Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EPR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Bezpieczeństwo nowoczesnych elektrowni jądrowych
100%
PL
Elektrownie jądrowe z reaktorami PWR i BWR charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i nie powodują zagrożenia nawet przy największych awariach projektowych. Budowane obecnie elektrownie jądrowe III generacji, takie jak EPR i AP 1000, posiadają układy zaprojektowane tak, by nawet po ciężkich awariach ze stopieniem rdzenia elektrownia nie powodowała zagrożenia ani konieczności ewakuacji.
EN
Nuclear power plants with PWRs and BWRs are characterized by high safety level and do not raise hazards to population even in most demanding scenarios of design basis accidents. NPPs of III generation being presently built such as EPR or AP-1000 are provided with safety systems designed so that even after severe accidents with core melt there would be no radiological hazards and no necessity of evacuation of populations.
PL
Pomiary pokrytych PEG (poli(glikol etylenowy) nanocząstek magnetytu o średnicy rdzenia 10 nm wykonano metodą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego w zakresie temperatur 135–235 K. Badano nanocząstki znajdujące się w roztworze wodnym oraz w pełnej krwi ludzkiej. Przed dodaniem nanocząstek do krwi, zidentyfikowano naturalnie występujące w niej centra paramagnetyczne. Widmo EPR nanocząstek magnetytu miało postać szerokiej linii, której parametry silnie zależały od temperatury. W przypadku obu ośrodków zaobserwowano wzrost wartości współczynnika g wraz z obniżaniem temperatury środowiska. W przypadku nanocząstek w wodzie, schładzanie próbki do coraz niższych temperatur powodowało poszerzenie linii EPR, natomiast dla nanocząstek we krwi efekt ten był obserwowalny jedynie w przedziale temperatur od 190 do 235 K. Wartości parametrów linii EPR różniły się dla nanocząstek znajdujących się w dwóch ośrodkach (krwi i wodzie), co może wskazywać na wpływ środowiska na wzajemne interakcje nanocząstek.
EN
The measurements of PEG-coated magnetite nanoparticles (PEG – polyethyleneglicol) with a core diameter of 10 nm, were done by means of Electron Paramagnetic Resonance spectroscopy at the temperature range 135–235 K. Nanoparticles were examined in aqueous solution and in whole human blood. Paramagnetic centers naturally occurring in the blood were identified prior to the addition of nanoparticles. The EPR spectrum of magnetite nanoparticles has a form of a broad line, which parameters strongly depend on temperature. The increase in g-factor value was observed in case of both media, when the measurement temperature was being decreased. Gradual cooling of the sample of nanoparticles in water resulted in the broadening of the EPR line, whereas for nanoparticles in the blood this effect was only observed in the temperature range 190 to 235 K. The values of EPR line parameters were different for nanoparticles in two mentioned media (water and blood), which may indicate the influence of the environment on the interactions between nanoparticles.
PL
Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny (EPR) jest użyteczną techniką badawczą służącą do określania natury i orientacji centrów magnetycznych (tj. obdarzonych spinem), które tworzą defekty punktowe w objętości badanego kryształu. Możliwość zebrania informacji o orientacji przestrzennej defektu stanowi o unikatowości spektroskopii EPR jako metody badawczej. Jednak aby z zarejestrowanego sygnału EPR wyciągnąć użyteczne informacje konieczna jest odpowiednia analiza zebranych danych. W niniejszej pracy przedstawione zostaną dwa sposoby podejścia do tego problemu.
EN
Electron Paramagnetic Resonance (EPR) is a useful research technique to determine the nature and orientation of the magnetic centers (ie with spin), which form point defects in the crystal volume. Oportunity to gather information about the spatial orientation of the defects determines the unique EPR spectroscopy as a method of research. However, to the registered EPR signal to get useful information it is essential to make correct analyze the collected date. In this paper will present two approaches to this problem.
4
Content available remote CREM in application to EPR dating technique
100%
EN
The paper illustrates the application of CREM (a method for enhancement of spectral resolution) to the EPR spectra of a sample of tooth enamel of a cave bear (J. Nietoperzowa = Bat Cave), mammoth bone (Halicz on the Dniester river) and calcite from cave dripstones (J. Czarna = Black Cave). The application of CREM enabled an accurate determination of positions of EPR spectra lines corresponding to paramagnetic centres. It was proved that the use of CREM enabled a determination of the influence of such physical processes as heating or irradiation, e.g. UV-irradiation, on the dynamics of the paramagnetic centres in a sample studied.
PL
W artykule podano ogólne informacje o zastosowaniu zjawiska EPR w kryptografii kwantowej (protokół Ekerta).
EN
General information about EPR and Ekert algorithm application in quantum cryptography is given.
6
Content available remote Electronic properties of M2InV3O11 (M(II) = Zn(II) and Co(II)) compounds
94%
EN
The electronic properties of multicomponent vanadate oxides M2InV3O11 (M(II) = Zn(II) and Co(II)) were investigated by electrical resistivity and electron paramagnetic resonance (EPR) measurements. Replacement of non-magnetic Zn(II) cations with magnetic Co(II) ions resulted in a significant drop in the electrical conductivity and an increase in the activation energy. The EPR spectroscopy revealed the presence of VO2+ vanadyl ions in both compounds, while the presence of divalent cobalt ions was identified in the Co2InV3O11 oxide at low temperatures. The concentration of VO2+ vanadyl ions was found to be about one order higher for the vanadate oxide without magnetic ions. It is suggested that the increased concentration of VO2+ ions could be responsible for the enhanced conductivity of Zn2InV3O11.
EN
Results of Mössbauer and EPR studies of univalent-iron monoazaetioporphyrin complexes [Fe(I)(MAEP)] are presented in this paper. Fe(I)(MAEP) were generated using the chemical reduction method. Three forms of the univalent-iron monoazaetioporphyrin complexes were observed: (I) typical Fe(I)(MAEP), (II) with an additional electron on the porphyrin ligand [Fe(I)(MAEP•)]- and (III) the Fe(I)(MAEPh) phlorin structure. Electron configuration of Fe(I) ions in these complexes is (dxy)2(dxz ,dyz)4(dz 2)1. The [Fe(I)(MAEP•)]- structure is stable only in solution and it is transferred into Fe(I)(MAEP) in the solid state. Mössbauer parameters for all products of the reduction reaction are given.
8
Content available remote Characterization and EPR studies of TiC and TiN ceramics at room temperature
94%
EN
Four samples, namely TiC/C, TiN/C, (TiC + FexCy + Fe)/C and TiN/amorphous carbon, have been prepared and investigated. In the former three samples titanium compounds were placed in a carbon matrix, while in the fourth one TiN was surrounded by an amorphous carbon. The samples have been characterized by XRD, SEM, and electron diffraction spectroscopy. The crystallite sizes and lattice parameters of TiC and TiN have been determined by the X-ray diffraction method. XRD measurements have shown that the lattice constants of nanosized samples were smaller than those of microsized samples. An essential influence of the carbon matrix during the crystallization process on the lattice parameters and grain size was observed. Electron paramagnetic resonance (EPR) measurements of the samples were carried out at room temperature. A narrow EPR absorption line has been recorded for the TiC/C, TiN/C, and TiN/amorphous carbon samples, whereas for the (TiC + FexCy + Fe)/C sample a ferromagnetic resonance spectrum, mainly of ?-Fe and cementite Fe3C, has been recorded. The narrow resonance EPR line is explained by carrier motion - free electrons in the case of the TiN/C sample and holes (carbon vacancies) in the case of TiC/C and TiN/amorphous carbon samples - which could lead to the creation of the pseudogap state in TiCx or TiNx compounds.
9
Content available remote Some implications of the nonlinear properties of SASD crystals
94%
EN
The paper deals with the results of optical and EPR measurements performed on single-crystallineand powdered samples of sodium ammonium sulphate dihydrate (SASD) and sodium ammonium selenate dihydrate (SASeD) doped with Cr3+ and irradiated with X-rays. It is shown that for samples doped with Cr3+ one detects in the optical spectrum, apart from the existence of two broad transmission bands, yet another narrow band, corresponding to the 4A2g(F) › 4T1g(F) transition, which suggests that such samples can potentially exhibit laser action. The EPR spectra of X-ray irradiated pure samples of SASD crystals indicate that a variety of paramagnetic centres (NH4- , SO4-n ) are easily induced by irradiation. The concentrations of these centres are in close relation with the dose of irradiation. The observed relation can be used for dosimetry purposes.
10
Content available remote Magnetic resonance study of M3Fe4V6O24 (M = Mg, Zn, Mn, Cu, Co) compounds
94%
EN
Multicomponent vanadates, M3Fe4V6O24 (M = Mg(II), Mn(II), Zn(II), Co(II) and Cu(II)), have been synthesized by the solid-state reaction method using a stoichiometric mixture of MO, Fe2O3, and V2O5 oxides. They crystallize in the triclinic space ace group P1 and have a complicated structure with two metal ion subsystems. Electron paramagnetic resonance (EPR) measurements have been performed at room temperature and an intense, almost symmetric EPR lines were recorded for all investigated samples except Co3Fe4V6O24. The integral intensity and linewidth of this line essentially depends on the kind of M(II) metal ion in the crystalline matrix. The EPR line intensity for the sample Co3Fe4V6O24 is over one order of magnitude smaller than for all other investigated compounds, and the position of its resonance line is shifted towards lower magnetic fields. The difference in linewidths and intensities are due to the various magnetic interactions between magnetic ions in the lattice, especially for systems containing two different magnetic ions.
EN
The mutual radiation grafting of acrylic acid (AAc) onto polyethylene (PE), polypropylene (PP) and polystyrene (PS) films was performed. At first stage of investigations, the influence of ionizing radiation on the trunk polymers was studied, i.e. the level of radicals stable at room temperature and radiation yield of evolved hydrogen were estimated for each polymer. The measurements were carried out using electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy and gas chromatography (GC), respectively. Radiation yields of radicals as well as hydrogen emission increased in the following order PS < PP < PE. Under comparable conditions, the same relationship was found for the yield of radiation-induced grafting of AAc. A distinct correlation between content of radicals generated by ionizing radiation in polymeric matrices and grafting degree was confirmed for the studied materials. The effect of monomer and inhibitor concentrations on the efficiency of processes were studied as well.
EN
The synthesis of several new coordination compounds of Copper(II), nickel(II), cobalt(II), manganese(II), iron(II), tin(II), mercuryl(II), dioxouranium(VI) and iron(III) are described. The ligands and the complexes have been characterized by elemntal analyses, together with magnetic susceptibility measurements.
13
94%
EN
The difficulty in determining the electron paramagnetic resonance (EPR) line parameters of ferromagnetic semiconductors has been addressed. For these materials, the resonance line is very broad and lies at low resonance fi eld, so that only a part of the line can be detected experimentally. Moreover, the line is of asymmetric (Dysonian) shape as described by the line shape parameter α. We have compared values of line parameters derived by computer fi tting of the whole experimental EPR line to the Dyson function (or modified Dyson function) with the values obtained by applying this procedure to the left and the right half of the line.
EN
A robust and highly imperceptible audio watermarking technique is presented to secure the electronic patient record of Parkinson’s Disease (PD) affected patient. The proposed DCT-SVD based watermarking technique introduces minimal changes in speech such that the accuracy in classification of PD affected person’s speech and healthy person’s speech is retained. To achieve high imperceptibility the voiced part of the speech is considered for embedding the watermark. It is shown that the proposed watermarking technique is robust to common signal processing attacks. The practicability of the proposed technique is tested: by creating an android application to record & watermark the speech signal. The classification of PD affected speech is done using Support Vector Machine (SVM) classifier in cloud server.
15
Content available Growth and EPR properties of ErVO4 single crystals
94%
EN
Single crystals of ErVO4 were grown by the Czochralski method under ambient pressure in a nitrogen atmosphere. Obtained crystals were transparent with strong pink coloring. Electron paramagnetic resonance (EPR) spectra were recorded as a function of the applied magnetic fi eld. Temperature and angular dependences of the EPR spectra of the samples in the 3–300 K temperature range were analyzed applying both Lorentzian– –Gauss approximation for diluted medium and Dyson for dense magnetic medium. EPR-NMR program was done to fi nd local symmetry and spin Hamiltonian parameters of erbium ions.
EN
Single crystal of the [CuCl(C6H9N3O3)2 o H2O}2C12 was studied by EPR in 9.4 GHz at room temperature. The components of the g tensor were found to be gc* = 2.241, 0j = 2.094 and ga = 2.062. Since the local symmetry at the cupric ion site is no lower than rhombic, the EPR results were interpreted in terms of the theory for axial symmetry (4 + 1). A consistent explanation of the EPR and optical data is discussed. A comparison of experimental and theoretical resonance line widths suggests that the magnetic system is zero dimensional and the dominant superexchange interaction involves next-nearest neighbour Cu(II) ions.
17
Content available remote Growth and EPR properties of KSm(WO4)2 and KEr(WO4)2 single crystals
94%
EN
Growth conditions and electron paramagnetic resonance investigations of two well oriented KSm(WO4)2 and KEr(WO4)2 single crystals have been presented and discussed. Hyperfine structure of Sm3+ ion was detected and analyzed for angular and temperature dependences. EPR spectra of KEr(WO4)2 and its angular dependence showed the presence of 5 magnetically nonequivalent Er centers in the crystal. A change in the type of magnetic interactions was analyzed using mixed (Gaussian and Lorentzian) fits of the EPR spectra.
18
Content available remote EPR and optical properties of KYb(WO4)2 and KTb0.2Yb0.8(WO4)2 single crystals
94%
EN
Well oriented KYb(WO4)2 and KTb0.2Yb0.8(WO4)2 single crystals have been investigated for their magnetic and optical properties using the Raman and EPR techniques. The registered EPR signal is dominated by three lines ascribed to ytterbium ions: one main and two satellites. Tb ions, although non-paramagnetic, distinctly modify magnetic properties of the KYb(WO4)2 single crystal. Basic parameters of the spin Hamiltonian, including Zeeman and hyperfine terms (g and A matrices) as well the spatial orientation between principal and crystallographic axes systems were determined for both crystals.
EN
Samples of nanocrystalline Co3O4 were prepared at various calcination temperatures and with various amounts of structural additives (CaO and Al2O3). The samples were characterized by X-ray diffraction. The average size and size distribution of nanoparticles have been calculated. Electron paramagnetic resonance (EPR) spectra of the samples were recorded at room temperature. The spectra have been attributed to divalent cobalt ions. Samples calcinated at higher temperatures showed an almost symmetrical, intensive EPR line. Temperature of calcination determined the character of the EPR spectra. The intensities of EPR spectra depended on the presence of CaO and Al2O3 additives
EN
Aseries of copper-zinc catalysts for aliphatic alcohols synthesis with a varying amount of additives was prepared by thermal decomposition of metal citrates. The results of catalytic experiments, made in a laboratory high-pressure reactor, showed a good stability and almost constant activity and selectivity during 4 months. In this paper the catalyst before (A) and after (B) reaction is characterized by EPR and X-ray photoelectron spectroscopies. For catalystAthe copper species were identified as isolated Cu2+ ions in a dynamic Jahn-Teller configuration. For the sample B the EPR spectrum is complex and its features are corresponding to: clustered Cu2+ species with dipole-dipole interaction; Fe3+ ions in rhombically distorted symmetry; O2- centres.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.