Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca ma na celu zbadanie, w jakim stopniu prognozowane wartości deformacji dna poniżej bystrzy wykazują zgodność z wynikami uzyskanymi na podstawie hydraulicznych badań modelowych. Przeprowadzono badania modelowe sześciu rozwiązań konstrukcyjnych bystrzy o zwiększonej szorstkości, określając głębokość maksymalną rozmycia hmax. W celu obliczenia prognozy deformacji dna wyznaczono parametry funkcji opisującej rozmycie dna. Do opisu modelu zastosowano regresję wieloraką, przy czym analizowano funkcję regresji przy czterech i siedmiu współczynnikach modelu. Zastosowanie dwóch typów funkcji miało na celu zweryfikowanie czy postać funkcji ma istotny wpływ na wartość współczynnika zgodności modelu z wartościami pomiarów na modelu hydraulicznym. Analiza i ocena wyników wykazała, że przy korzystaniu z modelu o siedmiu współczynnikach otrzymano korzystniejsze rezultaty obliczeń. Należy zaznaczyć, że różnice wyników obliczeń z wynikami z pomiarów, dla obydwu rozpatrywanych modeli (cztero- i siedmioparametrowego) są niewielkie i wynoszą około 10%.
EN
The paper is aimed at examining the predicted bottom deformation accuracy degree below rapids with results based on modeling studies. The hydraulic studies of six different constructional solution of rapids with increased roughness were carried out. The maximum scour depth hmax were measured. The predicted bottom deformation was expressed in the form of multiple regression with four and seven arguments of function. Applying the both type of function helped to verify whether the shape of function has significant impact on the accuracy coefficient between calculated and measured data. Analysis and its assessment showed out that the fitting with seven arguments of function gave better approximation. But it is to be said that for both models (with four and seven arguments) the differences are small and are about 10%.
2
Content available remote Przebieg stanu zwierciadła wody na bystrzu o zwiększonej szorstkości
100%
PL
Przebieg stanu zwierciadła wody na bystrzu ma wpływ zarówno na stabilizację samego bystrza, jak i koryta w strefie oddziaływania bystrza. Prawidłowe określenie przebiegu stanu zwierciadła wody, a także rozpoznanie wpływu tych czynników, od których stan ten w sposób istotny zależy warunkuje odpowiednie konstruowanie bystrzy. Podane w literaturze metody obliczeń przebiegu stanu zwierciadła wody na bystrzu są zróżnicowane i polegają najczęściej na stosowaniu równania ruchu nierównomiernego. W pracy podjęto próbę obliczenia przebiegu stanu zwierciadła wody na bystrzu przy użyciu równań wolnozmiennego ustalonego ruchu wody. Obliczenia przeprowadzono dla bystrza o wysokości 1,0 m; spadku 1:4,5; dla którego przeprowadzono hydrauliczne badania modelowe. W obliczeniach uwzględniono zmienne natężenie przepływu, zmienną szorstkość na bystrzu oraz spadek tarcia, który określono z dwóch formuł Manninga i Darcy-Weisbacha. Określono odchylenia standardowe i na ich podstawie ustalono stopień dopasowania obliczeń do wyników z pomiarów na modelu hydraulicznym. Program komputerowy umożliwiający obliczenie przebiegu stanu zwierciadła wody na bystrzu zezwala na wyznaczenie optymalnych parametrów bystrza przy znanym przebiegu stanu zwierciadła wody.
EN
Water level variation along the rapid influences the stability of rapid and channel in the zone of its impact. Proper determination of water level variation and the recognition of the factors creating this variation is condition sine qua non of proper designing. The calculation procedures of water level variation are different and commonly use the unsteady flow equations. In the paper is presented an attempt of use the steady flow equations for the same purpose. The calculations have been carried out for a rapid of 1,0 m high and slope of rapid 1:4,5; for which the laboratory study had been done. Calculation took into consideration such elements as changing flow, changing roughness and energy losses computed acc. to Manning and Darcy-Weisbach formulae. Standard deviations were estimated and used as e criterion of fitting degree of calculations when compared with laboratory results. Computer program determining the water level variations let us to compute the optimal rapid parameters at these water level variations.
3
Content available remote Osady ściekowe, ich stabilizacja i wykorzystanie w rolnictwie
100%
PL
Wynikające z ustawy o odpadach zasady postępowania z nimi, a więc także z osadami ściekowymi nakładają na eksploatatorów oczyszczalni ścieków obowiązek usuwania osadów ściekowych z miejsca powstania, a także wykorzystanie ich lub unieszkodliwianie w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Metody unieszkodliwiania osadów ściekowych są nierozerwalnie związane z procesami zachodzącymi w oczyszczalniach ścieków, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na osady, zmieniając ich właściwości. W opracowaniu przedstawiono badania laboratoryjne, których celem było oznaczenie wielkości charakteryzujących osady ściekowe. Analiza i ocena wyników badań miała na celu ustalenie stopnia stabilizacji osadów oczyszczalni w Bochni oraz możliwości ich przeróbki i wykorzystania dla celów rolniczych, po zainstalowaniu stacji końcowego odwodnienia osadów z higienizacją wapnem. Analizowano i porównano osad z prasy odwadniającej, z poletek ociekowych na zawartość metali ciężkich pod względem bakteriologicznym oraz zawartości suchej masy. Ze względu na to, że zawartość metali ciężkich w osadach obok skażeń biologicznych i toksycznych stanowi podstawowe kryterium przydatności osadów do rolniczego wykorzystania, szczególną uwagę poświęcono zawartości metali w osadzie.
EN
The government Iow, directed to deal with wastes and sewage sludges among them, make sewage treatment plant people responsible for removal sewage sludges from the place where they were produced. This is because of human health protection and environmental needs. The methods of wastes disposal are directly connected with processes run in sewage treatment plant. The paper presents laboratory studies determinating basie characteristics of sewage sludges. The aim of the analysis was to find out the stabilization level of sewage sludges in wastes treatment plant in Bochnia and to look at possi-bilities of their re-use in agriculture, which could be possible after installing the drainage limę sanitation terminal. The sewage sludges treated in drainage press and drainage beds were examined towards heavy metals, dry residue and bacteria. The special attention was paid to heavy metals since they are the most important criterion when re-using sewage sludges in agriculture.
PL
Przedstawione wyniki badań miały na celu ocenę pracy w wieloleciu 1999-2003 małej oczyszczalni ścieków Biocompact BCT-S12 zainstalowanej w miejscowości Rajbrot. Badany obiekt jest klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym. Oczyszcza ścieki bytowe ze Szkoły Podstawowej i z Gimnazjum oraz z domu nauczyciela. Wyliczona dla średniego dopływu i ładunku BZT5 Równoważna Liczba Mieszkańców wynosi 18,5 (mieszkańca). W analizie wyników, która dotyczyła oceny pracy oczyszczalni uwzględniono wskaźniki z grupy podstawowej: BZT5, ChZT oraz zawiesinę ogólną oraz wskaźniki z grupy eutroficznej: azot ogólny (Nog) i fosforany (P-PO4). Wyniki porównano do aktualnie obowiązującego Rozporządzenia z dn. 29 XI 2002 r. Redukcja wybranych wskaźników zanieczyszczeń w całym okresie badawczym wynosiła dla BZT5-86,2%, ChZT-83,0%, zawiesiny ogólnej 85,2% oraz azotu ogólnego 59,6% i fosforanów 41,6%. Po nieuwzględnieniu wskaźników biogennych zgodnie z punktem 5 załącznika 1 ww. Rozporządzenia ocena pracy jest pozytywna, mimo kilku wyników analiz próbek ścieków, które przekraczały wartości dopuszczalne.
EN
Presented analysis was aimed at the appraisal of the operation efficiency of the small sewage treatment plant Biocompact BCT-S12 in Rajbrot Village. The checked sewage treatment plant was the typical one with active sludge. The sewages were collected from Primary and Grammar Schools and from the teacher house. The mean discharge load of BOD5 have been calculated in relation to the 18,5 Equivalent Number of Dwellers (RLM). Analysis has confined such indices like BOD5, COD, total suspension and indices of eutrophic group like total nitrogen (Norg) and phosphates (P-PO4). Te results have been compared with the indices of current legal regulation of 29.XI.2002. The reductions of a/m indices were for BOD5 – 86,2%, for total suspension – 85,5%, for total nitrogen – 59,6% and for phosphates 41,6%.Acc. to the item 5 of enclosure No 1 of a/m current regulation. Not considering the biogenic indices the appraisal of sewage treatment plan operation efficiency is positive one in spite of the fact that some samples excided the admissible values.
5
63%
PL
Celem badań była ocena funkcjonowania małej oczyszczalni ścieków typu "BioCompacT". Oczyszczalnia funkcjonuje od 1999 roku i oczyszcza ścieki ze szkoły wraz domem nauczyciela oraz przedszkola. Do analiz fizykochemicznych wzięto pod uwagę wskaźniki z grupy podstawowej: BZT5. ChZT, zawiesinę ogólną i pH, z grupy eutroficznej: azot amonowy, azot organiczny, azot ogólny oraz fosforany, z grupy nieorganicznych: chlorki i siarczany. Dodatkowo pomiarem objęto dopływ ścieków do oczyszczalni i porównano go z zakładanym w projekcie. Dwuletni okres badań wykazał dobrą redukcję wskaźników BZT5 i ChZT. natomiast pozostałe wskaźniki, zarówno z grupy podstawowej, jak i eutroficznej były redukowane niedostatecznie. Chlorki i siarczany chociaż ich redukcja była znikoma, albo jej nie było wcale, mieściły się całkowicie w normach. Natomiast dopływ ścieków do oczyszczalni był zdecydowanie niższy od zakładanego w projekcie i wynosił około 40% w okresie normalnej pracy szkoły i około 10% w czasie wakacji.
EN
The investigations aimed at an assessment of functioning of smali "BioCompacT" sewage treatment plant. The treatment plant has been operating sińce 1999 and treating sewage generated by the school, nearby teacher's residence and nursery school. Physico-chemical analyses considered indices form the basie group: BOD5, COD, total suspension and pH, from the eutrophic group including: ammonium nitrogen, organic nitrogen, total nitrogen and phosphates, and from among the inorganic indices considered were chlorides and sulphates. Additionally the sewage discharge to the treatment plant was measured and compared with the volume initially assumed by the project. Two-year period of studies revealed good reduction of BOD5 and COD indices, whereas the other indices, both from the basie and eutrophic groups were reduced insufficiently. The values of chlorides and sulphates from the inorganic group fell within norms, although their reduction was very slight. Sewage inflow to the treatment plant was definitely lower than assumed in the project and amounted to 40% during normal activities of the school and to 10% during summer holidays.
6
Content available remote Filtr gruntowy jako element doczyszczania ścieków
63%
PL
W artykule przedstawiono wyniki półrocznego okresu badań funkcjonowania oczyszczalni typu Turbojet EP-2 z dodatkowo zainstalowanym filtrem gruntowym. Filtr jest elementem dodatkowym, wykonanym przez użytkownika i ma na celu doczyszczenie ścieków. Wyniki analiz ścieków po osadniku wtórnym w omawianej oczyszczalni nie spełniały wymogów stawianych przez normę. Duże zróżnicowanie wielkości wszystkich wskaźników w ściekach surowych mają wpływ na pracę tej oczyszczalni. Po zainstalowaniu filtra gruntowego wielkości wskaźników z grupy podstawowej, eutroficznej i nieorganicznej spełniają wymagania, jakie stawia rozporządzenie z 1991 roku. Redukcja poszczególnych parametrów na filtrze była wysoka i wynosiła odpowiednio: BZT5 70-98%, ChZT 39-78%, zawiesina ogólna 83-99%, azot ogólny 63-69%, fosforany 37-69%. Redukcja wskaźników z grupy nieorganicznych nie była duża, ale ich wielkości w ściekach oczyszczonych mieściły się w normie. Omawiany obiekt jest eksploatowany poprawnie, tzn. nie są dostarczane ścieki inne niż bytowo-gospodarcze, osad jest wybierany dwa razy w roku oraz wykonywane są częste przeglądy urządzeń napowietrzających.
EN
The article presents the results of six-month studies on Turbojet EP-2 treatment plant operation with additionally installed ground filter. The filter made by the user is an additional element aimed at more thorough sewage treatment. The results of sewage analysis following the secondary sedimentation tank in the discussed treatment plant did not meet the standard requirements. High diversification of all indices in raw sewage influences the operation of the above mentioned treatment plant. After the installation of ground filter the indices from the basie, eutrophic and inorganic groups meet the reauirements stated by the decree of 1991. Reduction of individual parameters on the filter was high and amounted to, respectively: BOD5 70%. COD 39-78%, total suspension 83-99%, total nitrogen 63-69% and phosphates 37-69%. Reduction of inorganic indices was not high but their contents in cleaned sewage fell within norm. The discussed installation has been utilised properly, i.e. other than domestic sewage have not been supplied, the sludge is removed twice a year and freąuent inspections of aerating devices are carried out.
PL
Badania obejmowały okres od 15 maja 2001 do 13 maja 2002 roku (pomiary raz w miesiącu). Wpływ temperatury na efekt oczyszczania ścieków został określony na podstawie zestawienia temperatury otoczenia z temperaturą ścieków surowych i oczyszczonych, jak również zestawienia temperatury powietrza z poszczególnymi wskaźnikami w ściekach surowych i oczyszczonych: BZT5, ChZTCr, azot ogólny, fosforany. Na podstawie otrzymanych wyników i przeprowadzonej analizy stwierdzono wpływ temperatury otoczenia na temperaturę ścieków surowych i oczyszczonych. Odnotowano większą redukcję zanieczyszczeń z grupy podstawowej (BZT5, ChZTCr) przy wyższych temperaturach otoczenia niż to miało miejsce przy temperaturach niższych. W przypadku wskaźników z grupy eutroficznej (azot ogólny, fosforany) nie stwierdza się istotnego wpływu temperatury na redukcję tych wskaźników.
EN
The research concentrated on finding out the influence and relationship of temperature on the treatment effect of sledges collected from household treatment plant called "Biocompact". Having research data results, it was noticed that with increasing of temperature the reducing effect of such components as BZT5 and ChZTCr also increased. At the same time the temperature had no effect for reducing such components as nitrogen and phosphours.
PL
Rozwój terenów wiejskich i związane z tym działania mające na celu stabilizację koryt potoków podgórskich są ściśle powiązane ze stanem środowiska naturalnego. Potok w stanie naturalnym znajduje się zwykle w stanie równowagi dynamicznej i biologicznej. Naruszenie stanu naturalnego potoku powoduje zaburzenie równowagi dynamicznej. Stabilizację koryt potoków, charakteryzujących się dużymi spadkami podłużnymi, znaczną zmiennością stanów wody, nagłymi wezbraniami, intensywnym transportem rumowiska, uzyskuje się najczęściej poprzez budowę stopni w celu wytworzenia określonego spadku granicznego dna. W pracy przedstawiono hydrauliczne badania modelowe różnych rozwiązań konstrukcyjnych przelewów stopnia wielodzielnego, określając wariant optymalny, który należałoby polecać do stosowania przy regulacji potoków na terenach gmin podgórskich. Badania dotyczyły: - porównania krzywej wydatku przelewów z założoną krzywą konsumpcyjną, - układu zwierciadła wody w korycie powyżej stopni, - rozkładu prędkości w korycie powyżej stopni. Przeprowadzone badania dotyczą istotnego problemu dotyczącego stosowania stopni bezdepresyjnych, dla których krzywa wydatku przelewu stopnia pokrywa się z krzywą konsumpcyjną potoku.
EN
The paper presents the research of two different multipartite-notch drop structure models. A multipartite notch, contrary to a typical weir with a regular (usually trapezoidal across the whole river cross section) notch shape, has its crest divided into a few sections, which are separated with inner walls. The sections have rectangular or trapezoidal shapes. Such division of the notch into smaller parts is done to improve the efficiency of the weir. In terms of hydraulics of the structure it is achieved by approaching a channel-rating curve to the weir-rating curve. The laboratory approach channel, where experimental drop-structures were constructed, was W = 3.0 m wide and L = 30 m long. The discharges were measured for up to nine values within the range Q = 2.0 m3 s-1 up to Q = 26.0 m3 s-1. The paper prompts to use such drop hydraulic structures on Polish Carpathian streams in small municipalities as the much more effective.
PL
Plany zagospodarowania gmin i prace związane z regulacją potoków powinny uwzględniać kompromis pomiędzy wymogami środowiska naturalnego a ingerencją człowieka. Najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie bystrzy o zwiększonej szorstkości budowli, która umożliwia migrację ryb, powoduje natlenienie wody i sprzyja rozwojowi flory i fauny, dobrze harmonizując z krajobrazem gminy. Przedstawione badania modelowe różnych rozwiązań konstrukcyjnych bystrzy o zwiększonej szorstkości miały na celu wykazanie przydatności tego typu budowli do stabilizacji potoków. Podano przykładowo różne rozwiązania konstrukcyjne bystrzy zastosowane w praktyce. Dobranie wielkości kamieni na bystrzu i sposób ich rozmieszczenia jest istotnym zagadnieniem mającym wpływ na skuteczność działania bystrza. Podano metody obliczania wielkości kamienia na bystrzu. Stosowanie bystrzy o zwiększonej szorstkości przyczynia się do atrakcyjnego zagospodarowania potoków w gminach, co może mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie walorów rekreacyjnych i ma szansę stać się dodatkowym źródłem dochodów ludności w gminach.
EN
The real compromise is needed between municipality development plans and riverstream engineering works. The former have to include ecological needs of environment. The best solution as far as river training works are concerned seems to be using rapid hydraulic structures with artificial roughness, which are environmental friendly, let fish migrate upstream, help to enrich water with oxygen and finally are conducive to water flora and mikrofauna development. Also they harmonize with landscape of mountain municipalities. The paper presents some examples of rapid hydraulic structures, which could be construct when training a river. The examples are presented on the top of results of modeling studies of rapids. The method of calculating stones dimensions, which are fixed to the rapid hydraulic apron and are important in hydraulic jump dissipation, is presented. The special attention is given to the rapid hydraulic structure constructed in Brenna municipality in Brennica River. Application of rapids when training a river contributes to more attractive streams development and could have a direct effect on recreation attributes, which a municipality could offer.
14
Content available remote Analiza zużycia wody w Dukli w latach 1975-2000
63%
PL
W artykule przedstawiono strukturę użycia wody przez wybranych odbiorców na przykładzie miejscowości Dukla. Analiza obejmowała 25-letni okres badań nad ilością pobieranej wody przez ludność, zakłady produkcyjne i instytucje użyteczności publicznej. W okresie od 1975 do 2000 roku można zauważyć duże zmiany w zużyciu wody przez badanych odbiorców. Okres początkowy po oddaniu wodociągu do eksploatacji to wzrost zapotrzebowania. W przypadku mieszkańców i instytucji użyteczności publicznej stan ten utrzymywał się w latach 1987-1999, po czym ilość używanej wody zaczęła spadać. Od 1996 roku obserwujemy ustabilizowanie się potrzeb na poziomie 48 tys. m3 dla ludności i 12 tys. m3 dla instytucji. Natomiast w przypadku zakładów produkcyjnych największe zużycie wody zaobserwowano w latach 1978-1980, po tym okresie następował ciągły spadek poboru wody do około 9,5 tys. m3 w końcu lat 90. Ponadto w analizowanym wodociągu niepokojąco widoczne są rosnące straty wody. Do roku 1996 wahały się na poziomie 0,8 %, natomiast od roku 1997 radykalnie rosną tak by w roku 2000 osiągnąć wartość 71,65 %.
EN
The article presents a structure of water consumption by selected consumers on an example of Dukla village. The analysis covered 25-year period of studies on the amount of water consumed by the population, industrial enterprises and public utilities. In the period from 1975 to 2000 big changes were observed in the amount of water utilised by the studied consumers. Water demand increased in the initial period after sewerage system was put into operation. Concerning the local inhabitants and public utilities the situation lasted till 1987-1999 and then the quantity of consumed water began to decrease. Since 1996 water requirements stabilised at 48 thousand m3 for the local population and 12 thousand m3 for the institutions. However, in case of manufacturing enterprises the highest water demand was noted in 1978-1980 and after this period a constant decline in water consumption followed till about 9.5 thousand m3 noted by the end of the nineties. Moreover, most disturbing water losses were observed in the investigated water supply system. Till 1996 they oscillated around 0.8%, but since 1997 were growing progressively and in 2000 reached 71.65%.
15
Content available remote The phenomenon of simultaneous work of pumps in a pressurised sewerage system
63%
EN
The occurrence of simultaneous pump operation in pressurized sewage systems was described. This occurrence consists in synchronic pump operation on the common main pipe and is important for the proper operation of the whole system. The analysis was conducted for two different active volumes, characteristic of one separate pumping. This occurrence becomes important especially for large, expanded systems consisting of more than 75 pumping stations. For the systems consisting of 100 domestic pumping stations, simultaneous operation may even represent 12% of the total operating time
PL
Przedstawiono symultaniczną pracę pomp w kanalizacji ciśnieniowej. Zjawisko to polega na równoczesnej pracy pomp dla wspólnego rurociągu i jest niezwykle istotne dla poprawnej pracy systemu. Analizę prowadzono dla dwóch różnych objętości czynnych charakterystycznych dla jednego pompowania. Zjawisko to staje się ważne w dużych, rozbudowanych systemach składających się z ponad 75 pompow-ni. W systemach składający się ze 100 pompowni przydomowych praca symultaniczna może stanowić nawet 12% całkowitego czasu pracy.
EN
The article presents the values of the optimal range of grain size diameter used in designing vertical flow sand filters. This is the crucial parameter since the filter bed grain size influences the concentration of pollutants in treated wastewater. Analyses were carried out on a column model installation consisting of five PCV columns with a 200 mm diameter. Sand and gravel having a d10 diameter from 0.28 to 4.28 mm were used as column filling. The research was carried out from March 2005 to February 2006. Wastewater was initially treated in a septic tank prior to reaching the model installation. Three physicochemical indexes were analyzed in wastewater: BOD5, CODCr and total suspended solids. The range in size of the d 10 diameter for each pollution index tested was defined as well as a single range of diameters for all three indexes. Based on the analysis of vertical flow sand filters, it was determined that the optimal d10 diameter of sand is from 0.28 to 1.65 mm.
PL
Podano zakres średnicy zastępczej, na jakim należy się opierać podczas projektowania filtrów piaskowych o przepływie pionowym. Jest to cenna informacja, gdyż średnica zastępcza złoża filtracyjnego w istotny sposób wpływa na stężenie ścieków oczyszczonych. Badania przeprowadzono, korzystając z modelu kolumnowego, który składał się z pięciu kolumn z PCV o średnicy 200 mm. Materiałem wypełniającym kolumny był piasek i drobny żwir o średnicy d10 od 0,28 do 4,28 mm. Badania przeprowadzono w okresie od marca 2005 r. do lutego 2006 r. Do modelu dopływały ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym. Badania fizykochemiczne objęły trzy wskaźniki zanieczyszczenia ścieków: BZT5, ChZTCr oraz zawiesinę ogólną. Określono zakres średnicy d10 uziarnienia złoża filtracyjnego dla każdego badanego wskaźnika zanieczyszczeń, a także jeden zakres średnic łącznie dla wszystkich trzech wskaźników. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych stwierdzono, że do projektowania filtrów piaskowych o przepływie pionowym należy stosować piasek o średnicy d10 w przedziale od 0,28 do 1,65 mm.
EN
Methodics of estimating maximum number of pumps in pressure sewage treatment system working with common piston collector. Research for rotodynamic pumps equipped with cutting knife. Charts for estimating maximum number of pumps working simultaneously for different active capacities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.