Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dump
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Contamination generated by dumps is an environmental problem because the soils around the dumps are used for the cultivation of agricultural products and pastures, and could constitute a threat to human health. The contamination index and ecological risk potential for heavy metals in agricultural soils surrounding the solid waste dumps in Agua de las Vírgenes (AV) and El Eden (ED) in Huancayo were evaluated. The concentration of heavy metals in the soils was measured using an inductively coupled optical emission spectrophotometer. The average concentration of As, Cd, Cr, Pb, Cu, Fe and Zn in the soils was 25.77, 1.03, 6.09, 112.07, 48.52, 53733.33 and 349.10 mg/kg in AV and 14.35, 0.28, 2.85, 123.01, 57.47, 36137.50 and 414.31 mg/kg in ED respectively. The mean values of the contamination factor for As determined a very high soil contamination status at both sites. The order of mean Igeo values was As> Cd> Pb> Zn> Cu> Fe> Cr. The soils are strongly enriched with As and Cd. The highest risk index was for Cd, with a higher contribution to the overall potential risk index. The principal component analysis explained that 71% of the data set and the identified sources of heavy metals are the varied composition of wastes in general and crop irrigation with wastewater. In general, agricultural soils are characterized for a level of ecological risk that varies from high to very high. Among the measured heavy metals As, Cd and Pb pose significant health risks. Continuous monitoring of the level of contamination of soils affected by dump leachate and wastewater irrigation is suggested.
PL
Jednym ze źródeł emisji gazów takich jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metan, siarkowodór, węglowodory do atmosfery są zwałowiska odpadów pogórniczych, a największa intensywność emisyjna występuje na zapożarowanych hałdach. Pożary te są zwykle wynikiem zastosowania nieodpowiedniej technologii składowania w powiązaniu z właściwościami fizyczno-chemicznymi lokowanej skały płonnej [1, 2, 5, 6]. Przeprowadzone badania palących się hałd nie pozostawiają złudzeń: zapożarowane hałdy są także źródłem emisji rtęci. Dla właściwej oceny ryzyka środowiskowego, jakie może się pojawić i na jakie jest narażone środowisko oraz pobliscy mieszkańcy, istotne jest określenie wielkości emisji związków rtęci z tych obiektów. Pomimo potencjalnych zagrożeń do tej pory nie przeprowadzono pomiarów stężeń rtęci umożliwiających ilościowe określenie tego zjawiska, również nie dokonywano nawet szacunków poziomu emisji rtęci z takiego typu obiektów, a co za tym idzie nie znamy dokładnie skali problemu. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych ocen skali problemy a także szacunkowe obliczenia rocznych emisji rtęci z zapożarowanych składowisk odpadów węglowych w Polsce.
EN
Coal mining waste dumps are responsible for the emissions to the atmosphere of gases such as: carbon monoxide, carbon dioxide, sulphur dioxide, hydrocarbons and the highest emission intensity occurs on the burning coal mining waste dumps [1, 2, 5, 6]. In the hard coal mining and processing waste dumps very often combustion can be observed. The fires are a direct outcome of applying inadequate dumping technology and depend on the physico-chemical properties of the dumped waste rock. The conducted analyses of the burning coal mining waste dumps leave no doubts: the burning dumps are also the source of mercury emissions. Unfortunately, so far in Poland not even estimations of the mercury emission level from this type of objects have been conducted and, thus, the scale of the problem is not known. The article presents the results of preliminary ratings scale problems as well as an estimate of annual mercury emissions from burning coal mining waste dumps in Poland.
PL
Jednym z podstawowych zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego jest racjonalna gospodarka odpadami. Program prawidłowej gospodarki opadami powinien uwzględniać przede wszystkim minimalizację powstawania odpadów, a także likwidację nielegalnie powstających składowisk, m.in. poprzez ich rekultywację. W pracy przedstawiono etapy rekultywacji (technicznej i biologicznej) oraz zagospodarowania gruntów, których celem jest wyeliminowanie ujemnego oddziaływania nielegalnych odpadów na środowisko przyrodnicze oraz przywrócenie gruntom wartości użytkowej. Zagadnienie przyrodniczego zagospodarowania składowisk, wraz z wykazem gatunków roślin zastosowanych w nasadzeniach, zaprezentowano na podstawie prac realizowanych na przykładzie gminy Krapkowice w województwie opolskim.
EN
One of the main problems of the natural environment protection is the issue of a waste management. A program of the proper waste disposal should take into account also unauthorized dumping grounds liquidation by their reclamation, among others. The paper presents succeeding stages of the land reclamation (technical and biological) and management, which aimed at elimination of negative environmental effects of dumps and restoration of the use value of the land. The issue of natural management of landfill sites, together with a list of species used in tree and shrub planting, has been shown on the ground of works carried on in Krapkowice district in Opole Voivodship.
EN
Old industries cause serious ecological damage to the surrounding countryside. The dump as a side effect of Nickel Metallurgical Works in Sered' operation had been a problem from urban and agricultural point of view since the 1960's. The dump was a threat for its surroundings as a source of enormous amounts of dust because it consisted of fine grained powder heap with unstabilized surface structure. The purpose of this paper is to present an overview of experimental work focused on stabilization of the dump surface with vegetation cover which has been done mostly at the Faculty of Horticulture and Landscape Engineering at Slovak University of Agriculture in Nitra.
PL
Celem pracy było przedstawienie prac doświadczalnych mających na celu stabilizację powierzchni składowiska odpadów przemysłowych przez wprowadzenie okrywy roślinnej. Powodzenie zabiegów rekultywacyjnych zależy od odpowiedniego doboru gatunków roślin oraz umiejętnego wykorzystania procesów biologicznych. Uzyskane wyniki sugerują, że stworzenie właściwego profilu glebowego pozwoli roślinności pionierskiej przetrwać i rozwijać się w tym miejscu.
EN
Developing devices for dust suppression one should consider important factors, such as the size distribution of transferred dust, duration of exposure in residential areas. Often the total amount of dust emissions may exceed the estimated figure for maximum permissible emissions, but their share transferred in sanitary protection zone of dust is negligible. Tailing dump of Kovdor MPE is one of the largest in Russia. The construction of dust dispersion halos was performed using a universal program calculation of air pollution “Ecolog” (Russia). Based on a comparison of dispersed compositions tails similar in composition tailing dumps in Russia, it can be concluded that in the beach area of the Kovdor dump share of dust tranfered to the territory of settlements has ranged from 10 to 40%. It was found that the maximum diameter of the particles carried by the territory of the city under consideration is 50 microns. We can conclude that under the conditions of the object the development of special devices for dust suppression is required.
PL
Artykuł przedstawia opracowanie, produkcję oraz wdrożenie kompozytu mineralno-organicznego do rekultywacji hałd górniczych, na przykładzie składowiska „Kościelniok” w Jastrzębiu-Zdroju. Kompozyt mineralno-organiczny, produkowany na bazie ubocznych produktów spalania węgla z elektrociepłowni i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, wykorzystywany jest do rekultywacji gruntów zdegradowanych i poprzemysłowych. Walory nawozowe kompozytu mineralno-organicznego doskonale są wykorzystane w rekultywacji takich gruntów.
EN
The article presents the development, production and introduction of mineral-organic compound for the recultivation of mining bings using the ехаmplе of the "Kościelniok" bingstead in Jastrzębie-Zdrój. The mineral--organic compound, manufactured on the basis of the side products of coal burning in a CHP plant and stabilised municipal sewage sludge from a sewage treatment plant is used to reclaim the degraded post-industrial lands. The fertilisation gualities of the mineral-organic compound are perfectly used in the recultivation of such lands.
EN
A new habitat for many inhabitants is created as a result of glacier retreating or spoil-heap construction and these sites provide a unique experimental field for studying primary succession. The general aim of the study was to characterize oribatid fauna established in the first stage of successional process - colonization phase - on new land surfaces, e.g. deglaciated areas and post-industrial dumps. Five microhabitats in the front of two outlets (Nigardsbreen and Austerdalbreen ) of the Jostedal Glacier (SW Norway) and four reclaimed and non-reclaimed post-industrial dumps (Southern Poland) were chosen to study an earliest successional stage. Moderately diverse oribatid fauna was developed on glacier forelands or post-industrial dumps within a few years. Pioneer oribatid communities were not initially similar, especially in species composition. The pool of oribatid species, which were capable of performing the role of colonists, was broad. Fifteen species were found as dominants on nine studied plots. Oppiella nova (Oudemans, 1902) and Lauroppia neerlandica (Oudemans, 1900) were associated with the glacier foreland at Nigardsbreen, whereas Oromurcia bicuspidata Thor 1930 and Trichoribates novus (Sellnick, 1928) were typical of the foreland at Austerdalbreen. Colonizer species appearing within the first years of colonization on the non-reclaimed and reclaimed dumps were also different. Small species of weak sclerotization, representatives of the family Brachychtoniidae (e. g. Sellnickochthonius immaculatus Forsslund, 1942 and Liochthonius piluliferus (Forsslund, 1942) dominated on the non-reclaimed dumps, whereas Ctenobelba obsoleta (C.L. Koch, 1841), Scheloribates laevigatus (C.L. Koch, 1836) and Scutovertex sculptus Michael, 1879, bigger species of strong sclerotization, were the most numerous on the reclaimed dumps. Only Tectocepheus velatus (Michael, 1880) occurred as a dominant at most sites. Parthenogenetic species as well as bisexual successfully invaded glacier foreland and post-industrial dumps. The phenomenon of random colonization in the pioneer stages is well proved on glacier forelands and dumps. However, the process is possibly non-random and depends on the characteristics of an individual species. Although oribatids are known as slow colonizers of new habitats, they were the most numerous group of mites at some sites on glacier forelands and on reclaimed dumps. It is well evidenced that the reclamation measures carried out on post-industrial dumps introduces an element of randomness in the succession of oribatid fauna.
PL
Kopalnia „Rydułtowy-Anna” prowadzi w Rydułtowach i jego okolicy eksploatację węgla kamiennego już od roku 1792. Prowadzenie eksploatacji było i jest też powodem powstania wielu uciążliwości, takich jak m.in. szkody górnicze, degradacja terenów, czy też zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Współpraca pomiędzy Urzędami Miasta Rydułtowy i Rybnika przyczyniła się do opracowania koncepcji i prowadzenia prac mających na celu uporządkowania i zagospodarowania terenów zdegradowanych lokowaniem odpadów wydobywczych. Takimi przykładami współpracy w tej dziedzinie może byś budowa i kształtowanie bryły krajobrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy szybie Leon II KWK „Rydułtowy-Anna” oraz niwelacja terenu i rekultywacja rejonu dawnego zwałowiska KWK „Rydułtowy-Anna”, były Ruch „Ignacy” w Rybniku-Niewiadom. Wszelkie działania podejmowane są we współpracy z Urzędami Miast i lokalną społecznością, którzy po zakończeniu działalności kopalni będą gospodarzami tych terenów.
EN
The mine „Rydułtowy-Anna” has been leading the exploitation of bituminous coal since 1792 in Rydułtowy and its suburbs. Exploitation has effected on many problems like: mine’s damages, environmental degradation or water pollution. The City Hall in Rybnik and the City Hall in Rydułtowy cooperated and devised the concept in order to arrange the land use which was demolished by exploitation waste. The best examples of that cooperation could be: building and shaping the landscape with the land use next to the Leon II shaft of KWK “Rydułtowy-Anna” or leveling and reclamation of former dumping ground of KWK “Rydułtowy-Anna” , former Ruch “Ignacy” in Rybnik-Niewiadom. Every action is taken in concert with the City Halls and local society. After finishing the activity of the main they will be the hosts of these grounds.
PL
W artykule przedstawiono oddziaływanie czynnego składowiska odpadów komunalnych na triasowe wody podziemne GZWP-333 Opole-Zawadzkie, stanowiące główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Zbiornik charakteryzuje się niską odpornością naturalną na zanieczyszczenia ze względu na brak osadów izolujących od wpływu otoczenia w południowej jego części. W tej części zbiornika gdzie w wyrobisku po eksploatacji wapieni zlokalizowane zostało bez odpowiednich zabezpieczeń składowisko. W wyniku przeprowadzonych 2,5 letnich badań stwierdzono silne zanieczyszczenie wód odciekami bezpośrednio pod składowiskiem. Mineralizacja wody osiągała wartości 2700 mg/l, a stężenia m.in. chlorków, siarczanów, azotanów, magnezu i metali ciężkich znacznie przekraczały obowiązujące normy dla wód pitnych. Chlorki przekraczały również normy dla ścieków. Wraz ze wzrostem odleglosci od składowiska maleje jego negatywne oddziaływanie, by w odległości 1000 m zaniknąć. Za obecne tutaj wysokie stężenia azotanów odpowiedzialne jest już rolnictwo, głównie intensywne stosowanie sztucznych nawozów azotowych.
EN
In this article the authors describe the influence of a working refuse-dump on the Triassic groundwater GZWP 333 Opole-Zawadzkie, which is the major water source for many villages and town in the neighbourhood. The area where the refuse dump is located shows low natural resistance to pollution, because of the obsence of isolating cover both between waste and groundwater and from the surface. As a results of 2,5 years observation the authors confirm the intensive water pollution by leachate from a waste deposit. High content of TDS (2700 mg/l) was observed in the water. Concentrations of chlorides, sulphates, nitrogen compounds, magnesium, heavy metals were above the quality standards for drinking water. Chlorides was exceeded also the standards for sewer. The authors noticed also the decrease of the dump's nagative influence with increasing distance. It disappears completely at 1000 m from the dump. High concentration of nitrogen compounds is also a result of agriculture.
EN
In order to estimate the content of selected heavy metals (Co, Cr, Ni i Mn) and macroelements plant material of Dianthus carthusianorum L. was collected from the serpentine dump in Sobótka (Lower Silesia), as well as from two natural habitat of the mentioned species located in the area of Mirów (Kraków - Częstochowa Highland) and Kamieniec Wrocławski (Lower Silesia). In plant material subjected to the examination there were found higher concentrations of Ni, Cr i Co in the samples of Dianthus carthusianorum L. growing on the dump in comparison to plants of the same species originating from natural habitats. Comparing macroelement content in dianthus variety coming from the serpentine dump in Sobótka and those from plants growing in natural habitats it was possible to state that plants from the dump population contained lower concentrations of Ca, K and P than those from natural populations, while dianthus plants growing on the dump featured considerably higher contents of Mg than plants from Mirów and Kamieniec Wrocławski. The investigation involved the estimation of selected heavy metal concentration (total and soluble forms) in the dump material collected in Sobótka. Chemical analyses proved that Co, Cr, Ni, Mn contents were elevated in comparison to natural concentrations of those metals in the environment. The reaction of soil material subjected to examinations was neutral, slightly acid and acid, which probably affected the increase of the contribution of soluble forms of chemical elements analyzed.
PL
W celu określenia zawartości wybranych metali ciężkich (Co, Cr, Ni i Mn) i makroskładników, materiał roślinny goździka kartuzka (Dianthus carthusianorum L.) pobrano z hałdy odpadów serpentynitowych w Sobótce (Dolny Śląsk) oraz z dwóch siedlisk naturalnych znajdujących się na terenie Mirowa (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) i Kamieńca Wrocławskiego (Dolny Śląsk). W badanym materiale roślinnym stwierdzono wyższe stężenia Ni, Cr i Co w materiale Dianthus carthusianorum L. występującym na hałdzie, w porównaniu z osobnikami tego samego gatunku z populacji naturalnych. Porównując zawartość makroskładników w goździku kartuzku pochodzącym z hałdy w Sobótce i siedlisk naturalnych stwierdzono, że rośliny populacji hałdowej zawierały mniejsze ilości Ca, K, P, w porównaniu z osobnikami populacji naturalnych. Rośliny z hałdy zawierały natomiast dużo większe ilości Mg w porównaniu z roślinami z Mirowa i Kamieńca Wrocławskiego. W ramach badań określono koncentrację wybranych metali ciężkich (formy całkowite i rozpuszczalne) w materiale zwałowym pobranym w Sobótce. Analizy chemiczne wykazały, że zawartości Co, Cr, Ni, Mn były podwyższone w porównaniu z naturalnymi stężeniami tych metali w środowisku. Odczyn badanego materiału glebowego był obojętny, lekko kwaśny i kwaśny, co prawdopodobnie miało wpływ na zwiększenie udziału rozpuszczalnych form analizowanych pierwiastków.
PL
Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji przekracza w Polsce wciąż 60 tys. ha, w tym należących do przemysłu wydobywczego około 44 tys. ha. Około 60 procent gruntów po przeprowadzonej rekultywacji przekazuje się na zagospodarowanie w kierunku leśnym. Zwałowiska górnictwa węgla kamiennego w rejonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) należą do obiektów uciążliwych dla środowiska i często są lokalizowane na terenach wyłączanych z produkcji leśnej. Znaczna część rekultywowanych zwałowisk przekazywana jest pod administrację PGL Lasy Państwowe. Tereny te obejmowane są Planami Urządzania Gospodarstw Leśnych, w których zawarte są dane o siedliskach i drzewostanach. Celem pracy była analiza powierzchniowa rekultywacji leśnej, wieku i składu gatunkowego drzewostanów oraz prognozowanych siedliskowych typów lasu na rekultywowanych zwałowiskach przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Brynek (RDLP w Katowicach). Stwierdzono, że na analizowanym obszarze powierzchnia wyłączona z produkcji leśnej dla tworzenia zwałowisk wynosiła 87,07 ha, zaś powierzchnia zrekultywowana i przekazana do ponownego zagospodarowania 34,41 ha. Siedliskowe typy lasu przypisane zostały jedynie dla powierzchni 10,46 ha, a wśród nich dominującym jest las mieszany świeży (LMśw) (89,7procent). Aktualnie największy udział w zalesieniach mają: modrzew europejski (17procent), brzoza (1procent), dąb (15procent) i sosna zwyczajna (11procent). Drzewostany znajdują się obecnie w I i II klasie wieku, co wiąże się z planowaniem w najbliższym okresie zabiegów pielęgnacyjnych w ramach czyszczeń późnych, a następnie trzebieży wczesnych. Wprowadzone zalesienia będą jednak pełnić przede wszystkim funkcje ochronne, krajobrazowe i sanitarne, a nie produkcyjne. Koszty prowadzenia gospodarki na tych powierzchniach obciążać będą PGL LP.
EN
The surface areas requiring reclamation in Poland exceeds 60 000 ha, of which, 44 000 ha are occupied by mining. The predominant reclaimed postmining use isforestery (60 per cent). Spoil heapof coal mining in the area of Upper Silesian Industrial Region (GOP) are the objects harmful to the environment and often are located in areas excluded from forest production. The majority of the reclaimed areas is passed under the administration of LP. These areas are included into the Forest Management Plan which contain characteristics of forest Sites and tree Stands. The aim of this study was to analyze the area of forest reclamation, tree stand age, species composition and forest site Classification on the reclaimed spoil heap passed under the administration of Forest Inspectorate Brynek (RDLP Katowice). Findings show that in the analyzed area, surfaces excluded from forest production amounted 87.07 ha, and the surface of reclaimed area amounted 34.41 ha. The diagnosis of forest habitat was made only on 10.46 hectares, and the dominant forest habitat is Fresh mixed decideous forest (LMśw) (89.7per cent). The dominant trees species are European larch (17per cent of the Stands), birch (16per cent), oak (15per cent) and Scots pine (11per cent). Stands are in I (first) and II (second) class of age.
EN
The purpose of this work was to assess development of the quality of surface water in the Svatava River in the Czech Republic from 1997 to 2008. Parameters typical for pollution as a result of mining activities (SO 2-4 , Fe, Mn) were monitored, as well as select heavy metals (Pb and Cd). A falling tendency in the values of annual averages of all the monitored indicators in all profiles is apparent. The least polluted water is in the profiles Hranice and Kraslice on the upper course of the Svatava River. Conversely, the most polluted water is in the Sokolov profile, in front of the site where the Svatava River flows into the Ohře. This applies to all the monitored indicators of the Sokolov profile that the greatest pollution values were recorded during 1997 and 2002, and for sulphurs also in 1999 and 2003. The analyzed ion concentrations are still significantly higher than in other profiles, with the exception of lead and cadmium, where pollution is the greatest in the Oloví profile. However, in 2008 the measured values for all indicators did not exceed valid limits.
PL
W artykule przedstawiono sposób eksploatacji zwałowiska kamienia pokopalnianego zlokalizowanego na obszarze zlikwidowanej w 2000 roku kopalni "Dębieńsko". Omówiono wyniki obliczeń stateczności zboczy zwałowiska, parametry platform eksploatacyjnych oraz warunki składowania odpadów powstałych w trakcie procesu odzysku węgla.
EN
In this paper have shown the way of exploitation of the waste mining stone pile, located in the area of liquidated in 2000 coal mine "Dębieńsko". Discussed also the results of calculation of the pile slopes stability, parameters of exploitation platforms as well as conditions of the storage of waste coming into being during the coal salvage process.
EN
The construction of a surface mine always involves the necessity of accessing deposits through the removal of the residual overburden above. In the beginning phase of exploitation, the masses of overburden are located outside the perimeters of the excavation site, on the external dump, until the moment of internal dumping. In the case of lignite surface mines, these dumps can cover a ground surface of several dozen to a few thousand hectares. This results from a high concentration of lignite extraction, counted in millions of Mg per year, and the relatively large depth of its residual deposits. Determining the best place for the location of an external dump requires a detailed analysis of existing options, followed by a choice of the most favorable one. This article, using the case study of an open-cast lignite mine, presents the selection method for an external dump location based on graph theory and the A-star algorithm. This algorithm, based on the spatial distribution of individual intersections on the graph, seeks specified graph states, continually expanding them with additional elementary fields until the required surface area for the external dump - defined by the lowest value of the occupied site - is achieved. To do this, it is necessary to accurately identify the factors affecting the choice of dump location. On such a basis, it is then possible to specify the target function, which reflects the individual costs of dump construction on a given site. This is discussed further in chapter 3. The area of potential dump location has been divided into elementary fields, each represented by a corresponding geometrical locus. Ascribed to this locus, in addition to its geodesic coordinates, are the appropriate attributes reflecting the degree of development of its elementary field. These tasks can be carried out automatically thanks to the integration of the method with the system of geospatial data management for the given area. The collection of loci, together with geodesic coordinates, constitutes the points on the graph used during exploration. This is done using the A-star algorithm, which uses a heuristic function, allowing it to identify the optimal solution; therefore, the collection of elementary fields, which occupy the potential construction area of a dump, characterized by the lowest value representing the cost of occupation and dumping of overburden in the area. The precision of the boundary, generated by the algorithm, is dependent on the established size of the elementary field, and should be refined each time by the designer of the surface mine. This article presents the application of the above method of dump location using the example of “Tomisławice,” a lignite surface mine owned by PAK KWB Konin S. A. The method made it possible to identify the most favorable dump location on the northeast side of the initial pit, within 2 kilometers of its surrounding area (discussed further in chapter 3). This method is universal in nature and, after certain modifications, can be implemented for other surface mines as well.
PL
Budowa kopalni odkrywkowej wiąże się zawsze z koniecznością udostępnienia złoża poprzez zdjęcie zalegającego nad nim nadkładu. W początkowej fazie eksploatacji masy nadkładowe lokalizowane są poza granicami wyrobiska odkrywkowego na zwałowisku zewnętrznym, aż do momentu przejścia do zwałowania wewnętrznego. W przypadku kopalń odkrywkowych węgla brunatnego zwałowiska te osiągają powierzchnię od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy hektarów. Spowodowane jest to dużą koncentracją wydobycia węgla brunatnego liczoną w milionach Mg na rok oraz stosunkowo dużą głębokością zalegania tych złóż. W celu wyboru najkorzystniejszej jego lokalizacji powinno się przeprowadzić szczegółową analizę alternatywnych wariantów, a następnie wybrać wariant najkorzystniejszy. W artykule przedstawiono metodę wyboru lokalizacji zwałowiska zewnętrznego na przykładzie wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego opartą na teorii grafów i algorytmie A-star. Algorytm ten na podstawie przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych węzłów w grafie przeszukuje określone stany grafu, rozbudowując je o kolejne pola elementarne, aż do uzyskania wymaganej wielkości powierzchni przeznaczonej pod budowę zwałowiska zewnętrznego charakteryzującej się przy tym najmniejszą wartością zajętego terenu. Aby to osiągnąć konieczne jest dokładne zidentyfikowanie czynników mających wpływ na wybór lokalizacji zwałowiska zewnętrznego. Na ich podstawie można określić funkcję celu odzwierciedlającą wielkość poszczególnych kosztów budowy zwałowiska zewnętrznego na danym terenie, co zostało szczegółowo opisane w rozdziale 3. Obszar potencjalnej lokalizacji zwałowiska zewnętrznego podzielono na pola elementarne, którego reprezentantem jest centrodia. Centroidzie tej, oprócz jej współrzędnych geodezyjnych, przypisano odpowiednie atrybuty odzwierciedlające stopień zagospodarowania jej pola elementarnego. Czynności te mogła zostać przeprowadzone automatycznie dzięki zintegrowaniu opracowanej metody z systemem zarządzania danymi geoprzestrzennymi o terenie. Zbiór centroid wraz z jej współrzędnymi geodezyjnymi i przydzielonymi atrybutami stanowił wierzchołki grafu do przeszukiwania, którego użyto algorytmu A-star. Algorytm ten wykorzystuje funkcję heurystyczną, dzięki której jest w stanie za każdym razem wskazywać optymalne rozwiązanie, a więc taki zbiór pól elementarnych, których zajęcie pod budowę zwałowiska zewnętrznego będzie charakteryzowało się najmniejszą wartością reprezentującą koszty zajęcia i zwałowania mas nadkładowych na tym obszarze. Dokładność przebiegu granicy wygenerowanej przez algorytm uzależniona jest od przyjętej wielkości pola elementarnego i za każdym razem powinna być ona uszczegółowiona przez projektanta kopalni odkrywkowej. W artykule przedstawiono zastosowanie powyższej metody lokalizacji zwałowiska zewnętrznego na przykładzie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego „Tomisławice” należącej do PAK KWB Konin S.A. Dzięki niej możliwe było wskazanie najkorzystniejszej lokalizacji zwałowiska po północno-wschodniej stronie wkopu udostępniającego i oddalonego od niego o ok. 2 km, co zostało opisane w rozdziale 3. Opracowana metoda ma charakter uniwersalny i po pewnych modyfikacjach może być zaimplementowana także dla kopalń odkrywkowych innych kopalin.
19
Content available remote Modeling of pollutants in the air in terms of fire on dumps
72%
EN
Paper presents modelling of pollutants in the air in terms of fire on dumps. Uncontrolled fire on dumps where are tyre produce a lot of smoke and air pollutants, including benzene and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Great heat leads to the generation of pyrolytic oil which, when mixed with the fire extinguishing agent, contaminates the surrounding soil, surface water and underground water. Paper analyzes and presents in particular the emission factors of incomplete burning of waste car tyres. Metal dust emissions have been presented as well as volatile organic compund (VOC) emissions, slightly volatile organic compound (SVOC) emissions and emissions of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Evaluation of the effect on the air quality has been graphically presented by modelling of uncotrolled tyre burning by using EPA "SCREEN 3 MODEL".
PL
Przedstawiono modelowanie zanieczyszczeń powietrza w warunkach pożaru na składowisku. Niekontrolowany ogień na składowiskach opon powoduje powstawanie dymu i zanieczyszczeń powietrza, w tym benzenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Wydzielane ciepło prowadzi do generacji oleju pirolitycznego, który po zmieszaniu ze środkami gaśniczymi zanieczyszcza glebę, wody powierzchniowe i gruntowe. W pracy przeanalizowano i przedstawiono zanieczyszczenia emitowane w wyniku niepełnego spalania opon samochodowych. Stwierdzono emisję pyłów metali, lotnych związków organicznych (VOC), mało lotnych związków organicznych (SVOC) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ocena wpływu spalania opon na jakość powietrza została graficznie przedstawiona za pomocą modelu EPA "SCREEN 3 MODEL".
EN
Paper presents modelling of pollutants in the air in terms of fire on dumps. Uncontrolled fire on dumps where are tyre produce a lot of smoke and air pollutants, including benzene and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Great heat leads to the generation of pyrolytic oil which, when mixed with the fire extinguishing agent, contaminates the surrounding soil, surface water and underground water. Paper analyzes and presents in particular the emission factors of incomplete burning of waste car tyres. Metal dust emissions have been presented as well as volatile organic compund (VOC) emissions, slightly volatile organic compound (SVOC) emissions and emissions of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Evaluation of the effect on the air quality has been graphically presented by modelling of uncotrolled tyre burning by using EPA "SCREEN 3 MODEL".
PL
Przedstawiono modelowanie zanieczyszczeń powietrza w warunkach pożaru na składowisku. Niekontrolowany ogień na składowiskach opon powoduje powstawanie dymu i zanieczyszczeń powietrza, w tym benzenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Wydzielane ciepło prowadzi do generacji oleju pirolitycznego, który po zmieszaniu ze środkami gaśniczymi zanieczyszcza glebę, wody powierzchniowe i gruntowe. W pracy przeanalizowano i przedstawiono zanieczyszczenia emitowane w wyniku niepełnego spalania opon samochodowych. Stwierdzono emisję pyłów metali, lotnych związków organicznych (VOC), mało lotnych związków organicznych (SVOC) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ocena wpływu spalania opon na jakość powietrza została graficznie przedstawiona za pomocą modelu EPA „SCREEN 3 MODEL”.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.