przygranicznych Polski.
XX
Jest to raport pośredni z realizacji badań prowadzonych w I połowie 1996 r. w województwie łódzkim, katowickim, poznańskim i opolskim. W artykule omówiono inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1990-1995, inwestycje niemieckie i stanowisko władz państwowych, regionalnych i lokalnych wobec inwestycji niemieckich.
XX
W artykule zaprezentowano firmy zagraniczne, które wzięły udział w restrukturyzacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego.
XX
W artykule omówiono działalność Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, przedstawiono wyniki prac badawczych prowadzonych przez PAIZ dotyczących wielkości inwestycji zagranicznych.
XX
Autor przedstawił rozwój inwestycji zagranicznych w Polsce od początku 1990 r. Zamieścił wykaz firm zagranicznych, które najwięcej inwestują w Polsce, struktureę inwestycji zagranicznych w/g branż i krajów pochodzenia.
XX
Przyciąganie inwestorów zagranicznych przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej zależy od kilku czynników: zaawansowania przemian rynkowych, warunków prawnych, polityki podatkowej, poziomu usług bankowych, stanu infrastruktury telekomunikacyjnej, poziomu kapitału ludzkiego. W artykule przeanalizowano niektóre spośród tych zagadnień na przykładzie Polski i Węgier.
XX
Łączne zaangażowanie zagranicznego kapitału od początku transformacji przekroczyło 20 miliardów dolarów. Czy to dużo, czy mało? Jaki strumień obcego kapitału Polska jest w stanie zaabsorbować.
XX
Jedna z największych francuskich grup przemysłowych, Saint-Gobain intensywnie rozwija inwestycje w Polsce. W końcu 1998 r. znalazła się na pierwszym miejscu wśród inwestorów francuskich, na 18 wśród wszystkich firm zagranicznych. Wartość jej dotychczasowych nakładów inwestycyjnych wyniosła 260 mln euro.
XX
Propozycje inwestycyjne 150 francuskich firm dla naszych przedsiębiorstw będziemy mogli oglądać na 71 Międzynarodowych Targach Poznańskich na specjalnej wystawie "Francja partnerem '99".
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.