Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calcium oxide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
100%
EN
Utilization of brewery wastes is one of the solutions for the production of the fodder supplements containing biogenic nutrients. The condition of such application is to meet the requirements included in the regulations regarding animal feeding, particularly removing a bitter taste. The aim of the performed investigations was the removal of bitter acids from the post-extraction hop waste using the calcium oxide addition. For the examination hop wastes obtained as a by-product from the CO2 plant extraction in supercritical conditions, were applied. Physicochemical properties of the waste samples collected for the investigations were determined by applying the available standard analytical techniques. The analyses of the determination of bitter acids were carried out by the high performance liquid chromatography method. During the experiments very good effects of bitter acids removal from hop wastes, were obtained by using CaO suspensions in water. The investigations on the influence of the CaO concentration in suspension on the efficiency of bitter acids removal indicate the possibility of applying suspensions by 2 wt% for this purpose.
2
Content available remote Recovery of calcium oxide from fly ash
100%
EN
Investigation into the recovery of calcium oxide from fly ash has been presented. Two fly ash types, originating from brown coal combustion, derived from a fluidized-bed boiler, and from a pulverized-fuel boiler were taken for testing. The goal of the tests was to recover the largest possible amount of calcium oxide. Ash grain separation, mechanical activation and grinding were used. The calcium oxide recovery was conducted in water. The so obtained sorbent was put to reactivity tests. A high usable value of the obtained mixture as a sulphur dioxide sorbent was found.
PL
Przedstawiono wyniki badań odzysku tlenku wapnia z popiołów lotnych. Do badań użyto popiołów lotnych z kotła fluidalnego oraz z kotła pyłowego pochodzących ze spalania węgla brunatnego. Celem badań było odzyskanie jak największej ilości tlenku wapnia. Stosowano separację ziaren popiołów, aktywację mechaniczną oraz mielenie. Odzysk tlenku wapnia prowadzono w wodzie. Tak uzyskany sorbent poddano testom reaktywności. Stwierdzono przydatność uzyskanej mieszaniny jako sorbentu dwutlenku siarki.
4
Content available remote Preparation and properties of calcium oxide from eggshells via calcination
100%
EN
Duck eggs are one of the most versatile cooking ingredients in which residue eggshells are discarded. Raw duck eggshells were calcined at temperatures between 300 to 900 °C, for 1, 3, and 5 h. Both the raw and calcined duck eggshells were characterized by FTIR, STA, XRD, XRF, TEM, BET, a particle size analyzer, and an impedance analyzer. The proper calcination conditions are: 900 °C and 1 h, yielding calcium oxide with a purity of 99.06 % w/w. The calcium carbonate of the rhombohedral form (CaCO3) transforms completely into the calcium oxide or lime of the face centered cubic form (CaO) at 900 °C, as shown by XRD diffraction patterns. The transmission electron microscopy (TEM) images of the calcium oxide reveal a moderately good dispersion of nearly uniform particles. The calcium oxide has a white color, a spherical shape, high porosity, and narrow particles size distribution. The percentage of ceramic yield of the calcium oxide is 53.53, as measured by STA (TG-DTA-DTG). The calcium oxide has a N2 adsorption-desorption isotherm indicating the meso-porosity range. The dielectric constant and the electrical conductivity of the calcined calcium oxide are 35 and 1:0-106(W-m)1 , respectively, at the frequency of 500 Hz.
EN
The process of gasification is one of the promising technologies of clean combustible gas production from low-grade coals, such as lignite, coal mud and subbituminous LR coals, and from biomass and waste. However, depending on the type of gasification material, the following aspects require investigation and development: the selection of a gasification technology (including parameters and gasifying agents) and the removal of the components constituting a burden and contamination from the raw gas. This paper presents the results of research on the gasification of lignite and sludge with added refuse derived fuel and the gasification of both these substances with added calcium sorbents. Two gasifying agents, water vapour and carbon dioxide, were used in the experiments, which were carried out in a fixed bed reactor at the temperatures of 600, 700, 800, 900, and 1000 ◦C. The effects of process temperature, the calcium oxide addition and the gasifying agent composition and quantity on fuel conversion and product gas composition have been determined. Higher process temperatures in both atmosphere of gasification (H2O and CO2) cause an increase in the volume fraction of hydrogen and carbon monoxide in the resulting gas. The effect of the addition of calcium oxide (CaO) for carbon dioxide gasification of sewage sludge exhibits the positive effect. The increase in the volume of hydrogen and carbon monoxide in the syngas from gasification of sewage was observed. The gasifying agent has a different effect on the composition of the gas depending on the temperature. The gasification process in the atmosphere of water vapour starts faster than in the atmosphere of carbon dioxide and hydrogen formation is significantly higher.
EN
In this work the La2O3/CeO2 (33 mol % of La) and CaO/CeO2 (33 mol % of Ca) catalysts were prepared by the impregnation method and characterized by XRD and CO2-TPD. The catalytic properties of the catalysts were tested in the OCM process at 1073 K using the methane/oxygen mixture of the mole ratio 3.7 or 2.5 additionally containing CO2 and helium balance. It was found that in the presence of both catalysts an addition of CO2 enhances the selectivity to the ethylene and ethane and it does not have any negative influence on methane conversion. In the case of the CaO/CeO2 catalyst the promoting effect of CO2 was the highest. When the partial pressure of CO2 equals to 39 kPa the increase in selectivity from 36 to 41% was noted while the conversion of methane equal to 19.4-19.7 %.
EN
In this work the La2O3/CeO2 (33 mol % of La) and CaO/CeO2 (33 mol % of Ca) catalysts were prepared by the impregnation method and characterized by XRD and CO2-TPD. The catalytic properties of the catalysts were tested in the OCM process at 1073 K using the methane/oxygen mixture of the mole ratio 3.7 or 2.5 additionally containing CO2 and helium balance. It was found that in the presence of both catalysts an addition of CO2 enhances the selectivity to the ethylene and ethane and it does not have Any negative infl uence on methane conversion. In the case of the CaO/CeO2 catalyst the promoting effect of CO2 was the highest. When the partial pressure of CO2 equals to 39 kPa the increase in selectivity from 36 to 41% was noted while the conversion of methane equal to 19.4-19.7 %.
PL
W pracy zestawiono wzrost zawartości metalu w glebie po jednorazowym zastosowaniu osadów ściekowych o maksymalnej zawartości metali ciężkich, w zależności od typu gleby oraz celu stosowania osadów ściekowych. Wyniki wskazują na istnienie bardzo dużego marginesu bezpieczeństwa przy stosowaniu osadów na glebach o przeciętnej zawartości metali ciężkich. Analiza zawartości metali ciężkich w badanych glebach potwierdziła, że stosowanie osadów o dopuszczalnej zawartości metali ciężkich nie spowoduje w większości przypadków przekroczenia ich dopuszczalnego stężenia. Obowiązujące regulacje prawne w zakresie stosowania osadów zapewniają pełne bezpieczeństwo środowiska w zakresie analizowanych składników.
EN
The paper summarizes the increase of metal content in the soil after a single application of sewage sludge containing a maximum concentration of heavy metals, depending on the soil type and the purpose of sewage sludge application. The obtained results indicate the existence of a very large margin of safety in the application of sludge on soils with an average content of heavy metals. Analysis of heavy metals content in the examined soils confirmed that the application of sewage sludge that contain at most permissible amount of heavy metals, in most cases, will not lead to exceeding their permissible concentration. Legal regulations on the use of sewage sludge ensure environment protection in case of analyzed compounds.
PL
Tlenek wapnia jest nielotnym, niepalnym, higroskopijnym ciałem stałym bez zapachu. Znajduje zastosowanie w budownictwie do wyrobu zapraw murarskich i cementu, w przemyśle chemicznym do zmiękczania wody, do oczyszczania solanki, produkcji wapna bielącego, sody i karbidu, do zmydlania tłuszczów przy produkcji stearyny, do wyrobu farb wapiennych, w produkcji szkła, papieru, w hutnictwie i metalurgii jako dodatek szlakujący, w gazownictwie i koksownictwie do oczyszczania gazu z gazów kwaśnych. Jest składnikiem preparatów czyszcząco- polerujących. Ma zastosowanie w leśnictwie jako środek owadobójczy, w rolnictwie jako nawóz sztuczny, a także w cukrownictwie do defekacji i w' garbarstwie do odwłosiania skór. Głównym skutkiem narażenia na pyły tlenku wapnia jest działanie drażniące. U ludzi narażonych zawodowo na pyły tlenku wapnia obserwowano skutki działania drażniącego na: skórę: zaczerwienienie, plamkowata wysypka, obrzęk, tworzenie się pęcherzyków pomiędzy palcami, oczy: łzawienie, ból, zaczerwienienie, zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, układ oddechowy: nieżyt nosa, perforacja przegrody nosowej, kaszel, drapanie w gardle, zapalenie gardła i krtani, przewód pokarmowy: nudności, wymioty, zaczerwienienie błon śluzowych. Przy ustalaniu wartości NDS pyłów tlenku wapnia wzięto pod uwagę dane, według których tlenek wapnia o stężeniu 9-10 mg/m3 nie wykazywał działania drażniącego u ludzi narażonych zawodowo na tę substancję. Przyjmując wartość stężenia 10 mg/m3 jako NOAEL dla ludzi oraz uwzględniając jednocześnie filozofię zastosowaną przez ACGIH, opartą na analogii do wodorotlenku sodu i wapnia, proponuje się utrzymać wartość NDS dla tlenku wapnia na aktualnie obowiązującym poziomie 2 mg/m3 i wartość NDSCh - 6 mg/m3.
EN
Calcium oxide is a white or grayish-white powder. Calcium oxide is used in the manufacture of steel, aluminum, glass and paper. It is also used in building and construction materials e.g., plaster, mortar, bricks, and stucco. Industrial experience has shown calcium oxide to be very irritating to mucous membranes and moist skin as a result of local liberation of heat and dehydration of tissues upon slaking of the small size particles and the resulting alkalinity of the product. Inflammation of the respiratory passages and ulceration and perforation of the nasal septum have been attributed to inhalation of lime dust. The strong nasal irritation occurred as a consequence of exposure to a mixture of dusts containing calcium oxide in the range of 25 mg/m3, but that exposure at concentrations of 9-10 mg/m3 produced no observable irritation. The Experts Group of Chemical Agent established the 8-hour TWA value of 2 mg/nr1, and the STEL value of 6 mg/m3.
EN
Because of the potential threat for development of plants, resulting from the occurrence of too high cobalt contents in soil environment, a study was undertaken aiming to determine the effect of increasing soil contamination with cobalt (0, 20, 40, 80, 160, 320 mg·kg-¹ of soil), following the application of neutralising substances (farmyard manure, loam, charcoal, zeolite and calcium oxide), on the soil pH, hydrolytic acidity, total exchangeable bases, cation exchange capacity and the base saturation. In the series without neutralising substances added, soil contamination with the highest doses of cobalt resulted in a decrease in pH, in the total exchangeable bases, in the cation exchange capacity, and in the base saturation, and in an increase in the soil hydrolytic acidity. Of the applied neutralising substances, farmyard manure and particular calcium oxide had the greatest effect on the analysed soil properties. The application of the substances resulted in an increase in the soil pH, in the base exchange capacity, in the cation exchange capacity and in the base saturation and also in a decrease in the soil hydrolytic acidity. The other substances had no, or a small, effect on the studied soil properties.
EN
Utilization of brewery wastes is one of the solutions for the production of the fodder supplements containing biogenic nutrients. The condition of such application is to meet the requirements included in the regulations regarding animal feeding, particularly removing a bitter taste. The aim of the performed investigations was the removal of bitter acids from the post-extraction hop waste using the calcium oxide addition. For the examination hop wastes obtained as a by-product from the CO2 plant extraction in supercritical conditions, were applied. Physicochemical properties of the waste samples collected for the investigations were determined by applying the available standard analytical techniques. The analyses of the determination of bitter acids were carried out by the high performance liquid chromatography method. During the experiments very good effects of bitter acids removal from hop wastes, were obtained by using CaO suspensions in water. The investigations on the influence of the CaO concentration in suspension on the efficiency of bitter acids removal indicate the possibility of applying suspensions by 2 wt% for this purpose.
EN
In this work, a modified random pore model was developed to study the kinetics of the carbonation reaction of CaO. Pore size distributions of the CaO pellets were measured by nitrogen adsorption and mercury porosimetry methods. The experiments were carried out in a thermogravimeter at different isothermal temperatures and CO2 partial pressures. A fractional concentration dependency function showed the best accuracy for predicting the intrinsic rate of reaction. The activation energy was determined as 11 kcal/mole between 550–700°C. The effect of product layer formation was also taken into account by using the variable product layer diffusivity. Also, the model was successfully predicted the natural lime carbonation reaction data extracted from the literature.
PL
W artykule omówiono metody półsuche usuwania [wzór] z gazów odlotowych i przedstawiono główne parametry wpływające na skuteczność odsiarczania tymi metodami. Na tej podstawie określono wpływ rodzaju tlenku wapnia i sposoby jego gaszenia na wielkość sorpcji [wzór].
EN
In the present paper, an overview of semi-dry scrubbing processes for [formul] abatement is presented. The main factors influencing [formula] removal efficiency are shown. The role of calcium oxide quality and its way of slaking are addressed.
EN
The aim of the study was to determine the effect of the application of different substances (nitrogen, compost, bentonite, zeolite and calcium oxide) to soil on its selected properties after prior contamination with heating oil: 0, 5, 10, 15 and 20 g kg-1 d.m. of soil. Heating oil contamination and the application of different substances had a significant effect on the tested soil properties. In the series without additives, heating oil caused an increase in soil pH and a decrease in hydrolytic acidity, the total exchange bases and cation exchange capacity. Bentonite and calcium oxide had the strongest effect of all the substances on soil properties. They induced a rise in soil pH, an increase in the total exchange bases and cation exchange capacity and a decrease in hydrolytic acidity. The effect of other substances, particularly nitrogen and compost, on the tested soil properties was significantly lower. On the soil contaminated with heating oil, the effect of individual substances on the degree of base saturation was relatively small because it did not exceed 8% in all of the test series.
EN
The purpose of this paper is to examine the possibility of reduction of free calcium oxide content in waste from fluidized bed boilers by treating them with carbon dioxide under various conditions. The primary examination concerning the possibilities of reducing the content of free calcium oxide in waste included carbonation process in a laboratory, taking into account various parameters of the process. The primary examination has been carried out in a fluidized bed reactor, rotary reactor and a ball mill reactor. Depending on the reaction process, the variables in the examined processes included: reaction time, temperature, amount of the catalyst (water), application of an abrasive material. After completion of the process, the treated material was tested with regard to the content of free calcium oxide. Thus, it was possible to determine the most optimal conditions for treatment of combustion products from fluidized bed boilers, that is the conditions which will ensure reduction of the content of free calcium oxide at an appropriate level, under the physical conditions most similar to normal conditions and in the shortest possible time. Keywords
PL
Badano wpływ mieszania osadów ściekowych z tlenkiem wapnia, popiołem z węgla brunatnego, słomą i trocinami oraz kompostowania otrzymanych mieszanin na zawartość w nich suchej masy, ogólnej zawartości azotu, węgla w związkach organicznych oraz na wartość pH. Zawartość suchej masy w mieszaninach osadów ściekowych ze wszystkimi komponentami była większa niż w samych osadach. Dodatek tlenku wapnia w większym stopniu niż dodatek popiołu z węgla brunatnego alkalizował osady ściekowe, powodując jednocześnie większe straty azotu. Dodatek słomy i trocin zmniejszył w uzyskanej mieszaninie zawartość azotu, ale nie powodował zmian odczynu osadów. Po dodaniu tlenku wapnia i popiołu do osadów uzyskano mieszaniny o mniejszej zawartości węgla w związkach organicznych niż w samych osadach. Mieszaniny osadów z trocinami i słomą zawierały więcej węgla w związkach organicznych niż same osady. Zmniejszenie zawartości węgla w związkach organicznych i ogólnej zawartości azotu w trakcie kompostowania mieszanin osadów z tlenkiem wapnia i trocinami było mniejsze niż w osadach z dodatkiem popiołu i trocin.
EN
The study examined the effects of mixing sewage sludge with calcium oxide, brown coal ash, straw and sawdust as well as composting the obtained mixtures on the dry matter, organic carbon and total nitrogen contents as well as the pH values of these materials. The content of dry matter in the mixtures of sewage sludge with all components was higher than in sludge without additives. The addition of calcium oxide resulted a stronger alkalization of sludge than addition of brown coal ash, causing simultaneously larger losses of nitrogen. The addition of straw and sawdust to the sewage sludge decreased nitrogen content in obtained mixtures, but did not effect the pH value. After addition calcium oxide and brown coal ash to sewage sludge obtained mixtures with smaller content of organic carbon in comparison to the sludge without addition. The mixtures of sewage sludge with straw and sawdust contained more organic carbon than sludge without addition. The decrease of organic carbon and total nitrogen content during the composting process of mixtures of sewage sludge with calcium oxide and sawdust was lower than in their mixtures with brown coal ash and straw.
17
Content available Tlenek wapnia – metoda oznaczania
63%
PL
Metoda polega na pobraniu tlenku wapnia na filtr membranowy w celu osadzenia na nim związku zawartego w powietrzu, następnie mineralizacji filtra stężonym kwasem azotowym i oznaczeniu wapnia w roztworze przygotowanym do analizy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zastosowaniem płomienia powietrze-acetylen. Oznaczalność metody wynosi 0,12 mg/m3.
EN
This method is based on stopping selected calcium oxide on a membrane filter, mineralizing the sample with concentrated nitric acid and preparing the solution for analysis in diluted nitric acid. Calcium oxide in the solution is determined as calcium with flame atomic absorption spectrometry. The detection limit for calcium oxide in this method is 0.12 mg/m3.
PL
Tlenek wapnia (CaO, inaczej wapno palone, wapno kalcynowane) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, który ma zastosowanie w: budownictwie, metalurgii, przemyśle szklarskim i ceramicznym. Tlenek wapnia wchodzi w skład klinkieru cementowego - podstawowego materiału wiążącego we wszystkich rodzajach budownictwa. Tlenek wapnia jest stosowany również jako środek owadobójczy (insektycyd) i nawóz sztuczny w' rolnictwie (podwyższa pH gleby) oraz do otrzymywania karbidu. Wapno palone (około połowa wyprodukowanej ilości tlenku wapnia) jest surowcem do produkcji wapna hydratyzowanego (Ca(OH)2) w procesie gaszenia. Tlenek wapnia jest substancją wielkotonażową. W Unii Europejskiej jest produkowany przez 97 producentów. W Polsce znanym producentem są Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. składające się z trzech jednostek produkcyjnych zlokalizowanych w: Tarnowie Opolskim, Górażdżach oraz Wojcieszowie. Według danych GUS w pierwszych trzech kwartałach 2010 r. sprzedano łącznie cementu, wapna i gipsu za sumę 4468,5 min PLN. Zakłady tego sektora zatrud-niały przeciętnie w tym okresie 24 tys. pracowników. W piśmiennictwie nie znaleziono danych na temat ostrego zatrucia ludzi po spożyciu tlenku wapnia w postaci stałej. Mieszaniny tlenku wapnia z wodą są silnie zasadowe, wartość pH w zależności od stężenia wynosi około 12-13.Spożycie mocnych zasad ze względu na ich działanie żrące powoduje oparzenia przełyku i śluzówki żołądka. Skutki działania tlenku wapnia w wyniku kontaktu ze skórą ograniczają się do zewnętrznych powierzchni ciała. W piśmiennictwie nie znaleziono danych na temat działania układowego tej substancji. Pyły tlenku wapnia działają drażniąco na oczy i górne drogi oddechowe. Na podstawie wyników badań ludzi narażonych zawodowo na pył tlenku wapnia nie stwierdzono obniżenia parametrów spirometrycznych płuc po narażeniu na tlenek wapnia o stężeniu 1 mg/m3 (zakres: 0,4 -H 5,8 mg/m3). Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) tlenku wapnia w powietrzu i najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) w Polsce zostały ustalone 1997 r. Stężenia 2 mg/m3 tlenku wapnia przyjęto za wartość NDS związku, a stężenie 6 mg/m3 za jego wartość NDSCh. Przyjęto, że głównym skutkiem narażenia na pyły tlenku wapnia jest działanie drażniące. W ACGIH usta¬lono wartość TLV dla tlenku wapnia na poziomie 2mg/m3 przez analogię do wodorotlenku sodu i wapnia, a nie ustalono wartości chwilowej (ACGIH 2011). W OSHA zaproponowano wartość TWA PEL dla tlenku wapnia równą 5 mg/m3 przez analogię do wodorotlenku sodu. W SCOEL (SUM/137) ustalono następujące poziomy nara¬żenia zawodowego dla tlenku wapnia: IOELV - 1 mg/m3 dla frakcji respirabilnej pyłu oraz STEL - 4 mg/m3 dla frakcji respirabilnej pyłu (wartości te zamieszczono w projekcie czwartej dyrektywy). Zaproponowano utrzymanie obecnie obowiązujących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla frakcji wdychalnej tlenku wapnia, tj. wartość NDS - 2 mg/m3 i wartość NDSCh - 6 mg/m3 oraz ustalenie dla frakcji respirabilnej wartości NDS - 1 mg/m3 oraz wartości NDSCh - 4 mg/m3. Nie ma podstaw merytorycznych do ustalenia dla tlenku wapnia wartości dopuszczalnego stężenia w materiale biologicznym (DSB).
EN
Calcium oxide (CaO, quick lime, unslaked lime) is an inorganic, white powder. Calcium oxide is used in the production of iron and steel, glass, calcium carbide, aerated concrete, for soil stabilization and thermochemical reaction with industrial waste. About half of the CaO production is used for preparing Ca(OH)2. Calcium oxide is produced by about 97 manufacturers in the EU; in Poland mainly by Lhoist. Calcium oxide dust irritates the eyes and upper respiratory tract. The irritant effects are probably due primarily to its alkalinity, but dehydrating and thermal effects can also be contributing factors. Mixtures of CaO and water are highly alkaline; the pH value, depending of the concentration, is about 12-13. Calcium oxide reacts with water on the external surfaces of the body and is converted to calcium hydroxide, which liberates OH' ions. Ingestion of CaO causes burns of the esophagus and stomach. Particles of calcium oxide cause severe burns of the eyes. Repeated or prolonged contact with skin may cause dermatitis. Based on studies of people occupationally exposed to dust of calcium oxide, there was no reduction in performance spirometry lung at a concentration of 1 mg/m3 (range 0.4-5.8 mg/m3). Effects of CaO in concentrations of 1-5 mg/m3 (the mass median aerodynamic diameter +/-SD was 6.53 +/-0.76) were studied in 12 lightly exercising men breathing through the nose. The parameters studied included nasal resistance, nasal secretion, mucociliary transport time and chemesthetic magnitude (irritation, pungency, piquancy, cooling and burning). The level of 2.5 mg/m3 can be considered as the LOAEL. The Interdepartmental Commission recommended the following occupational limit values for calcium oxide: MAC 1 mg/ m3 for respirable fraction and 2 mg/m3 for inhalable fraction and STEL 4 mg/m3 for respirable fraction and 6 mg/m3 for inhalable fraction
EN
The degradation of 4-bromochlorobenzene (4-BCB) containing both chlorine and bromine by mechanochemical destruction (MCD) using CaO powder was investigated. The degradation efficiency of 4-BCB almost achieved 100% after 2 h milling. The debromination rate (0.41 h–1) was higher than the dechlorination rate (0.31 h−1) which can be ascribed to the lower dissociation energy of C–Br bond than that of C–Cl bond in 4-BCB. The kinetic analysis demonstrates that nucleation growth was the control step of dehalogenation reactions. Additionally, the dehalogenation efficiency increased with increasing rotate speed and milling ball weight. The XRD and FT-IR spectra analysis manifests that the CaO powder was transformed to CaCl2, CaBr2, Ca(OH)2, and CaCO3. The identification of intermediates and analysis of Raman spectra indicates that the 4-BCB degradation by MCD treatment using CaO powder may occur through three pathways: (a) breakup of the benzene ring to form small molecular halogenated hydrocarbons and mineralization to form CO2 and H2O in sequence, (b) dehalogenation reaction to form benzene and monohalogenobenzene and addition reaction of halogen radicals to form dihalogenobenzenes in sequence; (c) polymerization reaction to form biphenyl, halogenated biphenyl, and graphite.
20
Content available remote Rola MgO i CaO w oczyszczaniu atmosfery ziemskiej z freonów
63%
PL
Dokonano analizy zanieczyszczeń obecnych w troposferze ziemskiej oraz podano przyczynę absorpcji promieniowania przez obecne w troposferze tlenki wapnia i magnezu. Przedstawiono także najważniejsze mechanizmy przebiegu reakcji fotochemicznych związane z fotogenerowaniem chemicznie reaktywnej pary elektron– dziura oraz z powstawaniem na powierzchni tlenków aktywnych centrów reakcyjnych, którymi są jony niektórych metali przejściowych na niskim stopniu utlenienia.
EN
A review covering the troposphere as a natural photocatalytic reactor, photocatalytic reaction mechanisms, MgO and CaO as absorbers of 300–400-nm radiation, which give rise to mobile electron–mobile hole pairs and destroy freons by photoadsorption.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.