Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zabawa w przestrzeń
100%
EN
The architect creates the space that surround us. We receive it through perception processes, and these enrich it through optical ilusions. Examples can be found in both modern and ancient architecture. The presence of water in direct vinicity of a building or glass mounted on its facades multiply, frame, scale or deform space. By means of optical illusions light and perspective play with space just as an architect would.
2
Content available remote Patrzeć, spostrzegać, tworzyć
100%
PL
Świadome widzenie pozwala lepiej korzystać z doznań wzrokowych i wspiera wyobraźnię twórczą. Na związki między mechanizmami widzenia i twórczością architektoniczną zwrócili uwagę już starożytni. Uwagi zawarte w traktacie Witruwiusza i słowa Le Corbusiera z początku XX wieku nie straciły swej mocy i znajdują potwierdzenie w pracach współczesnych teoretyków i praktyków architektury.
EN
Conscious visual perception makes possible to take more experience from seeing, and also support creative imagination. Ancients were first, who took notices to depends between mechanism of vision and architectural creation. Remakes contained in Vitruvius's treatrise and Le Courbusier's thought from beginning of 20th century haven't lost their usefulness and there are finding confirmation in works of present architects.
3
Content available remote Dom pasywny - tradycja czy nowoczesność?
100%
PL
Dom pasywny jest jedną z odpowiedzi na problemy energooszczędności w budownictwie. Energooszczędna architektura mieszkaniowa, podobnie jak budownictwo tradycyjne w dawnej Polsce, powinna być silnie związana ze środowiskiem naturalnym. Wypracowana przez wieki forma domu okazuje się optymalna pod względem energooszczędności. W połączeniu z nowoczesnymi technologiami wpisuje się w ideę domu pasywnego.
EN
Passive house is one of the answers to the energy efficiency problem in buildings. Energy-efficient housing architecture, like a traditional buildings in old Poland should be strongly related with the environment. A form of house developed over centuries turns out to be optimal in the energy efficiency. In combination with modern technologies is part of the passive house concept.
4
Content available remote Architecture „in lines”
100%
EN
A line is an integral element accompanying architecture. It is the first line in a project idea record. A line can describe the form of a building, it can also be its main mean of expression. We perceive architecture by lines. A line as art in situ enriches the architectural space due to the perspective it plays with the viewer and the substance.
PL
Linia to nieodłączny element towarzyszący architekturze. To pierwsza kreska w zapisie idei projektowej. Linią opisać można formę budowli, może też ona być jej główny środkiem wyrazu. Poprzez linie postrzegamy architekturę. Linia jako sztuka in situ wzbogaca przestrzeń architektoniczną, dzięki perspektywie gra z widzem i materią.
5
Content available remote Oswajanie technologii - piękno i funkcjonalność współczesnego detalu
100%
PL
Detal na przestrzeni wieków raz hołubiony, innym razem negowany, stał się we współczesnej architekturze nieodłącznym elementem formy. Wykorzystując najnowsze zdobycze techniki architekci tworzą rozwiązania funkcjonalne i piękne zarazem.
EN
History of detail in the architecture of previous centuries was variable. Today, detail is integral to the building structure. Architects use the latest technologies and design beautiful and functional details.
6
Content available remote Architektura z lotu ptaka
100%
EN
Ever since man gained the ability to fly, his perspective of observing objects stopped being limited to seeing them from the surface of the ground. New possibilities of perception have emerged. Contemporary architectural constructions provide examples that their bird's eye view reveals the esthetic values of their form. Viewing from above adds new content to the already known appearance of historic architecture seen from the ground.
7
Content available remote Powidoki architektury
100%
PL
Obrazy architektury, powidoki poznanych wcześniej miejsc zapisane w pamięci umożliwiają trwanie architektury. Przechowywane w Muzeum Wyobraźni, w odpowiedniej chwili przywoływane i przekształcane, stają się materiałem dla twórczej wyobraźni, wzorcem nastroju i źródłem inspiracji nowych jakości. Umożliwiają zachowanie pewnych cech form istniejących w budowlach przyszłości. Dzięki skojarzeniom odświeżają obrazy - wspomnienia.
EN
Saved in memory images of architecture, afterimages of previously known locations, allow the "duration" of architecture. Stored at the Museum of Imagination, invoked at the right time and converted, they become material for the creative imagination, the pattern of mood and inspiration of new quality. They allow to remember certain characteristics features of forms in buildings of the future. By means of the associations are refreshing images-memories.
8
100%
EN
The decreasing number of lectures included in the curriculum of studies, the expansion of computer techniques and the logic of computer drawing creation, make us seeking new solutions in the field of methods of teaching, studying and contents of the subject called Descriptive Geometry. [1]. In this paper some defined realisations of the concept outlined in the paper [1] are presented,a nd somef urtheri deaso f the subjectm odernisationa re given.
9
Content available remote Architekt - dzieło - miasto
100%
PL
Projektowanie jest jak łamigłówka. Za szczególnie trudne zadanie uznać można umieszczenie dzieła architektury w kontekście miejskiej przestrzeni. Postrzeganie formy zależy również, obok jej geometrii i plastyki, od relacji z otoczeniem. Architekturę współczesną, która wymyka się obiektywnym regułom piękna, postrzega się jako intrygującą, interesującą, fascynującą.
EN
There is as puzzle project design. Placing of work of architecture is hard task in context of city area particularly. Perception of form depends also, beside her geometry and plastic interest, from relationship with space. Contemporary architecture, which is removed objective rules beautiful, it is perceived as intriguing, it interest, fascinating.
PL
Graficzne programy komputerowe dają możliwość szybkiego wykreślania olbrzymiej liczby rysunków. Możliwe jest więc tworzenie odpowiednio długich sekwencji rysunków obrazujących dynamikę powstawania konstrukcji. Pozwala to na daleko idącą oszczędność w zakresie tekstu towarzyszącego konstrukcji. Tekst w geometrii wykreślnej jest bowiem uciążliwym balastem. Problem polega więc na umiejętnym eliminowaniu udziału tekstu na korzyść rozbudowanych, rozczłonkowanych, ustawionych w sekwencję czytelnych rysunków. Jest to obecnie ogólny trend w nauczaniu. Autorzy prezentują propozycje takiego właśnie ujęcia materiału w formie bogatego „tekstu geometrycznego”. Podejście to, jawiące się jako bardzo obiecujące w dydaktyce, ściśle koresponduje także ze współczesną okienkowo-ikonową koncepcją budowy programów komputerowych.
11
Content available Modeling an embankment with a natural slope
51%
EN
The paper presents a geometric characterization of models of embankments with a natural slope and discusses the relationship of these models with roof skeletons (straight skeletons), Voronoi diagrams for polygons (medial axis) and offset curves. Authors show AutoCAD commands, which can be used to generate geometric models of the embankments of any base.
PL
W pracy przedstawiono geometryczną charakteryzację modeli nasypów o naturalnym kącie nachylenia powierzchni stokowej tworzącej nasyp. Wskazano na ich powiązanie ze szkieletami dachów (prostymi szkieletami) i diagramami Voronoi dla wielokątów. Pokazano za pomocą jakich poleceń programu AutoCAD można realizować geometryczne modele nasypów o dowolnej podstawie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.