Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Machinery and equipment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
EN
Drilling with a rotary steerable system, the mechanical drilling speed increases by two times compared to drilling with a screw bottom-hole motor, which provides significant savings drilling-time. The effective length of the horizontal elbow increases, which enables to increase the production rate more than twice. It is found that in comparison with the bottom hole motor, rotary steerable system provides drilling smoother barrel, which reduces the risk of accidents to come out. The dependence between the type of the bent housing and the most rational fields of its application is revealed, recommendations on the choice of the rotary steerable system for various issues of directional drilling are developed. (original abstract)
EN
This article discusses plasma cutting technology and its influences on the quality of the resulting cut. Plasma or a plasma arch consists of positive and negatively charged particles, excited and neutral atoms and molecules. As it contains free particles, it is electrically conductive and thus subject to the effects of the electrical and magnetic field. The basis of CNC machine design is described in the article, which has at least 3 axes (x, y, z), but there are also more technologically demanding applications, such as pipe cutting, profile and cutting using chamfer to prepare surfaces for welding, where these multi-axis devices are frequently used. The principle of plasma cutting and the plasma cutting phase is described in this article. The materials that can be divided by a plasma arc are described in detail, including graphs displaying the dependence of sheet thickness on the cutting speed. The article describes and lists the gases that are used in plasma-arc cutting, such as oxygen, argon, hydrogen and nitrogen. Important components of plasma cutting technology are the parameters that can be adjusted and set before the cutting so that the cut is of good quality. The most comprehensive chapter deals with the influences that affect plasma cutting quality. Cutting quality can be influenced by a number of factors. Everything starts with the proper choice of a CNC machine and a plasma source. The quality also depends on the expertise and experience of the machine operator and the setting of the plasma cutting parameters. This issue of influences on the plasma cutting quality is based on long-term experience in the field of the thermal cutting process. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wyniki komputerowych analiz wytrzymałościowych pompy zębatej, o zębach prostych. Analiza obejmowała opracowanie charakterystyk obciążeniowych na podstawie danych zebranych na stanowisku badawczym. W ramach pracy przeprowadzono badania eksperymentalne pompy zębatej przy przepływie dwóch cieczy o różnych lepkościach, określając różnice ciśnień po stronie ssawnej i tłocznej. Na podstawie zebranych danych zostały opracowane modele obliczeniowe. Ich symulacyjne badania i analiza wyników dostarczyły informacji o rozkładzie naprężeń w konstrukcji pompy zębatej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes a computer stress-strength analysis of the straight teeth wheel gear pomp. The analysis focuses on the development of load characteristics based on data collected on the test stand. There have been realized experimental research of gear pump at a flow of two different viscosities liquids which identified differences in pressure between suction and discharged sides. Computational models have been developed based on the collected data. Their simulation studies and results analysis provided information about the distribution of the stresses in a gear pump construction.(original abstract)
4
Content available remote Rejestracja sił skrawania węgla przyrządem POU-BW/01-WAP
100%
XX
Przedstawiono budowę oraz zasadę działania unikalnego na skalę światową przyrządu umożliwiającego dokonanie pomiaru wartości sił biorących udział w procesie skrawania (urabiania węgla) nazwanego przez autora POU-BW/01-WAP. Jest jedynym na świecie przyrządem za pomocą którego istnieje możliwość bezpośredniego wyznaczenia wartości dwu składowych sił biorących udział w procesie skrawania: siły skrawania Fs oraz siły docisku noża Fd do urabianej calizny. Wyznaczenie wartości sił biorących udział w procesie skrawania jest możliwe za pomocą dwu niezależnych bloków pomiarowych, który stanowią tensometryczne czujniki siły. Do rejestracji sił, zastosowano nóż stosowany w ścianowych kombajnach bębnowych - styczno-obrotowy. Opisany został proces wzorcowania tensometrycznych czujników siły oraz przedstawiono wyniki badań weryfikujących. Przyrząd posiada certyfikat ATEX, umożliwiający pracę w warunkach rzeczywistych, jako urządzenia przeznaczonego do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - zgodnie z dyrektywą 94/9/EC. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the structure and operating principle of a globally unique device which allows for the measurement of forces involved in the process of cutting (coal breaking), named POU-BW/01-WAP by the author. It is the only device in the world which makes it possible to directly determine the value of the two component forces involved in the coal cutting process: the cutting force Fs and the contact force between the pick and the coal solid Fd. Determining the value of the forces involved in the cutting process is possible with the use of two independent measurement blocks, each consisting of strain gauges. The forces were measured using a tangential-rotary pick utilised in drum shearers. The calibration process of force strain gauges has been described and the results of verification research presented. The device has been approved with the ATEX certificate, which allows it to be operated in real environment as a device intended for use in explosive atmospheres in accordance with the 94/9/EC directive. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów temperatury i drgań obudowy przekładni zębatej dla wariantu z ograniczeniem i bez ograniczenia wymiany ciepła. Na podstawie tych pomiarów stwierdzono wzrost temperatury korpusu przekładni z nałożoną izolacją, ale nie uzyskano jednoznacznego potwierdzenia wzrostu wartości drgań dla tego wariantu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of measurements of temperature and vibration gear housing for variants of limitation and without limitation heat exchange. On the basis of these measurements showed an increase of temperature for the housing with the applied insulation, but not found growth of vibrations for this variant. (original abstract)
EN
Load bearing system simulation is provided for a huge lathe to be renovated. Static and modal analyses are done by FEM. Focus was centerline rising, needed for larger rotor shaft machining. Forces between shaft and three supports were applied. Shaft static stiffness is lowered at 1.15 times only for 600 mm centerline rising. Supports have lost its rigidity at 1.42 times. Concrete pouring into bed cavities is recommended for supports flexibility limitation such as tailstock reinforcement. Robustness of bottom resonances is revealed both for rotor shaft (14.5-18.2 Hz) and supports (42.7-55.4 Hz). Centerline rising is allowed on 300 mm at least. It gives possibility to machine extremely large (up to ø2750 mm) shafts. (original abstract)
XX
Często dużym problemem, utrudniającym bezpośrednie wykorzystanie odpadów roślinnych, jako surowca do produkcji granulatu lub brykietu, jest zbyt mała wielkość ich cząstek (materiały pyliste) lub zbyt duża ich wilgotność (pasze lub materiały odpadowe, np. trociny, rozdrobniona słoma posiadają często wilgotność powyżej 20%). Wykorzystanie mechanizmów zagęszczania bezciśnieniowego, poprzedzających proces aglomeracji ciśnieniowej, pozwala na istotne zmniejszenie jego energochłonności przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej jakości produktu (granulatu, brykietu). Przedstawione w pracy rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na eliminacje najdrobniejszych frakcji (frakcji pylistej) rozdrobnionego materiału roślinnego (poddanego granulowaniu) przez jego bezciśnieniowe granulowanie w trakcie mieszania z materiałem o podwyższonej wilgotności. Zaprezentowane rozwiązanie pozwala również na wstępne zagęszczanie i regulowane dozowanie materiału roślinnego podawanego do układu roboczego granulatora, co ma wpływ zarówno na jakość granulatu, jak i energochłonność procesu. (abstrakt oryginalny)
EN
Too small size of particles (dust materials) or too large moisture (fodders or waste materials e.g. sawdust, crumbled straw often has moisture above 20 %) very often constitute a large problem which makes direct utilization of plant wastes as the material for the production of pellets or briquettes difficult. Utilization of the non-pressure compression mechanisms before the pressure agglomeration process, allows significant decrease of its energy consumption at the simultaneous good quality of a product (granulate, briquette). A structure solution, presented in the paper, allows elimination of the smallest fractions (dust fractions) of the crumbled plants material (subjected to pelleting) by its non-pressure granulating during mixing with a material of raised moisture. The presented solution also allows initial compression and regulation of the plant material dosed to the working system of the pellet press what influences both the pellets quality and the energy consumption of the process. (original abstract)
XX
Praca nawiązuje do problemu utrzymania higieny w płytowych wymiennikach ciepła działających jako pasteryzatory mleka. Przedstawiono w niej metodę mycia wymienników, czynniki warunkujące skuteczność tego zabiegu oraz wskazano problemy związane z niedomywaniem powierzchni płyt. Podstawowym celem prowadzonych analiz było wskazanie obszarów na płycie oraz płyt w wymienniku, które myją się najtrudniej. Ocenę stopnia umycia płytowego wymiennika ciepła zróżnicowano dodatkowo o kierunki przepływu cieczy myjącej. Badania przeprowadzono w sposób eksperymentalny na wymienniku ciepła, który włączono w obieg mycia do laboratoryjnej stacji CIP. Mycie następowało w 20 różnych programach, różniących się miedzy sobą warunkami mycia, i powtarzane było trzykrotnie. Stopień czystości płyt określano testami wymazowymi Pro-Clean. Ocenie podlegały wszystkie płyty w wymienniku w pięciu wybranych na nich obszarach. Uzyskane wyniki, przy standardowo stosowanych poziomach istotności α = 0,01 i α = 0,05, różniły się między sobą w sposób istotny. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is related to the issue of maintaining cleanliness in plate heat exchangers operating as milk pasteurizers. A washing method of exchangers, factors of efficiency of this treatment and issues related to not complete washing of the plates surface were presented. The basic objective of the analyses which were carried out was to indicate areas on the plate and plates in the exchanger, which are the most difficult for washing. The cleanliness degree of the plate heat exchanger was additionally varied with the flow directions of the washing liquid. The research was carried out experimentally on the heat exchanger, which was joined to the washing circulation to the laboratory station CIP. Washing took place in 20 different programmes which differed between them with washing conditions and was repeated three times. Cleanliness degree of plates was determined with Pro-Clean smear test. All plates in the exchanger in five selected areas were subjected to evaluation. The obtained results, at the conventionally used significance levels α = 0.01 and α = 0.05, differed between each other significantly. (original abstract)
XX
Analiza widma jest kluczowym narzędziem badania sygnałów dotyczących wibracji w maszynach wirujących. W niniejszej pracy proponuje się analizę wibracji dla oceny stanu technicznego tych maszyn w ramach utrzymania prewencyjnego, bazującą na detekcji wibracji ich poszczególnych elementów. Przydatność i korzyści zaproponowanego podejścia zostały ocenione podczas badania pompy odśrodkowej. Uzyskane wyniki przedstawiają estymację sygnałów wibracji pompy z wykorzystaniem transformaty Fouriera w porównaniu z przeprowadzoną analizą widma z zastosowaniem modelu Prony'ego. (abstrakt oryginalny)
EN
Spectral analysis is the key tool for the study of vibration signals in rotating machinery. In this work, the vibration analysis applied for conditional preventive maintenance of such machines is proposed, as part of resolved problems related to vibration detection on the organs of these machines. The vibration signal of a centrifugal pump was treated to mount the benefits of the approach proposed. The obtained results present the signal estimation of a pump vibration using Fourier transform technique compared by the spectral analysis methods based on Prony approach. (original abstract)
XX
Klasyfikowanie nowego pojazdu na potrzeby systemu POJAZD i CEP opiera się na dokumentach homologacyjnych, które w ścisły i określony przepisami międzynarodowymi i krajowymi sposób określają podstawowe cechy identyfikacyjne i techniczne pojazdu. W przypadku pojazdów używanych sprowadzonych z zagranicy, których jest coroczne zdecydowanie więcej podczas wykonywania procedury dopuszczania do ruchu proces jest bardziej złożony. Stacja kontroli pojazdów musi w takim przypadku uwzględnić: stan faktyczny poprzez rzeczywiste badanie pojazdu, zapisy w dokumentach kraju poprzedniej rejestracji oraz krajowe przepisy w szczególności w tak zwanych niezharmonizowanych obszarach prawa materialnego. W takim przypadku rolę integratora i standaryzacji danych identyfikacyjnych i technicznych pełni katalog ITS.(abstrakt oryginalny)
EN
Classifying a new vehicle for the purpose of "POJAZD" and "CEP" systems is based on the type-approval documents, which define the basic identification and technical characteristics of the vehicle in a strict and specific ways determined by international and domestic regulations. In the case of second-hand vehicles imported from abroad, which are annually significantly more numerous, the process of admitting into service is more complex. Vehicle inspection station must then take into account: the actual condition of the vehicle by examining it, the records in the documents of the country of previous registration and the national laws, in particular the so-called non-harmonized areas of substantive law. In this case, the role of integrator and standardization of the technical and identification data is played by the ITS catalogue.(original abstract)
EN
When grinding high demands are usually placed on the geometrical tolerances of the workpiece surface. For this reason, the spindles of the grinding machines are normally designed with requirements for a minimum position change of the grinding disks due to external forces and bending moments. The design theory of these spindles is relatively well elaborated, as it represents the most frequently used solution in practice. However, there are also cases where it is necessary to grind some hard-to-reach areas, using a great ejection of the spindle. In these cases, it is necessary to reassess the required geometrical tolerances with regard to its necessity to comply with the minimal changes in the position of the grinding discs due to the great ejection. Where it is necessary to maintain high geometrical tolerances, it is necessary to ensure a greater rigidity of the spindle. This rigidity is usually improved by increasing its diameter. By doing this we also increase the weight of the spindle that is heavily ejected, and thus its deformation can occur due to gravity forces. That is why it is necessary to analyse the deflection of the spindle depending on its ejection in the course of its design. In the case we increase the diameter of the grinder spindle the possible applicable grinding disc diameter decreases, due to the growing size of its housing. Any grinding of hard-to-reach surfaces is therefore done in particular to improve the quality of the surface with low requirements on the geometrical tolerances. This article deals with the design patterns for a spindle used in axial grinding for inner rotating surfaces. The article contains a spindle design solution and an analysis of its deflections, depending on its ejection, and the size of the passive forces. (original abstract)
EN
The design of the experimental laboratory device is based on the construction of the hydraulic circuits of mobile devices. It is possible to ensure the repeatability of the flow characteristic measurements at the laboratory. This means that in the operating test it is possible to verify the flow characteristics of the hydraulic pump and these results are not affected by the change in the physical properties of the applied liquid. By comparing of the flow characteristics directly on the work equipment (mini-excavator, etc.), the disadvantage is the need for dismantling the hydraulic pump and its mounting on the laboratory device. In some working device removal is not possible, where dismantling is structurally difficult or is time consuming, which increases the cost of their operation.The proposed experimental laboratory device serves to verify the flow characteristics of the hydraulic pump and is also designed to be universal, to test external gear hydraulic pump and hydraulic pump with inclined plate. (original abstract)
EN
The article presents the results of experimental research, which is to show a correlation between the change of operating status of single IGBT transistor and its acoustic emission. Sensor signal was obtained with oscilloscope in order to further process it digitally and determine possibility of the damage to the element based on registered acoustic signal. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono zastosowanie skończonych elementów przejściowych do modelowania elementów maszyn. W przypadku części o obszarach zróżnicowanych (istotna zmiana geometrii uniemożliwiająca zastosowanie elementów skończonych tego samego typu) zastosowano dwa typy elementów skończonych: belkowe Timoshenki oraz płaskie trójwęzłowe CST. Przedstawiono sposób powiązania siatki MES z zastosowaniem elementu przejściowego. Jako przykład rozpatrzono belkę wspornikową oraz dźwignię. Wyniki obliczeń wykazały, że bardzo istotny jest wybór odpowiednich elementów skończonych dostosowanych do odpowiednich podobszarów, jak również prawidłowe zaprojektowanie elementu przejściowego.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the application of transition finite elements for modelling machine elements is presented. In the case of diverse areas (significant change in the geometry which prevents the use of the same type finite elements) there are used two types of finite elements: Timoshenko beam and plane CST elements. The procedure of incorporation of the transition element to connect two meshed areas is presented. The transition elements are used to couple structural and continuum elements without using constraint equations. As an examples a cantilever beam and a lever is considered. The calculation results showed that it is very important to choose the appropriate finite element adapted to the corresponding sub-areas, as well as the proper design of the transition element.(original abstract)
XX
W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne instalacji do zasilania w ciepłe powietrze m.in. obiektów przemysłowych, rolnych. Na podstawie przedstawionych obliczeń należy wnioskować, że są to instalacje ekonomicznie opłacalne po kilku latach ich użytkowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses constructional solutions for supplying warm air to industrial and agricultural facilities, among others. The presented calculations lead to the conclusion that they generate profit after several years of operation. (original abstract)
XX
W artykule omówiono budowę, zasadę działania, przykłady zastosowań powietrznych kolektorów słonecznych. Służą one do bezpośredniego podgrzewania powietrza i znajdują zastosowanie do ogrzewania pomieszczeń, suszenia płodów rolnych oraz klimatyzacji pomieszczeń. Są to urządzenia niedrogie o stosunkowo prostej konstrukcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the construction, principles of operation, and exemplary applications of air solar collectors. They are used for direct air heating, and they can be applied in the applications of heating rooms, drying harvests, and in air conditioning. They are inexpensive and their structure is relatively uncomplicated. (original abstract)
17
Content available remote Issue of Multiple-Layer Winding of Ropes on Drums of Mine-Shaft Hoistings
80%
XX
W opracowaniu przedstawiono rozwój metod wielowarstwowego nawijania lin na bębny cylindryczne maszyn górniczych urządzeń wyciągowych. Omówiono metody nawijania lin na bębny gładkie i bębny z wykładzinami rowkowanymi. Przedstawiono nawijanie lin spiralne, nawijanie równoległe oraz najbardziej preferowane w technice światowej nawijanie lin na bębny z wykładziną LeBus w wariancie LeBus synchroniczny i LeBus asynchroniczny, w których rowki są nacięte odcinkowo jako rowki równoległe i skośne. Na podstawie przeglądu literatury oraz doświadczeń w stosowaniu różnych metod wielowarstwowego nawijania lin za granicą i w kraju, szczególnie metody LeBus przedstawiono ogólne wymagania co do ich stosowania. (abstrakt oryginalny)
EN
In paper development of methods of multi-layer winding of ropes on cylindrical drums of mine hoisting machines (winders) was presented. Methods of winding ropes on smooth drums and drums with grooved linings were discussed. There was presented helical and parallel winding of ropes, and the most preferred in global technique of winding of ropes on drums with LeBus lining in synchronous LeBus version, and asynchronous LeBus version, in which the grooves are incise on sections, as parallel and skew grooves. Based on the literature review and experience in use of different methods of multi-layer winding of ropes, especially of LeBus method, abroad and in country, general requirements for their use are presented. (original abstract)
18
Content available remote Wybrane problemy pomiaru drgań
80%
XX
W artykule tym przedstawiono przykład konfiguracji toru pomiarowego do pomiaru drgań oraz wyniki pomiarów. Wyniki pomiarów zostały zakłócone przez przemiennik częstotliwości, który służył do napędzania silnika prądu przemiennego. Zakłócenia miały znaczną wartość ponieważ, układ napędowy został niewłaściwie wykonany. Nie zastosowano skrzynki falownika, filtrów oraz ekranowanych kabli. Ponadto tor pomiarowy został nieprawidłowo skonfigurowany. Przedstawione wyniki badań eksperymentalnych dobre obrazują problem zakłóceń elektromagnetycznych emitowanych przez przemiennik częstotliwości. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article issues associated with vibration measurement are studied. These problems correspond to selection of transducers, measuring equipment and driving systems. Measured time histories contains some noise, because a variable-frequency drive (VFD) and an electric motor are used. These data are noisy, because driving system and measuring system were not well designed and performed. Presented experimental results well illustrate this issue. (original abstract)
XX
Efektywna realizacja zadań przez zdalnie sterowaną maszynę roboczą zależna jest od zdolności do działania oddalonego od maszyny operatora. Możliwe jest to przez opracowanie interfejsu umożliwiającego zdalną manipulację i obserwację otoczenia maszyny. Projektowane stanowiska kierowania maszynami roboczymi powinny spełniać zasady ergonomii, w celu zmniejszenia obciążenia psychicznego i fizycznego oraz wysiłku operatora. W artykule przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem przenośnego pulpitu do sterowania maszyną przy realizacji zadań wymagających precyzyjnego sterowania maszyną roboczą i jej osprzętem. Programowalność pulpitu umożliwia łatwe tworzenie indywidualnego, czytelnego interfejsu użytkownika, który pozwala intuicyjnie sterować wybraną maszyną. Opracowany pulpit stanowi podstawę prowadzenia prac związanych z miniaturyzacją interfejsu operatora oraz testowaniem opracowywanych procedur sterujących.(abstrakt oryginalny)
EN
Effective execution of tasks by a remote controlled working machines is dependent on the ability to work away from the operator. This is possible through the development of interface for remote manipulation and surrounding of machine. The proposed management positions working machines should meet the ergonomic principles in order to reduce the burden of mental and physical well operator effort. The article presents the results of the work on the development of a portable machine control panel to the tasks requiring precision control of the driven machine and its accessories. Programmability ofdesktop lets you easily create individual, clear user interface, which allows you to intuitively control the selected machine. Developed panel is the basis for all activities connected with the miniaturization of the operator interface and control testing developed procedures.(original abstract)
XX
W artykule omówiono zagadnienie zastosowania żurawi przenośnych, stosowanych głównie do przemieszczania ładunków do innych potrzeb, zwłaszcza związanych z transportem ludzi. Obowiązujące w Unii Europejskiej prawo (w szczególności Dyrektywy Nowego Podejścia), nakłada na urządzenia techniczne wymóg spełnienia przez nie odpowiednich warunków w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Do obrotu może być wprowadzona tylko taka ma-szyna, która nie stwarza zagrożeń lub poziom ryzyka przy jej wykorzystaniu jest znany i akceptowalny. Definiują go normy europejskie, zwane w tym przypadku normami zharmonizowanymi. Jeśli dane urządzenie może mieć różne zastosowania, musi spełniać wymagania różnych norm zharmonizowanych. Wymusza to często konieczność dokonywania w nich zmian konstrukcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of the mobile cranes, used primarily for moving cargoes to other needs, especially related to transport people. The applicable law in the European Union (in particular the New Approach Directives), imposes a requirement on technical equipment to meet the relevant conditions for the protection of health and safety. Marketing authorization may be granted only to a machine which does not pose a threat or when risk levels during its use are known and acceptable. The levels are defined by European standards which, in this case, are called harmonized standards. If a device can have various applications, it must meet the requirements of various harmonized standards. This often forces the need to make structural changes to them. (original abstract)
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.