Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapylanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem pracy jest określenie wartości zapylania sadów jabłoniowych w Polsce metodą kosztów zastąpienia. Dokonano także przeglądu metod szacowania wartości zapylania roślin uprawnych oraz podano wielkość i strukturę upraw sadowniczych w Polsce. Badania wykazały, że w przypadku potrzeby zastąpienia owadów zapylających przez człowieka do zapylenia sadów jabłoniowych potrzeba od 1,4 do 2,7 mln osób. Liczba osób niezbędnych do zapylenia hektara sadu jabłoniowego wyniosła 7-14 osób, a wartość zapylenia od 8,4 do 16,8 tys. zł. Wartość zapylenia sadów jabłoniowych oszacowana metodą kosztów zastąpienia wyniosła od 1,6 do 3,3 mld zł. Świadczy to o znaczącej roli owadów zapylających dla sadownictwa.
EN
The aim of the study was to determine the pollination value of apple orchards in Poland by using the replacement cost method. A review of the methods of estimating the value of pollination was made, and the cultivation area and structure of fruit crops in Poland were identified. Studies have shown that replacing pollinators with humans to pollinate apple orchards in Poland requires from 1.4 to 2.7 million people. The number of people per hectare needed to pollinate an apple orchard was 7-14 people, and the value of pollination from 8.4 to 16.8 thousands polish zloty (PLN). The value of pollination of apple orchards estimated using the replacement cost method ranged from 1.6 to 3.3 billion PLN. This demonstrates the significant role of pollinators for growing fruit.
Kosmos
|
2016
|
tom 65
|
nr 1
117-126
PL
Zapylanie jest jedną z najważniejszych usług ekosystemowych. Powszechnie uważa się, że relacje z zapylaczami to jeden z ważnych czynników w ewolucji roślin. Dokładna analiza zależności roślina-zapylacz wskazuje jednak, że interakcja ta jest bardzo dynamiczna i łatwo dochodzić może do oszustw i "nadużyć" którejś ze stron. Przykładem takiego zjawiska może być kradzież pyłku lub nagrody kwiatowej przeznaczonej dla zapylaczy, ponieważ cechy kwiatów stanowiące kluczowy element komunikacji z zapylaczami są także atrakcyjne dla antagonistów odżywiający się tkankami roślin. Plan budowy i sposób działania kwiatu musi być więc kompromisową odpowiedzią roślin na korzyści płynące z odwiedzin zapylaczy oraz zagrożenia związane z pojawieniem się pasożytów czy roślinożerców, a wiele cech kwiatów lub całych roślin spełnia rolę podwójnego filtra: z jednej strony funkcjonują jako powabnia, z drugiej mają zniechęcać niepożądanych gości. Mimo iż zjawisko okradania kwiatów jest znane od dawna, wciąż brakuje wielu istotnych informacji, które pozwalałyby lepiej zrozumieć ewolucję cech kwiatów, interakcje między nimi i ich mutualistami oraz antagonistami, a tym samym ogromną różnorodność świata roślin i zwierząt.
EN
Pollination is one of the most important ecosystem services. It is believed to have a significant influence on the plants evolution. However, detailed analysis of plant-animal interactions shows that this relation is dynamic and may involve also cheating and floral theft. Floral characters attractive to pollinators appeal also to herbivores. Therefore, flower construction and functionality must be an evolutionary compromise between benefits from pollinators' visits and risks associated with parasites and herbivores. As a result, some floral characters serve double function at the same time supporting the attraction of pollinators and filtering out plant antagonists. Although the phenomenon of floral larceny is long studied there are still many essential information that are missing. Studies of the above mentioned processes would bring us to better understanding of the evolution of flowers, interactions of flowers with animal mutualists and antagonists and, in result, the anormous biodiversity of plant and animal kingdoms.
EN
Hedysarum scoparium is an important xerophyte in the desert region of north-west China and can grow well as a pioneer plant in shifting sand dunes. Flowers of H. scoparium provide late season pollen and nectar for several insect groups. Hedysarum scoparium benefits from insect pollination in order to set fruit, but it is unknown which flower-visiting insects are the most effective pollinators. In this study, we characterized the pollination effectiveness and the importance of visitors toward flowers of H. scoparium in the middle of Hexi Corridor region, China. Our observations suggest that bees were the most frequent pollinators of H. scoparium: 97% of the visits were made by bees. Individuals of three medium size bee taxa (Apis mellifera, Megachile spp., Amegilla spp.) accounted for 94% of all visits. Pollen grains deposited per visit by bees showed equal effectiveness. Of all the bee groups observed, introduced A. mellifera was potentially the most effective pollinator since it frequent visitors, and had the highest ‘importance value’ followed by Megachile spp., Amegilla spp. Visits by these medium size bees may therefore be important for ensuring H. scoparium fruits set.
12
Content available remote The importance of insect pollinators for Polish food security
63%
EN
The purpose of this paper is to determine the effect of insect pollinators on the volume of food production in Poland, and thus to identify their role in ensuring the food security of the country. The object of the study was related to major entomophilous crop plants, i.e. rapeseed, fruit plants, fruit shrubs and permanent crops: fruit and berry plantations. The analyses were based on data from the Polish Central Statistical Offi ce, the Institute of Horticulture, and subject literature. The results of the study indicate that insect pollinators play a key role in fruit production (absence of pollinators may result in a crop yield reduction ranging between 50% and 90%) and a signifi cant role in rapeseed production (a possible yield reduction of approx. 20–40%). In terms of physical availability of food, Polish food security would be preserved even in the absence of insect pollinators. However, at the level of economic availability, food security would not be preserved without such pollinators, particularly in terms of fruit and food security associated with the consumption of properly balanced rations.
PL
Celem pracy jest próba określenia wpływu owadów zapylających na wielkość produkcji żywności w Polsce, a przez to wskazania na ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Badania dotyczyły głównych uprawnych roślin entomofi lnych, tj. rzepaku, roślin sadowniczych oraz krzewów owocowych i plantacji trwałych. Analizy przeprowadzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego RP, Instytutu Ogrodnictwa oraz literatury przedmiotu. Wyniki badań wskazują na decydującą rolę owadów zapylających w zbiorach owoców (brak zapylaczy może spowodować spadek plonów od 50% do 90%) oraz znaczną rolę w zbiorach rzepaku (możliwy spadek plonów w granicach 20–40%). Bezpieczeństwo żywno- ściowe Polski w sensie fi zycznej dostępności żywności będzie zachowane nawet przy braku owadów zapylających. Nie będzie natomiast możliwości zachowania bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie ekonomicznej dostępności żywności (dotyczy to zwłaszcza owoców) ani bezpieczeństwa żywnościowego związanego ze spożywaniem odpowiednio zbilansowanych racji żywnościowych.
14
Content available Pollination value as an ecosystem service
63%
EN
The objective of this study is to present the issues associated with insect pollination as an environmental service. Moreover, it presents the methods of estimating the value of pollination and the results of the research into that value. Research indicates a significant value of pollination – between 153 and 167 billion dollars in the world. Depending on the estimation method, the value of plant pollination by insects may vary. The differences reach as much as several dozen percent. The discrepancies result from different understanding of the term “value”, and in the case of cultivated plants – from significant diversification of the data on the impact of pollination on the crops (available in the subject literature). The literature is dominated by research in determining the value of pollination for cultivated plants. The research into the economic value of pollination for maintaining biodiversity is conducted at a very small scale.
15
63%
Kosmos
|
2018
|
tom 67
|
nr 2
287-298
PL
Owady zapylające podlegają silnej antropopresji. Zawłaszcza przestrzeń miejska silnie wpływa na zapylacze. Dlatego chcemy zweryfikować zasadność stawiania hoteli dla owadów na terenach miast. Hotele dla owadów są konstrukcjami składającymi się z różnych materiałów. Głównie stosowane są wypełnienia z drewna z otworami, trzciny oraz gliny. Przy czym niezwykle ważna jest jakość wykonania konstrukcji. Wewnątrz tych przestrzeni owady mogą przeczekać niekorzystne warunki atmosferyczne, hibernować oraz składać jaja wraz z pokarmem w celu wyprowadzenia potomstwa. Porównując dotychczasowe badania należy stwierdzić, że zasadność wznoszenia hoteli dla owadów jest uwarunkowana wieloma czynnikami i jest rozbieżna dla różnych grup owadów. Generalnie stwierdzono, że hotele dla owadów odgrywają pewną rolę w istnieniu ich populacji w miastach. Ponadto instalowanie hoteli dla owadów w miastach wpływa pozytywnie na świadomość społeczną mieszkańców, edukację dzieci i dorosłych w zakresie biologii zapylania oraz roli owadów w ekosystemach. Jednakże obecnie posiadamy niewiele informacji na temat tego zagadnienia, dlatego istnieje konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.
EN
Pollinators are subject to strong anthropopression. Especially the urban space strongly affects pollinators. That is why we want to verify the legitimacy of building "hotelss for insects" in urban areas. Hotels for insects are constructed of different materials. Mainly are used such fillings as: wood with holes, cane and clay. The extremely important is quality of these structures. In the holes, insects can wait for unfavorable weather conditions, hibernate and lay eggs together with food in order to get the offspring. Comparing previous research, it is important to note that the legitimacy of hotel construction for insects is sanctioned by many factors and is divergent for different insect groups. In general, hotels for insects play a role in the existence of insect populations in cities. In addition, installation of insect hotels positively influences public awareness of pollinating biology and the role of insects in ecosystems. However, we currently have little information on this issue, so that further research in this area is still needed.
PL
Zatrucie pszczół przez środki ochrony roślin stanowi poważny problem nie tylko dla pszczelarzy podczas hodowli tych owadów, ale również dla rolników ze względu na rolę pszczół w procesie zapylania roślin.
PL
Rosnąca w ostatnich czasach świadomość znaczenia owadów zapylających dla stabilności zarówno środowiska naturalnego, jak i rolnictwa, które są podstawą naszego istnienia, sprawiła, że z uwagą zaczęliśmy się przyglądać sytuacji i potrzebom owadów, będących naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami.
PL
Owady zapylające są niezwykle ważną grupą bezkręgowców, ponieważ umożliwiają reprodukcję wielu gatunków roślin. Istotny jest również aspekt ekonomiczny zapylania. Wartość uzyskanych w wyniku zapylenia przez owady plonów na świecie szacuje się na ponad 100 miliardów dolarów rocznie.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.