Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dilatation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The work presents measurements of the length stability of Zerodur glass ceramic with temperature change. Measurement of this thermal characteristic is necessary for determination of the optimal temperature at which the Zerodur glass ceramic has a coefficient of thermal expansion close to zero. The principle of the measurement is to monitor the length changes using an optical resonator with a cavity mirror spacer made from the Zerodur material to be studied. The resonator is placed inside a vacuum chamber with a temperature control. A tunable laser diode is locked to a certain optical mode of the resonator to monitor the optical frequency of this mode. A beat-note signal from optical mixing between the laser and a stabilized femtosecond frequency comb is detected and processed. The temperature dependence of the glass ceramics was determined and analyzed. The resolution of the length measurement of the experimental set-up is on the order of 0.1 nm.
2
Content available remote Właściwości i zastosowanie jastrychów anhydrytowych
100%
PL
Obecnie daje się zauważyć w budownictwie coraz większe zainteresowanie materiałami naturalnymi, zwiększa się także ich zastosowanie. Wpływ mają na to trendy ekologiczne, a także właściwości i parametry gotowych wyrobów.
EN
The aim of the study was to compare the results of tracheostomy of the site of stenosis and repeated RB & D in previously published papers. Material and methods. This prospective study examined the treatment of tracheal stenosis with tracheostomy at the site of stenosis. The recurrence rates, duration of hospitalization before and after tracheal resection, the number of tracheal rings removed, prognosis,and complications were evaluated. Results. It seems that a tracheostomy at the site of stenosis instead of repeated RB & D reduces the recurrence rate and duration of hospital stay, the need for a constant presence of a chest surgeon in the hospital, hospitalization costs. Also, the implementation of this method is possible in more centers. Conclusion. Tracheostomy at the site of tracheal stenosis can reduce the recurrence rate of stenosis, and prevent prolonged hospitalization, repeated anesthesia and inappropriate emergency tracheostomy.
4
Content available remote Taśmy elastyczne wklejane służące do przeciowwodnych uszczelnień dylatacji
100%
PL
Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych [dylatacji] i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.
5
Content available remote Dylatacje w okładzinach ceramicznych
100%
PL
O zaletach ładnie wykonanej i estetycznie wyglądającej okładziny ceramicznej nie trzeba nikogo przekonywać. Nikt z nas nie chce się borykać np. z odpadającymi płytkami, pęknięciami czy wyruszeniami spoin. Dobrze wykonana okłądzina cieszy oko, zapewnia komfort użytkowania i jest bardzo trwała. A zastosowania okładzin ceramicznych są bardzo różne. Począwszy od wyłożeń niecek basenowych i plaż, poprzez elewacje, tarasy, balkony, pomieszczenia wilgotne i mokre, a skończywszy na zwykłych posadzkach w budynkach mieszkalnych czy też użyteczności publicznej.
EN
Transformation-induced plasticity (TRIP) also known as transformation plasticity (TP) occurs during solid state phase transformation in the case of applied stress and may lead to irreversible macroscopic distortions in steel components after heat treatment. Particularly, in the context of cost-efficient hot forging, where heat treatment is integrated in the process chain, various complex stress states can occur during the cooling phase due to irregular part geometry, temperature gradients and local differences in the deformation history. Varying local temperature, unsteady stress state or even sudden unloading during the transformation can have a strong impact on the resulting TRIP strain. Thus prediction of the final distortions in hot formed steel components becomes challenging. For this reason process simulation based on the finite element (FE) method offers great opportunities for the accurate virtual process design, reducing time- as well as cost-intensive trial and error cycles. However, a realistic FE-simulation requires reliable mathematical models as well as detailed thermo-mechanical material data. In order to improve the modelling of the material behavior in a hot forging and quenching process, physical simulations for particular process-related time-force-temperature profiles have been carried out on a uniaxial thermo-mechanical testing machine. The relative dilatation of the steel specimens for several applied stresses as well as for the case of sudden unloading have been recorded and evaluated for both compressive and tensile loads. It has been shown that other process parameters (e. g. heating strategy) also have a significant influence on the resulting TRIP strains.
PL
Plastyczność indukowana przemianą (ang. TRansformation- Induced Plasticity - TRIP) występuje w czasie przemiany w stanie stałym w warunkach obciążenia naprężeniami i może prowadzi do nieodwracalnych makroskopowych deformacji elementów stalowych po obróbce cieplnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku ekonomicznych procesów kucia, w których obróbka cif na jest integralną częścią cyklu produkcyjnego. Przy skomplikowanych kształtach wyrobów powstają złożone stany naprężenia, gradienty temperatury i lokalne różnice w historii odkształcenia. Takie lokalne zmiany temperatury i niestacjonarne stany naprężenia, a nawet nagłe odciążenie w czasie przemiany, mogą mieć bardzo duży wpływ na odkształcenia spowodowane efektem TRIP. Dlatego możliwość przewidywania deformacji kształtowanych na gorąco elementów stalowych jest wyzwaniem dla naukowców. Symulacje metodą elementów skończonych (MES) stwarzają możliwość dokładnego wirtualnego projektowania procesu, pozwalając na skrócenie czasu i obniżenie kosztów związanych z doświadczalną metodą prób i błędów. Aby jednak uzyskać realistyczne wyniki symulacji MES potrzebny jest do-kładny model matematyczny oraz prawidłowe dane termomecha-niczne. Aby poprawić jakość modelowania zachowania się mate-riału w procesie kucia na gorąco i przyspieszonego chłodzenia, wykonano fizyczne symulacje na maszynie wytrzymałościowej przemysłowych cykli czas-siła-temperatura. Zmierzono względne odkształcenie dylatacyjne próbek dla różnych przyłożonych naprężeń, a także dla gwałtownego odciążenia próbki. Próby wykonano zarówno dla naprężeń ściskających jak i rozciągających. Analiza wyników wykazała, że poza wymienionymi powyżej parametrami także inne czynniki, takie jak np. strategia nagrzewania, mają wpływ na deformacje powstające w wyniku efektu TRIP.
PL
W referacie przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące mechanicznej pracy elastycznych materiałów wypełniających przerwy dylatacyjne, na przykładzie spoin między płytami betonowymi na skarpie budowli hydrotechnicznej. Wśród czynników wpływających na wartości odkształceń wypełnień uwzględniono roczne wahania temperatury budowli, jej wartość w momencie aplikacji wypełnienia, szerokość uszczelnianej przerwy dylatacyjnej oraz rozmiary oddzielonych sekcji. Wyróżniono dwa sposoby zniszczenia wypełnienia - przez utratę kohezji wewnątrz materiału lub przyczepności do ściany dylatacji. Występowanie danego wariantu powiązano z właściwościami materiału wypełnienia oraz geometrią spoiny. Przedstawiona analiza może dostarczać wskazówek do odpowiedniego projektowania oraz wykonawstwa dylatacji, łącznie z doborem materiału do ich wypełnienia.
EN
The paper presents a brief theoretical analysis of the mechanics of elastic sealants inside expansion joints, presented on the example of gaps between concrete face slab sections covering a slope of a water engineering structure. The analysed factors influencing the strain of such material are the yearly variation of structure’s temperature, its value during the application of sealant, the width of the joint as well as the size of separated sections. Two modes of destruction of the sealant are discussed - by loss of cohesion in the material or loss of adhesion to the sides of the joint. The occurrence of a given mode is related to the properties of the sealant material and the geometry of the joint. The analysis presented in the paper might assist in proper design and execution of expansion joints, as well as selection of an appropriate sealant material.
10
Content available remote Obróbka dylatacji przy układaniu papy termozagrzewalnej
75%
PL
Największy kłopot przy wykonaniu izolacji dachu płaskiego z użyciem pap termozgrzewalnych sprawiają obróbki detali: attyk, ścian, kominów, dylatacji, wywietrzników itp. W miejscach tych popełnia się najwięcej błędów wykonawczych i dlatego najcześciej dochodzi w nich do przecieków.
Mosty
|
2011
|
tom nr 3
46--47
PL
Problemy z dotychczas produkowanymi urządzeniami dylatacyjnymi skłoniły autora do opracowania nowatorskich rozwiązań. Ze względu na zmiany geometryczne w obrębie szczeliny dylatacyjnej każdego mostu należało dostosować się do każdej sytuacji indywidualnie. Wynalezienie trzech różnych zasad działania tych urządzeń pozwoliło na zbudowanie trzech różnych dylatacji, przeznaczonych dla mostów budowanych w różnych strefach klimatycznych.
PL
Zabezpieczenie dylatacyjne - właśnie w tym miejscu uzewnętrznia się odwieczny problem drogownictwa: kto powinien zarządzać zabezpieczeniem dylatacyjnym obiektu mostowego i kto je ma właściwie utrzymywać - drogowcy czy mostowcy?
EN
In this paper we propose a flow rule and failure criterion for sands in plane strain conditions based on Drucker-Prager formulation and enhanced with empirical Houlsby formula, which couples friction, dilation, density and stress state in the material. The resulting elasto-plastic, non-associated, shear hardening material model is implemented as a numerical procedure in the frame of finite element method and a simple compression example is presented. Because of the empirical nature of Houlsby formula, it is believed that results of numerical simulations will be more realistic both in deformation and shear strength estimation of sands.
PL
W artykule zaproponowano prawo płynięcia oraz kryterium zniszczenia dla piasków w warunkach płaskiego stanu odkształcenia oparte na sformułowaniu Druckera-Pragera i wzbogacone o empiryczną zależność Houlsby’ego wiążącą tarcie, dylatancję, gęstość i stan naprężenia w materiale. Uzyskany sprężysto-plastyczny, niestowarzyszony, ze wzmocnieniem na ścinanie model materiału zaimplementowano jako procedurę numeryczną w ramach metody elementów skończonych i zaprezentowano prosty przykład obliczeń dla zagadnienia ściskania. Z uwagi na doświadczalny charakter formuły Houlsby’ego, uważa się, że w przypadku stosowania proponowanego modelu wyniki symulacji numerycznych będą bliższe rzeczywistości, zarówno w zakresie szacowania odkształceń, jak i wytrzymałości na ścinanie piasków.
16
Content available remote Affine geometry of spine spaces
75%
EN
The parallelity relation and the group of dilatations in the geometry of spine spaces are investigated. Fundamental theorems of affine geometry are proved and the analytical representation of dilatations is given.
17
Content available remote Uszczelnienia przeciwwodne dylatacji
75%
PL
Konieczność uszczelniania przeciwwodnego dylatacji w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym wynika z wzajemnych pomieszczeń betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych, które wcześniej zostały podzielone na mniejsze fragmenty, czyli zdylatowane. Powstałe szczeliny dylatacyjne wystawiane są na parcie wody.
PL
W artykule przedstawiono badanie porównawcze próbek zalew drogowych na gorąco przeznaczonych do wypełniania szczelin w nawierzchniach. Określono różnice i podobieństwa właściwości badanych próbek oraz możliwości zastosowania w zależności od warunków zewnętrznych.
EN
The first part of the article dis cussed the classification and properties of these materials. A comparative test of hot-poured road repair compounds for filling cracks in road surfaces was presented. Similarities and differences in the properties of the tested samples and the feasibility of application depending on ambient conditions were specified.
EN
To explore the compression behavior of ultra-high-performance concrete (UHPC) confined with rectilinear ties, sixty specimens were tested under axial compression. The investigated parameters included the compressive strength of UHPC in the range of 84.72–155.45 MPa, the volumetric ratio of rectilinear ties in the range of 0.9–2.0%, and the yield strength of rectilinear ties in the range of 873–1215 MPa. The failure modes of specimens were the formation of an inclined shear failure plane. The axial stress–axial strain curves and the axial stress–lateral strain curves of confined UHPC were analyzed. Besides, the effects of investigated parameters on the load-bearing capacity and ductility of confined UHPC were analyzed. Moreover, the prediction models for the lateral strain of rectilinear ties at peak stress, load-capacity and ductility of confined UHPC were developed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.