Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alians strategiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Alianse strategiczne stają się coraz bardziej widoczne w globalnej ekonomii. W rozwijających się sieciach i ekonomii opartej na wiedzy, tradycyjna firma ma dylemat, czy „gonić w pojedynkę", czy też „współpracować". Alianse strategiczne są stosowane do łączenia potrzeb firm z ich możliwościami w niepewnym otoczeniu, a następnie do wykorzystywania specyficznych zasobów i umiejętności. Regulacja poprzez alians zasadniczo pociąga za sobą wybór pomiędzy kapitałowymi i niekapitałowymi formami, określanymi także jako quasi - hierarchie i quasi - rynki. Kreowanie wartości jest rdzeniem tworzenia i utrzymywania aliansów strategicznych. Alianse strategiczne rodzą koszty i korzyści. Artykuł prezentuje istotę, motywy, formy i cechy aliansów strategicznych.
EN
Strategic alliances are becoming morę prominent in the global economy. In the emerging network and knowledge - based economy, the traditional firm dilemma whether "going it alone" or "collaborating". Strategic alliances are used to meet firm' needs and opportunities in uncertain environment while further utilizing firm - specific resources and capabilities. Alliance governance typically involves choosing between equity and non - equity forms, also referred to as quasi - hierarchies and quasi - markets. Value creation is the core of strategic alliances formation and survival. Strategic alliances incur costs and benefits. The article presents the essence, reasons, forms and attributes of strategic alliances.
EN
The starting point of the article is the concept of double-aspect strategic alliance partners adjustment, namely: strategic and cultural fit. The main part of the study is devoted to different criteria of partner s strategic and cultural fit. In the conclusion the complex method of testing strategic partners adjustment by Harvey and Lusch is presented.
3
Content available remote Alianse promocyjne szansą rozwoju turystyki w województwie podlaskim
80%
PL
Podstawowym warunkiem funkcjonowania firm turystycznych na rynku jest promocja, poprzez którą dany region komunikuje się z rynkiem. Informuje o swoich walorach, atrakcjach, usługach. Jednocześnie reklama i jej komercyjny sens stały się ozdobą współczesnego życia. Ponieważ koszty ponoszone przez firmy na reklamę są bardzo wysokie, strategia jaką jest alians reklamowy staje się istotną formą konkurowania na rynku.
EN
The basic condition for the proper functioning of the tourism firms on the market is promotion, by means of which every region communicates with the market. The firms inform about their values, attractions, services. Simultaneously, the advertisement and its commercial meaning have become an ornament of contemporary life. Because outlays companies spend on the advertisement are extremly high, the strategy such as an advertisement alliance is becoming a significant and unconventional form of competition on the market.
4
Content available Towards network paradigm
80%
PL
Opracowanie jest teoretycznym studium koncentrującym się na przedstawieniu ewolucji współpracy w perspektywie nauk o zarządzaniu. Punktem wyjścia jest dyskusja nad istotą terminu współpraca oraz prowadzenie rozważań w kontekście poziomów mikro, mezo i makro. Kolejno, w ogólnym zarysie, scharakteryzowano rozwój form koegzystencji organizacji w środowisku międzynarodowym – od konkurencji po współpracę i koepetycję. Następnie dokonano prezentacji ewolucji form współpracy międzyorganizacyjnej – od aliansów bilateralnych przez porozumienia multilateralne aż po sieci aliansów. W konkluzji zaprezentowano podstawowe założenia wyłaniającego się współcześnie paradygmatu sieciowego.
PL
Opracowanie przedstawia problematykę sieci aliansów, określanych czasem jako konstelacje, alianse wielostronne czy też grupy aliansów. Wychodząc od klasycznych aliansów dwóch firm, które stanowią pierwszy krok w zakresie współpracy przedsiębiorstw, opracowanie koncentruje się na tzw. połączeniach sieciowych, funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. W artykule zaprezentowano dotychczasowy dorobek naukowy w zakresie sieci aliansów oraz kluczowe zagadnienia mające wpływ na efektywne tworzenie i funkcjonowanie sieci. Szczególną uwagę poświęcono branży stalowej, prezentując m.in. przykład sieci funkcjonującej w fińskiej branży metalowej, a także sytuację w tym zakresie w hutach w Polsce.
EN
The article presents alliance networks, sometimes described as alliance constellations, multilateral alliances or groups of alliances. Dyadic alliances being the first step in cooperation among companies are treated as starting point and the article concentrates on network connections operating in the variety of branches. The research on networks of alliances as well as the key issues influencing effective formation of networks were presented, too. The most attention was given to the networks of alliances in the steel industry, presenting the case of network in Finnish metal industry. The situation in Polish steel mills was also described.
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu strategicznych aliansów technologicznych w sektorze biofarmaceutycznym na rozwój nowych terapii leczniczych na podstawie najnowszych danych uzyskanych z ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals). W artykule zaprezentowane zostaną przykłady współpracy firm, uniwersytetów i instytutów badawczych w sektorze biofarmaceutycznym. Firmy biofarmaceutyczne poszukują nowych ścieżek rozwoju innowacyjnego oraz nowych strategii do transferu ich procesów badawczych. W tym celu stosują różne formy współpracy z wieloma podmiotami. W ramach współpracy m.in. z uniwersytetami firmy biofarmaceutyczne mogą zmniejszyć ryzyko i koszty programów badawczych. Wykorzystując potencjał badawczy i naukowy uniwersytetów oraz instytutów badawczych, mogą zwiększyć prawdopodobieństwo lepszej terapii leczniczej dla pacjentów, a także wspólnie pracować nad rozpoznaniem mechanizmów chorobowych i rozwojem nowych leków
PL
Pojęcie partnerstwa w budownictwie (podejście relacyjne, związane z tworzeniem długookresowych więzi opartych min. na zaufaniu) jest stosunkowo nowe i mało znane w środowisku inżynierskim. Co zatem to podejście daje, jakie korzyści wynikają z jego stosowania i na jakie bariery w tym względzie napotykają przedsiębiorstwa budowlane? W publikacji została podjęta próba odpowiedzi na te pytania na podstawie badań własnych oraz innych autorów.
EN
Partnering is relatively new and still not enough appreciate by Polish construction engineers. Advantageous of partnering relation and barriers to application for Polish construction companies were described based on author's and other's research in the article. Application of partnering by companies decreases cost and time of construction project realization. The biggest barrier of partnering pointed by representants of Polish construction companies is unfamiliar-ity or misunderstanding of partnering concepts by upper management.
PL
Opracowanie jest teoretycznym studium koncentrującym się na przedstawieniuewolucji współpracy międzyorganizacyjnej w perspektywie nauk o zarządzaniu. Punktem wyjściajest dyskusja istoty terminu kooperacja. Kolejno, w ogólnym zarysie, scharakteryzowano rozwójform koegzystencji organizacji w środowisku międzynarodowym – od konkurencji, po współpracęi koopetycję. Następnie dokonano prezentacji ewolucji form współpracy międzyorganizacyjnej – odaliansów bilateralnych, po porozumienia multilateralne aż po sieci aliansów. Finalnie zaprezentowanopodstawowe założenia wyłaniającego się współcześnie paradygmatu sieciowego.
PL
Zdefiniowano pojęcie aliansu strategicznego. Przedstawiono powody, z jakich ta forma współpracy jest obecnie tak często stosowana w przemysłach wysokiej technologii.
EN
The idea of strategic alliances was presented. The main causes of this cooperation form in High-Tech industry, which is very popular nowadays, were listed.
EN
The international business literature has already acknowledged a number of positive outcomes for companies actively engaged in strategic alliances such as higher return an equity, better return on investment and higher success rates, compared with integration through mergers and acquisitions. The article presents: relation strategies and circumstances, essence, attributes, classifications and theories of strategic alliances.
EN
The advancing process of economic globalization and the related increase in market competitiveness compels companies to search for new markets. Internationalisation processes present in all world-economy sectors, including the automotive industry, are manifested in such phenomena as entering into strategic alliances and the change of world corporations production structures. In the world economy, alliances are entered into mainly by high technology enterprises, such as telecommunication, information technology, aviation and automotive industries.In numerous companies, in particular in trans-national ones, there is a tendency to get involved in cooperative activity, carrying out mergers or concluding strategic alliances. Corporate strategic alliances result in the emergence of various space and production links through the creation of network connection systems, organizing world economic space at the same time.Consequently, changes occur in the ownership structure of concerns (concentration of capital), and relocation and delocalization of world production take place.In this context, this article analyses the process of shaping and functioning of the strategic alliance between Nissan and Renault international automotive corporations, as well as presents the benefits of the strategic alliance formed by the mentioned companies.
13
Content available remote Success requirements for strategic alliances - economic aspects
70%
EN
Analyzed in the paper are the general economic aspects of strategic aIIiances' success. The author has taken the foIlowing factors into consideration: - concentrating on our native business, - obtaining strong aIliance partners; ones that are dynamically operating on a given area, providing goods and services; - concentrating on vital aspects of the economic system; - qualifications transfer; - comprehensive action instead of unilateral activity.
PL
W opracowaniu analizowane są ekonomiczne aspekty sukcesu aliansów strategicznych o tzw. ogólnym charakterze. Autor zaliczył do nich: - koncentrowanie się na rdzennym biznesie - szukanie partnerów do aliansu wśród silnych na danym terenie producentów wyrobu, towaru czy usługi - koncentrowanie się na krytycznych elementach systemu gospodarczego - transfer kwalifikacji - działanie kompleksowe a nie jednostkowe
16
60%
PL
Celem pracy jest prześledzenie na konkretnym przykładzie warunków zawarcia oraz rozwoju aliansu strategicznego pomiędzy międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi. Na przykładzie aliansu pomiędzy spółkami ACCOR Sp. z o.o. i ORBIS S.A. wydzielono korzyści i koszty tego przedsięwzięcia i opisano dalszy rozwój współpracy pomiędzy partnerami.
EN
The purpose of this paper is to examine the conditions of contracting and development of strategic alliance between international economic entities on the particular example. Both costs and benefits of this enterprise were demonstrated on the example of the alliance between ACCOR and ORBIS companies well as the development their cooperation.
PL
Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku usług telefonii komórkowej w Polsce staje się dla operatorów telekomunikacyjnych poważnym wyzwaniem. Rosnące nasycenie rynku usługami, wzrost liczby usługodawców, zwiększenie wymagań klientów oraz konieczność wydatkowania znacznych środków finansowych na zakup częstotliwości i inwestycje infrastrukturalne to tylko najważniejsze z problemów, z którymi muszą się zmierzyć. W związku z tymi zagrożeniami operatorzy zmuszeni zostali do poszukiwania koncepcji strategicznych, które pozwolą im efektywnie prowadzić działalność gospodarczą na rynku usług telefonii komórkowej. W artykule przedstawiono szeroki zakres działań o charakterze strategicznym, które są podejmowane lub mogą być podjęte przez operatorów telefonii komórkowej w Polsce, w celu sprostania wymogom konkurencji rynkowej.
EN
Running a business on the mobile services market in Poland is becoming a major challenge for telecommunication operators. The growing market saturation with services, increase in the number of service providers, increasing requirements of customers and the necessity of disbursing considerable financial means for the purchase of the frequencies and infrastructure are only the most important problems, which operators have to cope with. In relation to these threats operators were forced to seek strategic concepts, which will let them effectively conduct their business activities on the market of mobile communications services. The article is presents a wide range of activities, which are being taken or may be taken by mobile operators in Poland with the aim of meeting the requirements of the market competition.
20
Content available remote Transfer wiedzy między partnerami aliansu strategicznego
60%
PL
Artykuł prezentuje dyskusję pojęcia alians strategiczny oraz omawia różne formy aliansów. Ponadto wskazuje na rosnącą rolę porozumień nastawionych na uzyskiwanie kluczowych informacji od partnerów czyli tzw. learning allianse. Kolejna część przedstawia istotę transferu wiedzy między partnerami aliansu. Zaprezentowano trzy możliwe podejścia do organizacji transferu wiedzy w aliansie strategicznym i rozwinięto podejście bazujące na koncepcji procesów organizacyjnego uczenia się. Wskazano także na korzyści i zagrożenia transferu wiedzy w aliansach typu "learning".
EN
In the paper there is presented a discussion on strategic alliance meaning and different forms of alliances described. The author points out the rising role of learning agreements – the settlements directed towards gaining the key information from the partners. The following part is on the nature of the knowledge transfer between the partners. There are listed three possible approaches to organization of knowledge transfer in strategic alliances. The approach based on the concept of organizational learning processes is developed. The benefits and threats of knowledge transfer in alliances of learning type are also listed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.