Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 412

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bezpieczeństwo narodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
XX
Autor rozpatruje wpływ poszerzenia NATO na bezpieczeństwo europejskie koncentrując się na polskiej strategii i polityce obronnej. Próbuje odpowiedzieć na następujące pytania: jakie są obecne i przyszłe wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa państwa, jaką obrać strategię przeciwko tym zagrożeniom oraz jakie są siły i środki do realizacji przyjętej koncepcji.
XX
Bliski Wschód doświadcza obecnie całkowitej przebudowy, która może odmienić zasady wojny, pokoju oraz stabilności nie tylko w ramach regionu, ale również całego globu. Głównymi reżyserami tych zmian są prezydent Władimir Putin oraz prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Celem artykułu jest analiza współczesnego wpływu Turcji oraz Rosji na sytuację na Bliskim Wschodzie, w szczególności na bezpieczeństwo regionalne oraz konsekwencje turecko-rosyjskiego partnerstwa na przyszły kształt regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The Middle East is witnessing a total makeover that could change the rules of war, peace and stability not only in the region, but also the whole globe. Main directors of this shift are Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdoğan. Main goal of following article is to analyze contemporary infl uence of Turkey and Russia on reality of Middle East, especially on regional security and to point consequences this partnership implicates for future shape of the region. (original abstract)
XX
Na przestrzeni kilku ostatnich lat da się odnotować znaczący postęp w kwestii bezpieczeństwa. Jednakże jego wielopłaszczyznowy charakter, zarówno w wymiarze przestrzennym, funkcjonalnym, jak i pojęciowym, powoduje wciąż wiele wątpliwości. W szczególności przejawia się to w regulacjach prawnych i uzewnętrznia się w kolizji kompetencji władzy państwowej i samorządowej, państwo zaś powinno kierować się zasadą subsydiarności. Osobną kwestią jest aspekt finansowy i zagwarantowanie wsparcia w formie dotacji nie tylko na wypadek jakiegoś zdarzenia, ale głównie przeciwdziałania jego wystąpieniu. Właściwe władze zarządzania kryzysowego stoją przed ogromnym wyzwaniem, aby nie unikać problemów, licząc, że zagrożenie nie nastąpi, i powinny przedsięwziąć wcześniej odpowiednie działania zaradcze i zabezpieczające. (abstrakt oryginalny)
EN
In the last few years there has been significant progress in security issues. However, its multi-faceted character both in spatial, functional and conceptual dimension still raises a lot of doubts. This is particularly reflected in legal regulations and manifests itself in the conflicts of jurisdiction competency of both state and local governments, while the state should be guided by the principle of subsidiarity. The separate issue is the financial aspect of the local government and ensuring that cash will appear not only in case of an adverse event, but mainly to counter the threat. The competent authorities of the disaster management face enormous challenges not to avoid problems. They should take remedial protective steps in advance. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problem doboru i zastosowania odpowiednich metod, narzędzi i technik w odniesieniu do sterowania procesem transformacji SBN RP. Ich integracja w postaci jednolitego modelu zarządzania tym procesem pozwoli na osiągnięcie możliwie najlepszej wartości oczekiwanych cech systemowych nowej postaci SBN RP poprzez skoordynowanie działań prowadzonych w warstwie: prawnej, organizacyjnej, informacyjnej, technicznej i fizycznej. Zastosowanie proponowanego podejścia pozwala skonstruować program transformacji pozwalający na skuteczne zarządzanie realizacją złożonych zmian SBN w warunkach występowania w tym procesie sytuacji nowych, trudnych i niepowtarzalnych oraz niepewnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of selection and application of appropriate methods, tools and techniques in relation to the process control of SBN RP transformation. Their integration in the form of a uniform model managed by this process will allow to achieve the best possible value of the system features of the new SBN RP form by coordinating activities carried out in the legal, organizational, informational, technical and physical layers. The application of the proposed ap-proach allows to construct a transformation program that allows effective management of the im-plementation of complex SBN changes in the conditions of occurrence of new, difficult and unique and uncertain situations in this process. (original abstract)
5
Content available remote Podstawowe zagadnienia prawno-organizacyjne zarządzania kryzysowego
80%
XX
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru30. System zarządzania kryzysowego należy postrzegać nie tylko przez pryzmat organów decyzyjnych i wykonawczych. Wprowadzone w ostatnich latach zmiany w polskim porządku prawnym służyły wzmocnieniu strukturalnemu i funkcjonalnemu państwa w dziedzinie bezpieczeństwa. Dzięki nim podniesiono poziom sprawności działań, nastąpiło efektywniejsze dysponowanie posiadanymi przez państwo siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Crisis management is an activity of public administration which is a part of national security management, which is based on prevention of critical situations, preparing to taking control over such situations due to planned actions, responding in case of critical situations as well as restoring facilities or rebuilding its original features. The crisis management system should be perceived not only in the light of desicion-making and executive organizations. Recent changes in Polish legal system were to strengthen the state in the structural and functional fields. Due to these changes the level of actions' efficiency as well as effectiveness of state forces and means used in critical situations has increased.(original abstract)
XX
Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną formacją wchodzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZRP). Jej funkcjonowanie opiera się o zapisy Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Unormowania ustawowe umożliwiają funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej (ŻW) w zorganizowanym systemie bezpieczeństwa państwa, co pozwala na przeciwdziałanie zdefiniowanym zagrożeniom, jak również elastyczne reagowanie na pojawiające się nowe rodzaje zagrożeń z jednoczesną możliwością ustanawiania poziomu gotowości do działania w zależności od skali występowania zjawisk negatywnych. Do zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, w których zwalczaniu uczestniczy Żandarmeria Wojskowa, oprócz terroryzmu należy zaliczyć zagrożenia związane z dzia- łaniem sił natury i związanych z ich wystąpieniem masowych zniszczeń oraz katastrof, a także przestępczością zorganizowaną i pospolitą. Jednakże z punktu widzenia założeń dotyczących osiągania zdolności przez Żandarmerię Wojskową spektrum zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego jest jeszcze szersze i może również obejmować konflikty pomiędzy grupami społecznymi i etnicznymi oraz subkulturami, a organami władzy zarówno samorządowej, jak rządowej w zależności od poziomu i skali wystę- powania zjawiska, a także przeciwko Siłom Zbrojnym RP. Te i inne aspekty udziału Żandarmerii Wojskowej w narodowym systemie bezpieczeństwa RP autor przedstawia w niniejszym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The Military Police is a separate and specialised service of the Polish Armed Forces. It operates in accordance with the Act of 24 August 2001 on the Military Police and the military forces of law and order. Legal regulations enable the Military Police to function within the structured Polish internal security system, which allows to counteract common threats as well as reacting to new kinds of threats in a flexible way with a simultaneous possibility of adjusting the levels of alertness to the nature of particular negative phenomena. The threats for our internal security monitored by the Military Police include terrorist attacks, natural disasters and the resulting massive damages as well as organized and common crime. However, as far as the levels of alertness of the Military Police are concerned, the spectrum of threats to our internal security is much wider and they include issues such as conflicts between social and ethnic groups, subcultures and local or state authorities as well as military forces, depending on the occurring phenomenon. These and other aspects of the Military Police participation in the national security system of the Republic of Poland have been presented in this study. (original abstract)
EN
The strategy was in a logical way divided into the operational and the preparatory strategy. The first one includes the strategic aims and the ways of achieving them in the contemporary and futures conditions of the state security and the second one points at the ways of the preparation of a system of national security taking the implementation of these aims into consideration. Such a way of the formulation of the strategy facilitates its implementation and the monitoring of the level of the achievement of single aims.(fragment of text)
XX
Jednym z istotnych zjawisk współczesnych przemian cywilizacyjnych są kwestie bezpieczeństwa. Rozpatruje się je w wielu perspektywach, m.in.: ekonomicznej, kulturowej, prawnej, militarnej, energetycznej. Istotnym czynnikiem wpływającym na procesy bezpieczeństwa państwa są migracje ludności. Wyróżnia się wiele ich form, zróżnicowane są też przyczyny i skutki zjawiska. Imigranci w krajach osiedlenia nierzadko tworzą nową jakość społeczną, ekonomiczną, kulturową i polityczną. Migracje w coraz większym stopniu stają się przedmiotem działalności polityk państwowych, jak i organizacji międzynarodowych. Zauważa się coraz większą liczbę regulacji prawnomiędzynarodowych, których przedmiotem są migranci. Przewiduje się zarówno nasilenie ruchów migracyjnych, jak i zmiany głównych ich kierunków. (abstrakt oryginalny)
EN
Among the important problems of the modern world remains an important issue of national security, both in terms of the national and international levels. An important factor in determining a significant contemporary internal governance of the state and the international migration. This indicates that the characteristic of modern civilization is the migration pressures. There are many different forms of migration due to the same reasons, and what course of the phenomenon. Migration generate significant social, political, economic and cultural. On many levels threaten national security so internally and internationally. Migration is increasingly becoming the focus of activity states and international organizations. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono przegląd krajów rozwiniętych na świecie, które zapoznają się i analizują wiodące osiągnięcia naukowe ekspertów w zakresie definicji "infrastruktury krytycznej" i możliwości aplikacji na Ukrainie. Praca koncentruje się na badaniu różnych krajów i struktur prawnych oraz rozwoju naukowego na koncepcyjnym i kategorycznym aparacie krytycznej infrastruktury i jej odmianach, i na tej podstawie autor podaje definicję "infrastruktury krytycznej" w swojej specyfice. Ta definicja w uzasadniony sposób odzwierciedla procesy zachodzące między krytycznymi obiektami infrastruktury. Rozmieszczono infrastrukturę krytyczną rozproszoną w sektorach, zgodnie ze sferami aktywności życiowej i dalszymi kierunkami badań. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper constitutes an overview of the experience of the world`s most developed countries and an analysis of the definition of 'critical infrastructure' and the possibility of its practical application in Ukraine according to the leading experts in this field. This work focuses on the study of different countries' legal framework and scientific developments of the conceptual and categorical apparatus of critical infrastructure and its variations, and on these bases, the author coins the definition of 'critical infrastructure'. This definition also reflects the processes of interaction that occur between critical infrastructure objects. The critical infrastructure distributed into sectors, according to the spheres of life activity and further directions of research are determined. (original abstract)
11
80%
Equilibrium
|
2016
|
tom 11
|
nr nr 3
473-498
EN
The purpose of the paper is to properly define the economic sectors of strategic importance to the national security and to evaluate the state's tools which protect this security. The paper's methodology is based on two analyses; the former focusing on instruments which are applied by the state in order to control certain fields of the economy, and the latter investigating economic sectors in terms of concentration, impact on the state security and integration with other sectors. The paper also defines the criteria which helped to identify sectors which have strategic importance to the national security, i.e. production and supply of electric energy; extraction and supply of natural gas; extraction, distribution and storage of liquid propellants, telecommunications, banking industry; banknotes and documents' production (together with related IT solutions) and military industry. The article leads to the conclusion that these sectors are strategically important to the national security. However, there is still a lack of coherent and complete legal regulations that would protect the national security interest related to the part of the economy represented by the analyzed sectors and companies. (original abstract)
PL
Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne, czyli kreowanie bezpiecznych (stabilnych) sposobów pozyskiwania nośników energii, jest żywotnym interesem każdego państwa. Zakres (poziom) dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne powinien być adekwatny do rozwiązań stosowanych w przodujących państwach Unii Europejskiej. Z analizy i oceny źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne wynika, że ich dywersyfikacja jest niedostateczna, bowiem dominują dostawy z Rosji.
XX
Głównym celem niniejszego artykułu jest próba odniesienia założeń myśli realizmu w stosunkach międzynarodowych do współczesnych relacji polsko-amerykańskich i polsko-rosyjskich oraz wykazanie, iż to właśnie podejście realistyczne jest najwłaściwsze dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. W celu przybliżenia genezy i tła myśli realistycznej autor w pierwszej części prezentuje i opisuje najważniejszych prekursorów myśli realistycznej oraz ich dokonania, zaczynając od czasów antycznych. W części drugiej podejmuje próbę opisania myśli realistów dwudziestowiecznych, takich jak Edward H. Carr, Hans Morgenthau i Kenneth Waltz. W trzeciej i zarazem ostatniej części autor odnosi wcześniej przedstawione zasady realizmu w stosunkach międzynarodowych do współczesnych problemów bezpieczeństwa w relacjach polsko-amerykańskich i polsko-rosyjskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the submitted article is to refer the realism doctrine to the contemporary Polish-Us and Polish-Russian foreign relations and to prove that the doctrine of realism is the most appropriate to provide the security for Poland. In order to bring closer the background of realism thought, in the first part, the author presents and describes its the most important precursors and their achievements beginning from antiquity. In the second part the author attempts to describe the thought of the 20th century realists like Edward H. Carr, Hans Morgenthau and Kenneth Waltz. In the third and the last part, the rules of the realism doctrine presented above are being referred to the current security problems in Polish-Us and Polish-Russian foreign relations. (original abstract)
15
Content available remote Problema biezopasnosti wnieokłassiczeskom riealizmienieokłassiczeskom riealizmie
80%
EN
The article is dedicated to main approaches to security problem in neoclassical realism: B. Buzan's concept of international politics, K. Holsti's political theory, J. Mearsheimer's "offensive realism" theory, S. Walt's theory of "balance of threats". Author pays special attention to state's strategies on international arena. (original abstract)
16
Content available remote Strategia jako instrument bezpieczeństwa politycznego państwa
80%
XX
Problemy bezpieczeństwa politycznego państwa są przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych. Daje się przy tym zauważyć niedostatek krajowych badań nad bezpieczeństwem politycznym, co wydaje się nieco zaskakujące w kontekście obserwowanej od 20 lat dynamiki procesu transformacji systemowej, która pozwala na dostrzeganie istotnych społecznie problemów związanych z kształtowaniem demokratycznych instytucji i zabezpieczania ich działalności. Na tym tle zauważa się stały wzrost zainteresowania strategią jako teorią i praktyką osiągania celów, ujmowanych w skali ogólnej i długofalowej. Odnoszona do państwa, jako podstawowej formy politycznej organizacji społeczeństwa, strategia jest instrumentem bezpieczeństwa. Pojawia się tu problem relacji pomiędzy polityką a strategią bezpieczeństwa. Przeprowadzona w tym zakresie analiza może służyć uchwyceniu istoty bezpieczeństwa politycznego państwa.(fragment tekstu)
EN
The subject of this articles it to draw up an approach to strategy as an instrument of political security of the state. The issue of relation between state policy and security strategy is being thus here revealed. In a narrow sense strategic approach constitute political matter understood as activities performed by public authorities and its possessing and implementation by the state administration determines the level of a strategic management of national security. In broader terms the strategy influence the way of relation between the state and external environment which in internal dimension supports national awareness as far as a state interest is concerned and in external dimension influence foreign policy.(original abstract)
XX
Jest to esej na temat bezpieczeństwa ekonomicznego. Autor na wstępie rozpatruje samo pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego twierdząc, że racja stanu wymaga zagwarantowania bezpieczeństwa politycznego, militarnego i ekonomicznego, przy czym zastrzega, że ustalenie definicji tych dwóch ostatnich jest dosyć trudne. Następnie analizując sytuację międzynarodową w ostatnim stuleciu stara się przedstawić kryteria bezpieczeństwa ekonomicznego.
18
80%
XX
Oderwanie procesu tworzenia strategii bezpieczeństwa narodowego i prowadzenia polityki bezpieczeństwa od doświadczeń historycznych prowadzi do katastrofy. "Koniec historii" w globalnej wiosce nie nastąpił, wręcz przeciwnie. Do przeszłości odwołują się i odwoływać się będą wszystkie siły i podmioty uczestniczące w grze politycznej w wymiarze regionalnym i geopolitycznym. (fragment tekstu)
EN
The influence of historical background on contemporary security is undeniable. Numerous sources of both threats and opportunities are deeply rooted in history. Fukuyama's "The End of History", a thesis articulated at the turn of the 21st Century, has not yet found its true reflection in reality. The author displayed a great, although unjustified deal of optimism by pointing out "the crisis of authoritarianism and the worldwide democratic revolution". Reality verified these views. Various threats arose and emerged from conflicts over the course of centuries, such as territorial, religious, and cultural conflicts, and one of the most commonly used argument during these debates is historical background. In some cases it is difficult to distinguish an excuse from an actual historical background viewpoint regarding conflicts around the world. Faced with this problem are people who are especially bombarded with new media propaganda. The conflict in East Ukraine is a sad, but perfect example of this problem. In this "hybrid" warfare, the anti-Ukrainian side uses mostly the slogan of battle against Nazis and Banderivtsi. In this case the explicitly visible historical connotations are undeniable. The assumption that the drive for prosperity, or the will to maintain a certain lifestyle, will eliminate aggression in international relations turned out to be tragically wrong, because economic and diplomatic litigations can easily change into military operations of various levels of intensity. (original abstract)
EN
In the article an author examines a concept national security in two aspects: public sector and private. Basic directions of Strategy of national security of Ukraine are analysed. The important aim of maintenance of national security is name maintenance of national identity and evolution of national idea. The main threats of national safety are adopt cyber-terrorism and hybrid war. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem podjętych w tej publikacji rozważań, zgodnie z przyjętym założeniem badawczym, będzie: określenie znaczenia ewentualnej stałej (lub rotacyjnej) obecności wojsk NATO w państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej dla ich bezpieczeństwa, w związku z tym również bezpieczeństwa Polski jako ważnego państwa granicznego wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej - a więc najważniejszych dla nas organizacji, w oparciu o przynależność do których Polska buduje podstawy swojego bezpieczeństwa narodowego. (fragment tekstu)
EN
Current international situation causes whole range of tension that can lead to the future military conflicts between Russia and NATO. The fundamental cause in this case seems to be a very aggressive politics of Russia towards states of West. Provocative behavior of Russian aviation towards the American fleet and frequent breaking of the safety zone of the air alliance state causes growth of fear about farthest peaceful coexistence. States of Middle - Eastern Europe, like Poland, are placed in the particular situation. Our state is the buffer on the eastern boundaries both of NATO and European Union. That is why expectations from our part of constant and solid presence of alliance troops on the territory of Polish Republic exist. Such presence has convicted the county and has caused growth of sense of safety of its territory. However, it seems that these expectations can be in the range of rotational presence of NATO troop on the area of the Polish state. However, decisions in it and many other important problems connected with safety, will be undertaken on NATO summit, which will proceed in July, in Warsaw 2016. (original abstract)
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.