Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Axiology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available Literary Axiology in Jerzy Stempowski’s Writings
100%
EN
For Stempowski the act of reading is inevitably linked to assessment and valuation. In his writings the poetics of reading takes shape of a specific axiology of reception. It becomes the theory of worthful reading. Looking from a perspective of an amateur reader allowed for the essayist to recognize the fragile bases of literary criticism, the dogmatism of a theoretic approach, and finally, the literary historians’ insensitivity to the contextual and situational values of the analysed works. It is precisely this attachment to the amateurish, i.e. affective and ‘loving’, relation with a piece of written work that prompted Stempowski to search for a look at literature that would not kill the joy of reading; one that would not limit the cognitive horizons and would also take into account the contextuality of literary works and their inevitable relation with the extra-literary reality that the reader is plunged into.
XX
Nie sposób uciec od odpowiedzialności za kształtowanie poprawnych postaw moralnych- zwłaszcza w perspektywie aksjologicznej- wśród młodych ludzi podejmujących studia. Współcześnie praktyka ta nie tylko staje się poważnym wyzwaniem, ale wręcz obowiązkiem środowisk akademickich. Tendencje takie przyjmują na poszczególnych uczelniach wielorakie postacie. Ciekawym przykładem staja się przeto rozwiązania podjęte przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.(fragment tekstu)
3
Content available remote Aksjologiczne podstawy zrównoważonego i inteligentnego rozwoju
80%
XX
Zatem aksjologia usiłuje zidentyfikować i nazwać przedmiot wartości w odczuwaniu (emocje, uczucia), myśleniu i działaniu ludzi, szuka różnych konfiguracji wartości, także w układzie hierarchicznym (na przykład: w teorii potrzeb ludzkich)1. I tu pojawia się pewien paradoks. Mimo, że aksjologia przenika swoim specyficznym stanowiskiem poznawczym całą rzeczywistość ludzką jest nadal wąską i raczej niszową częścią filozofii, rzadko uprawianą w uniwersytetach, a przecież - w ocenie autora tej pracy - powinna mieć rangę kluczową i zakres badawczy określony zarówno uniwersalnie (walor teorii ogólnej), jak i w sposób wyspecyfikowany (szczegółowe teorie wartości). Aktualnie w tym drugim wydaniu aksjologia wchodzi jednak nadal w skład poszczególnych, pozafilozoficznych dziedzin naukowych (ekonomicznych, socjologicznych i innych) z reguły nieformalnie i w sposób uznawany przez filozofów za samozwańczy. Coraz częściej, poza osiągnięciami aksjologii ogólnej, podkreśla się z coraz większą odwagą dorobek takich aksjologii "specjalistycznych", jak: aksjologia społeczna, aksjologia kultury czy - będąca przedmiotem tego artykułu - aksjologia rozwoju.(fragment tekstu)
EN
The article presents the concept of development as the key category in the social, economic and environmental sphere. A positive assessment of changes from the point of view of a specific criterion is recognised as a constructive attribute of the definition referring to development. The interrelation between such positive value and defining the criterion in clear and concise terms becomes the decisive factor regarding relativity of this category. The general definition and core subject matter of development become the basis for establishing a homogenous terminological convention of derivative concepts, consisting most frequently in adding various prefi xes to the word "development" (e.g. "eco-development") or adjectives (e.g. durable development") and assigning the due meaning to these new notions. Establishing the meaning substance of any paradigm of development is related to defining certain sets of principles reflecting a given system of values. The axiological system should play the role of a decisive criterion in evaluating the positive nature of changes with regard to human development, as well as to social, economic and environmental development.(original abstract)
XX
Autor artykułu podkreśla, że współczesna cywilizacja ,"techne" zazwyczaj gloryfikuje świat finansów, nie zaś jednostek ludzkich. Dzisiejsza cywilizacja nie jest wrażliwa na człowieka, ale przede wszystkim troszczy się o kapitał pieniężny. Jest to oczywiście patologia cywilizacyjna. Ten rodzaj cywilizacji przyczynia się do wzrostu komfortu, ale niesie ze sobą jedynie niewielki zakres humanizmu. Fakt ten jest istotnym problemem ludzkiego istnienia. Janusz Czerny podkreśla, że przyszłość człowieka nie jest jasna i niepewny jest los kolejnego młodego pokolenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of this paper wants to stress that contemporary "techne" civilization glorifies usually the financial world, but not the human once. The actuall civilization is not sensitive to the man, but first of all keep care of money capital. This is of course civilization pathology. This kind of civilization gives us comfort, but only a few humanist. And this fact makes a real problem for human existence. Janusz Czerny underlines, that human future is not clear, and not sure for following young generation. (original abstract)
XX
Szkolnictwo wyższe i nauka stały się obecnie przedmiotem zarówno badań naukowych, jak i działań empirycznych w Polsce. Działania te mają na celu korektę niedopasowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego do powstających na świecie zmian. Implikuje to potrzebę rekonfiguracji modelu biznesu prowadzonego przez wydział nauk ekonomicznych uczelni akademickiej. Celem badań była diagnoza obecnego stanu i sformułowanie myśli strategicznej zmiany modelu biznesu. Zastosowano następujący aparat naukowy: wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne, analizę literatury, badania ankietowe, foresight, słabe sygnały. Wywód oparto na istocie modelu biznesu, potrzebie jego rekonfiguracji i poszukiwaniu słabych sygnałów wskazujących na potencjalne kierunki przyszłych zmian. Zastosowanie radaru skanującego pozwoliło na wyłonienie słabych sygnałów zawartych w opiniach badanych studentów. Połączenie ich z technologią blockchain rzuca nieostre światło na funkcjonowanie edukacji za 25 lat(abstrakt oryginalny)
EN
Higher education and science have now become the subject of scientific research as well as empirical activities in Poland. These actions are aimed at reducing the mismatch of Polish science and higher education to the changes occurring in the world. This implies the need to reconfigure the business model run by the Faculty of Economic Sciences of university. The aim of the research was to diagnose the current state and formulate the thought of a strategic change in the business model. The following scientific apparatus was applied: inductive and deductive reasoning, literature analysis, questionnaire research, foresight, weak signals. The evidence is based on the essence of the business model, the need for its reconfiguration, the search for weak signals indicating potential directions of future changes. The use of scanning radar allowed for the identification of weak signals contained in the opinions of the surveyed students. Combining them with blockchain technology casts out the light on the functioning of education in 25 years(original abstract)
XX
Celem referatu jest zwrócenie uwagi na konieczność budowania teoretycznych przesłanek informatyki ekonomicznej. Przesłanki takie powinny mieć charakter stwierdzeń oczywistych i prawdziwych, czyli, aksjomatów. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is twofold: to define criteria of specification of business informatics, and to present some basic concepts constituting the background for developing theoretical basis of the business informatics. In the paper, these concepts are called axioms. (original abstract)
7
Content available remote K niektorým problémom výchovy k hodnotám v rodinnom prostredí
80%
EN
The paper reflects the comparison of selected theoretical and terminological basis of research issues for values education in a family environment. The author pointed out the differentiation of selected approaches to an examination of that issue and also on selected typology. The conclusion emphasizes the importance of continuous and permanent upgrading of educational knowledge of values for parents.(original abstract)
EN
This article’s aim is to draw attention of representatives of management sciences to the increasing nowadays threat of the economic value theory and practice management dehumanization. Because in this area more and more visibly dominate proposals of solutions about the narrowly-economic and instrumental nature, in the framework of which the man is treated in the background. Numerous mathematical theoretic models, most frequently created far from the reality, and highly formalized microeconomic analysis, displace interdisciplinary socio-economic deliberations. Many concepts and economic categories used in the management sciences still have its sources in the systems of values, which have undergone or are passing radical changes. The “economics of speculation” elaborated on demand of neoliberal mainstream, leads to the acceptance of only one economic value form, that is “the cash value”. It impoverishes drastically the economic value social sense. Some of the negative causes and effects of this state of things are indicated in the article. The author draws attention to the necessity of deep changes in economics of a paradigmatic nature. Stresses, that the economic value management theory takes on special meaning in the context of the sustainable development concept, and also in the context of the “economics of moderation and of the new pragmatism” postulated by Grzegorz W. Kołodko.
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na narastające współcześnie zagrożenie odhumanizowania teorii i praktyki zarządzania wartością ekonomiczną. Coraz bardziej bowiem w tym obszarze dominują propozycje rozwiązań o charakterze wąskoekonomicznym i instrumentalnym. Licznie tworzone i najczęściej dalekie od rzeczywistości, zmatematyzowane modele teoretyczne i wysoce sformalizowane analizy mikroekonomiczne, wypierają interdyscyplinarne rozważania socjoekonomiczne. Wiele pojęć i kategorii ekonomicznych używanych w naukach o zarządzaniu ma nadal swoje źródła w systemach wartości, które uległy lub podlegają radykalnej zmianie. Rozwijana na zapotrzebowanie neoliberalnego nurtu „ekonomia spekulacji” prowadzi do akceptacji tylko jednej formy wartości ekonomicznej, czyli „wartości gotówkowej”. Drastycznie zubaża to sens społeczny wartości ekonomicznej. W artykule są wskazane niektóre negatywne przyczyny i skutki tego stanu rzeczy. Autor zwraca uwagę na konieczność głębokich zmian o charakterze paradygmatycznym w ekonomii. Podkreśla, że teoria zarządzania wartością ekonomiczną nabiera szczególnego znaczenia w kontekście koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju, a także w kontekście postulowanej przez Grzegorza W. Kołodko „ekonomii umiaru i Nowego Pragmatyzmu”.
XX
W artykule stawiam tezę, że w strategiach oświatowych zbyt słaby akcent kładzie się na zagadnienia związane z kształtowaniem świadomości ekologicznej, zorientowanej na holistyczną percepcję człowieka i przyrody. Przedstawiono tu antagonistyczne wizje i wybrane perspektywy postrzegania środowiska przyrodniczego oraz najczęściej przywoływane argumenty w dyskusjach - pomiędzy zwolennikami antropocentryzmu i propagatorami biocentryzmu.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article, I propose a thesis that in educational strategies too weak emphasis is placed on the issues of shaping environmental awareness, oriented on holistic perception of human beings and nature. I presented antagonistic visions and selected perceptions of the natural environment and the most frequently quoted arguments in the discussions - between the supporters of anthropocentrism and the propagators of biocentrism.(original abstract)
XX
"Jakość życia" stała się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat istotną kategorią teoretyczną (filozoficzną, socjologiczną) jak i polityczną. Stwarza to potrzebę wszechstronnych badań nad tą kategorią. W artykule rozważa się - w nawiązaniu do ontologii życia ludzkiego - pojęcie jakości życia jednostki, oraz - nadbudowane nad nim - pojęcie społecznej jakości życia.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of quality of life has during the last few decades become an important category, both theoretical (philosophical, sociological) and political. This situation generates the need to study comprehensively this category. In the paper, the concept of quality of life of individual and the concept of social quality of life are analyzed, availing of ontology of human life.(original abstract)
11
Content available remote Perspektywa aksjologiczna w socjologii gospodarczej i ekonomicznej
60%
XX
Niniejszy artykuł ma na celu wypracowanie nowego sposobu rozumienia terminu "aksjologia gospodarcza". Sprawdzać on będzie m.in. hipotezę głoszącą, że możliwa jest taka konceptualizacja wskazanego tu pojęcia, która przeciwstawi się "poznawczym i metodologicznym skrótom", prowadzącym do uproszczonego ujmowania "aksjologii gospodarczej". Zaprezentowane rozumienie terminu ma być wolne od redukcjonizmów, osadzających aksjologię w skrajnie odmiennych metodologicznie rolach: zmiennej zależnej i niezależnej procesu rozwojowego. W myśl przyjętych założeń aksjologia gospodarcza przestanie być epifenomenem rozwoju gospodarczego, jak również naczelną jego determinantą. Ostatecznie da się rozpoznać jako "kategoria zrównoważania", wytwór przestrzeni międzyludzkich oddziaływań, współtwórca rozwoju i jego efekt zrazem. Dowód na "podwójną morfogenezę" aksjologii gospodarczej przedstawiony zostanie w kilku ściśle powiązanych z sobą etapach. W pierwszym z nich przywołane zostaną dwa podstawowe uproszczenia interpretacyjne aksjologii rozwoju gospodarczego - materialistyczne i idealistyczne. W drugim zaprezentowana zostanie alternatywna, wolna od redukcjonistycznych obciążeń koncepcja morfogenetycznej aksjologii gospodarczej. W trzeciej - zarazem ostatniej części skonstruowany model posłuży do identyfikacji aksjologii szczegółowych, wyróżnionych w oparciu o klasyczne w tradycji badawczej kryteria. (fragment tekstu)
EN
Axiological studies have been part of sociological research into business activity since the beginnings of the field. But there is still no agreement among scholars as two major concepts that are competing for dominance. One, building on the ideas proposed by Max Weber, advocates the priority of value over instrumental ration-ality, and it follows the path typical of ideological determinism. The other, with its roots in Karl Marx's historical materialism, argues for the primacy of matter over mind. What these two have in common is the presence of two aspects, axiological and existential. The difference lies in their position of importance. Each approach makes different kinds of reductions, which are challenged by contemporary socio-economic systems that operate according to post-industrial logic. The goal of this article is to arrive at a new understanding of economic axiology. This understand-ing must be free from any reductionism that would assign the axiology radically different roles - either as a dependent or independent variable in growth. Econom-ic axiology will be presented as a central category, a product of human interaction, and both a contributor to and an outcome of growth. Last but not least, based on the principle of double morphogenesis, specific economic axiologies will be identified. (original abstract)
12
Content available remote Anti-foundationalist Philosophy of Mathematics and Mathematical Proofs
60%
EN
The Euclidean ideal of mathematics as well as all the foundational schools in the philosophy of mathematics have been contested by the new approach, called the "maverick" trend in the philosophy of mathematics. Several points made by its main representatives are mentioned - from the revisability of actual proofs to the stress on real mathematical practice as opposed to its idealized reconstruction. Main features of real proofs are then mentioned; for example, whether they are convincing, understandable, and/or explanatory. Therefore, the new approach questions Hilbert's Thesis, according to which a correct mathematical proof is in principle reducible to a formal proof, based on explicit axioms and logic. (original abstract)
EN
The present article is an attempt to discuss the legal and axiological aspects of preventing the causes of disability in the context of a "healthy" environment. The legal discourse on disability naturally touches upon matters related to the models of disability and the rights of the disabled. Yet, legal studies seldom link disability with environmental causes and consider the legal aspects of the subject from that perspective. This article explores the fundamental axiological conditions for combating the environmental factors of disability. The considerations resulted in listing the constitutional conditions in the form of a 'healthy environment' and two vital principles: the principle of sustainable development and the principle of intergenerational solidarity. Furthermore, both principles are based on supranational regulations. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest rozpoznanie wybranych składników aksjologicznego kontekstu sukcesu strategicznego. Zasady, według których dokonujemy ocen i wycen systemu działającego i systemu zarządzania nim, oddziałują na wartości, jakie podmiot rozpoznaje i kształtuje. Wartościowanie sukcesu strategicznego jest, tak jak cała strategia, grą sytuacyjną w tym międzypodmiotową. Gry te, i ich rezultaty, nie są ani wyłączną domeną jednego podmiotu, ani zupełnie racjonalne i refleksyjne. Wartościowanie sukcesu jest pochodną struktury wewnętrznej samego podmiotu lub jego organu zarządzającego, a także przyjmowanego poziomu egocentryzmu w relacjach zewnętrznych. W konsekwencji potrzebne jest prowadzenie swego rodzaju aksjologicznego rachunku sukcesu strategicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is the recognition of chosen elements of the axiological context of strategic success. The principles according to which we assess and evaluate the action system and its management system affect the values that the entity recognises and develops. Valuation of the strategic success, like the strategy as a whole, is a situational game of inter-subjective nature. These games, and their outcomes, are neither an exclusive domain of one entity, nor completely rational or reflexive. Success valuation is a derivative of the internal structure of the entity itself or its management body, as well as of the adopted level of egocentrism in external relations. Consequently, it is necessary to maintain a sort of an axiological account of strategic success. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na aksjologiczny aspekt zarządzania kryzysem organizacyjnym. Autorka stara się wykazać, jak wartości korporacyjne determinują zachowanie organizacji w czasie kryzysu. Omówione są takie aspekty, jak cechy wartości korporacyjnych i sposoby ich analizy. Dalsza część artykułu poświęcona jest ukazaniu zależności między wartościami a kryzysem na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Ponadto wartości w kryzysie omówione są także w ujęciu katalaktycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to draw attention to the axiological aspect of organizational crisis management. The author tries to show how corporate values determine the way organizations behave during crisis. Such aspects as the characteristics of corporate values and the ways of analyzing them are discussed. The next part of this article is devoted to showing the relation between values and crisis, on the individual and organizati(short original abstract)
16
Content available remote Kapitalizm globalny w kontekście aksjologicznym
60%
XX
Ład instytucjonalny globalnego kapitalizmu opiera się na milczącym założeniu, że istnieją uniwersalne wzory działań oraz teorie naukowe odwołujące się do utylitaryzmu i indywidualizmu metodologicznego, które stanowią gotową podstawę do sukcesu ekonomicznego. Wzory te mogą być podstawą zmian instytucjonalnych. Niestety, świat realny nie może być tak łatwo konstruowany przez idee. Zmiany systemowe są bowiem funkcją zderzenia się w praktyce niejednorodnych logik działania ludzi, wypływających z różnorodności ich własnych doświadczeń, a w ślad za tym ograniczeń poznawczych, informacyjnych i aksjologicznych. (fragment tekstu)
EN
Author of the article provides evidence that the developing countries will not catch up with the rest of the word without considering the threats of global capitalism for other then economic aspects of human wealth. In regards to avoid these threats, it is suggested to design the economic policy that evolves around the strategy aimed at productivity growth, human capital acquisition and limitation the social inequality. The national strategies that fulfill these social targets are to stimulate and integrate the social responsibility of the government (national level and commune level), companies, and regional and local communities. The discussed strategy for Polish economy should consider the international dimension of the social responsibility that arise from requirements of social cohesion and sustainability of natural environment. These requirements (social cohesion and sustainability of natural environment) has been defined by the EU and other international institutions in which Poland attends. Thus, the improvements of market institutions of corporate government in Poland should be design from the perspective of these aims and targets. (original abstract)
PL
Dane empiryczne wskazują, że kraje europejskie pomimo różnic w poziomie i tempie niwelacji nierówności ponadindywidualnych charakteryzuje podobny system wartości etycznych. Na kanwie wspólnej moralności powstało wiele reguł postępowania w zakresie kształtowania i realizacji zadań polityki społecznej wobec niepełnosprawności. W ostatnich latach szczególnego znaczenia zaczyna nabierać zasada spójności ze względu na konieczność dostosowania strategii krajowych do wymogów unijnych. Przeprowadzona analiza wykazała, że użyte przez władze polskie narzędzia unifikacyjne w postaci uszczelniania systemu ulg we wpłatach na PFRON i dotacji do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych doprowadziły do zespolenia polskiej oraz unijnej polityki społecznej w zakresie niepełnosprawności.
EN
Years of experience show that European countries, despite the differences in the level and rate of reducing social inequalities, are characterized by a similar system of ethical values. On the basis of the common morality, there has been established a good practice of shaping and accomplishing social policy tasks regarding disability. In recent years, the principle of coherence has been gaining special importance because of the necessity to adjust home strategies to EU requirements. The analysis showed that the unification tools of sealing the system of relieves in PFRON contributions and allowances to remunerations for disabled employees, which Polish authorities applied resulted in the coherence of Polish and EU social policy regarding disability.
18
Content available remote Zrównoważony rozwój organizacji - co chcemy lub powinniśmy równoważyć?
60%
XX
W artykule zwrócono uwagę na kluczowe kontrowersje występujące w dyskusjach nad koncepcją zrównoważonego rozwoju. Są one związane z występującym nadal w teorii i w praktyce zbyt wąskim traktowaniem tej koncepcji niemal wyłącznie w kategoriach ochrony środowiska oraz z coraz śmielszymi próbami ujmowania zrównoważonego rozwoju jako pełnowartościowego paradygmatu rozwoju, który oparty jest na równoważeniu jego aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych przy wyraźnym artykułowaniu fundamentów aksjologicznych. Odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu - czy wiemy, co chcemy lub powinniśmy równoważyć? - to główny cel tego opracowania. Sformułowane odpowiedzi mają charakter komplementarny i są wyrażone w różnych konwencjach językowych - nie tylko aspektów rozwoju, ale także ładów, odpowiedzialności i systemów. Podano też kilka przykładów "rozsadzania" tego paradygmatu przez swoiste "konie trojańskie" występujące zarówno w teorii nauk ekonomicznych, jak i w praktyce gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is focused on the key controversies present in the discussions on the concept of sustainable development. They refer to the persisting and too narrow approach towards this particular concept in theory and practice, i.e. almost exclusively in terms of environment protection and the occurring ever bolder attempts to refer to sustainable development as the full-fledged paradigm of development, which is based on balancing its economic, social and environmental aspects along with the clear articulation of its axiological foundations. The main purpose of the article is to provide an answer to the following question - are we aware what exactly we want or should consider? The presented answers are of complementary nature, they are expressed in various language conventions - not only in terms of development aspects, but also arrangements, responsibilities and systems. Several examples of this paradigm "disintegration", by the kind of "Trojan horses", have also been provided as present in both, theory and practice of economic science and not just in the actual economy. The discussion was supplemented by the author's reflections regarding the reasons of the discussed phenomenon and the consequences occurring mostly in the form of systemic imbalance, as well as anti-logic also observed in many other domains and sectors.(original abstract)
XX
Helping professions, zawody zaufania publicznego to niewątpliwie materia wyjątkowa i skomplikowana ze względu na doniosłość realizowanych potrzeb i interesów drugiego człowieka - klienta, beneficjenta, ucznia, pacjenta. Wydaje się, iż z ogromną odpowiedzialnością wiąże się objęcie pewnego rodzaju opieką i pomocą podmiotu, który jest słabszy i tym samym narażony na daleko idące konsekwencje w postaci podwójnego wykluczenia społecznego w przypadku podjęcia niewłaściwych działań pomocowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Helping professions, professions of public trust are undoubtedly a unique and complex issue due to the importance of the needs and interests of another person - client, beneficiary, pupil or patient - that they fulfill. It seems that a great responsibility is connected with taking some kind of care of - and providing assistance to - an individual who is weaker and thus exposed to far-reaching consequences in the form of double social exclusion in case of improper assistance efforts.(original abstract)
20
Content available remote Aksjologiczne założenia stosowania dyrektyw wykładni celowościowej
60%
XX
Na wstępie należy podkreślić, że każda normatywna teoria wykładni prawa powinna rozwiązać problem konfliktu związanego z tym, że dyrektywy wykładni prawa mogą prowadzić do rozbieżnych rezultatów. J. Wróblewski wskazał na dwa typy dyrektyw: pierwszego stopnia, które wskazują, jakie dyrektywy należy stosować w procesie wykładni prawa, oraz drugiego stopnia (dyrektywy preferencji), które wskazują, jak rozwiązać konflikt zastosowania różnych dyrektyw wykładni prawa pierwszego stopnia. Niewątpliwie największe zainteresowanie budzi rozstrzyganie konfliktu, jaki powstaje w sytuacji stosowania dwóch dyrektyw: dyrektywy wykładni językowej oraz dyrektywy wykładni celowościowej.(fragment tekstu)
EN
In this paper I would like to prove that goal-interpretation directives in law are conventional constitutive rules. I further argue that in a situation of a conflict in the application of preference directives (second grade interpretation directives) it is the law values that play a predominant role in soloving the problem.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.