Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
100%
PL
W artykule przedstawiono badania procesów mikrobiologicznych i chemicznych zachodzących w PMG Wierzchowice od I do VII cyklu eksploatacji. Zaprezentowane prace badawcze prowadzone są w systemie monitoringowym, obiekt badań stanowią płyny złożowe oraz płuczki wiertnicze pobrane z odwiertów magazynowych. W oparciu o uzyskane wyniki prowadzone są obecnie badania laboratoryjne nad doborem skutecznych metod ograniczenia procesów mikrobiologicznych, których efektem jest pojawienie się siarkowodoru w gazie. Aktywne szczepy bakteryjne produkujące H2S, wyizolowane ze złoża wykorzystuje się w badaniach testowych biocydów, w celu zapewnienia ochrony struktury PMG przed niekorzystnym wpływem mikroorganizmów.
EN
The paper discusses microbiological and chemical studies of processes observed in the natural gas reservoir in Wierzchowice. The research were conducted between 1st and 7th cycle of Underground Gas Storage exploitation. Present investigations were performed in the monitoring system and included analysis of formation waters and drilling fluids. Basing on the data of microbiological research, it has been conducted laboratory works to develop a method of inhibiting H2S generation. Active strains of H2S producing bacteria, isolated from the reservoir, have been used to testing biocides selected to protect exploitation wells of UGS.
2
Content available remote Badania procesów mikrobiologicznych w technologii płynów wiertniczych
100%
PL
W artykule omówiono rezultaty badań mikrobiologicznych płuczek wiertniczych oraz płynów zarobowych do sporządzania cementu, wykorzystanych podczas prac wiertniczych na odwiercie Mostno-6. Przedstawiono również wyniki badań kamieni cementowych oraz płynu nadpakerowego. Szczególną uwagę zwrócono na stan bakteriologiczny wód zarobowych przeznaczonych do sporządzania płuczek. Ponadto, w celach porównawczych, przeanalizowano materiał badawczy pochodzący z odwiertów Buszewo-10 i Gawrzyłowa-3. Namnożone aktywne szczepy wykorzystano w badaniach testowych biocydów, mających na celu zabezpieczenie płuczek przed biodegradacją.
EN
The paper discusses data from microbiological examinations of drilling muds and make-up fluids for cement slurries, used in drilling jobs on borehole Mostno-6. As well are reported results of hardened cementations and packer fluid testings. Special attentionis drawn to bacteriology of make-up waters to prepare drilling muds. Moreover, testing materials from boreholes Buszewo-10 and Gawrzyłowa-3 have been analysed and compared. Multiplied active strains have been used to test biocides selected to protect the drilling muds against biodegradation.
3
100%
EN
Microbial processes play an important role in industry, the protection of the natural environment and also in many parts of the economy. In recent years, interest in these processes and their practical application to prospecting for and exploring hydrocarbon deposits have increased rapidly. Microbiology Department of the Oil and Gas Institute has conducted research using various microbiological techniques and technologies. The results of this work, which has practical applications in the oil and gas industry, have been implemented in the Polish industry.
PL
Artykuł omawia zastosowanie metod mikrobiologii złożowej w przemyśle nafty i gazu. Przedstawiono badania procesów związanych z poszukiwaniem oraz eksploatacją złóż węglowodorów, w których istotną rolę pełnią mikroorganizmy i procesy biogenne. Szczególną uwagę zwrócono na występowanie i aktywność bakterii wskaźnikowych oraz na procesy zachodzące w płynach wiertniczych, a także omówiono mikrobiologiczną metodę intensyfikacji wydobycia ropy naftowej. Ponadto zaprezentowano badania procesów mikrobiologicznych w problematyce magazynowania gazu ziemnego w warunkach złożowych.
PL
Artykuł omawia badania biomonitoringowe płynów złożowych na krajowych obiektach podziemnego magazynowania gazu ziemnego (PMG), wytworzonych w sczerpanych złożach, ktore stanowią rezerwę energetyczną o ważnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki. Przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych i chemicznych próbek wód wynoszonych wraz z gazem w trakcie cyklicznej eksploatacji. Obiekt badań stanowią próbki wody złożowej pochodzącej z czynnych i obserwacyjnych odwiertów PMG, ze szczególnym uwzględnieniem obiektu PMG Wierzchowice. Badania laboratoryjne przeprowadzono w kierunku występowania bakterii produkujących siarkowodór i antagonistycznej grupy mikroorganizmów, posiadających zdolności do utleniania zredukowanych związków siarki. W artykule przedstawiono sposoby eliminacji niekorzystnej mikroflory i nagromadzonego biogennego siarkowodoru w warunkach podziemnego magazynowania gazu ziemnego, a także wpływ poszczególnych rodzajów preparatów antybakteryjnych na zawartość H2S w gazie ziemnym oraz w płynach złożowych.
EN
The article discusses deposit fluids biomonitoring research results in national underground gas storage (UGS), located in depleted deposits which represent energy reserves of major strategic significance for the economy. Microbiological and chemical test results have been presented of samples of water carried out with gas in exploitation process. The object of examination are deposit water samples from producing and observational PMG boreholes, with particular consideration of the PMG object in Wierzchowice. Laboratory studies have been carried out to examine the presence of bacteria producing hydrogen sulphide and antagonistic group of microorganisms capable of oxidizing reduced sulphur compounds. The article demonstrates methods of elimination of unfavourable microflora and accumulated biogenic hydrogen sulphide in natural gas storage and the effect of particular kinds of antibacterial agents on H2S content in natural gas and deposit fluids.
PL
W przemyśle naftowym szerokie zastosowanie znajdują rozmaite związki polimerowe. Polimery syntetyczne i półsyntetyczne są składnikami płuczek wiertniczych. Mikrobiologiczna degradacja tych związków stanowi przedmiot szczególnej uwagi. Istnieje potrzeba zarówno doboru skutecznych środków bakteriobójczych, jak równie wykorzystania mikroorganizmów w celu likwidacji uszkodzeń strefy przyodwiertowej spowodowanych przez polimery. Zbadano zdolność rozkładu związków polimerowych stosowanych obecnie w technologii płynów wiertniczych w warunkach laboratoryjnych i w symulowanych warunkach złożowych przez mikroorganizmy aerobowe i anaerobowe wyizolowane z wód złożowych, płuczek oraz gleby. Prace badawcze dotyczyły procesów biologicznej degradacji karboksymetylocelulozy, poliakryloamidu i środków skrobiowych, wchodzących w skład polimerowych płuczek wiertniczych.
EN
Various polymer compounds are widely used in oil industry. Synthetic and semi-synthetic polymers are components of drilling muds. Microbial degradation of these compounds is the subject of special interest. There is a demand both for selection of efficient biocides and for use of microorganisms in order to reverse the wellbore zone damage caused by the polymers and restore flow. The ability of the microorganisms isolated from reservoir waters, drilling muds and soil to degrade polymer compounds was investigated in laboratory and simulated reservoir conditions.
PL
Celem badań było określenie, czy i w jakim stopniu mogą wystąpić zmiany przepuszczalności skały zbiornikowej w wyniku oddziaływania środków chemicznych przeznaczonych do eliminacji procesów biogennych oraz neutralizacji siarkowodoru wytworzonego w złożu na przykładzie PMG Swarzów. Do badań laboratoryjnych wytypowano preparaty chemiczne stosowane w warunkach podziemnego magazynowania gazu z uwzględnieniem działania synergicznego w złożu. Wnioski z pracy badawczej przyczynią się do optymalizacji procesu stosowania biocydów i tym samym do poprawy jakości gazu ziemnego przechowywanego w sczerpanych złożach.
EN
Paper reports impact of selected biocides on initial permeability of formation rocks. Biocides and H2S Scavengers are used for control of hydrogen sulfide (H2S) production by SRB very often. Selected antibacterial substances are candidates for control of H2S in Swarzow UGS. Results of formation damage tests allowed us to choose the best biocides. Based on these results new product for H2S control will be proposed. Application of efficient biocides improved the quality of stored gas.
PL
W niniejszej pracy omówiono rezultaty badań mikrobiologicznych typowych polimerowych płuczek wiertniczych stosowanych w przemyśle naftowym oraz wód technologicznych, które stanowią ośrodek dyspersyjny badanych płuczek. Przedstawiono badania nad izolacją mikroorganizmów rozkładających polimery typu: KMC (karboksymetyloceluloza), polimery skrobiowe, PHPA (częściowo zhydrolizowany poliakryloamid) i polimer polisacharydowy XCD, obecnie stosowane w wiertnictwie. Omówiono wyniki badań procesów biodegradacji polimerów, jako główny czynnik prowadzący do utraty prawidłowych właściwości płuczek wiertniczych. Badania zostały wykonane z użyciem mikroorganizmów aerobowych i anaerobowych. Ponadto przeprowadzono kilka serii badań testowych biocydów w środowisku płuczki wiertniczej i wody bazowej. Wykonano analizy efektywności działania biocydów w oparciu o zmiany właściwości reologicznych płuczek (z użyciem różnych preparatów antybakteryjnych). Stwierdzono wysoką efektywność biocydu BIOSTAT, będącego pochodną triazyny, pod kątem zastosowania w płuczkach polimerowych. Wyniki badań wskazują, że biocyd ten skutecznie eliminuje skażenie mikrobiologiczne. W testach biocydów wykorzystano namnożone szczepy, wyizolowane z badanego materiału i zaproponowano technologię stosowania wytypowanego biocydu, w celu zabezpieczenia płuczek wiertniczych przed biodegradacją. W ramach pracy zostały również wykonane badania zmian przepuszczalności ośrodka porowatego pod wpływem działania wyselekcjonowanych szczepów bakterii.
EN
This paper presents results of microbiological analysis of typical polymer drilling fluids and waters, which are used in oil industry. The paper also discusses data of isolation microorganisms which are able to degrade various polymers: CMC (carboxymethyl-cellulose), starch polymers, PHPA (partially hydrolyzed polyacrylamide) and polysaccharide XCD, which are the main components used in drilling mud technology. Polymers biodegradation as the main reason of destruction and loss quality of drilling mud has been tested. The microbiological analysis with using selected strains of aerobic and anaerobic microorganisms were performed. The paper reports the results of biocide testing on drilling fluids and waters used in technology as well. As a part of laboratory works analysis of drilling fluids rheological parameters have been developed (with using various antibacterial chemicals). There are important advantages of using biocide BIOSTAT based on triazine in drilling mud technology. The results of laboratory tests shows that this product is most effective in removal bacterial contamination in drilling fluids which contains polymers. Multiplied active strains have been used in biocide tests to protect the drilling muds against biodegradation. Technology of using selected biocide also has been proposed. The paper also reports the research of permeability changes in porous medium, which are caused by microbial activity of selected bacterial strains.
10
63%
PL
Artykuł omawia następującą tematykę: –zastosowanie mikrobiologicznych technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej, –przeciwdziałanie tworzeniu się osadów parafinowych i mikrobiologiczne metody ich usuwania, –zastosowanie wyselekcjonowanych drobnoustrojów i biopreparatów w warunkach złożowych, –przegląd badań mikrobiologicznych Instytutu Nafty i Gazu z zakresu przemysłowego stosowania metody MEOR.
EN
The paper presents subsequent topics: –method of microbial enhanced oil recovery, –paraffin control (prevention and cleanup), –use of selected microorganisms and microbial products in reservoir conditions, –review of microbiological research and application of MEOR which were conducted in Oil and Gas Institute.
11
63%
PL
Pojawienie się siarkowodoru w gazie ziemnym wydobywanym z Podziemnego Magazynu Gazu w Swarzowie w X cyklu eksploatacji (1989 r.) stało się inspiracją do podjęcia szczegółowych badań mikrobiologicznych i chemicznych mediów złożowych na tym obiekcie. Poszukiwano przyczyn występowania tego zjawiska, a także opracowywano metody przeciwdziałania tworzeniu się H2S w warunkach złożowych. W artykule omówiono wyniki badań monitoringowych płynów złożowych i magazynowanego gazu ziemnego od X do XXV cyklu eksploatacji, a także przedstawiono efekty działań prewencyjnych z zastosowaniem biocydów, które zrealizowano na badanym obiekcie magazynowania gazu ziemnego w ostatnich latach. Ponadto zaprezentowano aktualny stan prac laboratoryjnych i wdrożeniowych w tym zakresie, z uwzględnieniem nowatorskich metod i rozwiązań opracowanych przez Zakład Mikrobiologii INiG w Krakowie oraz Dział Podziemnego Magazynowania Gazu SZGNiG w Sanoku.
EN
Occurrence of hydrogen sulfide in natural gas from UGS Swarzów became the beginning of detailed microbiological and chemical researches for this object. The reasons of this phenomenon and processed protection methods against creating of hydrogen sulfide (H2S) in deposit conditions are searched. In the paper the results of monitoring researches of deposit liquids and stored natural gas are submitted, and the results of preventive measures with application of biocides are submitted too, executed in UGS from last years. It is specified actual laboratory works in this area, innovative methods and solutions, developed by the Department of Microbiology of Oil and Gas Institute in Kraków and the Department of Underground Gas Storage SZGNiG in Sanok.
PL
Od wielu lat stosowane są w przemyśle naftowym liczne polimery, które służą przede wszystkim do obniżenia filtracji płuczki wiertniczej, a także spełniają inne funkcje jak np., zwiększenie lub zmniejszenie lepkości, flokulacja zwiercin, ograniczenie hydratacji przewiercanych skał ilastych i inne. Polimery, które znalazły zastosowanie w technologii płuczek wiertniczych są produktami rozpuszczalnymi w wodzie, które w środowisku wodnym silnie pęcznieją i tworzą roztwory o dużej lepkości. W porównaniu z konwencjonalnymi materiałami stosowanymi do sporządzania płuczek wiertniczych polimery są lepszymi materiałami, ponieważ podlegają degradacji i tym samym nie stwarzają poważnego zagrożenia dla środowiska naturalnego [11]. Niemniej jednak znajdują się one w odpadach wiertniczych, umieszczanych po wierceniu w dołach urobkowych lub wywożonych z wiertni na zbiorcze obszary składowania odpadów przemysłowych. Oprócz zastosowania do wodnodyspersyjnych płuczek wiertniczych, związki polimerowe są wykorzystywane również jako składniki płynów zabiegowych (szczelinujących), a także zaczynów cementowych.
EN
Various polymer compounds are widely used in oil industry. Synthetic and semi-synthetic polymers are components of drilling fluids. Microbial degradation of these compounds is the subject of special interest. There is a demand for degradation of drilling wastes. The ability of bacteria isolated from drilling muds and reservoir waters to degrade polymers was investigated in laboratory and simulated reservoir conditions. Natural polymers are the products of microorganisms' activity. They consist of the monomers units linked by glycosidic bonds (like in starch, guaran-guar gum and xanthan gum). Many commercially important polymers are synthesized by chemical modifications of naturally occurring polymers. Prominent examples of semi synthetic polymers widely applied in oil and gasindustry are carboxymethylcelullose (CMC), hydroxyethylcelullose (HEC) and carboxymethyl starch (CMS). This polymers are typical components of water-based polymer drilling fluids. Comparing natural and modified polymers, the last ones posses better resistant to bacteria' activity, low impurity content and better solubility. Aerobic and anaerobic bacteria, which use the examined polymers in metabolic processes, were isolated from the drilling muds, water basis (dedicated to prepare drilling fluids) and brine water. To conduct the experiments, we used microbiological media containing addition of individual polymers as the source of carbon. The quantity of polymer's addiction corresponded to its concentration in drilling mud. All products applied in our researches, were listed below: Rotomag (starch modified by alkaline-thermal treatment), Polvitex Z (carboxymethyl starch-sodium salt), Polofix LV (low-viscosity carboxymethylcelullose), Tylose HV (high-viscosity carboxymethylcelullose), Guar gum (chemical modified product), PHPA (partially hydrolyzed polyacrylamide). The microorganisms were isolated in the media containing the polymer in determined concentration. The total amount of microorganisms were determined by plates-assay, the growth kinetics were determined by turbidity of solution. The hydrogen sulphide production was essential parameter to determine the metabolic activity of sulfate-reducing bacteria. The quantities of produced gas were determined in iodometric manner. Polysaccharides degradation were determined by colorimetry method. Comparing the sample containing degraded polymer to the sample with non-degraded polymer was conducted after 14-day incubation. In this way we estimated susceptibility degradation of examined polymers by bacteria strains. To determine PHPA degradation, at first we refined the sample by ion-change chromatography and then we conducted the turbidity measurement. Results of the studies showed the ability of bacterial strains apply to elimination drilling wastes in oil and gas industry.
13
Content available remote Obserwacje procesów biogennych występujących w warunkach PMG Wierzchowice
63%
PL
W artykule zaprezentowano poszczególne etapy badań mikrobiologicznych na obecność bakterii SRB i bakterii tionowych, które prowadzone są na wodach złożowych PMG Wierzchowiec. Przedstawiono również sposób przeciwdziałania procesom powstawania biogennego siarkowodoru w warunkach magazynowych.
EN
The paper discusses individual phases of microbiological study on SRB and do - bacteria, present in reservoir fluids of storage Wierzchowiec. Finally, it has been suggested a method to inhibit generation of biogenic H2S in conditions of the storage reservoir.
PL
W artykule omówione zostały następujące zagadnienia: - Zastosowanie technologii intensyfikacji wydobycia i wtórnego odzysku ropy naftowej oraz przeciwdziałanie tworzeniu się osadów parafinowych i mikrobiologiczne metody ich usuwania. - Likwidacja uszkodzeń strefy przyodwiertowej przy udziale mikroorganizmów, - Metody neutralizacji biogennego siarkowodoru, powstającego w warunkach podziemnego magazynowania gazu. - Technologia oczyszczania gruntów z odpadów ropopochodnych, przy zastosowaniu mikroorganizmów autochtoniczych. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt wdrożeniowy omawianych prac badawczych. Powyższe metody zostały opracowane przez Instytut Nafty i Gazu i zastosowane na obiektach, będących własnością Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie.
EN
The paper presents subsequent topics: - Microbial enhanced oil recovery and paraffin control (prevention and cleanup). - Biological control of formation damage. - Methods of neutralization of biogenic hydrogen sulfide in underground gas storage conditions. - Remediation of soils contaminated with petroleum hydrocarbons using indigenous microorganisms. Particular attention was paid on practical aspects of discussed issues. All methods were developed by Oil and Gas Institute and applicated on objects which are property of Polish Oil and Gas Company.
16
63%
PL
Pojawienie się siarkowodoru w gazie ziemnym wydobywanym z Podziemnego Magazynu Gazu w Swarzowie w X cyklu eksploatacji (1989 r.) stało się inspiracją do podjęcia szczegółowych badań mikrobiologicznych i chemicznych mediów złożowych na tym obiekcie. Poszukiwano przyczyn występowania tego zjawiska, a także opracowywano metody przeciwdziałania tworzeniu się H2S w warunkach złożowych. W artykule omówiono wyniki badań monitoringowych płynów złożowych i magazynowanego gazu ziemnego od X do XXV cyklu eksploatacji, a także przedstawiono efekty działań prewencyjnych z zastosowaniem biocydów, które zrealizowano na badanym obiekcie magazynowania gazu ziemnego w ostatnich latach. Ponadto zaprezentowano aktualny stan prac laboratoryjnych i wdrożeniowych w tym zakresie, z uwzględnieniem nowatorskich metod i rozwiązań opracowanych przez Zakład Mikrobiologii INiG w Krakowie oraz Dział Podziemnego Magazynowania Gazu SZGNiG w Sanoku.
19
Content available remote Mikrobiologia złożowa i jej zastosowanie w przemyśle naftowym
63%
PL
W artykule zaprezentowano prace naukowo-badawcze realizowane w Pracowni Mikrobiologii Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa związane z procesami biodegradacji oraz korozji mikrobiologicznej. Opisane prace wykonywane są na zlecenie firm poszukiwawczych, inwestycyjnych i petrochemicznych.
EN
The paper presents research studies being carried out in the IGNG Microbiology Laboratory, related to biodegradation processes and to microbiological corrosion. The works have been commissioned by exploration, investing, and petrochemical companies.
20
63%
PL
Artykuł omawia badania laboratoryjne nad izolacją mikroorganizmów aerobowych i anaerobowych (tlenowców i beztlenowców) z płuczek wiertniczych oraz badania nad wpływem wyizolowanych kultur na zmiany przepuszczalności ośrodka porowatego. Badania mają charakter interdyscyplinarny i są ukierunkowane na określenie, w jakim stopniu procesy mikrobiologiczne mogą wpływać na likwidację uszkodzeń strefy przyodwiertowej. Stosowanie metod mikrobiologicznych w inżynierii złożowej może stanowić korzystny czynnik ułatwiający eksploatację. Drobnoustroje wyizolowane w trakcie badań stanowią naturalną mikroflorę, bytującą w płuczkach wiertniczych i są to najczęściej bakterie pochodzące ze złoża (autochtoniczne). W związku z tym ich potencjalne zastosowanie należy do rozwiązań ekologicznych, niepowodujących zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Badania nad izolacją i doborem kultur bakteryjnych oraz ich zastosowaniem w procesie dekolmatacji przeprowadzono w Zakładzie Mikrobiologii i w Zakładzie Inżynierii Naftowej INiG w ramach projektu badawczego KBN.
EN
Discussed are results of laboratory investigations on secretion of aerobic and anaerobic microorganisms from drilling mud. The paper shows how these microorganisms affect the wellbore zone permeability. The use of microbiological methods may improve productivity of wells. The microorganisms present in drilling mud usually come from reservoir and thus they do not create any danger to environment. The lab tests on selection and industrial application of bacterial cultures were performed in Department of Microbiology and Department of Reservoir Engineering. The project was sponsored by Polish Research Commiteee.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.