Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 242

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Property tax
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
XX
Przedmiotem zainteresowania w tym artykule jest system opodatkowania nieruchomości we Francji. Celem opracowania jest ocena tego systemu z punktu widzenia możliwości ewentualnego zaadoptowania francuskich rozwiązań w warunkach polskich. Wybór Francji został podyktowany licznymi podobieństwami - zwłaszcza w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego - jakie obserwuje się między tym państwem a Polską.
EN
For many years the system of real estate taxation in Poland has been widely criticised. Due to its numerous shortcomings radical changes have been suggested mainly as regards the introduction of effective catastrum tax. Taking into account the fact that the poll tax systems exist in major part of the "old" EU countries, the author intends to present one of such systems - the system of real estate taxation in France. In particular the aim of the article is to evaluate it from the viewpoint of the possible adaptation of the French solutions in Poland. The article characterises taxes on the real estate in France and presents some methods of defining catastrum rent value which is a basis for taxation. The article proves that, apart from many similarities between France and Poland, adaptation of the French principles and mechanisms of real estate taxation could only be of limited character. (original abstract)
XX
Zakres artykułu obejmuje teoretyczne przedstawienie specyfiki dochodów własnych gmin oraz część empiryczną poświęconą ocenie znaczenia podatku od nieruchomości dla dochodów własnych gmin w dwóch ujęciach. Metodą badawczą jest analiza sprawozdań finansowych, której dokonałam na podstawie dokumentów sporządzonych przez gminy: Zapolice, Zduńska Wola, Margonin dla przedziału lat 2008-2012. (abstrakt oryginalny)
EN
The article includes theoretical representation of the specifics of own revenues communes and the empirical part devoted to assessing the significance of property tax revenues of municipalities in two facets. The research method is the analysis of financial statements that I have made on the basis of documents drafted by the communes: Zapolice, Zduńska Wola, Margonin for the interval 2008-2012. (original abstract)
XX
Pojęcie sprawiedliwości jest w naukach społecznych definiowane wieloznacznie. Ma to swoje konsekwencje w postulatach różnych szkół ekonomicznych czy też mniej zwartych koncepcjach społeczno-ekonomicznych1. Niejednoznaczność pojęcia "sprawiedliwość" prowadzi do wniosku, że konkretny zespół poglądów ekonomicznych jest pochodną wyznawanych wartości. Z kolei poglądy na system wartości określanych pojęciami "sprawiedliwość", "sprawiedliwość społeczna" czy "sprawiedliwość opodatkowania" są podstawą zaimplementowanych na poziomie instytucji prawnych rozwiązań, które wyznaczają zakres funkcji państwa oraz - co najważniejsze - strukturę wtórnego podziału dochodu narodowego. Kwestie aksjologiczne w konsekwencji mają silne przełożenie na kształt prawa podatkowego. (fragment tekstu)
EN
The article propels the problems of different methods of establishing the basis of taxation in tax from immobility of type the ad the valorem. Author shows, that individual taxes can not be analysed separately, but as tax-payer's total burdens. The investigations of World Bank prove, that quicker economic growth should be to base about smaller social unevennesses. Therefore in article presented two ways establishing basis taxation also, which will cause, that tax-payers' burden will realize the principle of distributive justice. (author's abstract)
EN
Analysis of consequences of introducing land value taxation in one of the zachodniopomorskie voivodeship municipality was presented. There has been property evaluation conducted along with current land tax charges estimation. Effects of tax system reorganization were presented with emphasis on commune's budget income changes and single plots tax ballast changes. (original abstract)
XX
Podstawę opodatkowania budowli dla celów podatku od nieruchomości do 31 grudnia 1996 r., tj. do dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiła ich wartość początkowa brutto, stanowiąca zaktualizowaną cenę nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości rynkowej.
XX
Artykuł przedstawia praktyczne aspekty stosowania art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten zawiera zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmujące budynki gospodarcze lub ich części zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, natomiast konstrukcja normatywna tego przepisu w sposób istotny ogranicza zakres przedmiotowy zwolnienia podatkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the practical aspects of applying Article 7, para. 1, item 4 of the Act on local taxes and charges. This provision contains an exemption from property tax, encompassing utility buildings or their parts which are occupied for conducting special agricultural production, while the normative structure of this provision significantly restricts the scope of entities to which this tax exemption applies. (original abstract)
7
Content available remote Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej
80%
XX
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę charakterystyki uwarunkowań teoretycznych i empirycznych systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji fiskalnej podatku od nieruchomości. Badania przeprowadzone zostały w oparciu o metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. W warstwie teoretycznej pracy podjęte zostały takie zagadnienia, jak: uwarunkowania teoretyczne opodatkowania nieruchomości oraz klasyfikacja systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej, z rozróżnieniem na systemy wartościowe oraz systemy powierzchniowe. W warstwie praktycznej dokonano charakterystyki wartościowych systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej ze względu na zakres podmiotowy i przedmiotowy, metody ustalania i aktualizacji podstawy opodatkowania oraz wysokość obciążeń podatkowych. Następnie przeprowadzona została analiza funkcji fiskalnej podatku od nieruchomości w krajach Unii Europejskiej. Zauważono, że rola podatku od nieruchomości w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej jest odmienna. Jako kluczową przyczynę znacznego zróżnicowania skutków o charakterze fiskalnym, wskazano przyjęty sposób ustalania tzw. podatkowej wartości nieruchomości (wartość rynkowa lub czynszowa nieruchomości, określana na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania) oraz poziom przyjętych stawek. Stwierdzono, że wpływy podatkowe w krajach, w których istnieją systemy katastralne, są znacznie większe, niż w przypadku systemów powierzchniowych. Należy także zaznaczyć, że w krajach, w których wymiar podatków od nieruchomości uzależniono od danych zgromadzonych w ewidencjach katastralnych, potencjał podatkowy jest odmienny, a przyczyną tego stanu rzeczy są szczegółowe rozwiązania przyjęte w konkretnych państwach europejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper an attempt has been made to characterize theoretical and empirical determinants of property taxation systems in the European Union with particular emphasis on the fiscal functions of property tax. The study was conducted based on the method for the analysis and critique of literature. Within the theoretical framework, this study touches upon such issues as: theoretical considerations of property taxation and the classification of property taxation systems within the European Union with a distinction between value systems and surface systems. At the practical level characteristics have been established of property taxation volvasystems in the European Union considering the range of subjective and objective methods for determining and updating the tax base, as well as the amount of tax burden. Subsequently, an analysis has been done of the fiscal functions of property tax within the European Union. It has been noted that the role of the property tax in individual Member States of the European Union is different.(original abstract)
XX
Brakuje uzasadnienia dla przyjęcia, że preferencyjne podatkowo traktowanie nowo powstałych budynków lub budowli może odbywać się wyłącznie w stosunku do podmiotu, który je wybudował lub przed zakończeniem budowy użytkuje, pozostaje zaś bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego podmiotu, który uzyskał ich władanie na podstawie tytułów określonych w art. 3 ustawy 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w odniesieniu do nowo wybudowanych budynków lub budowli będzie powstawał zawsze od początku roku następującego po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem. Zasadę tę należy stosować również wobec podatników, którzy nabyli budynek od podmiotu, który go wybudował. (abstrakt oryginalny)
EN
There is no justification for accepting that newly-established buildings or structures may be treated preferentially in taxation terms exclusively for the entity which built them or uses them before the completion of construction, while the moment that the tax liability arises has no impact on the entity which came into their possession under the titles specified in Article 3 of the Act on Local Taxes and Charges of 12 January 1991. The real estate tax liability on newly erected buildings or structures will always arise from the beginning of the following year after which construction ended or use started before their final fit-out. This principle should also be applied to taxpayers who acquired a building from the entity which built it. (original abstract)
XX
Zasadniczy problem interpretacyjny dotyczy sytuacji, w której spółka komunalna prawa handlowego (z o.o. lub akcyjna) otrzymała w formie aportu grunt pod żwirownię (tj. grunty rolne i pozostałe). Posiada ona ważną koncesję na wydobycie kopalin. Przy czym faktyczną działalność, tj. wydobycie żwiru, prowadzi tylko na części gruntu. Pojawia się zatem pytanie: czy całość gruntu należy opodatkować podatkiem od nieruchomości według najwyższej stawki, czy tylko tę faktycznie wykorzystywaną? (abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental problem of interpretation applies to the situation in which a municipal commercial law company (limited liability company or joint-stock company) receives land for a gravel pit (i.e. agricultural and other land) in the form of a contribution in kind. It has a valid mining concession. The actual activity, i.e. the quarrying of gravel, is only conducted on a part of the land. Therefore, the question arises of whether the whole of the land should be taxed with property tax at the highest rate, or only the land that is actually used. (original abstract)
XX
Pole powierzchni użytkowej to jeden z najistotniejszych atrybutów przestrzennych budynków i lokali. Stanowi podstawę ich opodatkowania, jest najczęściej stosowanym przelicznikiem wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz nieruchomości lokalowych. Niestety, obowiązujące uregulowania prawne dotyczące rejestrowania powierzchni użytkowej pozostają niespójne i nieprecyzyjne. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania głównych problemów związanych z określaniem pola powierzchni użytkowej budynków i ich części dla różnych celów. Porównane zostają definicje powierzchni użytkowej zawarte w stosownych aktach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących katastru oraz opodatkowania nieruchomości. Autorzy wskazują konsekwencje występujących różnic i niedoskonałości tych definicji. Omówione zostają zasady kwalifikowania poszczególnych pomieszczeń do pola powierzchni użytkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Usable floor area is one of the most important spatial attributes of buildings and premises. It is the basis of their taxation, as well as the most frequently used conversion factor for calculating the value of built-up land and premises. Unfortunately, the current legal regulations on usable floor area records remain inconsistent and imprecise. This paper is an attempt to identify the main problems related to the determination of usable floor area of building structures and their parts for various purposes. The definitions of usable floor area contained in the relevant legislation will be compared, with particular regard to the provisions on the cadastre and real property taxation. The authors emphasise the consequences of the existing differences and imperfections of these definitions and discuss the criteria for classifying specific space as usable floor area. (original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia wpływu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowych rozwiązań na dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Analizę przeprowadzono na przykładzie dwóch miejscowości województwa dolnośląskiego: Jeżowa Sudeckiego i Świerzawy. Autorka porównała wpływ do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz liczbę mieszkańców każdej z gmin. Z przeprowadzonej analizy wynika, że uchwalenie planu zagospodarowania w miejscowości Jeżów Sudecki spowodowało zwiększenie wpływów do budżetu w badanym okresie oraz przyczyniło się do wybudowania nowych domów, a co za tym idzie - do zwiększenia liczby mieszkańców. Natomiast w przypadku gminy Świerzawa skutek uchwalenia planu był odwrotny - zmniejszyła się liczba ludności, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Przyczyną takiego stanu jest trudne otoczenie ekonomiczne Świerzawy(abstrakt oryginalny)
EN
The study aims to present the impact of the adoption of the development plan for the municipality of income tax on the property of natural persons. The analysis was conducted on the example of two villages in the Lower Silesia region: Jeżów Sudecki and Świerzawa. The author compared the impact of the budget revenue from property tax after the adoption of the area development plan and the number of inhabitants in each of the municipalities. The analysis shows that the adoption of the development plan in Jeżów Sudecki resulted in an increase in budget revenues in the period and contributed to the construction of new houses, and thus to increase the number of residents. However, in the case of Świerzawa municipality the result of the adoption of the plan was the opposite: the number of population as well as revenues from property tax decreased. It is a result of difficult economic environment of Świerzawa(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia zarysu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych należnego przy uzyskaniu przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu) oraz praw do nieruchomości (użytkowanie wieczyste i spółdzielcze prawo do lokalu), tj. źródeł przychodu opisanych w art. 10 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an attempt to present an outline of the issues of income tax payable by individuals in obtaining revenue from the sale of real estate (land, buildings, premises) and property rights (lease and cooperative right to premises), ie. The sources of income described in Art. 10, act 8 of the Law on income tax from individuals.(original abstract)
XX
W artykule omówiono problem równości pionowej podatku od nieruchomości w Polsce. Sprawiedliwość opodatkowania nieruchomości jest przedmiotem debaty gospodarczej w większości krajów rozwiniętych - większość wyników empirycznych pochodzi z badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Główny nurt dyskusji koncentrował się dotychczas na systemach podatkowych opartych na wartości nieruchomości - głównie dlatego, że ten rodzaj opodatkowania nieruchomości jest najbardziej rozpowszechniony w krajach rozwiniętych. W artykule omówiono stan dotychczasowych badań nad równością opodatkowania nieruchomości. W artykule przeanalizowano problem równości systemów opodatkowania bazujących na powierzchni nieruchomości (jaki obowiązuje m.in. w Polsce) z teoretycznego punktu widzenia, bazując na modelu równości podatkowej stworzonym przez Paglina i Fogarty'ego. Na podstawie analizy teoretycznej wskazano, że podatek majątkowy bazujący na powierzchni nieruchomości, jaki obowiązuje w Polsce, nie jest zgodny z zasadą równości pionowej. Można również stwierdzić, że podatek od nieruchomości mieszkaniowych ma charakter regresywny. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article we discuss the problem of the equity of the area-based property tax in Poland. The fairness of property taxation has been a subject of economic debate in most developed countries - the United States and the United Kingdom being the most evident examples. The discussion has focused on value-based property tax systems - mainly because this type of property taxation prevails in mature economies. In the paper we discuss previous research. In the last part of the paper we analyse the problem from the theoretical perspective based on Paglin-Fogarty. We argue that the area-based property tax system in Poland is not equitable. Based on current practice we conclude that it is mostly regressive. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego warto wprowadzić podatek od wartości nieruchomości przez wskazanie pozytywnych i negatywnych stron obowiązującego systemu podatkowego oraz podatku ad valorem nieruchomości. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to indicate positive and negative sides of value immovable property tax. In the first part, the legal standards to introduce the cadastral tax were presented. In the next part, taxes which are binding at present described. In the third part, the positive and negative features of immovable property tax, land tax and forest tax were shown. In the last part the economic causes and legal causes to introduce cadastal tax were described. The advantages for participants of real estate market, were also presented. (original abstract)
15
Content available remote Węzłowe problemy preferencji podatkowych dla grup producentów rolnych
60%
XX
Artykuł dotyczy problematyki preferencji podatkowych przygotowanych dla grup producentów rolnych. Autorka odniosła się do ważnego aspektu funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce, jakim jest ich status prawnopodatkowy. Analizie prawnej poddano aktualną konstrukcję preferencji skierowanych do grup producentów rolnych w dwóch istotnych, z punktu widzenia praktyki stosowania prawa, podatkach: w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku od nieruchomości. Nakreślenie statusu prawnopodatkowego wymagało uprzedniego wyjaśnienia kluczowych zagadnień formalnoprawnych i organizacyjnych grup producentów rolnych. W artykule omówione zostały w sposób szczegółowy warunki stosowania zwolnień podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, których beneficjentami są grupy producentów rolnych. Zwolnienia te odnoszą się zarówno do przeznaczenia dochodów, jak i wolnych od podatków dystrybuowanych przez agencje rządowe środków pochodzących z Unii Europejskiej. Nadto rozważona zostało preferencyjne wyłączenie grup producentów rolnych z zakresu konstrukcji podatkowej - podmiotów powiązanych. W niniejszym opracowaniu Autorka odniosła się także do zwolnienia w podatku od nieruchomości budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych. Omówione zwolnienia budzą wiele kontrowersji w praktyce stosowania prawa. Przyczyną tego stanu rzeczy są z jednej strony niejasne przepisy podatkowe, z drugiej moc no ograniczony ze względów formalnoprawnych zasięg ich stosowania.(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)
EN
The article touches upon the issue of the tax preferences dedicated to the groups of growers. The author relates to an important aspect of the group of growers and their functioning in Poland, that is their legal-fiscal status. The current construct of preferences for the group of growers has been thoroughly analysed from the legal point of view of the two substantial taxes: corporate income tax and property tax. In order to outline the legal-fiscal status, the key formal/legal and organisational issues of the groups of growers have to be explained. The article discusses in detail the conditions for the implementation of corporate income tax exemptions dedicated to the groups of growers. The exemptions relate not only to the means of earmarking the income, but also to the tax-free EU funds which are distributed by government agencies. Moreover, it considers preferential exclusion of the groups of growers from the tax construction - the related parties. The author also refers to the property tax exemptions of buildings and structures occupied by a group of growers. The exemptions discussed appear to raise numerous issues in the implementation of legislation. The situation stems from the unclear tax regulations as well as from their limited application due to formal/legal grounds.(original abstract)
XX
W artykule poszukiwano zależności pomiędzy prowadzoną przez władze lokalne polityką podatkową w zakresie podatku od nieruchomości mieszkaniowych a rozwojem rynków mieszkaniowych w miastach wojewódzkich w latach 2007-2013. W pierwszej części artykułu dokonano analizy dynamiki zmian wysokości uchwalanych stawek podatku od nieruchomości. Następnie dokonano oceny poziomu rozwoju rynków mieszkaniowych oraz uporządkowania liniowego przy wykorzystaniu względnego współczynnika poziomu rozwoju. Z kolei, w celu uchwycenia zbieżności oraz jednakowych tendencji na rynkach mieszkaniowych pogrupowano miasta w grupy jednorodne. Ostatnim etapem analizy była ocena istotność wpływu wysokości uchwalanych stawek podatku od nieruchomości mieszkaniowych na rozwój rynków mieszkaniowych. Uzyskane wyniki wykazały brak statystycznie istotnej zależności pomiędzy badanymi zjawiskami tzn. brak wpływu wysokości uchwalonych przez rady miast wysokości stawek na podejmowane przez inwestorów decyzje na rynku mieszkaniowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors seek the correlations between local council policies concerning residential property taxation and the growth of local housing markets in voivodship capitals in 2007-2013. The first part of the paper contains the analysis of the dynamics of changes in local property taxes followed by the evaluation of the development levels of local housing markets and their linear ordering by means of the property market development indicator. Then, in order to capture the similarities and identify trends on the local housing markets, the cities were classified into homogenous clusters. In the last stage of the analysis the authors evaluated the relevance of property tax rates adopted locally on the growth of local housing markets. The study results showed no statistically relevant correlation between the analyzed phenomena - i.e., no effect of the local property tax rates on the decisions made by investors on the local housing markets. (original abstract)
XX
W artykule przeprowadzono analizę struktury zmian i dochodów budżetów gmin w Polsce i budżetu gminy Kraków za lata 1996-2000, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów własnych. Przeprowadzone badania wskazały, że podatek od nieruchomości może stanowić potencjalnie wydajne źródło dochodów budżetu lokalnego.
EN
The article attempts to assess the significance of property tax as a source of gmina revenue with special reference to the city of Kraków. With a decentralised public administration where gminas are charged with providing local services it is essential that they have sources of finance commensurate to the task. The author sets out the fundamental legal provisions concerning local government, its powers and responsibilities and the regulations bearing on the financial economy of gminas. The author details the different forms of gmina revenue, as well as the legal framework for securing revenue in each case. In a separate section she analyses the structure and magnitude of the Kraków gmina's revenue in 1996-2000 with particular reference to the proportion of property tax in its budget. The analysis shows that property tax may make a significant contribution to revenue where a gmina has an effective growth and development policy to make optimal use of a city's economic potential, and where the tax has a high collection rate. The Kraków case demonstrates this, with the gmina generating more than half its revenue itself - much higher than the national average. Property tax represents 20% of the gmina's total income and this share is rising. (original abstract)
XX
Dochody z podatków i opłat lokalnych od nieruchomości są jednym z podstawowych składników dochodów własnych w budżetach gmin w Polsce. Ich wysokość ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się budżetu gminy. W opracowaniu scharakteryzowano pojęcia gminy i zasady funkcjonowania, omówiono pojęcie budżetu, a także elementy składowe budżetów. Opisany został cel opracowań, zakres przestrzenny, merytoryczny, czasowy oraz opracowanie i prezentacja wyników badań. Scharakteryzowano teren badań, przedstawiono wyniki badań, które zaprezentowano w tabeli. Wyniki badań przedstawiają dochody całkowite porównywanych gmin, dochody własne, jak również udział dochodów własnych w dochodach całkowitych, strukturę dochodów całkowitych oraz udział dochodów z podatku od nieruchomości w dochodach własnych. Badania wykazały, że dochody własne w gminach stanowią bardzo ważne źródło finansowania gminy. Udział dochodów własnych w dochodach całkowitych w gminie Dobre Miasto kształtował się na poziomie 40-50%, natomiast w gminie Jeziorany na poziomie 27-33%. Udział dochodów z podatków od nieruchomości w dochodach własnych w gminie Dobre Miasto kształtował się na poziomie 27-29%, a w gminie Jeziorany na 17-22%. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią istotny element składowy dochodów gmin. (abstrakt oryginalny)
EN
Revenues from local taxes and fees on real estates are one of the basic components of revenue-own source in the budgets of municipalities in Poland. Their amounts have a very large impact on the municipal budget. This study characterized the notion of the community and principle functions, and described the concept of the budget and its components. Also, the aim of the study, spatial and substantial aspects, time and development, and presentation of research results are described. The areas of the research are characterized and the results are presented in the table. The total income compared with municipalities own revenues, as well as the share of own revenues in total income, the structure of total income and the share of revenues from property tax revenue of their own are presented. The research has shown that municipalities own revenues are a very important source of funding. The share of own revenues in total income in the municipality of Dobre Miasto ranged from 40-50%, while it represented 27-33% in the municipality of Jeziorany. Furthermore, the share of income from real estate taxes on their income in the municipality of Dobre Miasto and Jeziorany ranged from 27-29% and 17-22%, respectively. Revenues from property tax are an important resource of the municipal income. (original abstract)
XX
Autor podjął temat reformy opodatkowania nieruchomości i wprowadzenie podatku kastralnego, jako jeden z warunków przystąpienia Polski do UE. W związku z tym przedstawił aktualnie obowiązujące zasady opodatkowania nieruchomości w Polsce oraz opodatkowanie nieruchomości w niektórych krajach UE. W końcowej części przeprowadził ocenę zmian w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce, na tle aktualnie obowiązującego ich opodatkowania, na przykładzie zmian w opodatkowaniu nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa sadowniczego.
EN
Currently in Poland real estate in agriculture and beyond agriculture is taxed on the basis of real estate tax, forest tax and land tax. There are three separate taxes that are relatively low liabilities for taxpayers. Within European Union countries there is only one tax that is used for real estate (property of taxpayer). This is ad valorem tax. The lowest rate of this tax is 0,6%. Taking this rate and referring that to the value of an orchard farm we receive increase of tax by 14 times. Taking that into consideration introduction of ad valorem tax in Poland will require ^liberation and caution, especially when fixing the rate. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest analiza zagadnienia opodatkowania przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Autor koncentruje się na wykładni pojęcia odpłatnej dostawy w kontekście przewłaszczenia na zabezpieczenie. Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości jest czynnością opodatkowaną oraz ewentualne wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług wobec braku jednolitej praktyki organów podatkowych oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper is the taxation of a security transfer of title to a fixed property with the tax on goods and services. The author focuses on the interpretation of the term "paid supply of goods" in the context of a security transfer of title. The objective of the following considerations is to establish whether a security transfer of a title is a chargeable event, and to indicate the moment in which the tax becomes chargeable on the grounds of the goods and services tax and in the light of the absence of a consistent practice of the tax authorities as well as divergent judicial decisions of administrative courts on the matter. (original abstract)
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.