Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 285

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Structure of company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono rolą małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej oraz analizę tej grupy firm ze względu na kryterium formy własnościowo-prawnej i liczebności zatrudnienia. Analizę tę odniesiono do zbiorowości firm funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article is presented the role of SME in Polish economy together with these firms group analysis taking the legal-proprietary form and employment quantity into consideration. This analysis is referred to the community of firms which operate on the territory of Łódź region. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia przykład zastosowania reengineeringu w przedsiębiorstwie handlowym jako metody restrukturyzacji. Opisano proces sprzedaży, magazynowania i transportu przed zmianami oraz po nich. Ukazano korzyści, jakie uzyskano, stosując przeorganizowanie procesów. (abstrakt oryginalny)
EN
Reengineering is a concept of management based on processes approach, in contrast to the traditional functional approach. The concept proposes a new, horizontal approach to organization, as seen through various processes going on in its various departments. A radical redesigning of the processes taking place in an organization allows to improve the strategic ones, that determine a long-term company policy, as well as those that create added value, i.e. respond to customer needs. Customer oriented policy is crucial when facing strong competition on the market. The time of political transformation in Poland introduced a free-market economy. Still, many companies have held to their old policies of management and their mechanisms do not follow today's world trends. The recent economical crisis has forced many Polish companies to change their attitude to customer and to concentrate on improving the quality of customer service. (fragment of text)
XX
Celem pracy jest przedstawienie propozycji procedury badania czynników strukturotwórczych. Procedura ta obejmuje dwie fazy: preparacyjną, służącą ustaleniu bazowego zestawu czynników i realizacyjną, czyli użytkową badania czynników determinujących strukturę konkretnej instytucji.
EN
The paper presents a procedure of studying the structure-forming factors which serves as an auxiliary tool of improving (diagnosing and planning) structural solutions. The procedure includes two basic phases: the preparatory phase the aim of which is to develop a basic (universal) set of structure-forming factors, the realization phase, that is a useful procedure of studying these factors when working on the improvement of structures of definite institutions, as well as a set of methods and auxiliary techniques used for solving detailed problems. The definition of the structure-forming factors and the practical significance of their analysis are given, and the present state of research in the discussed field is presented. (original abstract)
XX
Autorka opisuje przeobrażenia w organizacji centralnych władz skarbowych, jakie nastąpiły w Polsce w latach 1917-1927. Lata te charakteryzują się dużymi zmianami w obsadzie kierownictwa Ministerstwa Skarbu, co oddziaływało ujemnie na rozwój skarbowości.
EN
In this article, the author discusses the changes that took place in Polish public finances in the first ten years following independence in 1918. Unfortunately, the period studied by the author was characterized by chronic personnel changes in the Ministry for the Treasury. Fifteen changes of government occurred during this period and twelve individuals served as head of the Ministry for the Treasury. This had a negative impact on the development of Polish public finances. (original abstract)
XX
Autor rozpoczął od przedstawienia przyczyn powoływania do życia organizacji sieciowych. Dalej omówił ich cechy i formy organizacji oraz korzyści wynikające z zastosowania tego typu rozwiązań organizacyjnych. Na zakończenie autor skupił się na czynnikach, mających wpływ na kształt obecnych rozwiązań organizacyjnych.
EN
In this article the author shows the possibility of using the conception of the network organisation in the turbulent business environment. Basing on the definition of the network organisation the author presents: - reasons of implementing the organisational solutions, - different forms of network organisations, - what has influence on the structure of the modern companies. (original abstract)
XX
Przedstawiono różne rodzaje strategii przyjmowanych przez przedsiębiorstwa w zależności od ich pozycji konkurencyjnej na rynku.
XX
Przedmiotem referatu jest modelowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa stosownie do jego strategii dla uzyskania warunków do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów ludzkich i gospodarczych.
EN
Objective: The objective of the article is to determine the effect of governance structure components (audit committee presence, board size adequacy, and board leadership) on SMEs' performance and the moderating effect of chief executive officer (CEO) tenure on the influence of governance structure on SMEs' performance in Ghanaian context. Research Design & Methods: We sampled 145 respondents from selected SMEs in the Ghanaian manufacturing, telecommunication, and financial sectors for the study. All selected participants completed questionnaires on governance structure and shared their informed perception of the enterprises' performance. The data gathered were analysed using multiple regression analysis and Hayes' process macro. Findings: The results indicated that board leadership, the presence of an audit committee, and board size adequacy do not significantly influence SMEs' performance. The results further revealed that CEO tenure is a significant negative moderator to the influence of the governance structure on SMEs' performance. Implications & Recommendations: Future studies must focus on how SMEs in Ghana can put CEOs and board succession plans in place so as to ensure creativity/innovation. Contribution & Value Added: This study contributes to the body of knowledge relating to the governance structure's influence on various indicators of business performance of SMEs in Ghana. Therefore, this study sought to assess the contribution of corporate governance structures to the performance of SMEs in Ghana. This would help SMEs to know which aspects of their governance structure should be strengthened to effectively contribute to their success. (original abstract)
XX
Omówiono problemy związane ze strukturą organizacyjną w warunkach unii personalnej zarządu spółki i przedsiębiorstwa oraz przedstawiono różne warianty struktur organizacyjnych w tych warunkach.
EN
The process of transformation popularized the legal form of association of capital, which - as compared to the form of a state-owned enterprise, which was ever-present till 1989, introduced significant changes in the organizational scheme and the range of activity of the managing subjects. The regulations referring to companies provide no distinction between the role performed by the board of directors in a company and its role player in managing the enterprise of a company. In view of this duality of roles and divergent opinions on the shape of a subjective - competitive and procedural schemes for the company's board of directors and at the same time for the enterprise, a problem also appears. It refers to the way of reflecting this scheme in the organizational regulations, especially in the most synthetic view - in a graphic scheme of organization. The author presents four possible solutions of the problem. (original abstract)
XX
W artykule dokonano analizy porównawczej zasad i wymagań restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, na podstawie dostępnej analizy przypadków i badań empirycznych autora.
EN
The article presents comparative analysis of principles and requirements of restructuring in enterprises on the basis of case study analysis and empirical researches. (M.P.)
XX
W artykule, w kontekście ogólnej teorii systemowej autor próbuje opisać przedsiębiorstwo poprzez wyróżnienie i opisanie jego socjalno-ekonomicznej struktury. Zastosowanie podejścia systemowego do opisu i analizy przedsiębiorstwa umożliwia konsolidację specjalistycznej wiedzy dotyczącej indywidualnych sfer aktywności przedsiębiorstwa.
EN
The application of a system approach to the description and analysis of an enterprise enables the consolidation of the specialized knowledge of individual spheres of economic activity of an enterprise. The conceptual apparatus and research instruments provided by the general theory of systems enable a comprehensive view of that complex and multidimensional object of research that an enterprise is. In the paper, in the context of the general theory of systems, the author attempts to describe an enterprise by specifying and describing its socio-economic structure. Such an approach to the analysis of the functioning and development of an enterprise makes it possible - by measuring the degree of variability of individual sorts of structures describing an enterprise - to carry out both the qualitative and the quantitative analysis of the changes in the enterprise system. (original abstract)
13
Content available remote Struktura wielkościowa przedsiębiorstw w Polsce
75%
XX
Przedsiębiorstwa są jednym z głównych podmiotów gospodarki krajowej. W Polsce przeważają przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż dziesięć osób (96%), w których pracuje 39%, a których przychody satnowią 22% ogółu. Celem artykułu jest analiza struktury wielkości przedsiębiorstw w Polsce mierzonej udziałem poszczególnych grup w ilości przedsiębiorstw, w zatrudnieniu i w przychodach ogółem. Wykorzystano dane ze strony internetowej GUS. Badania przeprowadzono wykorzystując metodę Chomątowskiego i Sokołowskiego. Zróżnicowanie międzywojewódzkie struktury wielkościowej przedsiębiorstw jest umiarkowane.(abstrakt oryginalny)
EN
Enterprises are one of the main elements in economy. Magnitude of the enterprise makes influence into benefit to neighbourhood. In the amount structure smallest enterprises prevail. In the employment and revenues structure prevail bigger enterprises. Differences between voivodships are restrained.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje metody i podejścia do organizacji działalności przedsiębiorstwa oraz kryteria ocen struktur organizacyjnych i zasady ich budowy.
EN
The article focuses on research and project methods refferring organizations in Poland. It also highlights principal assumptions about certain determinants of organizational structure. The article describes criteria used for evaluation of organizational structures. Finally, it presents basic elements of subsystem, which are crucial for proper performance of a company. In conclussion, it should be underlined that there is no one single optimal organizational structure. It ought to be aluays adapted to external and internal factors in fluencing a company. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera charakterystykę funkcjonowania i uwarunkowań rynku usług pocztowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska. Autor zanalizował poszczególne fazy rozwoju przedsiębiorstwa Poczta Polska oraz przedstawił czynniki o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, wywierające wpływ na zarządzanie personelem w tym przedsiębiorstwie. Omówił zarówno powody niestosowania systemu zarządzania personelem w Poczcie Polskiej, jak również perspektywy dla tworzenia tego systemu.
EN
People are the mains factor of production affecting the company's efficiency, they are related directly or indirectly with all aspects of its activities. At present, when the human resources role in company's operation have been more and more often ecognised as very essential one, the issues related to efficient management in range of this production factor should become significant in Polish Post operation. The text contained: -an analysis of the reasons unaply the system of personal management by Polish Post, -the perspectives for creation the postal system of personal management for Polish Post. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań autora jest wewnętrzna struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, nazwana mikrostrukturą, struktura organizacyjna ugrupowania skooperowanych przedsiębiorstw, nazwana makrostrukturą oraz struktura organizacyjna utworzona na bazie relacji między członkami strategicznego elektoratu przedsiębiorstwa, nazwana superstrukturą. Autor stwierdza niestałość budowy wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz zanik jednoznacznej granicy systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Przyczynę tych zjawisk widzi w procesie fraktalizacji organizacji przedsiębiorstw.
EN
The fractal process of organisation of companies observed nowadays, is the reason of unsteadiness of internal constitution firstly (of visualisation of its factors) and secondly, disappearance of the one-marked limit company organisational system (of more and more larger influence of common clients and making networked of company environment).(original abstract)
XX
Omówiono nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem: model przedsiębiorstwa dynamicznego oraz konkurowanie na krawędzi chaosu. Zwrócono uwagę na zjawisko organizacji sieciowych, czyli zgrupowania odrębnych przedsiębiorstw koordynowanych za pomocą mechanizmów rynkowych. Przybliżono termin przedsiębiorstwo holoniczne, sieć holoniczna.
EN
In the present competitive setting, if one were to understand the firm's limits, reconconciling contradictions is paramount to an enterprise's strategic leadership. In short there is a broad management revolution taking place. The organisational infrastructure of contemporary enterprise resembles in higher and higher degree the network forms. Such organisation are effectively driven by integrated knowledge systems. They emphasise the role of managing on the edge, focus on its ability to combine order with chaos. (original abstract)
XX
Autor zwraca uwagę na nierealność i trudną identyfikowalność przedsiębiorstw wirtualnych. Stwierdza, że podstawowym ich celem jest przetwarzanie strumieni informacyjnych oraz utrzymywanie przewagi sił dośrodkowych (scalających) na siłami odśrodkowymi (rozpraszającymi). Zwraca uwagę na zanikanie tradycyjnych granic przedsiębiorstwa. Podkreśla, że nie ma już konieczności adaptacji przedsiębiorstwa do otoczenia. Przedsiębiorstwa wyłaniają się z otoczenia i po pewnym czasie są przez nie wchłaniane.
EN
In the paper are presented the borders of the virtual enterprise. The modern approach concentrates on the horizontal vision of the company, which creates the flow of the information and energy. The differentiation between company and his environment is the old approach. There is no barier between enterprise and environment. There is also annihilation of the boundariers between division inside the organization.(original abstract)
XX
Artykuł odpowiada na pytanie, czy i w jakim zakresie systemy podatkowe (rodzaje obciążeń podatkowych i względne znaczenia) stanowią czynnik współdeterminujący strukturę ugrupowania gospodarczego.
EN
The article answers to question whether tax systems can be afactor determining the structure of economic unit. (A.P.)
XX
Warunkiem harmonijnego rozwoju gospodarki żywnościowej, rozumianego jako system, jest poprawa więzi wynikających z jego struktury instytucjonalno-organizacyjnej. Sprawna struktura tego typu, będąca wynikiem inicjatywy środowisk lokalnych, korzystnie wpływa na charakter więzi gałęziowych agrobiznesu. (streszczenie)
EN
The condition of the harmonious development of the food economy, means as the system, is the improvement of the relations coming from its institutional and organizational structure. This kind of the efficient structure which is the result of the local environments initiatives influences advantageously on the character of the relations within agribusiness. (original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.