Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 715

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gorzelnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
EN
In result of research, it process led by concept IBPRS and It carry technical moder­nization of distillery Polski Konopat. New source of technological steam install within the confines of this modernization. Influence perform modernization define ecological effect on environmental protection natural evaluating. Ascertain, that direct ecological effect with reference to amount before moder­nization P2 cauldron and after its effecting (cauldron PKW-R-12) effecting 600 Mglyear, that means real reduction of emission about 19%. Gotten ecological effect expressed has totaled (has taken away; has amounted to) equivalent emis­sion 362 Mglyear, that answers drop of equivalent emission about 80%.
PL
W wyniku badań prowadzonych przez IBPRS opracowano koncepcję i przeprowa­dzono techniczną modernizację gorzelni Polski Konopat. W ramach tej moderniza­cji zainstalowano nowe źródło pary technologicznej. W celu oceny wpływu doko­nanej modernizacji na ochronę środowiska naturalnego określono efekt ekologicz­ny dokonanej inwestycji. Stwierdzono, że bezpośredni efekt ekologiczny w odnie­sieniu do sumy zanieczyszczeń przed modernizacją (kocioł P-2) i po jej dokonaniu (kocioł PKW-R-12) wynosi 600 Mg/rok, co oznacza rzeczywistą redukcję emisji zanieczyszczeń o ok. 79%. Uzyskany efekt ekologiczny wyrażony emisją równo­ważną wyniósł 362 Mg/rok, co odpowiada obniżeniu emisji równoważnej o 80%.
PL
Autor przedstawił cele i zakres najistotniejszych zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego w Polsce. Omówił determinanty tych zmian i ich efekty. Omówił też działania usprawniające procesy tych zmian oraz kierunek tych zmian. W podsumowaniu autor stwierdził, że przemiany omawianych struktur nie nadążają za rozwojem otoczenia. Być może katalizatorem racjonalnych zmian w tej sferze będą zmiany form własności przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego.
EN
Author presented the aims and the range of the most essential changes in the organisational structures of spirit industry in Poland. He discussed the determinants of the changes of these structures and their effects. He also discussed the directions of these changes and activities rationalising these transformations. In the résumé author stated that the structural changes in this industry are not following the development of the environment. Perhaps the changes of ownership forms will be the catalyst of rational changes in these institutions.
PL
Drożdże Saccharomyces cerevisiae „malt whiskey", utylizujące maltotriozę i maltotetrozę, poddano fuzji z RD mutantami drożdży gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae D43 i winiarskich Saccharomyces bayanus w celu poprawy ich zdolności fermentacyjnych. W stosunku do szczepu Saccharomyces cerevisiae „malt whiskey " fuzanty G i J uzyskały większą wydajność konwersji glukozy i maltozy do etanolu oraz charakteryzowały się lepszym stanem fizjologicznym komórek po fermentacji. Fuzant G odznaczał się najlepszą dynamiką fermentacji oraz wydajnością etanolu w środowisku zawierającym glukozę, zaś fuzant J - w środowisku zawierającym maltozę.
EN
The evaluation of the Saccharomyces Cerevisiae „malt whiskey" yeast usefulness in the improvement of the distillery yeast RD mutants of distillery yeast Saccharomyces cerevisiae D43 and wine strain Saccharomyces bayanus were improved on protoplast fusion with utilising maltotriose and maltotetrose Saccharomyces cerevisiae „malt whiskey". Fusants G and J, in comparision with Saccharomyces cerevisiae „malt whiskey", produced higher amount of ethanol. The physiological condition of fusants G and J was better than the condition of Saccharomyces cerevisiae „malt whiskey". Fusant G had better ethanol yield in medium with glucose, fusant J - in medium with maltose.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.