Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Osoby niepełnosprawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
XX
Artykuł omawia działania ONZ na rzecz niepełnosprawnych, przede wszystkim prace w ramach Międzynarodowego Roku Inwalidów i Innych Osób Niepełnosprawnych oraz dekady (1983-92) Inwalidów i Innych Osób Niepełnosprawnych. W pracach tych brała udział także Polska.
XX
Niepełnosprawność to cecha jednostki uniemożliwiająca jej wypełnianie ról społecznych. Prawne pojęcie niepełnosprawności umożliwia identyfikację osób o tej cesze i stanowi podstawę realizacji licznych uprawnień, przyznawanych w celu niwelowania negatywnych skutków niepełnosprawności w życiu jednostek. W artykule dokonano analizy pojęcia niepełnosprawności zdefiniowanego w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
A disability is an individual's feature that is preventing the fulfillment of their social roles. The legal notion of disability allows the identification of aforementioned individuals and it is the basis for the implementation of numerous enitlements granted to mitigate the negative effects of the disability in their lives. The article contains an analysis of the legal notion of disability which is defined in art. 2 pt. 10 of the Act on vocational and social rehabilitation and employment of disabled persons from 27th August 1997.(original abstract)
XX
Artykuł jest poświęcony prawnym aspektom przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Problemy z tym związane dostrzegł prawodawca unijny. W celu zapewnienia takim osobom możliwości podróżowania porównywalnego z innymi pasażerami, wydał wiele rozporządzeń, w których przyznał tej grupie pasażerów szczególne uprawnienia (prawo do informacji w określonych formach, prawo do pomocy, prawo do pełnego odszkodowania za wózki inwalidzkie i inny sprzęt do poruszania się). Jednocześnie, kierując się zasadą niedyskryminacji, wyartykułował zakaz odmowy dokonywania rezerwacji czy sprzedaży biletów na przejazd takim pasażerom oraz zakaz odmowy zabrania ich na pokład środka transportowego tylko ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową. W artykule zasygnalizowano również problemy związane z dochodzeniem przez ww. pasażerów roszczeń w związku z naruszeniem przysługujących im praw.(abstrakt autora)
EN
The paper deals with the legal aspects of the transport of disabled persons and persons with reduced mobility. The problems connected with the transport of such persons have been noticed by the EU legislator. In order to ensure them the possibility to travel on similar terms as other passengers, a few regulations have been issued, in which such persons are granted with particular rights (right to information in prescribed form, right to assistance, right to compensation for wheelchairs and other mobility equipment). At the same time, driven by the non-discrimination rule, the EU legislator also prohibited refusing to accept a reservation or to sell a ticket for such passengers, as well as to embark them for reasons connected with their disability or reduced mobility. Some attention has been also drawn to the issues connected with the possibility to pursue claims regarding the violation of these rights.(author's abstract)
XX
Wiele firm decydujących się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami zadaje sobie kluczowe pytanie: od czego zacząć? W jaki sposób zaprojektować rozwiązania, które z jednej strony tworzą miejsce pracy przyjazne dla tych osób, z drugiej natomiast - odpowiadają na realne potrzeby firmy? (fragment tekstu)
5
Content available remote Alternatywne formy wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce
80%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie dostępnych w Polsce form wsparcia dla osób niepełnosprawnych wchodzących lub powracających na rynek pracy. Szczególny akcent został położony na prezentację możliwości stworzonych dla osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą lub chcą pozyskać środki na jej rozpoczęcie. Dla wielu z nich to ogromna szansa na opuszczenie grona bezrobotnych oraz znalezienie swojego miejsca w rzeczywistości gospodarczej1. Obecnie osoby niepełnosprawne, które chcą powrócić na rynek pracy lub wejść na niego po raz pierwszy są objęte szczególną ochroną2. Istotne uregulowania w tym zakresie zawiera Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Obowiązujące przepisy umożliwiają osobie niepełnosprawnej uzyskanie pomocy finansowej w celu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej bądź dają jej szanse na skorzystanie ze wsparcia w ramach aktywnych instrumentów rynku pracy.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the types of support available to disabled people entering or returning to labour market. The special emphasis was put for presentation abilities which were created for disabled people who starts his own business or intend to do this. Seems that funds for economic activity becomes important factor creating entrepreneurship in times of crisis. Currently, people who wants to start a business may apply for funds from one of the following sources: the grant from the PFRON, the European Social Fund under the Human Capital Operational Programme, and the Labour Fund. For many of them these are a huge chance of leaving the circle of the unemployed and finding one's place in the economic reality. The text is enriched with information about active instruments of labour market available for disabled.(original abstract)
XX
Na przełomie XX i XIX wieku wprowadzono do masowej produkcji bardzo wiele rodzajów mikrosystemów o niewielkich rozmiarach i przystępnej cenie. Jest to początek przejścia od fazy eksperymentalnej do fazy społecznie użytecznej wykorzystania mikrosystemów. Ich wpływ na nasz świat staje się coraz bardziej odczuwalny. Dziś każdy samochód jest wyposażony w szereg mikrosystemów będących mikromechanizmami czy też mikroczujnikami, takich jak np. czujniki parkowania lub czujniki zapiętych pasów. Stają się one częścią urządzeń codziennego użytku, pozwalając na zwiększenie bezpieczeństwa (np. czujniki dotyku i ruchu w żelazkach) i użyteczności (np. bezobsługowe odkurzacze). Wysokie koszty opracowania prototypu są w przypadku masowej produkcji rekompensowane przez niskie ceny mikroczujników, które przy dużych, hurtowych zamówieniach mogą spaść poniżej 1 EUR. Tam, gdzie krąg odbiorców jest stosunkowo wąski, a ich zasoby finansowe niezbyt duże, wdrażanie technologii opartych na mikroczujnikach jest bardzo ograniczone. Wynika to z wysokich kosztów opracowania rozwiązania rozkładającego się na niewielką liczbę sprzedanych egzemplarzy produktu. Problem ten pojawia się w przypadku osób niepełnosprawnych, stanowiących dość wąskie grono odbiorców, których potrzeby zależą od rodzaju niepełnosprawności.(fragment tekstu)
EN
This paper presents the concept of an information system for blind people in local government buildings. Information provided should be relevant to the blind people, and therefore should be not only the official information about the government documents, but also the information about the building objects. Such a system would increase the independence of people who are blind to doing official matters.(original abstract)
EN
The work for persons with disabilities should be treated as a key element of empowerment in both the economic aspect, as well as psychosocial. Dependence on others is in fact one of the most painful experiences of people with disabilities significantly impairing the quality of their lives. In the current economic situation, people with disabilities and their relatives often suffer from various problems. The possibility of overcoming them is highly dependent on the support they receive from others.
8
80%
XX
Potrzeba uprawiania turystyki dotyczy także osób niepełnosprawnych. Możliwości i uwarunkowania uprawiania turystyki przez rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym były przedmiotem prezentowanych badań. Próbę badawczą stanowiło 122 rodziców dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności (82 kobiety i 40 mężczyzn) zamieszkałych w Słupsku. Sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety służył zebraniu informacji na temat celu, częstotliwości i warunków wyjazdów turystycznych. Badani rodzice w zdecydowanej większości deklarują indywidualną organizację podróży, najczęściej samochodem. Aktywny wypoczynek preferują rodziny dzieci niesłyszących i niepełnosprawnych umysłowo, natomiast biernie wypoczywają dzieci z dysfunkcjami ruchu i niepełnosprawnością sprzężoną. Ze względu na brak przystosowania infrastruktury i brak tolerancji społecznej rodzice najczęściej preferują wypoczynek w kwaterach prywatnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The need of tourism also concerns people with disabilities. The base of presented examinations are possibilities and conditions of tourism by families with disabled children. The research group consists of 122 parents of children of different degrees of disability (82 women and 40 men) living in Słupsk. A diagnostic survey uses a questionnaire, collected information about the purpose, the frequency and conditions of tourist trips. The parents who have been examined declared the individual organization of the travel, most often by car. Families with deaf and mentally disabled children prefer active leisure, while children with motor impairments and complex disability -passive rest. In regard to the lack of infrastructure adaptation and the social intolerance the parents usually prefer rest in private accommodation.(original abstract)
XX
W artykule poruszono zagadnienie dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych. Przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących problemów, na jakie natrafiają osoby z niesprawnościami chcące podróżować koleją. Mimo znacznego postępu w ostatnich latach, badani nadal wskazują podobne utrudnienia: całkowity brak lub zła jakość wewnętrznych ciągów transportowych, niewystarczające udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w budynkach odprawy podróżnych oraz słabe przystosowanie taboru kolejowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of accessibility of rail transport for people with disabilities and presents the results of our own research in this matter. Despite considerable progress in recent years, respondents continue to point out similar difficulties: total absence or poor quality of internal transport routes, insufficient facilities for people with disabilities and poor adaptation of the trains. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja zakresu przygotowania obiektów agroturystycznych do obsługi osób niepełnosprawnych. Na wstępie artykułu zaprezentowano wybrane aspekty agroturystyki oraz jej wpływ na rozwój oferty turystycznej regionów. W dalszej części autor przedstawił formy turystyki osób niepełnosprawnych, a także możliwości realizacji tego modelu turystyki przez osoby niepełnosprawne. W artykule zaprezentowano również wyniki badań przygotowania gospodarstw agroturystycznych i możliwości realizacji agroturystyki przez osoby niepełnosprawne w powiecie jeleniogórskim. Autor zaprezentował również propozycje usprawnień w obiektach agroturystycznych umożliwiających przyjęcie osób niepełnosprawnych, biorąc pod uwagę tendencje zachodzące w społeczeństwach krajów europejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the hereby paper is to discuss problems of agritourism farms adaptation for the needs of the disabled tourists. The introduction presents selected aspects of agritourism and its influence on regional tourism offer extension. Next the author discusses forms of tourism typical for the disabled as well as possibilities for taking advantage of such a tourism model by the disabled. The article also illustrates research results regarding agritourism farms preparation and possibilities for the disabled tourists participation in agritourism in Jelenia Góra district. The author also suggests proposals of improvements to be introduced in agritourism oriented objects in order to adopt them to the needs of the disabled tourists, considering tendencies occurring in the societies of the European countries.(original abstract)
XX
Badania w zakresie niepełnosprawności są prowadzone z różnych perspektyw, od interpersonalnych do politycznych. W wielu przypadkach to nie niepełnosprawność rozwojowa stwarza wyzwania dla osoby niepełnosprawnej i rodziny, ale raczej reakcja społeczeństwa na stan jednostki. Artykuł podkreśla koncepcyjne ramy promujące praktykę, która: (1) maksymalizuje zaangażowanie klientów w podejmowanie decyzji i wyborów w ich codziennym życiu; (2) przygotowuje niepełnosprawnych do większej skuteczności w radzeniu sobie z problematyczną sytuacją i integracją społeczną; oraz (3) mobilizuje i pomaga wzmocnić grupy osób niepełnosprawnych w celu rozważenia programów politycznych i społecznych, które mogą poprawić ich jakość życia.(abstrakt oryginalny)
EN
Research in the area of disabilities is approached from a variety of perspectives, ranging from the interpersonal to the political. In many instances, it is not the developmental disability that creates challenges for an individual with disability and the family, but rather society's response to the individual's condition. The paper highlights a conceptual framework that promotes practice that: (1) maximizes clients' involvement in making decisions and choices in their daily life; (2) prepares the disabled to be more effective in dealings with problematic situation and integration in society; and (3) mobilizes and helps to empower groups of people with disabilities to consider policy and social programmes that can improve their quality of life.(original abstract)
12
Content available remote Psychospołeczne funkcjonowanie człowieka niepełnosprawnego fizycznie
80%
XX
Kryzys, sytuacja trudna, choroba, niepełnosprawność, cierpienie - słowa te kojarzą się zazwyczaj negatywnie, najczęściej nasuwając na myśl lęk, ból, niemoc, uzależnienie od innych, śmierć, itp. Sytuacje owe rozpatrywane mogą być z wielu punktów widzenia (filozoficznego, medycznego czy psychologicznego, etc). Wydaje się jednak, iż najbardziej wartościowe jest rozważanie ich z perspektywy indywidualnego do-świadczenia człowieka, który zetknął się w swoim życiu zarówno z chorobą i niepełnosprawnością. jak i z cierpieniem. Osoba, która bezpośrednio doświadczyła cierpienia. znacznie lepiej i znacznie głębiej może opisać swe obawy, troski, radości, aspiracje i dążenia. Taką osobą jest człowiek chory i niepełnosprawny.(fragment tekstu)
EN
Crisis, hard life situation, disease, disablement, suffering - these words are connected with fear, pain, faintness, subordination or death. These situations can be under consideration from many points of view, for example philosophical, medical, social or psychological perspective. It seems that the most valued is to take them into account from individual experience of people who are ill or physically disabled. Disease and physical disability are hard life situation for people. That is why ill and disability are psychological stress situations, which are defined as a transaction between person who experiences and appraises the occurrence, and some factors of environment (surroundings, milieu) that influence situation. Chronic somatic disease and physical disability touch not only psyche and soma of a man, but also her/his spirituality. Spiritual dimension of human life is often connected to meaning in life in psychological researches. Results of this study show that physically disabled young people pursue a purpose of their life, especially like education, family planning and finding a job(original abstract)
XX
W badaniach na temat zjawiska niepełnosprawności dostrzec można asymetrię. Znacznie więcej badań poświęca się problemem bytowym osób z niepełnosprawnościami oraz metodom ich wspierania i aktywizowania. Mniej natomiast - zapobieganiu powstawania zagrożeń zdrowia prowadzących do niepełnosprawności. W artykule wskazuje się na to, że badania na temat prewencji niepełnosprawności powinny być wielodyscyplinarne oraz prowadzone w odniesieniu do przebiegu oraz miejsc życia. To wymagałoby też stosowania podejścia longitudinalnego. Odpowiednio do tej propozycji odnotowane zostały przykłady badań spełniających sformułowane wymagania, a także wytyczne WHO i innych wyspecjalizowanych organizacji na temat stosowania jednoznacznych definicji, tworzenia krajowych zbiorów informacji oraz mobilizowania do uczestnictwa w odpowiednich bazach na szczeblach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
There is an asymmetry in the disability research. Much more research is devoted to the problems of living conditions of people with disabilities and the instruments of their support and activation. Prevention of accidents, injuries and chronic diseases leading to disability is less researched. The article indicates that research on disability prevention should be multidisciplinary and based on the life course and settings (place of living) approach, preferably with the use of longitudinal observation. Correspondingly to this proposal, examples of studies meeting the author's suggestions are noted, as well as the guidelines of WHO and other specialized organizations on the use of developed definitions, creating national databases and mobilizing stakeholders for participation in adequate data collection process at international level. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza obecnie istniejących aplikacji na urządzenia mobilne oraz określenie wymagań wobec aplikacji wspomagających poruszanie się po miastach osób niepełnosprawnych ruchowo. Autorzy przedstawią opis sytuacji osób niepełnosprawnych ruchowo w Polsce jako grupy społecznej, wobec której realizowane są przedsięwzięcia od strony samorządowej zmierzające do adaptacji ze społeczeństwem. Następnie zostanie przedstawiona charakterystyka aplikacji przygotowanych przez miasta w Polsce, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Dalej autorzy przedstawią charakterystykę istniejących obecnie na rynku usług mobilnych świata aplikacji mobilnych dla osób niepełnosprawnych, ułatwiających poruszanie się po miastach. W ostatniej części artykułu autorzy zdefiniują podstawowe, ich zdaniem, wymagania wobec aplikacji, która faktycznie mogłaby stanowić wsparcie i ułatwienie w poruszaniu się po mieście dla osób niepełnosprawnych ruchowo.(abstrakt oryginalny)
EN
Market still delivers too few applications that would assist people with disabilities in the hardships of daily commuting in the urban space. An additional challenge is also to find solutions in a range of existing applications. Existing solutions, in turn, are often still far from perfect, both in terms of available features and size possessing the database. The most common defects are: instability of offered applications, too small font that cannot be enlarged, the lack of both control and voice messages issued by applications, the inability of planning routes or track changes in real time (eg. traffic, weather conditions, technical difficulties, etc.), small number of users involved in creating applications, the lack of Polish language in the application, or even the availability of applications on particular platform on mobile devices. Because of the multitude of not-quite perfection of existing applications and the constantly growing demand for such services, the authors of this article conducted a preliminary analysis of mobile applications for people with disabilities of the locomotor system, in an attempt to define the basic requirements to create a certain standard. The article is also an introduction to the study of designing applications on the mobile for a provincial city in Poland.(original abstract)
EN
This study aims to determine and compare the body image satisfaction, illogical thoughts and believes of amputation persons with ordinary persons. In this study we used the scientific - comparison method. The study sample consists of all amputation people that are under the sponsored of martyr and amputee's affairs foundation and social welfare organization, and the equal or matched ordinary people with those in Qorveh. According to the limitation of persons with amputation, 25 subjects of amputation persons that was under the support of martyr and amputee's affairs foundation and social welfare organization was selected purposefully and also 25 subjects of ordinary people was chosen randomize as samples; (they) were selected as statistical sample with the cloning and homogenization method with amputation group. For measuring body image satisfaction, the 24 questions of body image satisfaction scale of Mashhad's Ferdowsi University were used (Parizade, 2012). The Cronbach's alpha coefficient of test (α = 0/91) show the acceptable reliability of this scale in measuring satisfaction of body image. To assess the logical thoughts and believes; the 40 questions of logical thoughts and believes questionnaire from Jones was used that validated in Ahwaz (Abadi and Moatamedin, 2005). The final test score is 0/79 that shows the high detection strength test. For data analysis, also the Pearson's correlation coefficient, the independent t-test was used. The results of hypothesis research testing show that there is meaningful and negative relationship between body image satisfaction and illogical thoughts and believe of ordinary people with amputation persons. In other words, the increscent of body image satisfaction results are decreased their illogical believes in both groups. Also the results indicate that a meaningful difference is observed between the satisfaction of body image and illogical thoughts and believes in both groups of ordinary and amputation persons. In other words, people with amputation have a lower body image satisfaction and a higher illogical believes about themselves.(original abstract)
XX
Podjęte badania koncentrowały się na potrzebach osób z niepełnosprawnością wzrokową w zakresie dostosowania infrastruktury przestrzeni rekreacyjnej ogrodów sensorycznych. Celem badań była odpowiedź na następujące pytania: (1) W jaki sposób udostępniać przestrzeń rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnością wzrokową? (2) W jaki sposób weryfikować zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową? (3) Jakie są bariery w uczestnictwie osób z niepełnosprawnością wzrokową w rekreacji na świeżym powietrzu w ogrodach sensorycznych? W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania wykorzystano materiały wtórne oraz dane pierwotne. Do zastosowanych metod badań należały: inwentaryzacja wybranych ogrodów sensorycznych oraz wywiady z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Badania przeprowadzono w okresie czerwiec-sierpień 2018 r. Objęto nimi 15 ogrodów. Obiekty te znajdują się w różnych regionach Polski, w miastach, na obszarach wiejskich i obszarach cennych przyrodniczo. Wywiady (32) z osobami niewidomymi i słabowidzącymi przeprowadzono bezpośrednio w badanych ogrodach we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią podstawę do sformułowania rekomendacji w zakresie uniwersalnego projektowania ogrodów, które mogą zapewnić wrażenia sensoryczne wszystkim, w tym osobom z dysfunkcjami wzroku. Obserwowany rozwój ogrodów sensorycznych jest związany z ich multisensorycznym oddziaływaniem i pełnieniem wielu funkcji (m.in. rekreacyjnej, edukacyjnej, integracyjnej). Zastosowane w ogrodach sensorycznych rozwiązania powinny być uwzględnione przy planowaniu uniwersalnych parków i ogrodów, dostępnych dla wszystkich. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the question of adapting public spaces, including parks and gardens, to the needs of people with disabilities for the purpose of outdoor recreation. According to the principles of universal design, public spaces should enable social inclusion, which implies respect for current needs of diverse populations. The study described in the article focuses on the needs of people with vision impairment regarding outdoor recreation and adjustments that need to be made in the infrastructure of parks and gardens. The aim of the study was to answer three key questions: (1) How can outdoor experiences be made accessible to people with visual impairments? (2) How can outdoor experiences be encouraged, rethought and redesigned for people with visual impairments? (3) What barriers stop people with visual disabilities from participating in outdoor leisure in sensory gardens? These questions are answered using insights from desk research, data from an inventory of selected sensory gardens and interviews with blind and partially sighted respondents. The study, conducted between June and August 201, covered 15 gardens located in various parts in Poland: in cities, rural areas and areas of natural value. The interviews, involving 32 respondents, were held directly in the gardens in cooperation with the Polish Association for the Blind. The results were used to formulate recommendations for good practice in the field of universal garden design, which can provide sensory experiences for everyone, including people with visual impairments. The observed development of sensory gardens seems to reflects a great interest in this type of outdoor sites, which are conducive to recreation, education, integration, and social inclusion. Solutions applied in sensory gardens should provide inspiration for creating universal gardens, accessible to everyone. (original abstract)
XX
Wstęp. Celem pracy było zaprojektowanie pasa ostrzegawczego dla osób niewidomych i zamieszczenie wymagań z tym związanych w dokumencie normatywnym. Metoda: sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiet i wywiadów z osobami niepełnosprawnymi. Wyniki i wnioski. W wyniku przeprowadzonych badań i udziału w nich osób niewidomych i słabowidzących, wybrano i sparametryzowano elementy dotykowe do stosowania na obiektach Metra Warszawskiego. Stosowne informacje z tego zakresu, którym powinny odpowiadać obiekty budowlane metra, znalazły się w rozporządzeniu ministra Infrastruktury. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The aim of this work was to design a warning belt for blind people as well as an inclusion of the requirements in the normative document. Methods: A diagnostic survey using the questionnaires and the interviews with disabled people (especially with blind and visually impaired people). Results and Conclusion: As a result of the research and a participation of the blind and visually impaired people, the tactile elements were chosen and parameterized for use in the underground buildings in Warsaw. The relevant information in this filed, which should correspond to Warsaw underground buildings, were included in the regulations of the Minister of Infrastructure. On this basis, all the edges of the Warsaw underground platforms were indicated. (original abstract)
XX
Autorka przeprowadziła analizę sytuacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce w kontekście obowiązującej ustawy o zatrudnieniu tej kategorii osób.
EN
An article consists of some problems of the disabled people during the transmission of the economic system. Author emphasizes a large range of those problems. She also judges some recent solutions aiming at appropriate regulation of the disabled peoples professional situation. The author gives examples of contradictions between law and the everyday life reality. Judging those solutions she gives us some samples of foreign solutions. (original abstract)
XX
Wprowadzenie Rozpoznawanie, opis i wyjaśnianie sytuacji społecznej określonej osoby czy grupy ludzi jest procesem wieloaspektowym. Posługując się jednym paradygmatem, na ogół uzyskujemy obraz bliski dagerotypowi - płaski, widoczny w jednej płaszczyźnie. Zwykle jest on przejrzysty, a jego cechę stanowi łatwość triangulacji prowadzonej na podstawie zarysowanych punktów odniesienia uznanego paradygmatu. Problem jednak w tym, że rzeczywistość społeczna jest wielowymiarowa i trudno ją zamknąć w jednej skali badawczej. Zastosowanie dwóch lub więcej paradygmatów znacznie utrudnia proces diagnozy. Pojawiają się zróżnicowane punkty odniesienia, często rozmazujące mozolnie konstruowany opis. Jeszcze większe problemy jawią się na etapie wyjaśniania opisanej sytuacji, określonego stanu czy zjawiska. W ich wyniku powstaje jednak obraz holograficzny - wielowymiarowy. Pozwala on na ujęcie i rozpatrzenie obiektu badań w różnych perspektywach. Wybór jednej z opisanych dróg warunkowany jest wieloma czynnikami. Do ważniejszych należy zakres badań, cel oraz sam obiekt. W wypadku badania jakości życia grupy osób dagerotyp dostarcza informacji składających się raczej na obraz charakterystyczny dla raportów - ukazujących określony stan. Hologram zaś ukazuje złożoność - często także relatywność - opisywanej sytuacji. Z punktu widzenia nauk o wychowaniu ten drugi sposób opisu i wyjaśniania wydaje się bardziej przydatny. (fragment tekstu)
EN
The article aims at presenting the situation of the social group of people with mild mental retardation. The phenomenon of social helplessness, which is considered in two dimensions, is a tool for analyzing this situation. The first dimension is included in the paradigm of objective perception (measurement and description), the second intro- duces the subjective dimension and is comprised within the paradigm of subjective perception, expressed in the feelings of the examined(original abstract)
XX
Osoby niepełnosprawne są mniej aktywne zawodowo niż osoby pełnosprawne; również stopa bezrobocia jest wśród tych osób wyższa niż u ogółu społeczeństwa i to pomimo stworzenia odrębnej polityki społecznej na rzecz zatrudnienia tych osób. W latach 2005-2009, dzięki zmianom zasad finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, znacznie zwiększyła się liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Można przypuszczać, że stało się to w wyniku zmian przepisów o rehabilitacji i poprawy warunków finansowych zatrudniania tych osób.
EN
The disabled are less professionally active than the able-bodied people. Moreover, the unemployment rate is higher among the disabled than in the general public. It is so in spite of creating a separate social policy for their employment. In the years 2005- 2009 owing to the changes in the regulations of the disabled employment financing the State Fund for Rehabilitation registered much more disabled employees. This is probably due to the changes in the Act on Rehabilitation and the improvement of financial conditions of the disabled employment on the open labour market. (original abstract)
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.