Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warsztat architekta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
PL
Na ukształtowanie warsztatu architekta duży wpływ ma proces edukacji i dostępne fachowe publikacje. Artykuł przedstawia możliwości uzyskania umiejętności zawodowych w Warszawie w wieku XIX. Analiza programów edukacyjnych - począwszy od Katedry Budownictwa i Miernictwa na założonym w 1816 roku Uniwersytecie Warszawskim, poprzez tworzony stopniowo od 1826 r. w Instytut Politechniczny, aż po Oddział Budownictwa działającej w 1844 r. Szkoły Sztuk Pięknych pokazuje, że kierunki nauczania architektonicznego w Warszawie, mimo niekorzystnych warunków politycznych, zasadniczo zgodne były z tendencjami ogólnoeuropejskimi. Charakteryzowało je stopniowe odchodzenie od koncentracji na estetycznych aspektach sztuki budowania w stronę solidnego przygotowania technicznego, popartego wiedzą matematyczną i fizyczną. Istotnym narzędziem dla popularyzacji form architektonicznych, a tym samym - doskonalenia warsztatu zawodowego, stały się w XIX wieku publikacje architektoniczne: inwentaryzacje dzieł architektury dawnej, autorskie zbiory projektów, czasopisma. W Warszawie znane były wydawnictwa zachodnioeuropejskie, drukowane były także projekty wybitnych warszawskich architektów i periodyki techniczne, udostępniające swe łamy budowniczym.
EN
The architects' skills were highly influenced by the education process and available publications. The article presents the possibilities of gaining professional skills in Warsaw in the 19th century. The analysis of educational programs - beginning with the Construction and Surveying Faculty at the Warsaw University established in 1816, via the Institute of Technology, gradually created from 1826, to the Construction Department of the School of Fine Arts, operating from 1844, demonstrated that the direction of architecture education in Warsaw were in principle in line with general European trends, despite unfavourable political conditions. They were characterised by a gradual departure from the focus on aesthetical aspects of the construction art towards solid technical preparation supported by knowledge of mathematics and physics. Architectural publications became an important tool to popularise architectural forms in 19th century, and therefore the improvement of professional skills: inventories of the masterpieces of old architecture, authors' collections of designs, magazines. Western European publications were known in Warsaw - the designs of outstanding Warsaw architects were also printed - as well as technical periodicals for which architects wrote.
2
Content available remote Granice ustaleń planu a granice architektury
100%
EN
Is the border between architects vision and urban planner's vision still existing and where it lays? According to the law, in spatial and urban planning, planners should define architectural form of future development. Their task is also to take care of public interest and quality of public space. It is obvious, that private and public interests are often quite different. Private land owners take care mainly of their own business and rarely are interested in what is out of their property. Because spatial order appears as an important aim of any local plan, it is impossible to achieve it anticipating incoherent, but even best architectural visions of different architects working in the same space. New law contain tools appropriate to implementation and control of architectural forms throughout the whole process of planning, designing and building. What is the price of freedom of creation architectural forms? Should we still pay quality of space we live in for? Those questions are always up to date. Where lays border between architects vision and urban planner's vision? Spatial order is an aim of any local plan; it is impossible to achieve it anticipating incoherent, but even best architectural visions of different architects working in the same space. New law contain tools appropriate to implementation and control of architectural forms. Is quality of space we live in the price paid for freedom of creation architectural forms?
EN
Sketches are an irreplaceable method of recording thoughts and of correcting the design process. They are a means of discovering and examining reality which supports the development of imagination. Sketching is an essential element in the education of architects and in the double-loop learning process. Sketching opens two channels of communication: conversation and spatial-visual activity. Both traditional and new digital tools have important roles in the development of future architects. The primacy of computer design over freehand drawing in an architect’s work can lead to the disappearance of a designer’s individuality and creativity, limiting the role of his personality at the earliest stage of the design process.
PL
Szkice są niezastąpionym sposobem zapisu myśli, korygującym proces projektowania. Są drogą odkrywania i badania rzeczywistości, która sprzyja rozwojowi wyobraźni. Szkicowanie jest ważnym elementem w nauczaniu architektów, w istotnym dla ich rozwoju procesie uczenia dwupętlowego. Uruchamia ono dwa kanały komunikacji – konwersację i przestrzenno-wizualne działanie. Zarówno tradycyjne, jak i komputerowe narzędzia pełnią ważną rolę w rozwoju przyszłych architektów. Prymat projektowania komputerowego nad rysunkiem odręcznym może jednak doprowadzić do zaniku indywidualności projektanta i jego kreatywności, ograniczając rolę jego osobowości w początkowym etapie projektowania.
5
Content available remote Architectural sketch as an ambiguous interactive game
100%
EN
The experience of playing during the process of drawing alters our mode of thinking. Then the resulting interaction between the drawing and the author is helpful in developing his working methods and creativity, discovering new truths, stimulating the production of more design alternatives. It can be a kind of individual game or others can participate in it, influencing the presentation and its truth.
PL
Doświadczenie gry w trakcie szkicowania zmienia nasz sposób myślenia. Powstająca wtedy interakcja między rysunkiem i autorem jest pomocna w rozwijaniu jego metod pracy i kreatywności, odkrywaniu nowych prawd, tworzeniu większej liczby alternatyw w projektowaniu. Może być ono rodzajem gry indywidualnej lub mogą w niej brać udział inne osoby, co ma wpływ na sposób prezentacji i jej prawdziwość.
6
Content available Dwie szkoły rysunku architektów
84%
EN
Civilisational development brings new challenges in the discipline of architecture. In order to meet them in architectural and construction design, it is becoming inevitable to introduce the broadly understood BIM standard as widely as possible. New, previously unknown professional specialisations have emerged around the architectural profession. ▶ More and more often, the redevelopment and modernisation of existing buildings is performed in the BIM standard, which is why it is necessary to convert existing 2D documentation into a virtual 3D model of a building. ▶ Laser rangefinders coupled with appropriate computer software allow the performing of intelligent measurement, which is based on the simultaneous measuring and modelling of a virtual building’s elements. ▶ The technologically latest, most accurate, quickest and non-invasive method of gathering data on a building is performed using measurements that employ a laser scanner, which creates a point cloud within a 3D space. ▶ The creation of object libraries which represent specific commercial products for the most popular computer aided design programs has become one of the most dynamically developing specialisations surrounding the architectural profession. ▶ The possibility of presenting a design using an interactive multimedia presentation broadens the capabilities of using it in ways that are different from the traditional manner. The new specialisations that are emerging in association with technological progress around the architectural profession broaden the traditionally understood market for architectural services. The subject of design in the BIM standard and the new specialisations should be introduced into the curriculum of architecture students as quickly and as broadly as possible.
PL
Rozwój cywilizacyjny przynosi w dziedzinie architektury nowe wyzwania. Aby im sprostać, w projektowaniu architektoniczno-budowlanym nieuchronne staje się powszechne wprowadzenie szeroko rozumianego standardu BIM. Wokół zawodu architekta powstają nieznane wcześniej nowe specjalizacje zawodowe. ▶ Coraz częściej projekty przebudowy i modernizacji budynków istniejących wykonywane są w standardzie BIM i z tego względu konieczne jest na wstępie przekształcenie istniejącej dokumentacji 2D w wirtualny model budynku 3D. ▶ Dalmierze laserowe, sprzężone z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym, pozwalają na inteligentne inwentaryzacje, polegające na jednoczesnym pomiarze i modelowaniu elementów wirtualnego budynku. ▶ Najnowsza technologicznie, najdokładniejsza, najszybsza i bezinwazyjna metoda zbierania danych na temat budynku to inwentaryzacja za pomocą skanera laserowego, który tworzy chmurę punktów w przestrzeni 3D. ▶ Tworzenie obiektów bibliotecznych do najpopularniejszych programów wspomagających projektowanie, które dotyczą konkretnych produktów handlowych, stało się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się specjalizacji na obrzeżach zawodu architekta. ▶ Możliwość przedstawienia projektu w interaktywny i multimedialny sposób poszerza możliwości wykorzystania go poza tradycyjne zastosowania. Nowe specjalizacje które powstają w związku z postępem technologicznym wokół zawodu architekta, poszerzają tradycyjnie rozumiany rynek usług architektonicznych. Problematyka projektowania w standardzie BIM i nowe specjalizacje powinny być jak najszybciej i w możliwie najszerszym zakresie wprowadzone do programu nauczania studentów architektury.
PL
Rewolucja informatyczna, której jesteśmy świadkami we wszystkich sferach życia, dotyczy także edukacji architektonicznej. Niesie ona zarówno szanse i wyzwania wynikające nie tylko z istotnych zmian warsztatu zawodowego, ale też z kondycji dyscypliny w jej kontekście społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Są one pokrótce przedstawione w niniejszym tekście na przykładzie nowego programu studiów II stopnia (magisterskich) w specjalności anglojęzycznej Architecture for Society of Knowledge realizowanej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Motywem przewodnim tej specjalności jest, zaznaczona w jej nazwie, rola wiedzy w procesie twórczym, kwestie metodologii projektowania architektonicznego jako działania opartego na wiedzy, a także zastosowanie nowych narzędzi charakteryzujących współczesny warsztat architekta. Szczególną uwagę poświęcono konieczności wykształcenia krytycznego osądu wobec coraz szybciej następujących zmian przy jednoczesnym jak najpełniejszym wykorzystaniu ich potencjału.
EN
Architectural education in the era of IT revolution we are now witnessing brings both opportunities and challenges arising from the significant changes in the techniques available to architects and in the status of the discipline in a wider social, economic and cultural context. In this article, they are briefly shown on the example of the new english-language MSc programme titled Architecture for Society of Knowledge, taught at the Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology. The programme focuses on the role of knowledge, as emphasized in the name of this specialty. The general assumptions of the programme are presented with emphasis on important relevant problems: the social context of the discipline with a special focus on the idea of society of knowledge, aspects of new IT tools available to architects, design methodology issues in teaching, including the perception of architectural design as knowledge-based. Particular attention is devoted to the need of conscious critical evaluation of the rapid changes in the discipline while still making the most of their potential.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.