Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fish processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Opracowanie systemu HACCP jest przedsięwzięciem bardzo praco- i czasochłonnym, przebiega wieloetapowo, wymaga zaangażowania wszystkich pracowników i skoordynowania wielu działań, Podstawowe zasady tego systemu oraz sposób postępowania przy jego tworzeniu wydają się pozornie proste, jednak podczas realizacji konkretnych zadań okazuje się, że przełożenie teorii na praktykę stwarza wiele problemów. Szkolenia są jednym z najważniejszych elementów systemu zapewnienia jakości na wszystkich etapach jego "życia", tj. w trakcie opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu. Jest to również wymóg formalny systemu HACCP. Szkolenia są jedną z form przekazywania wytycznych do zastosowania przez producentów w ich zakładach.
EN
Post-harvest handling / processing of fishery commodities requires large amounts of water and energy to overcome their perishable properties. Water is needed as raw/auxiliary material and to ensure that the production process and its environment meet the sanitary and hygiene principles. Meanwhile, large amount of energy is required for the transportation of raw materials and products, cold chain system during the process and operations of processing machines. They contribute towards the environmental impact of fish processing. This study used life cycle assessment to estimate the potential environmental impact of small scale mackerel fish processing. The results showed that the fish processing has contributed to 0.079 kg SO2 eq acidification potential, 9.66 kg CO2 eq climate changGWP 100, 0.02 kg PO4 eq Eutrophication-generic, 0.17 kg 1.4 DCB eq human toxicity-HTP inf, and 0.0015 kg ethylene eq photochemical oxidation-high NOx. Wastewater treatment implementation simulation showed elimination of direct emissions that contribute to eutrophication and increasing the potential of other process associated with energy consumption.
EN
Comprehensive installation for wastewater treatment coming from the fish processing in the SUPERFISH plant in Ustronie Morskie, Poland, includes utilization of wastes which arise during working of this installation. This paper presents results of research on pyrolysis process of PE waste coming from the plant with the addition of dewatered sediments as well as post-flotation fats. Cementation was applied for utilization of secondary waste left after the pyrolysis process. The results of examinations were approximated with equations applying the method of the central point. Next, the equations were verified. Results of the research showed that pyrolysis is effective in neutralization of examined waste, and secondary waste after the pyrolysis process after solidification is not dangerous for the environment.
PL
Kompleksowy układ podczyszczania ścieków pochodzących z przetwórstwa ryb w Zakładzie SUPERFISH uwzględnia również zagospodarowanie odpadów powstających w czasie pracy tego układu. W artykule przedstawiono wyniki badań procesu pirolizy odpadów foliowych pochodzących z Zakładu z dodatkiem odwirowanego osadu i tłuszczów poflotacyjnych. Do zagospodarowania wtórnych odpadów pozostających po procesie pirolizy zastosowano proces cementacji. Otrzymane wyniki badań aproksymowano równaniami przy zastosowaniu metody punktu centralnego. Uzyskane równania poddano weryfikacji. Uzyskane wyniki pokazały, że piroliza jest skuteczna w neutralizacji badanych odpadów, natomiast wtórny odpad po procesie pirolizy poddany solidyfikacji nie stanowi zagrożenia dla środowiska
EN
A comprehensive installation for treating wastewater from the fish processing in the SUPERFISH plant in Ustronie Morskie. Poland, allows also utilization of sludge obtained during wastewater treatment. The results of sludge dewatering by means of centrifugal sedimentation combined with flocculation are presented. The results of examinations were approximated with equations applying the method of the central point. Then these equations were verified. The results show that centrifugal sedimentation is effective in the dewatering of sludge, and that the flocculants added (especially F52M) efficiently enhance dewatering process.
PL
Kompleksowy układ podczyszczania ścieków pochodzących z przetwórstwa ryb w Zakładzie Przetwórstwa Ryb SUPERFISH uwzględnia również zagospodarowanie osadów powstających w czasie oczyszczania ścieków. W artykule przedstawiono rezultaty odwadniania osadów w wirówce sedymentacyjnej. Otrzymane wyniki aproksymowano, korzystając z równań i stosując metodę punktu centralnego. Uzyskane równania poddano weryfikacji. Otrzymane wyniki pokazały, że sedymentacja odśrodkowa jest skuteczna w odwadnianiu osadów, a dodatek flokulantów (w szczególności F52M) poprawia skuteczność procesu odwadniania.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 2
147--154
EN
A recent growth in the fish processing industry comes together with a quick growth of international exchange which leads to a rising demand for the formalisation of organizational aspects in fish processing enterprises. In particular, basic processes and transport processes tend to grow. That is why those enterprises should focus on their main process of production and outsource supporting processes, such as haulage. The outsourcing of transport processes should lead to an effective and efficient management of the complex carriage process and allow the enterprise to reach new customers and new markets. However, the specification of fish processing market often makes it impossible for the enterprises to offer a complex transport service. The transport operators encounter a number of barriers of operational, marketing, efficiency and information character. At the same time, the growing production scale and market exchange suggests that a rising number of fish processing enterprises will outsource transport tasks by signing contracts with the best transport operators. The manufacturing of groceries, including the fish processing, is connected with the demand for storage and transport. The overall quantity of haulage realised for the fish processing enterprise is dominated by the carriage of raw fish material which, due to its lack of durability and sensitivity to high temperature creates a demand for the use specialised means of transport and reaching the safety of groceries throughout the shipping process. In order to offer the customer a valuable fish product, enterprises need to carry out the shipping process in an efficient and quick manner, with the use of appropriate means of transport, that is to coordinate the work of transport operator throughout the manufacturing, transport and distribution processes. The system of outsourcing of transport processes seems to be optimal, however the transport operators encounter barriers of operational, marketing, efficiency and information character, which makes it impossible for them to carry out the whole complex transport process. The objective of the article is to identify those system barriers of the development of transport operators of fish processing industry.
PL
W artykule przedstawiono propozycję nowego sposobu sterowania maszyn do płatowania tuszek na podstawie pomiaru ich długości. Celem sterowania tych maszyn jest zwiększenie wydajności obróbki. Dla projektowania programu sterowania operacją zostały określone zależności pomiędzy parametrami kręgosłupa i ciała tuszek pstrąga i kar-piana podstawie pomiarów morfometrycznych.
EN
The paper presents a method for control slicing machines for headed and gutted fish on the basis of their size. The aim of control is to increase yield. In design of control program the operation relations between parameters of spine and beheaded and gutted inbow forel and cyprinids in morphometric measurements were determined.
PL
Zakłady przetwórstwa rybnego w Polsce od polowy lat 90. podejmują wiele dziatań mających na celu dostosowanie sanitarno-weterynaryjnych warunków produkcji do wymagań międzynarodowych. Tempo prac dostosowawczych w wielu przypadkach uzależnione jest od dostępności środków finansowych niezbędnych na prace inwestycyjne i modernizacyjne w istniejących zaktadach. Mimo tych trudności obserwuje się systematyczny przyrost liczby zaktadów ; uprawnieniami eksportowymi.
EN
Polish fish processing plants arę adapting and modernizing their factories in order to meet International sanitary and veterinary reąuirements starting from the middle 90th. Activities in this scope arę often limited because of lack of funds necessary for investments. The situation shows systematic increase of numbers of fish processing plants approved for export of their products.
PL
W artykule opisano wartości odżywcze ryb, których spożycie w Polsce i na świecie stale rośnie. Są to głównie łatwo strawne białka i lipidy oraz duża zawartość witamin i składników mineralnych. Wiele składników odżywczych ryb, które są zaletą dla konsumentów, jednocześnie jest przyczyną psucia się ryb oraz problemów z ich przetwórstwem. Wymieniono i scharakteryzowano osiem najważniejszych przyczyn szybkiego psucia się ryb. Przyczyny te związane są głównie z dużą zawartością wody, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz związków azotowych o małej masie cząsteczkowej, a także z metodami przetwarzania ryb. Przedstawiono przykłady i negatywne skutki fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne spowodowane nieprawidłowo prowadzonym obrotem i przetwórstwem.
EN
The article describes the nutritive qualities of fish, the consumption of which in Poland and in the world is constantly increasing. They include mainly easily digestible proteins and lipids, and a high content of vitamins and minerals. Many of the advantages of raw fish which attract the consumers are simultaneously the cause of fish spoilage and problems with their processing. In this paper, we list and characterize the eight most important reasons for a rapid spoilage of fish, mainly related to their chemical composition, but also to the methods of their processing. In addition, the paper provides examples and negative physical, chemical and microbiological effects resulting from incorrect trade and processing. It was observed that little knowledge and preferences of consumers during choosing fish products encourage the use of processes that reduce the value of these products.
PL
Jednym z czynników wstrzymujących działalność przetwórstwa rybnego są problemy związane z ochroną środowiska. W przedsiębiorstwie SZKUNER we Władysławowie wspólnie z duńską firmą MATCON AIS zmodyfikowano linię produkcyjną biorąc pod uwagę poprawę efektywności produkcji, a także zmniejszenie ładunku odprowadzanych zanieczyszczeń oraz wyeliminowanie uciążliwej dla otoczenia produkcji mączki rybnej. Cele te osiągnięto w pełni i modernizacja przyniosła znaczne efekty ekonomiczne i ekologiczne.
EN
One of the factors limiting fish processing is environment protection. In a Władysławowo company named SZKUNER, a preliminary fish processing line for herring has been modified, with the help of a Danish company MATCON AIS. The following factors were considered: improvement in effectiveness, descrease in sewage loads and the elimination of fish production that had a profound impact on the environment. The objective has been fully achieved. The modernization brought forward extensive economical and ecological changes.
PL
Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych ubocznych produktów z przetwórstwa ryb (kręgosłupy z ościami) pochodzących od dorszy bałtyckich (Gadus morhua callarias) i łososi atlantyckich (Salmo salar). Nie zawierały one w nadmiarze metali ciężkich, w tym rtęci czy arsenu. Kości dorsza zawierały dwukrotnie więcej wapnia i fosforu, zaś łososia wielokrotnie więcej tłuszczu. Znaczna była zawartość w nich białka surowego, zróżnicowany był skład aminokwasowy oraz profil kwasów tłuszczowych Wykazano pełną przydatność oczyszczonych wstępnie kręgosłupów tych ryb do dalszego wykorzystania, szczególnie do produkcji biopreparatów wapniowych (z mikroelementami).
EN
Wastes (fishbones with ribs) from processing Baltic cods (Gadus morhua callarias) and Atlantic salmons (Salmo salar) were analyzed for org. matter (fats, proteins) metals (Ca, K, Na, Mg, Al, heavy metals) and some nonmetal elements (P, Cl) to evaluate the methods for processing the wastes to Ca bioprepn. with microelements.
PL
Polskie przetwórstwo ryb utrzymało dynamikę wzrostu zwiększając wolumen produkcji wyrobów rybnych. Podaż ryb i przetworów rybnych na rynku krajowym przekroczyła 0,5 mln ton. Mimo wzrostu spożycia ryb i produktów rybnych (13,33 kg/osobę/rocznie) wciąż poku-tuje błędne przekonanie, że ryby morskie, szczególnie bałtyckie mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Analiza dostępnych danych przeczy tej tezie, wskazując na fakt, że ryby poławiane przez polskich rybaków spełniają niezwykle rygorystyczne normy zarówno krajowe jak i wspólnotowe.
EN
Polish fish processors maintained the dynamics its growth dynamics by increasing the production of fish products. The supply of fish on the domestic market allocated 0.5 million tons. Despite the increase in consumption (13.33 kg/ person/ year), there is still a misconception that sea fish, especially Baltic fish, may pose a health risk to consumers. The analysis of the available data contradicts this thesis, indicating that the fish caught by Polish fishermen meet the extremely stringent Polish and EU standards.
PL
Czynnikiem kształtującym krajowy rynek ryb w 2016 r. były głównie wysokie ceny zakupu wielu gatunków ryb na rynku światowym, w tym rekordowe ceny łososi. Wpłynęło to na pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego, ale nadal była ona bezpieczna. Zmniejszenie zysku i rentowności nastąpiło przy znaczącym wzroście zarówno wartości sprzedaży krajowej, jak i przychodów osiąganych z eksportu bezpośredniego. W 2016 r. ryby, owoce morza oraz ich przetwory należały do najszybciej drożejących grup produktów żywnościowych. Wyraźna poprawa sytuacji dochodowej ludności pozwoliła jednak na wzrost konsumpcji ryb w kraju. Niekorzystne uwarunkowania cenowo-kosztowe przetwórstwa ryb w Polsce wystąpiły także w pierwszej połowie 2017 r., a wzrostowa tendencja cen surowców importowanych została zahamowana dopiero w trzecim kwartale ub.r. Wpłynęło to prawdopodobnie na dalszy spadek rentowności przetwórstw ryb w Polsce w całym 2017 r. O dobrych perspektywach sektora przetwórstwa ryb świadczy jednak kontynuacja procesów konsolidacyjnych oraz dalsze inwestycje, w tym zagraniczne.
EN
In 2016 the domestic fish market was driven mainly by high world prices of numerous fish species, including record prices of salmon. High prices led to deterioration in economic condition and financial standing of fish-processing industry; however, the position of the branch was still safe. A decline in profitability overlapped with rising sales value on the domestic markets and the sales value in direct exports. In 2016 the dynamics of fish and sea food prices was the highest one among food products. In spite of that considerable improvement in consumers’ incomes allowed for a rise in their consumption. Unfavourable situation as regards cost-price conditions in Poland was continued in the first half of 2017. The growth in the prices of imported fish and sea food was hampered barely in the third quarter of 2017. Therefore, in the whole 2017 a decline in the profitability of fish processing is expected. Nevertheless, the continuous processes of consolidation along with further investments (including foreign capital) create good outlook for the branch.
PL
Wartość przetwórstwa ryb w Polsce osiągnęła w 2008 r. rekordowy poziom 5 mld zł i była ponad 2-krotnie wyższa niż przed akcesją do Unii Europejskiej. Rozwój sektora determinowany jest przede wszystkim przez eksport produktów na rynek wspólnotowy, gdzie sprzedajemy głównie wędzone łososie, przetwory ze śledzi oraz filetowane dorsze (2/3 wartości eksportu). Popyt krajowy, mimo tendencji wzrostowej jest nadal stosunkowo mały. Przetwórstwo ryb oparte jest w większości na surowcach pochodzących z importu, co uzależnia jego opłacalność od światowej sytuacji popytowo-podażowej oraz kursu walutowego.
EN
In 2008 the value of fish processing in Poland reached a record level of PLN 5 billion, which was double as much as prior the accession to the EU. The development of the sector is primarily determined by exports to the EU market where smoked salmon, processed herrings and cod fillets are traded (roughly 2/3 of the export value). Despite an upward tendency, domestic demand is still relatively small. Fish processing is mostly based on imported raw material, which makes the sector dependant on the world market situation and the exchange rate.
PL
Dla krajowego rynku rybnego 2012 r. był okresem stabilizacji i dochodzenia do względnej równowagi po skokowym wzroście cen surowców – zarówno bezpośrednich (ryby i owoce morza, oleje, warzywa itp.), jak i pośrednich (energia, paliwa, gaz). W konsekwencji wiele podmiotów przetwórstwa ryb miało problem z utrzymaniem rentowności produkcji, co wpłynęło na przyspieszenie działań restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych w branży, zwłaszcza wśród największych firm. Wiele z planowanych działań nie doszło jednak do skutku lub zostały przesunięte w czasie, potwierdzając trudność i złożoność funkcjonowania tego rynku. Zysk netto firm przetwórstwa rybnego (101 firm, które wywiązały się z obowiązku sprawozdawczego i przesłały wyniki do Głównego Urzędu Statystycznego) w 2012 r. wyniósł 105 mln zł i był porównywalny z wynikiem osiągniętym rok wcześniej, ale o 60% mniejszy niż w rekordowym 2009 r. Utrzymuje się jednocześnie wysoka dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży (do 7,2 mld zł), zarówno na rynku krajowym, jak i uzyskiwanych z eksportu.
EN
Year 2012 was the year of domestic fish market stability and achieving a relative balance after a sharp increase in prices of raw materials, both direct (fish and seafood, oils, vegetables, etc.) and indirect (energy, fuel, gas). As a result, many fish processing companies had the problems with maintaining the production profitability, what affected a speeding up of restructuring and consolidating actions in the industry, especially among the largest companies. Finally, many of the planned operations did not take place or were postponed, confirming a difficulty and complexity of this market (101 companies that obeyed a regime on statistical reporting and sent data to CSO). In 2012, the net profit fish processing companies was equal to PLN 105 million and was comparable to the result, achieved in the previous year. However, it was 60% less than in a record high 2009. At the same time, the revenues on sales of fish, processed fish products and seafood continue an upward trend (up to PLN 7.2 billion), both on domestic market and those coming from exports.
PL
Przetwórstwem ryb w Polsce zajmuje się obecnie ok. 300 firm, z czego 246 ma uprawnienia do handlu produktami na rynku unijnym. Wytwarzają one 6,6 mld zł przychodów, co stanowi nieco ponad 4 % wartości przychodów osiąganych ze sprzedaży przez cały sektor rolno-spożywczy, i zatrudniają 19,6 tys. osób. Mimo stosunkowo niewielkiego znaczenia, branża ta jest przykładem jak rozwijać biznes oparty na niszowych produktach i ich sprzedaży na rynkach zagranicznych, przy ograniczonych możliwościach zbytu w kraju. Polskie przetwórnie rybne stały się w krótkim czasie jednymi z największych producentów i eksporterów w Unii Europejskiej przetworów ze śledzi oraz ryb wędzonych. Dużą przeszkodą w dalszym rozwoju okazały się jednak drogie surowce.
EN
There are about 300 companies, dealing with fish processing in Poland, of which 246 are entitled to trade on the EU market. With the employment of 19.6 thousand of staff, the companies generate revenue of 6.6 million PLN which accounts for over 4 % of total revenue generated by the entire agri-food sector. Despite relatively insignificant importance the fish-processing branch can be considered as an example how to develop business having limited possibilities of sale on the domestic market. In a short time, Polish fish processors have become one of the largest producers and exporters of hearing products and smoked fish in the EU. However, high prices of raw materials have proven to be a serious obstacle for further development.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.