Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprawność fizyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
We współczesnych definicjach „sprawności fizycznej” podkreśla się, że jest to właściwość, poprzez którą charakteryzuje się nie tylko poziom aktualnych możliwości i zachowań ruchowych. Omawiając sprawność fizyczną konieczne jest przede wszystkim uwzględnienie strukturalnego i funkcjonalnego podłoża, a także cech codziennej fizycznej aktywności danego osobnika. Elementy te stanowią istotny komponent osobniczych zdolności do zdrowego, aktywnego i twórczego życia.
PL
Głównym celem niniejszej pracy jest próba poznania nieformalnej struktury klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym, w trzeciej klasie Gimnazjum Sportowego nr 47 w Krakowie oraz ukazanie związku między popularnością uczniów, a ich sprawnością fizyczną i bezpieczeństwem jednostki w klasie. Badaniami objęto 23 uczennice z klasy sportowej - III de - o profilu lekkoatletycznym. Uczennice były w wieku 15 lat. Zastosowano następujące techniki badawcze: socjometryczne, test sprawności fizycznej, analizę dokumentów szkolnych, wywiad. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że sprawność fizyczna w badanej klasie III de, ma znaczący czynnik w pozyskiwaniu sympatii i akceptacji wśród rówieśników, istnieje wysoka korelacja, między sprawnością fizyczną, a popularnością badanych, co jest pozytywnym zjawiskiem. W celu wsparcia uczennic odrzuconych, należy wdrożyć odpowiednie działania wychowawcze, które zmienią ich wizerunek na lepszy wobec pozostałych uczniów, a tym samym podniosą ich rangę w hierarchii popularności.
3
Content available remote Sprawność fizyczna a pochodzenie środowiskowe kandydatek
51%
PL
Sprawność fizyczna żołnierzy zawsze była ważnym atrybutem każdej dobrze wyszkolonej armii i maiła znaczny wpływ na poziom jej gotowości bojowej. Pozytywnym dla armii zjawiskiem jest utrzymujące się od dłuższego czasu zainteresowanie młodych ludzi podjęciem nauki w szkołach wojskowych. Całkowicie nowym zjawiskiem jest rekrutacja kobiet do zawodowej służby wojskowej. W artykule autor dokonuje oceny, pod względem sprawności fizycznej, kandydatek do zawodowej służby wojskowej.
PL
Nadmiar masy ciała cechuje coraz większą liczbę osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI). Niejednoznaczny jest wpływ nadwagi i otyłości na motoryczność w tej populacji. Celem badań była weryfikacja wpływu nadwagi i otyłości na sprawność fizyczną osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Badaniami objęto 128 osób z NI: 70 kobiet (K), 58 mężczyzn (M), 62 osoby z umiarkowanym (U) stopniem niepełnosprawności oraz 66 ze znacznym (Z). Dokonano pomiaru masy (BM) i wysokości ciała (BH), obwodu talii (WC). Obliczono wskaźnik BMI. Poziom sprawności fizycznej oceniono testem Eurofit Special. Otyłość i nadwagę odnotowano odpowiednio u 37% i 24% K oraz 39% i 22% M, 40% i 17% osób z umiarkowanym oraz 36% i 28% ze znacznym stopniem niepełnosprawności. U kobiet odnotowano istotne ujemne korelacje między szybkością a BMI i WC oraz siłą mięśni tułowia a WC. U mężczyzn siła mięśni tułowia korelowała ujemnie z BM, BMI i WC, gibkość z BM, BMI, WC, siła mięśni kończyn dolnych z BMI i WC, równowaga z BMI. Ponadto mężczyźni otyli osiągali istotnie gorsze wyniki od grupy w normie wagowej w próbie równowagi (P1), siły mięśni kończyn dolnych (P2), szybkości (P4) i siły mięśni tułowia (P6). W prezentowanych badaniach wykazano związek między otyłością a wynikami prób sprawności fizycznej. Więcej zależności ujawniono u mężczyzn niż u kobiet i u osób z niepełnosprawnością znaczną niż umiarkowaną.
PL
W systemie działalności szkoleniowej sił zbrojnych ważne miejsce zajmuje szkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych. Niemniej ważne miejsce w procesie tego szkolenia zajmuje sprawność fizyczna, której nieodłącznym elementem jest oddziaływanie na sferę motoryczności oraz stymulowanie pozytywnych nastawień do systematycznej indywidualnej pracy nad swoją sprawnością.
PL
Głównym celem pracy była próba poznania nieformalnej struktury trzeciej klasy Gimnazjum nr 19 w Krakowie - oraz ich uwarunkowań i wpływu na bezpieczeństwo panujące w danej grupie szkolnej. Badaniami objęto 21 uczniów z klasy III b (w tym 10 dziewcząt i 11 chłopców), w wieku 15 lat. Zastosowano następujące techniki badawcze: socjometryczne, test sprawności fizycznej, analizę dokumentów szkolnych, wywiad. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że sprawność fizyczna w III klasie gimnazjum ma istotny wpływ na popularność ucznia, stosowanie testów socjometrycznych jest niezbędne dla nauczyciela – wychowawcy klasowego do poznania sytuacji społecznej w klasie. Zaleca się wprowadzenie działań wychowawczych wobec uczniów odrzuconych, mających na celu spowodowanie poprawy wizerunku osób niepopularnych w badanej klasie III gimnazjum, szczególnie wobec ucznia zajmującego ostatnią pozycję socjometryczną.
EN
Aim: The aim of the study was to evaluate physical fitness of rural children and adolescents on the example of pupils of the School Complex in Ołdaki, Poland. Material and method: The study covered 79 pupils of grades IV–VI of the primary school and I–III of the lower secondary school of the School Complex in Ołdaki. The study used K. Zuchora’s Index of Physical Fitness and a diagnostic survey method based on the author-prepared questionnaire. Results: The study conducted among pupils of the School Complex in Ołdaki showed that physical fitness of children and adolescents from the countryside was at a relatively good level. Of the components of the Index of Physical Fitness, the worst results were obtained for abdominal muscle strength. However, the subjects showed very good flexibility, endurance and speed. Girls and boys obtained similar test results. Striking is the fact that the oldest subjects, i.e. pupils in grade III of the lower secondary school, obtained the worst results both in the entire test and in individual exercises. Conclusions: The pupils knew how to take care of their health; they were able to indicate the benefits of being physically active, were eager to take part in physical education classes and actively spent their free time. They mostly believed that they could eat healthy. Only a small percentage of pupils admitted to have had contact with stimulants and fast-foods, which was a confirmation of the fact that they were taking good care of their health. Fitness tests proved that the pupils’ fitness was at a satisfactory level. There was no noticeable difference in the results obtained by girls and boys, which indicated similar performance in all pupils. The evaluation of the pupils’ activity in their free time proved that they were more willing to spend it actively, most often playing football and cycling 2–3 times a week.
PL
Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na przykładzie uczniów Zespołu Szkół w Ołdakach. Materiał i metoda: Badania objęły 79 uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej oraz I–III gimnazjum Zespołu Szkół w Ołdakach. W badaniach wykorzystano Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory oraz metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki: Na przykładzie uczniów Zespołu Szkół w Ołdakach wykazano, że sprawność dzieci i młodzieży z terenów wiejskich była na stosunkowo dobrym poziomie. Spośród składowych Indeksu Sprawności Fizycznej najsłabiej wypadła próba siły mięśni brzucha. Badani wykazali się natomiast bardzo dobrą gibkością, wytrzymałością i szybkością. Podobne wyniki testu uzyskano u uczniów obojga płci. Zastanawiający jest fakt, że uczniowie najstarszej klasy – III gimnazjum – wykonali poszczególne próby oraz cały test na najniższym poziomie. Wnioski: Badani uczniowie wiedzieli, jak należy dbać o swoje zdrowie – potrafili określić korzyści płynące z aktywności fizycznej, chętnie uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego oraz spędzali czynnie czas wolny. W znacznej mierze uważali, że potrafią się zdrowo odżywiać. Styczność z używkami i jedzeniem typu fast food miał tylko nieznaczny odsetek uczniów, co potwierdziło, że badani wykazywali się dbałością o zdrowie. Testy sprawnościowe dowiodły, że sprawność fizyczna dzieci i młodzieży była na satysfakcjonującym poziomie. Nie zauważono wyraźnych różnic w uzyskanych wynikach między dziewczętami a chłopcami, co wskazywało na podobny poziom sprawności wszystkich uczniów. Ocena aktywności uczniów w czasie wolnym dowiodła, że preferowali oni czynne spędzanie czasu wolnego (najczęściej grali w piłkę nożną i 2–3 razy w tygodniu jeździli rowerem).
PL
Prezentowane opracowanie ma na celu określenie motywacji oraz sprawności fizycznej kobiet uczęszczających na zajęcia aerobowe. W tym celu zankietowano 60 kobiet w przedziale wiekowym 20-60 lat regularnie uczęszczających na zajęcia. Pytania zadane respondentkom dotyczyły głównie określenia postaw wobec aktywności ruchowej, świadomości prozdrowotnej podejmowanych działań oraz samooceny jej wyników, która przekłada się bezpośrednio na motywację. Warto podkreślić, że coraz więcej kobiet w średnim wieku podejmuje aktywność ruchową. Jest to tym bardziej cenne, że dla większości ankietowanych głównym powodem podejmowania zajęć ruchowych jest potrzeba ruchu, co wskazuje na rosnącą świadomość społeczną prozdrowotnych aspektów sprawności fizycznej. Zdecydowana większość (75%) badanych kobiet deklarowała zadowolenie z zajęć ruchowych. Wszystkie ankietowane polecałyby tę formę zajęć, wysoko oceniając własną sprawność fizyczną.
EN
The following study aims to define the motivation and physical fitness of women attending aerobics classes. For this reason 60 women ranging from 20 to 60 years of age, regularly attending the classes were polled. The questions asked to the respondents concerned mainly defining their attitudes towards physical fitness, pro-health consciousness of the undertaken activities and self-assessment of their results, which translated directly into motivation. It is worth stressing the fact that increasingly more middle-aged women are undertaking physical activities. It is even more valuable due to the act that the main reason to undertake physical activities is the need of movement for the majority of the polled, which testifies to the growing social consciousness of the pro-health aspects of physical fitness. The definite majority (75%) of women being polled declared satisfaction with physical classes. All the polled women would recommend this form of activities, assessing their own physical fitness very well.
PL
Wstęp: W pracy oceniono przydatność wybranych prób z Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej jako narzędzia służącego do pomiaru sprawności fizycznej dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego leczonych w warunkach subterraneoterapii. Projekt badań: Badanie „przed i po”. Materiał i metody: W badaniu przeprowadzonym w pierwszym i ostatnim dniu turnusu rehabilitacyjno-leczniczego w Uzdrowisku Kopalni Soli „Wieliczka” wzięło udział 58 dzieci, w tym 25 dziewcząt i 33 chłopców w wieku od 5 do 10 lat życia, które codziennie wykonywały ćwiczenia oddechowe, ogólnousprawniające, formy muzyczno-ruchowe oraz biegi z pomiarem czasu. Do oceny sprawności fizycznej dzieci zastosowano 3 próby Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – EUROFIT, oceniające gibkość, szybkość i siłę eksplozywną kończyn dolnych oraz obliczono wartość dla skoku w dal z miejsca unormowanego. Wyniki: Średni dystans testu skłonu tułowia w przód w siadzie prostym uległ zwiększeniu po turnusie rehabilitacyjnym o 1,78 cm u 7-10 letnich dziewczynek (p≤ 0.05). Średnia odległości skoku w dal z miejsca uległa zwiększeniu od 0,7 cm u 5-6 letnich dziewczynek, aż do 6,6 cm u 7-10 letnich dziewczynek. U chłopców rezultaty te były większe u starszych i wyniosły 3,6 cm, niż u młodszych – 2,7 cm. Różnice istotne statystycznie odnotowano u dzieci w wieku 7-10 lat życia. Analizując parametr uwzględniający skok z miejsca i wysokość ciała zaobserwowano podobne zależności. Wnioski: Zaproponowane próby z Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej wydają się być dobrym narzędziem do oceny sprawności fizycznej dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego. Uzyskane wyniki są zachęcające i wskazują na konieczność prowadzenia kompleksowego postępowania usprawniającego z uwzględnieniem metod kinezyterapii, muzykoterapii i choreoterapii. Niezbędne są dalsze badania potwierdzające skuteczność programu usprawniania prowadzonego w warunkach subterraneoterapii.
EN
Introduction: The study assessed the usefulness of selected trials from the European Physical Fitness Test as a tool for measuring the physical fitness of children with recurrent respiratory diseases treated in subterraneotherapy conditions.Research project: Before-after study.Materials and methods: The assessment was conducted in the first and last day of a rehabilitation stay at the ‘Wieliczka’ Salt Mine Health Resort with the participation of 58 children, comprising 25 girls and 33 boys aged 5 to 10 years old, who had been performing daily breathing exercises, general rehabilitation exercises, some form of dancing and running with time measurement. To assess the physical fitness of the children, the 3 trials of the European Physical Fitness Test – EUROFIT were used, evaluating the flexibility, speed and explosive strength of the lower limbs and also the value for a standardized, standing long jump was calculated.Results: The mean distance of the sit-and-reach test increased after the rehabilitation program to 1.78 cm for the 7-10 year-old girls (p ≤ 0.05). The average distance of the standardized, standing long jump increased from 0.7 cm in the 5-6 year-old girls, up to 6.6 cm in the 7-10 year-old girls. In the boys group, these results were higher in the older children and amounted to 3.6 cm, than in the younger - 2.7 cm. Statistically significant differences were noted in children aged 7-10 years old (Figure 3). Analyzing the parameter which takes into account the standing long jump and body height, similar relationships was observed.Conclusions: The proposed trials of the European Physical Fitness Test seem to be a good tool for assessing the physical fitness of children with recurrent respiratory diseases. The results are encouraging and indicate the need to engage in comprehensive rehabilitation proceedings with regard to kinetic therapy, music therapy and choreotherapy. Further research is needed to confirm the effectiveness of a rehabilitation programme carried out under subterraneotherapy.
EN
Introduction and Aim: Aging of the society is a serious problem of the modern world. Elderly people often avoid physical activities which lead to sedentary lifestyle. One suitable forms of physical activity for elderly is aqua gymnastics. The aim of the study was to determine if a larger study, using the chosen methods is feasible. This study tested the hypothesis that performing a 16-week course of aqua gymnastic training would result in improved functional fitness in women aged over 60. Material and Methods: The trial included a sample of 20 women randomly selected from the 100 who responded to the application of research. The measurements such as height, weight, waistline and hip width were conducted before and after a series of exercises in water. Results: After four-month-period of exercises in water an improvement in index value was due to weight loss, a slight decrease in waistline, the basis of the Fullerton Functional Fitness and an improvement in functional efficiency of all tested women was observed. Conclusion: After 16 weeks of aqua aerobic in the group of women aged over 60 a significant functional fitness improvement was observed.
PL
Wstęp: Starzenie się społeczeństwa jest poważnym problemem współczesnego świata. Starsi ludzie często unikają aktywności fizycznej, co prowadzi do siedzącego trybu życia. Jedną z odpowiednich form aktywności ruchowej dla osób starszych jest Aqua gimnastyka. Cel pracy: Celem badania pilotażowego było sprawdzenie, czy sprawność funkcjonalna osób starszych po 16-tygodniowym udziale w Aqua gimnastyce znacząco się poprawi. W badaniu założono hipotezę; że 16-tygodniowy trening Aqua gimnastyki skutecznie zwiększy sprawności funkcjonalną kobiet w wieku powyżej 60. roku życia. Materiał i metoda: Badanie objęło 20 losowo dobranych kobiet spośród 100, które zgłosiły się do udziału w badaniach. Pomiary takie jak: wzrost, waga, obwód talii i bioder przeprowadzono przed i po serii ćwiczeń w wodzie. Wyniki: Po czteromiesięcznym okresie ćwiczeń w wodzie zaobserwowano zmianę wartości pomiarów, odpowiednio spadek masy ciała, niewielki spadek obwodu talii. Na podstawie Fullerton Functional Fitness test stwierdzono poprawę wyników wszystkich prób sprawności funkcjonalnej badanych kobiet. Wniosek:Zaobserwowano znaczną poprawę sprawności funkcjonalnej kobiet w wieku powyżej 60. roku życia po 16-tygodniowym Aqua aerobiku.
EN
Introduction. Frailty resulting from the reduced effi ciency of physiological systems, ischaracterized by reduced functional reserve and lack of resistance to stressors in thebody of the elderly.Aim. Analysis and assessment of the relationship between physical fi tness of olderpeople and the potential occurrence of frailty.Study group and methods. The study was conducted in a group of 104 patients aged60–101 years. Physical fi tness was assessed by measuring the criteria of the frailty, i.e.weakening of muscle strength (in relation to BMI and sex of the subjects), slowed gait,unintentional weight loss, exhaustion, reduced physical activity. In assessing muscularstrength, the following measures were used: maximum handshake and body massindex (BMI).Results. Following the progress of ageing the percentage of people physically fi t decreases and the percentage of disabled people evidently increases. The percentageof physically disabled people is the highest (39%) among men whereas it is the percentage of physically weakened people (51%) that occurs among women. 26 people(25%) were not-frail in the group of the weakened and disabled physically, 23 people(22.12%) were pre-frail and 37 people (35.58%) were frail.Conclusions. The higher frequency of frailty in older people is connected with females and with the institutionalized. There is a close connection between the darkening of one’s mood or depression and the loss of physical fi tness in old age. The loss ofphysical fi tness may be a warning sign of the progress of frailty.
PL
Wstęp. Zespół słabości, wynikający z obniżonej wydolności układów fi zjologicznych, charakteryzuje się zmniejszoną rezerwą czynnościową i brakiem odporności na czynniki stresogenne w organizmie osób starszych. Cel pracy. Analiza oraz ocena związku sprawności fi zycznej osób w wieku starszym z potencjalnym wystąpieniem zespołu słabości. Grupa badana i metody. Badania przeprowadzono w grupie 104 pacjentów w wieku 60–101 lat. Sprawność fi zyczną oceniono, dokonując pomiarów kryteriów zespołu słabości, tj.: osłabienie siły mięśniowej (w odniesieniu do BMI i płci badanych osób), spowolnienie chodu, niezamierzone zmniejszenie masy ciała, wyczerpanie, obniżona aktywność fi zyczna. W ocenie siły mięśniowej posłużono się: pomiarem siły maksymalnego uścisku dłoni oraz wskaźnikiem masy ciała (BMI). Wyniki badań. Wraz z wiekiem maleje udział procentowy osób sprawnych fi zycznie, a wyraźnie rośnie udział procentowy osób niesprawnych. Wśród mężczyzn największy jest udział procentowy osób niesprawnych fi zycznie (39%), a u kobiet – osób osłabionych fi zycznie (51%). W grupie osób osłabionych i niesprawnych fi zycznie – u 26 (25%) nie wykazano zespołu słabości (not-frail), u 23 osób (22,12%) stwierdzono stan przed wystąpieniem zespołu słabości (pre-frail), u 37 (35,58%) stwierdzono zaś wystąpienie zespołu słabości (frail).
EN
The study is to compare the level of comprehensive physical fitness of accepted candidates to the Wrocław military university in 2015 and in 2019 depending on the type of high school completed. The research material was collected from the motor tests conducted during the recruitment process to the Wrocław military university. The study included measurements of endurance, relative strength, running speed and agility, and swimming skills. The level of all analyzed functional traits of candidates admitted to the university in 2015 is statistically significantly higher compared to men accepted to the university in 2019. The type of secondary school completed does not significantly differentiate the level of comprehensive physical fitness of candidates to the Wrocław military university, both in 2015 and 2019. The type of secondary school completed does not significantly differentiate the level of all-round physical fitness of applicants to the Wrocław military university, either in 2015 or 2019.
PL
Celem pracy jest porównanie poziomu wszechstronnej sprawności fizycznej przyjętych kandydatów do wrocławskiej uczelni wojskowej w 2015 i w 2019 roku w zależności od rodzaju ukończonej szkoły średniej. Materiał badawczy został zebrany w wyniku przeprowadzenia testów motorycznych podczas procesu rekrutacji do wrocławskiej uczelni wojskowej. Badania obejmowały pomiary wytrzymałości, siły relatywnej, szybkości biegowej i zwinności oraz umiejętności pływania. Poziom wszystkich analizowanych w pracy cech funkcjonalnych kandydatów przyjętych do uczelni w 2015 roku jest istotnie statystycznie wyższy w porównaniu do mężczyzn przyjętych do uczelni w 2019 roku. Typ ukończonej szkoły średniej w istotny sposób nie różnicuje poziomu wszechstronnej sprawności fizycznej kandydatów do wrocławskiej uczelni wojskowej, zarówno w 2015, jak i 2019 roku.
PL
Dbałość o dobry stan zdrowia i wysoką sprawność fizyczną strażaków wpływa na zmniejszenie prawdopodobieństwa doznania przez nich urazu podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z utrzymywaniem sprawności fizycznej przez strażaków, dotyczące wymagań i ich realizacji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zaprezentowano zalecane formy treningów prowadzące do lepszego przygotowania zawodowego strażaków. Zwrócono uwagę na fakt, że w Polsce nie ma regulacji prawnych dotyczących sposobu przeprowadzania treningu przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej, jaki powinni wykonywać w celu utrzymania wysokiej sprawności fizycznej. Obowiązuje za to zasada corocznego sprawdzania sprawności strażaków i to od nich samych zależy, czy i jak dbają o swoja formę fizyczną. Dbałość o dobry stan zdrowia i wysoką sprawność fizyczną strażaków wpływa na zmniejszenie prawdopodobieństwa doznania przez nich urazu podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z utrzymywaniem sprawności fizycznej przez strażaków, dotyczące wymagań i ich realizacji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zaprezentowano zalecane formy treningów prowadzące do lepszego przygotowania zawodowego strażaków. Zwrócono uwagę na fakt, że w Polsce nie ma regulacji prawnych dotyczących sposobu przeprowadzania treningu przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej, jaki powinni wykonywać w celu utrzymania wysokiej sprawności fizycznej. Obowiązuje za to zasada corocznego sprawdzania sprawności strażaków i to od nich samych zależy, czy i jak dbają o swoją formę fizyczną.
EN
Care for good health and high physical fitness of firefighters reduces the likelihood of them being injured during rescue and firefighting operations.The article presents issues related to the maintenance of physical fitness by firefighters, regarding the requirements and possibilities of their implementation, both at home and abroad. Recommended forms of training leading to better professional preparation of firefighters were presented. Attention was drawn to the fact that there are no legal regulations in Poland regarding the method of conducting training by Fire Brigade officers that they should perform in order to maintain high physical fitness. Instead, the principle of annual checking of firefighters' fitness applies, and it depends on them whether and how they care about their physical form.
EN
Physical development, rate of sexual maturation, physical fitness, working capacity and general wellbeing of the organism are the main criteria of the health status of children and youth. The cross-sectional studies were organized in ten-year-intervals in the randomly selected Polish schools representing the whole nation. The studies took place in 1979, 1989 and 1999 and included children and youth aged 7-19 years. The results demonstrate the continuous positive secular trend showing more intensive physical growth and earlier maturation. These observations give the evidence of a rather good health status of the present young generation. However, changes in the level of physical fitness and working capacity of youth present the decreasing tendency during this 20-year-period. The changes in motor performance are better indicator of the general health status than the rate and level of physical development. The results of this paper show the picture of so called “opening scissors”, which means that even though the children and youth in 1999 were better physically developed (taller and heavier) than children studied in 1999 and 1989, their motor abilities were showing the gradual decrease during this period of time. The possible causes of this event have been presented and discuss in this paper.
PL
Głównym celem pracy jest ocena zróżnicowania morfofunkcjonalnego i wybranych umiejętności żołnierskich podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w zależności od ich specjalności wojskowej. Badaniami zostało objętych 85 mężczyzn, których średni wiek wynosił 20,8 lat. Badania obejmowały pomiary antropometryczne, próby sprawności fizycznej, pomiary spirometryczne i testy określające poziom opanowania wybranych umiejętności żołnierskich. Zmierzono wysokość i masę ciała badanych. Obliczono wskaźnik względnej masy ciała. Dokonano pomiaru następujących cech funkcjonalnych: wytrzymałość krążeniowo-oddechowa, siła funkcjonalna, szybkość biegowa i zwinność, równowaga, natężona objętość wydechowa 1-sekundowa, natężona pojemność życiowa płuc i szczytowy przepływ wydechowy. Przeprowadzono testy określające poziom opanowania następujących umiejętności żołnierskich: umiejętność pokonywania lądowego toru przeszkód (pokonanie 200-metrowego toru przeszkód); umiejętność realizacji zadań w środowisku wodnym (pokonanie wodnego toru przeszkód - 50 m); umiejętności strzeleckie: strzelanie z kbk AK, strzelanie z pistoletu wojskowego (PW-83) i rzuty granatem ręcznym w różnych postawach. Nie zaobserwowano istotnego zróżnicowania budowy somatycznej wyodrębnionych grup podchorążych ze względu na specjalność wojskową. Znaczne różnice średnich ujawniły się w poziomie siły funkcjonalnej, natężonej pojemności płuc i szczytowego przepływu wydechowego. Ponadto zaobserwowano istotne zróżnicowanie w opanowaniu rzutów granatem ręcznym, zarówno w postawie leżącej, klęczącej, jak i w postawie stojącej w okopie pomiędzy analizowanymi grupami mężczyzn.
EN
The main aim of this paper is the assessment of morphofunctional differentiation and selected military skills of the officer cadets of the Military Academy of Land Forces in Wrocław with respect to their military specialty. The research material was gathered as a result of the tests and examinations of 85 men, whose average age was 20.8. The examinations of students included anthropometric measurements, physical fitness tests, spirometry and the tests defining the level of mastering selected military skills. Body height and body mass were measured. The measurements of body height and body mass were used to calculate the body mass index. Moreover, the following functional traits were measured: cardio-respiratory endurance, functional strength, speed-running agility, balance, forced expiratory volume in 1 second, forced vital capacity and peak expiratory flow. The research also included the test defining the level of mastering the following military skills: running the land obstacle course (an obstacle course in the Physical Fitness Centre – 200m); performing tasks in water environment (a water obstacle course – 50m); shooting: an AK rifle, a military gun (PW-83) and hand grenade throwing from three positions: standing, kneeling and prone. The significant differentiation of somatic built has not been observed between the distinguished groups of men with respect to the military speciality. The considerable differences of the means have been revealed in the level of functional strength, forced vital capacity and peak expiratory flow. In addition, the significant differentiation has been noticed in the hand grenade throwing from all the positions between the analyzed groups of men.
Rocznik Lubuski
|
2018
|
tom 44
|
nr 2a
259-269
EN
The aim of the article was to evaluate the physical fitness of selected air force soldiers from the 31st Tactical Base Air. The study material involved the results of the yearly physical fitness evaluation conducted in 2017. The physical fitness test involves four categories: endurance, upper limbs strength, abdominal muscles strength, as well as speed and agility. The analysis involved 254 persons classified into 8 age groups. The corps included: officers (92), non-commissioned officers (NCOs) (135), and privates (26). The officers achieved the best physical fitness results; the NCOs were evaluated slightly worse; and the privates achieved results similar to those of the officers. In the case of life quality, over 90% of the studied were very or fairly satisfied with their family life, health, friends and acquaintances, and with themselves. Over 80% of the respondents assessed positively (fairly of very satisfied) their life regarding domestic duties, professional work, leisure time, education, place of living, and livings standards. In the analyzed sphere of life, more respondents were satisfied than dissatisfied with their life. The studied assessed the level of satisfaction or lack of satisfaction in 14 spheres that were: family life, health, neighbours, friends and acquaintances, domestic duties, professional life, life in Poland, leisure time, education, earnings and savings, accommodation, place of living, living standards, opinion of themselves. The answers were assessed on a five-point scale from "very dissatisfied" to "very satisfied".
PL
Celem badań jest ocena sprawności fizycznej wybranych żołnierzy zawodowych Sił Powietrznych pełniących służbę w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego, na podstawie wyników corocznego egzaminu z wychowania fizycznego przeprowadzonego w 2017 roku. Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje cztery kategorie ćwiczeń: wytrzymałość, siłę mięśni kończyn górnych, siłę mięśni brzucha oraz szybkość i zwinność. W analizie uwzględniono 254 badane osoby podzielone na 8 grup wiekowych. Żołnierze należeli do korpusów osobowych: oficerowie (92 badanych), podoficerowie (135 badanych) i szeregowi (26 badanych). Najlepsze wyniki z egzaminu sprawności fizycznej osiągnęli oficerowie, nieco niższe oceny uzyskali podoficerowie. Szeregowi dorównywali ocenami do korpusu oficerskiego. W przypadku jakości życia w aspekcie poznawczym ponad 90% badanych była bardzo lub dość zadowolona ze swojego życia rodzinnego, zdrowia, przyjaciół i znajomych, a także z samych siebie. Ponad 80% respondentów pozytywnie (dość lub bardzo zadowolonych) oceniło własne życie w aspekcie zajęć domowych, pracy zawodowej, czasu wolnego, posiadanego wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz standardu życia. W analizowanej sferze życia większy procent respondentów opowiadał się po stronie osób zadowolonych niż po stronie niezadowolonych. Badani oceniali poziom swojego zadowolenia bądź niezadowolenia w 14 sferach, które obejmowały: życie rodzin¬ne, zdrowie, sąsiadów, przyjaciół i znajomych, zajęcia domowe, pracę zawodowa, życie w Polsce, czas wolny, posiadane wykształcenie, zarobki i oszczędności, mieszkanie, miejsce zamieszkania, standard życia, opinię o sobie. Odpowiedzi udzielano na pięciostopniowej skali od „jestem zdecydowanie niezadowolony" do „jestem bardzo zadowolony".
EN
The study aims to assess the relationship between the body structure, physical fitness, and functional parameters of the respiratory system of the cadets from the General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces (AWL) and their results in passing selected obstacle courses. The research material was collected from testing cadets of the third year of management studies. The research included anthropometric measurements, physical fitness tests, spirometry, and tests determining the level of passing selected obstacle courses. Body height and weight were measured. The body mass index was also calculated. Besides, the following functional characteristics were measured: cardiopulmonary endurance, functional strength, running speed and agility, balance, forced expiratory volume in 1 second, forced vital capacity, and peak expiratory flow. The study also included tests determining the level of passing the land and water obstacle courses. Statistically significant relationships were found between height and weight, balance, and forced expiratory volume in 1 second. Moreover, there were correlations between body weight and body mass index and the results in passing the land obstacle course. In addition, there were connections between cardiopulmonary endurance and performance in passing the land obstacle course, body balance, and performance in passing the land and water obstacle course. All the relationships mentioned above were low and statistically significant.
PL
Celem pracy jest ocena związków między budową somatyczną, sprawnością fizyczną i parametrami funkcjonalnymi układu oddechowego podchorążych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki a wynikami w pokonywaniu przez nich wybranych torów przeszkód. Materiał badawczy został zebrany w wyniku badań podchorążych trzeciego roku studiów na kierunku zarządzanie. Badania obejmowały pomiary antropometryczne, testy sprawności fizycznej, spirometrię oraz testy określające poziom pokonywania wybranych torów przeszkód. Mierzono wysokość i masę ciała. Obliczono również wskaźnik masy ciała. Ponadto zmierzono następujące cechy funkcjonalne: wytrzymałość krążeniowo-oddechową, siłę funkcjonalną, szybkość biegową i zwinność, równowagę, natężoną objętość wydechowa w 1 sekundzie, natężoną pojemność płuc, szczytowy przepływ wydechowy. Badanie obejmowało również testy określające poziom pokonywania lądowego i wodnego toru przeszkód. Istotne statystycznie związki wystąpiły między wysokością a masą ciała i równowagą oraz natężoną objętością wydechową w 1 sekundzie. Ponadto zachodziły korelacje między masą ciała i wskaźnikiem masy ciała a wynikami w pokonywaniu lądowego toru przeszkód lądowych. Oprócz tego wystąpiły powiązania między wytrzymałością krążeniowo-oddechową a wynikami w pokonywaniu lądowego toru przeszkód, równowagą ciała a wynikami w pokonywaniu lądowego i wodnego toru przeszkód. Wszystkie przedstawione powyżej związki były niskie i istotne statystycznie.
EN
Physical fitness is related to the general condition of the whole human body, not only its locomotor apparatus. Fitness determines the actual ability to perform all motor activities that decide about man's vigor. It results from the beneficial and detrimental influence of ordinary physical activity and is related to health. The authors evaluated diversification of health-related fitness in adult men in relation to their age and physical activity in leisure time. The study involved 841 men aged 20-59. It evaluated selected morphological, muscle, motor, and circulatory-respiratory components of health-related fitness (H-RF). The participants were classified into fo-ur age groups: 20-29, 30-39, 40-49, and 50-59; and into three groups regarding physical activity in leisure time, characterized by: high, medium, and low physical activity. It was observed that higher physical activity in men in leisure time is linked to higher and preferable values of various health-related components of physical fitness. Physical activity in leisure time, similarly to age, is a factor that highly diversifies physical fitness in men. The study results reveal unequivocally that since hypokinesis (occurring from an early age) is a feature typical of the contemporary life, health benefits of physical activity in leisure time, in individual and social aspects, are undeniable.
PL
Sprawność fizyczna wiąże się ze stanem całego organizmu człowieka, a nie tylko z jego aparatem ruchu. Oznacza aktualną możliwość wykonywania wszelkich działań motorycznych, decydujących o zaradności człowieka w życiu. Jest efektem korzystnego i niekorzystnego wpływu zwykłej aktywności fizycznej, wykazując związek z poziomem stanu zdrowia. W pracy dokonano oceny zróżnicowania sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia dorosłych mężczyzn w odniesieniu do wieku i ich aktywności fizycznej w czasie wolnym. Badaniami objęto 841 mężczyzn w wieku 20-59 lat, u których dokonano oceny wybranych komponentów morfologicznych, mięśniowych, motorycznych i krążeniowo-oddechowych spraw¬ności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF). Wyróżniono cztery grupy wiekowe: 20-29, 30-39, 40-49 i 50-59 lat, a w zakresie aktywności fizycznej w czasie wolnym trzy grupy: charakteryzujących się dużą, średnią i małą aktywnością fizyczną. Zaobserwowano, że wyższa aktywność fizyczna mężczyzn w czasie wolnym wiąże się z wyższymi i bardziej pożądanymi wartościami różnych komponentów sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia. Aktywność fizyczna w czasie wolnym okazała się, podobnie jak wiek, czynnikiem silnie różnicującym sprawność fizyczną mężczyzn. Wyniki tych badań wskazują jednoznacznie na korzyści zdrowotne aktywności fizycznej w czasie wolnym zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym, gdyż cechą współczesnego życia jest hipokinezja, występująca już od najwcześniejszych lat życia.
19
38%
EN
The aim of project was to estimate relationship between physical activity, socio-economic conditions and BMI in sample of youth. A group consisted of 177 youth aged 14-16 years from two Warsaw junior high schools. The research included questionnaire information (socio-economic condition, lifestyle), measurements and tests of strength, agility, endurance, flexibility, and reaction time. To determinate the relationship between fitness and five factors stepwise multiple regression was used. The results showed that higher stress level had negative influence on grip strength of hand and agility of shuttle run. Exposure to smoking had a negative impact on result in grip strength of hand, endurance, and explosive power of the lower extremities. The number of people in family had negative effect on grip strength of hand, however lifestyle had a positive influence on number of sit-ups (abdominal muscular strength and endurance). In case of youth characterized by lower BMI category, weaker handgrip and increased spine flexibility were observed. Socio-economic conditions mentioned above had small influence on physical activity
EN
The purpose of this study was to develop a body characteristic index (BCI) based on the distribution of maximal oxygen uptake per body mass (VO2max/mass), body surface area per body mass (BSA/mass), and percentage of body fat (Fat%) to evaluate the relative level of individual physiological responses to heat strain in a group of workers. BCI was based upon the data obtained from 10 males and 10 females exercising for 60 min on a treadmill at 2 relative exercise intensities of 25% and 45% VO2max in mild, warm wet, and hot dry climate condition, separately. BCI was developed into 2 formulas, which were proved to be better predictors for heat strain responses than each individual characteristic, and more sensitive than body type to describe the distributions of individual characteristics and distinguish the differences in physiological responses to heat.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.