Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 156

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Product marketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The potential market is a basic marketing category, relating to many market initiatives and undertakings. First and foremost, it constitutes the basic parameter of a market, i.e., the extent of supply and demand at a specific place and time and under conditions determined by the internal and external situation of the market. In particular, the potential market is a parameter which has a decisive influence on the development of a product on the market, its life cycle and the entire marketing strategy connected with it. The development of each new product that enters the market is predetermined by its market potential. This potential, rather like a genome, contains all the relevant information concerning how the product will develop, its various phases, and even its ultimate exit from the market. Of course, market potential does not include information on the direct adjustment of demand to current market conditions, for that is dependent on the activities of a company's sales and marketing staff. (fragment of original text)
XX
Silna i znana marka dostarcza klientom pewnych dodatkowych korzyści, za które są oni skłonni zapłacić. Korzyści te to m.in. jakość i prestiż. Dlatego warto wiedzieć, jak taką silną markę zbudować. Jej tworzenie i utrzymanie wymaga przede wszystkim dużej wiedzy, a dopiero później pieniędzy. Autor omówił m.in. takie zagadnienia jak: kapitał marki, metody dojścia do niego, budowanie marki oraz wybór identyfikatorów marki.
XX
Świadomość marki jest to zdolność potencjalnego klienta do rozpoznania lub przypomnienia sobie, że dana marka należy do określonej kategorii produktów. W szczególności, świadomość nazwy marki odnosi się do prawdopodobieństwa i łatwości z jakimi marka może przejść na myśl klientowi w momencie, gdy podejmie on decyzje o zakupie.
XX
Tajemnice sukcesu Reader's Digest. Magazyn czytany jest przez całe rodziny. Każdego miesiąca trzyma go w rękach 1000 mln ludzi na całym świecie.
XX
Współczesne muzea prowadzą swoją działalność jako placówki udostępniające potencjalnym zwiedzającym zbiory eksponatów i innych form przekazu treści. Dla zwrócenia uwagi, zainteresowania i doprowadzenia potencjalnych konsumentów do podjęcia decyzji o przyjściu do muzeum w celu przeżycia doznań i doświadczeń dających poczucie zadowolenia ze spędzonego tam czasu, muzea są zobligowane do stosowania działań marketingowych wobec klientów i innych podmiotów. (fragment tekstu)
EN
In the paper there are presented selected definitions of the museum, which lists the purpose of the functioning of these institutions. As a result of changes in conditions in vhich museums operate, there is a need to actively adapt and extend the museum offers o the changing needs of consumers, adequately to the type of orientation that characterizes the museum and a new type of tasks that modern museums are to meet. Augmented nuseum offer, seen as a product in marketing terms, is a starting point for addressing the :xpectations of consumer groups, which differ in the degree of involvement in the consumption and the type of desired experiences and the level of their engagement with the museum product. (original abstract)
6
75%
XX
Ocena efektywności działań marketingowych w cyklu życia produktu wymaga pomiaru nakładów i efektów tych działań. W artykule dokonano identyfikacji instrumentów i działań marketingowych, generujących koszty w kolejnych fazach cyklu życia, z uwzględnieniem różnych sposobów ich ewidencji, jak również ich efektów, wyrażanych za pomocą miar finansowych i pozafinansowych. Wskazano także możliwości zwiększania efektywności marketingu w krótkim i długim okresie.(abstrakt oryginalny)
EN
Effectiveness evaluation of marketing actions in the product life cycle requires the measurement of costs and benefits of these actions. In this paper there were the tools and marketing actions identified which generate costs in subsequent phases of the life cycle, taking into account different ways of their records as well as their effects, expressed by means of financial and non-financial measures. There were also the possibilities shown to increase effectiveness of marketing in the short and long term.(original abstract)
XX
Elektronarzędzia i sprzęt gospodarstwa domowego to tylko jeden z wielu obszarów działalności Boscha, jednej z największych marek przemysłowych na świecie. Artykuł omawia rozwój firmy Bosch.
XX
Pojęcie "marketing" nie powinno być interpretowane wyłącznie jako sprzedaż w tradycyjnym znaczeniu, ponieważ zgodnie z jego nową interpretacją, pojęcie odnosi się do zadowolenia, a także pragnień klienta. Wiele ludzi myśli, że marketing mówi jedynie o sprzedaży i reklamie, ponieważ jesteśmy bombardowani codziennie przez spoty telewizyjne, reklamy w gazetach i Internecie. Konkurencyjność, charakterystyczną dla handlu samochodowego w Europie, można zaobserwować także w handlu maszyn rolniczych. Tylko ci handlowcy mogą odnieść sukces, którzy pracują profesjonalnie na każdym etapie procesu sprzedaży produktu. Niemiecki rynek maszyn rolniczych znajduje się obecnie w stagnacji, dlatego jest to przyczyną spadku sprzedaży maszyn rolniczych. Pomimo tej krytycznej sytuacji, niemieckie przedsiębiorstwa znalazły rozwiązanie dla przedstawionego problemu: poprawiają obsługę klienta, która w dużym stopniu może się przyczynić do zwiększenia sprzedaży. (abstrakt oryginalny)
EN
The German agricultural machinery market is stagnating. This is the reason why it is difficult for German agricultural machinery manufacturers to increase their sales. In spite of this critical situation, the German agricultural machinery enterprises found a solution to the outlined problem: The improvement of the customer care which can largely contribute to customer contentment. The different dimensions of customer contentment are suggested by exploratory factor analysis in the SPSS-program and by additional considerations related to affinity. These dimensions are confirmed by means of factor analysis and the influence of these dimensions on the total contentment is quantified by applying structure equation models. By means of structure equation analysis, it becomes clear that several dimensions contribute to the total contentment of the customers. However, not all of these dimensions determine the origin of customer contentment to the same extent. The manufacturer's goal is to increase the total contentment of the customers. In order to reach this goal, these dimensions need to be focused on. In my dissertation I pay attention to these questions more deeply. (original abstract)
XX
Opakowanie często bywa nazywane niemym sprzedawcą. Badania rynku potwierdzają, że jest ono jedynym z kluczowych czynników decydujących o zainteresowaniu produktem. Jak zarządzać opakowaniem, aby stało się ono skutecznym narzędziem sprzedaży ?
XX
Zaopatrzenie rolnictwa w środki do produkcji rolnej jest jedną z głównych dziedzin agrobiznesu. Racjonalne, zrównoważone nawożenie to podstawowa zasada współczesnego rolnictwa, które obok celów produkcyjnych i ekonomicznych, musi w coraz szerszym zakresie realizować cele ekologiczne. Nadmierne nawożenie doglebowe, w szczególności nawozami azotowymi, zagraża środowisku. Rozwiązaniem może być stosowanie nawozów dolistnych w określonych dawkach i terminach, które można łączyć z zabiegami chemicznej ochrony roślin. Artykuł prezentuje nowe produkty w segmencie nawozów mineralnych oraz możliwości wykorzystania instrumentów marketingu mix w rozwoju ich sprzedaży. (abstrakt oryginalny)
EN
The supply of agriculture in means for rural production is one of the main disciplines of agrobusiness. Rational, level-headed fertilization is a basic principle of a modern agriculture, which beside productive and economic purposes, must realize in widest range ecological purposes. Excessive fertilization via the soil, particularly nitrogen fertilizers, puts in danger the environment. The solution may be the usege of foliar fertilizers in definite doses and deadlines application, which can be connected with procedures of chemical protection of plants. The article presents new products in segment of mineral fertilizers and possibilities of utilization of marketing instruments in the development of their sales. (original abstract)
XX
Przedstawiono wpływ płci na zachowania konsumentów na rynku. Naświetlono problematykę oddziaływania narzędzi marketingowych na zachowania konsumentów w zależności od płci. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the gender influence on the consumer behaviour on the market. The topic of various importance of marketing tools affecting on the men and women market behaviour was highlighted. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań jest marka; jej znaczenie oraz najważniejsze zasady budowania. Omówiono najważniejsze elementy marki, tj.: nazwa, logo, reklama, wiarygodność i zakres.
EN
The subject of this article is brand name, its meaning and the most important principles of creation. Discussed main elements of brand name: name, logo, promotion, credibility and range. (M.P.)
XX
Category Management - zarządzanie kategorią - to pewna filozofia zarządzania grupami produktów oparta na partnerstwie dostawców i detalistów, zmierzającym do maksymalnego zaspokojenia potrzeb konsumentów. Z definicji kładzie szczególny nacisk na trzy elementy: wspólny cel detalisty i producenta, koncentrację na kategorii, koncentrację na konsumencie. Badania wspomagające zarządzanie kategorią stawiają sobie za cel zrozumienie całego procesu dokonywania zakupów. W badaniach tego typu używa się całego wachlarza technik badawczych: obserwacji, wywiadów i technik mieszanych (towarzyszenie w zakupach). Od kilku lat robi karierę w Ameryce Północnej i na Zachodzie. Powoli zaczyna także zdobywać zwolenników w Polsce.
XX
Świat Książki nie reklamuje firmy, ale produkty. Reklamy umieszczane są w wysokonakładowej prasie kolorowej. Stosuje się mailing adresowy (podtrzymujący kontakt, do nieaktywnych członków klubu) i bezadresowy (formuła listu od prezesa plus minikatalog).
XX
Klienci lubią robić zakupy w "uporządkowanym" sklepie czyli takim, w którym łatwo się orientują. Zakupy nie są wtedy jedynie codziennym obowiązkiem, a stają się w większym stopniu przyjemnością. Takiemu "uporządkowaniu" służy zarządzanie kategoriami produktów, z powodzeniem stosowane w Polsce przez sieci Jumbo, Tesco czy Real. W niniejszym artykule przedstawiono proces zarządzania kategoriami produktów oraz korzyści z zastosowania tej koncepcji zarządzania i jej perspektywy rozwoju w Polsce.
XX
Philip Kotler uznał cykl życia produktu za najważniejszą koncepcję w teorii marketingu, wykorzystywaną do interpretacji dynamiki produktu i rynku. W artykule przedstawiona została szczegółowa charakterystyka klasycznego modelu cyklu życia produktu a następnie koncepcja modelu cyklu życia rynku oraz zjawiska ewolucji rynku.
EN
Philip Kotler has considered the concept of a product life cycle as the most important concept in the marketing theory, which has been applied to interpret the dynamics of a product and the market. In this study, therefore, a detailed characteristics of a classical model of product life cycle was presented and then a model of the market life cycle described. (J.W.)
17
Content available remote Nowe trendy marketingowe w opakowalnictwie
75%
XX
Celem badań jest próba usystematyzowania wiedzy na temat trendów i innowacji marketingowych w opakowalnictwie oraz ukazanie wpływu działań marketingowych na komunikację z rynkiem. W tym zakresie główną uwagę skoncentrowano na nowych kierunkach w nadawaniu opakowaniom nowoczesnej formy, kształtu, barwy oraz umieszczenie grafiki jako wsparcia marketingowego w działaniach logistycznych, ukierunkowanych na klienta. (fragment tekstu)
EN
The article is an introduction to the subject of the communication company with the market through the marketing functions of the packaging. One of the factors in achieving competitive advantage provides an innovative approach to packaging design in terms of marketing. The premise of writing the article was to test new marketing trends in packaging, resulting from consumer demands and possibilities of packaging development. The research is the marketing functions of packaging, with particular emphasis on the role of packaging as a marketing tool, serving activation product sales. (original abstract)
XX
W artykule zidentyfikowano niezbędne zadania marketingowe w procesie kształtowania nowych produktów. Zadania te polegają głównie na przeprowadzaniu badań marketingowych, planowaniu produktu i działań marketingowych, realizowaniu prac wdrożeniowych i działań marketingowych, kontrolowaniu wprowadzenia produktu na rynek i tworzeniu wskaźników do przyszłych prac. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is concerned with identification of the necessary marketing tasks in the new products development process. These tasks consist mainly in conducting marketing research, planning of product and marketing activities, carrying out development and marketing activities, controlling the introduction of a product to the market, and creating indicators for future work. (author's abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba syntetycznego przedstawienia opinii na temat powstawania nowych produktów. Opinie te są przedstawiane w literaturze naukowej (w tym w czasopismach fachowych), jaką my - pracownicy nauki i nauczyciele akademiccy - prezentujemy naszym studentom, upowszechniamy w kontaktach z biznesmenami lub osobami pragnącymi poznać współczesne poglądy na temat gospodarki rynkowej i marketingu. Pojęcie "interpretacja marketingowa" użyte w tytule sygnalizuje, że w rozważaniach tych akcent został położony na determinujący wpływ otoczenia zewnętrznego - bliższego (klienci, konkurenci, dostawcy, pośrednicy) i tzw. dalszego (otoczenie polityczno-prawne, technologiczne, ekonomiczne, demograficzno-społeczne). (fragment tekstu)
EN
Active companies have to observe the life cycle of their products. The product's development into the ripe phase and moving on to the decline phase is an incentive to work out ą new offer which would be a novelty both on the market and for the firm or just from the point of view of the offeror. This increases the company's competitiveness and minimizes its risk of failure.The source of ideas for new products are customers, distributors, development departments, marketing departments or competitive firms (bench-marking). One of the problems involved is the proper course of testing new ideas and making decisions, which must make a compromise between an utterly sceptical and cautious approach and taking excess risk with undue confidence in the target market's acceptance of the new product. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono proces zarządzania kategoriami produktów w sferze kas. Przedstawiono korzyści z zastosowania tej koncepcji zarządzania.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.