Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1897

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Foreign trade
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
XX
Przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne krajów bałtyckich w latach 1996-1998, regionalny eksport krajów bałtyckich w roku 1996 i udział handlu intraregionalnego w globalnym handlu państw bałtyckich w latach 1992-1997.
2
Content available remote Znaczenie Rosji jako partnera handlowego Polski w latach 1995-2010
100%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian, jakie nastąpiły w polskim handlu z Rosją pomiędzy 1995 a 2010 rokiem. Pierwsza część pracy prezentuje udział Polski i Rosji w handlu światowym. W drugiej opisano udział Rosji w polskim handlu zagranicznym. Trzecią część poświęcono analizie struktury towarowej polskiej wymiany z Rosją. W czwartej części zawarte zostały obliczenia dotyczące poziomu penetracji importowej polskiego rynku ogółem oraz penetracji naszego rynku przez towary pochodzące z Rosji. Ostatnia część artykułu zawiera najważniejsze wnioski i podsumowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to discuss the changes in Polish foreign trade with Russian Federation from 1995 to 2010. The data quoted in the paper indicate that Russia is our important supplier of the commodities, especially: petroleum oil and gases. In 2010 almost 90% of the total Polish imports of these products came from the researched country. Generally, about 5% Polish total demand in 2010 was supplied with commodities imported from Russia (total import penetration rate of Polish market was 25% in 1995 and 50% in 2010). But in case of petroleum oil and gases, the level of the import penetration rate of our market by the imports from Russia is much higher. It increased from 15% in 1995 to almost 40% in 2010. It shows high and increasing dependence of the domestic demand on energy raw materials imported from the researched country. (original abstract)
XX
Omówiono nowe zasady obrotów handlowych między Polską i Niemcami na podstawie Układu Europejskiego.
XX
Omówiono handel zagraniczny Polski w 1995 z krajami Unii Europejskiej. Podano wartość obrotów handlowych Polski z poszczególnymi krajami Unii, udział procent eksportu i importu, wartość w mln USD.
XX
Zgodnie z przewidywaniami nowej teorii handlu międzynarodowego zwiększenie udziału dóbr zróżnicowanych w całości wymiany sprawia, że silniejszy staje się wpływ relatywnej wielkości krajów uczestniczących w wymianie na wielkość ich wzajemnych obrotów handlowych. Celem niniejszego artykułu jest poddanie powyższej hipotzy badawczej formalnym testom empirycznym przy użyciu danych dotyczących bilateralnych obrotów handlowych Polski w okresie 1992-1997. Praca składa się z dwóch części, z których pierwsza poświęcona jest analizie teoretycznej, natomiast druga analizie empirycznej.
XX
Artykuł jest poświęcony analizie zmian, jakie nastąpiły w polskim handlu zagranicznym po 1990 roku, kiedy w kraju rozpoczął się proces transformacji gospodarczej. Pierwszy punkt pracy to krótki wstęp. W drugim punkcie opisano zmiany wartości eksportu oraz importu, a także zmiany ich rozmiarów fizycznych (wolumenu). Trzeci punkt zawiera analizę struktury towarowej polskiej wymiany zagranicznej. Zastosowano tutaj podział produktów według WTO. W kolejnym czwartym punkcie dokonano analizy salda wymiany handlowej Polski według przyjętego podziału na grupy produktów. W pracy zwrócono także uwagę na stopień wewnątrzgałęziowego charakteru naszych obrotów zagranicznych. Wykorzystano w tym celu indeks intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej, a wyniki obliczeń opisano w piątym punkcie pracy. Ostatnią częścią są syntetyczne wnioski.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper concentrates on the changes in the Polish foreign trade after 1990 when the transformation process started. The first part includes the characteristic of the main situation in Polish turnovers: the changes in the value and the volume of Polish exports and imports. The structure of Polish foreign trade by products is analyzed in the second part. The products are classified by the groups according to the WTO's data. A subject of the third part is the balance of the Polish foreign trade by these groups of products. Finally, the fourth part of this paper concentrates on the intra-industry character of Polish turnovers. The author used the index of the intra-industry trade to estimate the character of the Polish foreign trade. The outcomes of the calculations are presented in table 6. The last part of the paper contains the main conclusions.(original abstract)
XX
Autor przedstawił obroty handlowe Polski z poszczególnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w latach 1992-1994.
XX
Autor analizuje handel zagraniczny Polski z krajami Unii Europejskiej. Od 1989 r. najważniejszymi partnerami handlowymi Polski stały się kraje zachodnioeuropejskie zwłaszcza kraje członkowskie UE. Przedstawiono strukturę geograficzną handlu zagranicznego w latach 1990-1995.
XX
Autor analizuje obroty handlowe Szwajcarii z krajami Europy Środkowo-Wschodniej w 1994 r.
XX
Jest to relacja ze spotkania państw-sygnatariszy CEFTA, które odbyło się jesienią 1995 r. Omówiono także współpracę handlową między Polską i Węgrami.
XX
Przedstawiono regulacje w przywozie wyrobów piekarniczych do USA. Omówiono problem ochrony rynku kanadyjskiego przed konkurencją zagraniczną oraz formy współpracy z firmami amerykańskimi.
XX
Omówiono sytuację na kanadyjskim rynku wyrobów stalowych w latach 1997-1998 w tym polsko-kanadyjskie obroty handlowe surowcami i wyrobami stalowymi. Przedstawiono miejsce USA w światowej produkcji i konsumpcji obrabiarek do metali i sytuację na rynku cementu.
XX
Omówiono sytuację na kanadyjskim rynku napojów alkoholowych w latach 1996-1997. Przedstawiono miejsce krajów NAFTA w światowej produkcji, konsumpcji i międzynarodowym obrocie handlowym mięsem drobiowym w 1997 roku oraz główne kierunki eksportu mięsa drobiowego z USA w latach 1994 -1997. Przedstawiono handel Meksyku w branży przemysłu przetwórczego oraz elektronicznego.
XX
Przedstawiono perspektywy wzrostu polskiego eksportu do USA w ważniejszych grupach towarowych (artykuły rolno-spożywcze, produkty chemiczne, tekstylia, odzież). Podano podstawowe rozwiązania systemowe w Kanadzie pozwalające rozwijać polski eksport do tego kraju. Ponadto omówiono sytuację gospodarczą i handel zagraniczny Kanady oraz polsko-meksykańską wymianę handlową w 1999 roku.
XX
Przedstawiono procesy integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej po rozwiązaniu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (28 czerwca 1991 roku). Omówiono działalność CEFTA (Central European Free Trade Agreement) oraz współpracę Polski z krajami CEFTA w latach 1992-1998. Zdaniem autora konieczna jest głębsza integracja w dziedzinie handlu usługami i przepływu kapitału oraz w rolnictwie.
XX
Zanalizowano meksykański rynek maszyn dla przemysłu spożywczego i przedstawiono jakie są możliwości eksportu tych urządzeń z Polski. Podano także zapotrzebowanie górnictwa Meksyku na nowe technologie. Określono wstępnie kierunek i możliwości eksportu produktów rolno-spożywczych na rynek amerykański.
XX
Przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w amerykańskim handlu zagranicznym oraz przedstawiono tryb zakładania spółek z udziałem zagranicznym w USA w sektorze rolno-spożywczym.
XX
W cyklu artykułów przedstawiono sytuację gospodarczą USA po trzech latach funkcjonowania porozumienia NAFTA, miejsce Polski w imporcie krzeseł drewnianych do USA. Ponadto scharakteryzowano gospodarkę meksykańską w roku 1997 i przedstawiono prognozę na rok 1998.
XX
Omówiono działalność instytucji tworzących infrastrukturę informacyjno-usługową wspierającą działalność niemieckich przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych, promujących gospodarkę niemiecką takich jak: zagraniczne izby handlowe, federalna służba informacyjna handlu zagranicznego, wydziały gospodarcze przy ambasadach RFN.
XX
Na podstawie danych czeskiego urzędu statystycznego autor przeanalizował tabele obrazujące czeski eksport do Unii Europejskiej i czeski import z UE według głównych grup produktów w 1996 roku oraz handel Czech z krajami Unii Europejskiej.
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.