Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Business to Consumer (B2C)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Wraz z rozwojem biznesu elektronicznego obserwowany jest wzrost znaczenia metod umożliwiających modelowanie i prognozowanie różnorodnych jego aspektów. Celem referatu jest próba dokonania klasyfikacji, zaprezentowanie charakterystyki oraz prezentacja zastosowań modeli wykorzystywanych do badań zjawisk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej typu B2C. (fragment tekstu)
EN
As a result of rapid development of the Internet the new platform of business activity has been created. The main aim of that paper is the presentation, classification and description of methods that are required to model and forecast behaviour of B2C systems' clients. (original abstract)
XX
Współcześni konsumenci oczekują od firm komunikacji stanowiącej odpowiedź na ich oczekiwania w czasie rzeczywistym. W związku z rozwojem technologii cyfrowych jest to możliwe jedynie przy zastosowaniu metod badań w czasie rzeczywistym, diagnozujących potrzeby i zachowania konsumenckie, zarówno w odniesieniu do procesu zakupowego, jak i całego procesu funkcjonowania relacji konsument - firma. Celem artykułu jest określenie potencjału badań marketingowych w czasie rzeczywistym na rynku B2C, stanowiących warunek oraz zarazem konsekwencję stosowania marketingu w środowisku omnichannel. Artykuł ma charakter teoretyczny i bazuje na źródłach wtórnych. W jego strukturze podjęto próbę zaprezentowania środowiska omnikanałowego oraz przedstawiono wybrane technologie umożliwiające realizację badań w sektorze B2C w czasie rzeczywistym(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary customers expect the companies to communicate in a real-time or instant form. Due to the development of the information technology, it is possible only in terms of real-time marketing research usage diagnosing customers' needs and behaviours, in relation to the purchasing process and the whole process of building and functioning of customer-company relationship. The main aim of the article is to determine the potential of real-time marketing research in omnichannel reality. The paper is based on secondary data and has a theoretical rather than empirical character. In its structure, there are parts covering the scope of omnichannel reality and presenting the chosen techonologies enabling real-time marketing research on B2C market. The paper ends up with conclusions(original abstract)
3
Content available remote E-commerce Market in Europe in B2C
75%
EN
The paper presents the changes that have taken place in the E-commerce market in Europe. The European B2C e-commerce sales have been steadily growing since 2011. Still, the growth rate has decreased the last few years, from 18.4% in 2011 to 13.3% in 2015 and 12% in 2016. The value of market in 2016 was € 509.9 billion. In the category of B2C e-commerce sales, the UK was the clear leader in Europe. In 2015, the British in total spent €157.1bn online, which is more than France (€64.9bn), Germany (€59.7bn) and Russia (€20.5bn) combined. In addition, the share of the UK was more than twice as much as all the other countries outside the top 10 combined. It was found that E-commerce market developed faster than economy but was dependent from her. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia proces logistyki zwrotnej w e-commerce w segmencie B2C ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań w obsłudze logistyki "pierwszej mili" oraz kolejnych etapów procesu związanych z przyjęciem zwróconych towarów, ich oceną oraz ponownym wprowadzeniem do sprzedaży. Pokazuje znaczenie operatorów logistycznych dla efektywnej i sprawnej obsługi zwrotów. Ponadto zwraca uwagę na usługi, wprowadzane przez operatorów KEP i pocztowych na polskim rynku, które nie tylko usprawniają odbiór zwracanych produktów od indywidualnych klientów, lecz przede wszystkim zwiększają wybór i wygodę konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Dynamic development of e-commerce in Poland induces increasing demand for efficient and effective reverse logistics. The article concentrates on the five stage process of reverse logistics in B2C e-commerce. The most challenging "first mile" logistics and other stages as: products quality control and reuse or disposal of returned goods are analyzed. Moreover the paper shows how increasing demand for product returns has forced, CEP service providers and postal companies to develop services dedicated to returns that enhance e-retailers' efficiency and effectiveness as well increase consumers' choice and convenience. (original abstract)
XX
Polski rynek eCommerce jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Unii Europejskiej. W przypadku transakcji na styku sklep internetowy - konsument jego wartość w 2016 roku ma przekroczyć 36 mld zł, a w 2020 roku będzie to już 63 mld zł. Raporty podają także, że liczba e-sklepów w naszym kraju przekroczyła poziom 20 000 podmiotów i stale rośnie. Handel elektroniczny obejmuje jednak nie tylko transakcje B2C. Zgodnie z najnowszym raportem Izby Gospodarki Elektronicznej "Trendy w sprzedaży B2B w Polsce 2015" coraz istotniejszym trendem na rynku są sklepy internetowe B2B, którego wartość szacuje się na aż 215 mld zł, a cechą charakterystyczną jest rozwój platform B2B działających według podobnych mechanizmów, jak e-sklepy obsługujące rynek konsumencki. Wejście w eCommerce powinno być zatem kierunkiem rozwoju wielu producentów i sprzedawców (hurtowych i detalicznych), a obszarem działalności sklepu, na który warto już teraz zwrócić uwagę, wykorzystanie standardów GS1 do opisu produktów. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie modelu, który przedstawia uporządkowanie konstruktów teorii relacji rynkowych wykształconych w dwóch orientacjach badawczych. Ujęcie to umożliwi przedstawienie rozwoju relacji rynku instytucjonalnego (Business-to-Business), umocowanych na umowach i kontraktach współpracy, jak i relacji personalnych, nawiązanych pomiędzy sprzedawcą a kupującym występujących na rynku Business-to-Consumer. (abstrakt oryginalny)
7
Content available remote Development Factors for Cross-Border B2C E-Commerce in the World and in Poland
75%
XX
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji czynników warunkujących rozwój transgranicznego handlu elektronicznego CBEC typu B2C na świecie i w Polsce. Pokazano stopień rozwoju CBEC w wybranych krajach. Można stwierdzić, że CBEC jest dynamicznie rozwijającym się sektorem handlu na świecie. Kraje różnią się pod względem rozwoju CBEC, co wynika z różnego poziomu zasobności w produkty ich rynków wewnętrznych oraz rozwoju gospodarczego danego kraju. Do rozwoju CBEC na świecie w znacznym stopniu przyczyniły się międzynarodowe rynki elektroniczne B2C. Do barier rozwoju CBEC na świecie można zaliczyć niedostosowania regulacji prawnych do specyfiki CBEC, problemy i koszty logistyczne oraz trudności w prowadzeniu działań marketingowych online na rynkach zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study attempted to identify the factors determining the development of CBEC B2C e-commerce in the world and in Poland. The level of CBEC development in selected countries has been shown. CBEC is a dynamically developing trading sector in the world. Countries differ in terms of CBEC development, which is due to the varying levels of selection of the products in their internal markets and the economic development of a particular country. CBEC's worldwide development is also largely due to the international B2C electronic marketplaces. The barriers to the development of CBEC in the world include inadequate regulations to CBEC specificity, problems and costs of logistics and difficulties in conducting online marketing on foreign markets. (original abstract)
XX
Nadzór systemu informatycznego nad ruchem każdej z nadanych przesyłek kurierskich jest niezwykle istotny. Dotarcie przesyłki we właściwe miejsce o określonym czasie wpływa na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa. Szybkie tempo transferu przesyłek od nadawcy do odbiorcy wymaga umiejętnego zarządzania informacją, co wiąże się ze stworzeniem odpowiedniego narzędzia informatycznego. W niniejszym opracowaniu autorzy przedstawili, w jaki sposób system informatyczny śledzi ruch przesyłek i jak kierownictwo firm branży KEP (przesyłek kurierskich ekspresowych i pocztowych) powinno wdrażać systemy, by zaspokajały wymagania zarówno firmy, jak i klienta. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem artykułu była identyfikacja wymiarów złożoności usług dostarczanych klientom na rynku business to business (B2B). W badaniach przyjęto podejście interpretacyjne. Podejście to zostało wykorzystane ze względu na jego charakter eksploracyjny oraz zorientowanie na zrozumienie i wyjaśnienie badanego zjawiska. Zidentyfikowano cztery składowe złożoności usług, tj. poziom skomplikowania i trudność w realizacji, które odzwierciedlają naturę złożoności usług oraz złożoność zewnętrzną i wewnętrzną wynikające z perspektywy jej analizy. Artykuł zakończono wnioskami ze wskazaniem kierunków dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to identify the complexity dimensions of the services provided to customers on the business-to-business (B2B) markets. Interpretation approach was adopted in this study. The four components of the services complexity were identified. The first two are complicatedness and difficulty in service development/service providing, which reflect the nature of complexity. The second two are the internal or external complexity resulting from the analysis perspective. (original abstract)
XX
Sprzedaż osobista uznawana jest za odpowiednie narzędzie do prowadzenia sprzedaży na rynku business-to-business. Sondaż przeprowadzony przez autora potwierdza, że narzędzie to jest wykorzystywane m.in. przez przedsiębiorstwa oferujące na rynku przemysłowym produkty turystyczne. W rzeczywistości jednak akwizycja jest często prowadzona w sposób intuicyjny, bez znaczącego odwołania się do zawartych w literaturze rozważań badaczy na ten temat. Z tego względu zasadnicza część artykułu została poświęcona wymodelowaniu właściwej struktury prowadzenia sprzedaży osobistej produktów turystycznych na rynku innym niż konsumpcyjny. Artykuł powinien zainteresować osoby prowadzące rozmowy sprzedażowe na rynku B2B.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the personal sale's specifics indicated in the article, this tool is considered to be appropriate to conduct sales on the business-to-business market. The survey carried out by the author confirmed him that this tool is, among others, used by companies offering tourist products on the industrial market. In reality, however it's acquisition is often carried out in an intuitive manner without a deeper reference to the considerations of researchers. Therefore, the main part of the article is devoted to present model of the proper structure of personal sales of tourist products on a non-consumer market.(original abstract)
XX
W wyniku rozwoju nowych mediów przedsiębiorstwa coraz częściej angażują się w publiczne interakcje ze zgrupowaniami konsumentów, które ze względu na swój incydentalny i krótkotrwały charakter nie mogą być traktowane jako społeczności, lecz mimo to posiadają możliwość podejmowania kolektywnych działań, które nie pozostają bez wpływu na przedsiębiorstwo. Celem artykułu jest konceptualizacja zjawiska internetowych tłumów konsumenckich oraz rozstrzygnięcie ich roli w ramach relacji z przedsiębiorstwami. Najpierw zaprezentowano wybrane zagadnienia psychologii tłumu. Następnie przedstawiono charakterystykę tłumów funkcjonujących w internecie, rozumianych jako sieć krótkoterminowych relacji z przedsiębiorstwem. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem ram teoretycznych ujęcia sieciowego. W rezultacie określono potencjalne korzyści dla przedsiębiorstwa płynące z interakcji z tłumem konsumentów oraz warunki, które tłum musi spełniać, aby dało się je zrealizować.(abstrakt oryginalny)
EN
In the advent of new media development companies find themselves engaging more and more in public interactions with consumer groupings, that can't be perceived as communities due to their incidental and short-term character, but are nevertheless capable of carrying out collective actions, that affect companies. The purpose of this paper is to conceptualize internet-based consumer crowds and to determine their role in relationships with companies. First, key concepts of crowd psychology are introduced. Next, internet-based crowds are characterized as networks of short-term relationships between consumers and companies. The analysis is carried out within conceptual framework of network approach. As a result, potential opportunities for companies interacting with consumer crowds are described, as well as conditions, that have to be met by those crowds in order to realize them.(original abstract)
XX
W pierwszej części artykułu omówiono główne zagadnienia, dotyczące biznesu elektronicznego i e-commerce, platform oraz uczestników e-commerce oraz zagadnienie B2C jako platformy dystrybucji. W części praktycznej przedstawiono zastosowanie B2C jako narzędzia optymalizującego obsługę klienta w wybranym przedsiębiorstwie objętym badaniem - studium przypadku, w odniesieniu do warunków istniejących w praktyce gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The first part of this article presents main problems of e-business and e-commerce, platforms and e-commerce's users and also question of B2C as distribution platform. In practical part implementation of B2C as instrument of customer service optimalization in explored company (case study) have been presented, adapted to the existing economic conditions.(original abstract)
XX
Kody dwuwymiarowe, potoczne zwane fotokodami, wykorzystywane są coraz częściej w działaniach marketingowych. W Polsce najczęściej można spotkać je w przekazach reklamowych wybranych branż (najczęściej takich jak IT czy motoryzacja). Kody odsyłają do informacji zawartej w Internecie (serwisie internetowym, portalu społecznościowym etc.), są niejako poszerzeniem i uatrakcyjnieniem przekazu marketingowego. Jest to zatem bardzo dobry sposób połączenia rzeczywistości tradycyjnej i wirtualnej także przy innych usługach oferowanych klientom indywidualnym. Wzorce zagraniczne wskazują na możliwości zastosowania tego rozwiązania również w innych usługach. Artykuł prezentuje opinie respondentów na temat wykorzystania fotokodów w działaniach komunikacyjnych w odniesieniu do usług turystycznych oraz zdrowotnych. Artykuł prezentuje wyniki badań własnych autorki.(abstrakt oryginalny)
EN
2D codes are used in the B2B and also B2C communication. They can link the real life with the world wide web. The 2D codes are used by different branches e.g. tourism or health care. The article presents the results of own research about the 2D codes and their role in information and communication.(original abstract)
14
Content available remote E-commerce w państwach wysoko rozwiniętych (na przykładzie Szwajcarii)
75%
XX
Na przełomie XX i XXI wieku olbrzymi wpływ na funkcjonowanie handlu na świecie miał rozwój nowych technologii. Do technologii tych zaliczyć można Internet, który jest wykorzystywany w pracy przedsiębiorstw m.in. do prowadzenia działań z zakresu komunikacji, dokonywania zakupów oraz prowadzenia sprzedaży zarówno na rynku dóbr przemysłowych, jak i rynku dóbr konsumpcyjnych. W niniejszym opracowaniu głównym przedmiotem prowadzonych rozważań jest problematyka elektronicznej sprzedaży produktów konsumentom indywidualnym w Szwajcarii, w kraju należącym do czołowych państw na świecie w zakresie handlu elektronicznego (e-commerce). Ze względu na specyfikę tego kraju dla potrzeb niniejszego referatu oparto się głównie na materiale statystycznym pochodzącym z samej Szwajcarii, tj. na rocznikach statystycznych, i wynikach badań prowadzonych w środowisku akademickim w tym kraju.(fragment tekstu)
EN
E-commerce is highly influenced by such factors as the development of the Internet in a given country as well as by the access of its population and the companies functioning in the country to the Internet. E-commerce may be conducted among various companies and in different spheres, out of which sphere B2C - business to consumer - has been very quickly developing recently; although, it is mentioned to occupy the second position, after B2B sphere - business to business. It may be observed that the more widespread access to the Internet on the part of households in a given country is the more important e-commerce in the B2C sphere becomes. The example of e-commerce in Switzerland supports well the above mentioned observation, as Switzerland is the country where there is observed a very widespread access of households to the Internet - in 2009 37% of the adult population made use of e-commerce at least once a year.(original abstract)
EN
Research background: As food markets continue to develop the role and position of food consumers evolve as well. Food producers redefine their market strategies and focus on creating loyalty, building good contacts and consumers' engagement towards brands. Purpose: The purpose of this paper is to analyze the engagement of consumers towards selected food brands in the category of dairy desserts. Research methodology: The paper was prepared and based on the data collected in the survey among 200 respondents. The research subjects were consumers who declared the consumption of milk based desserts and the object of analyses was consumers' brand engagement considered at the behavioral level. Results: Consumers with the opportunity to interact with a brand increase their propensity to recommend, which is a necessary condition for creating a reference market. As for the smaller companies, gaining sales growth through distribution and promotional activities may be difficult due to budget constraints, actions aimed at creating a reference market may be more effective. Novelty: Although the issue of consumer engagement is an important area of scientific work, there is less interest in this field in the context of food markets. This paper provides additional knowledge about the context of food market products, which should be continued in further research. Based on our results, marketing strategies, mainly for a SME's, can be developed. (original abstract)
XX
W erze informacji oraz Internetu przy postępującej internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstwa są uzależnione od utrzymywania kontaktów z otoczeniem w tym szczególnie z klientami. Ostatnie lata wskazują dynamiczny wzrost sprzedaży w Internecie, głównie w kategorii B2C. W artykule przedstawiona została, na podstawie wyników badań własnych, charakterystyka klienta, który kupuje on-line dobra codziennego użytku. Główne wyniki przeprowadzonych badań własnych odnoszą się do najczęściej wybieranego asortymentu w zakupach on-line oraz czynników, dla których klienci decydują się na zakupy w sieci Internet dóbr codziennego użytku. Niniejszy materiał skutkuje implikacjami praktycznymi w postaci szeregu rekomendacji dla sprzedawców detalicznych, którzy zamierzają wykorzystywać kanał on-line. Z kolei implikacje społeczne odnoszą się do zmian w przyzwyczajeniach zakupowych konsumentów w kierunku zakupów on-line. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the era of information and internetisation, with the ongoing internationalisation and globalisation, enterprises depend on keeping in touch with the environment, particularly with customers. The recent years indicate the dynamic growth of sales on the Internet, mainly in the B2C category. In her article, the author presented, based on her own research findings, characteristics of the customer who buys on-line fast moving consumer goods. The main results of the carried out author's own research refer to the most often chosen assortment in on-line shopping as well as to the factors for which customers decide to buy on the Internet fast moving consumer goods. This material results in practical implications in the form of a number of recommendations for retailers who intend to use the on-line channel. In turn, social implications refer to the changes in consumers' shopping habits towards online shopping. The article is of the research nature. (original abstract)
EN
The article concerns the problem of determining the relationship between the Polish Act on Combating Unfair Competition of 1993 and the Polish Act on Combating Unfair Market Practices of 2007. The problem arose when the Unfair Commercial Practices Directive was implemented in the Polish system in 2007. The Directive is based on the division, which was not known in the Polish Act on Combating Unfair Competition, relating to business-to-business (B2B) and business-to-consumer (B2C) relationships. The adoption of such an artificial division has raised numerous problems of interpretation. A better solution would be to adopt in subsequent legislative works the criterion of protected interests, which are the basis of each of the analysed legal acts. Consequently, it will be necessary to introduce legislative changes to the Polish Law on Combating Unfair Competition. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia systemy marketing automation jako informatyczne narzędzie wspierające pracę sprzedawców działających na rynku b2c. Omówiono istotę i rynek systemów marketing automation oraz ich związek z koncepcją lejka sprzedażowego. Szczególną uwagę zwrócono na problem automatycznego pozyskiwania informacji na temat potencjalnych klientów oraz przygotowywania ich do dokonania zakupu. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the marketing automation systems as IT tool to support the work of vendors operating on B2C market. We discussed the essence and the market of marketing automation systems and their relationship with the concept of the sales funnel. Particular attention has been paid to problems of automatically gathering information about potential customers and preparation them to make a purchase. (original abstract)
XX
Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego jest motorem zmian w branży logistycznej zachodzących w ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w Polsce. Wiele firm z rynku TSL i KEP oraz spoza branży logistycznej dostrzegło szansę na rozwój działalności poprzez rozszerzanie oferty o usługi logistyczne dedykowane dla e-commerce, w tym zwłaszcza dla segmentu B2C. Prowadzi to z jednej strony do zaostrzenia konkurencji, z drugiej zaś stymuluje wprowadzanie nowych innowacyjnych usług budujących doświadczenia klientów. W opracowaniu przeprowadzono analizę zmian na rynku logistycznym oraz przedstawiono cztery główne etapy rozwoju usług logistycznych dla e-handlu pod wpływem dwóch kluczowych czynników: ewoluujących potrzeb e-klientów oraz nastawienia przedsiębiorstw na innowacje.(abstrakt oryginalny)
EN
The dynamic growth of electronic commerce stimulates changes in the logistics market, both in the world and in Poland. Many logistics and CEP operators, as well as other companies, recognized the opportunity for expanding their businesses and offering logistics services dedicated for B2C e-commerce. These activities on one hand lead to stronger competition, but on the other hand stimulate the development of innovative, customer centric services. The study analyzes changes of the logistics market in Poland and presents four main stages of logistics services development. Two main criteria were used to distinguish these phases: evolving customers' needs and pro-innovative attitude of logistics services providers.(original abstract)
XX
Marketing żywności dla niemowląt i małych dzieci może mieć duży wpływ na wybory rodziców dotyczące żywienia ich potomstwa. W artykule omówiono specyfikę rynku żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz stosowane w jego ramach działania marketingowe i komunikację B2C. Zgodnie z prawodawstwem UE, działania marketingowe dotyczące tych produktów są ograniczone na podstawie Kodeksu marketingu produktów zastępujących mleko kobiece opracowanego przez WHO. Producenci podejmują jednak wiele działań, które pozwalają nawiązać jak najwcześniejszy kontakt z potencjalnymi nabywcami, w szczególności z kobietami będącymi jeszcze w ciąży. Omawiany rynek jest zdominowany przez transnarodowe firmy o ogromnym potencjale marketingowym. Ograniczenia w marketingu mające zapewnić ochronę karmienia naturalnego jako optymalnej metody żywienia niemowląt i małych dzieci są mało skuteczne, a stabilny rynek omawianych produktów i nowoczesne metody komunikacji B2C pozwalają na skuteczne docieranie do potencjalnych klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
Marketing of food products for infants and young children can have tremendous influence over the day-to-day the nutrition choices made by parents. Pursuant to EU legislation, the marketing efforts of the aforementioned food products are subject to provisions of the International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes Drafted by the World Health Organization. Food manufacturers, however, pursue a number of avenues to sidestep these restrictions and establish a conversation with potential consumers, particularly pregnant women, as early as possible. This particular industry is dominated by transnational corporations with tremendous marketing power. The article discusses the specific nature of the baby food industry and the marketing and B2C communication efforts employed by its major players. Restrictions placed upon marketing efforts, originally intended to protect the practice of breastfeeding as an optimal method of feeding infants and young children, turned out to be ineffective, while the relative stability of the baby food industry coupled with cutting-edge B2C communication methods allow most brands to effectively reach a high percentage of potential consumers. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.