Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmysly
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Człowiek, od początku swojego istnienia, odczuwa potrzebę poznawania wszystkim zmysłami otaczającego świata, zarówno świata o cechach naturalnych, jakim jest np. las, jak i świata (przestrzeni) o cechach kulturowych typu: miasta, budowle, wystawy, sklepy. O ile we współczesnym otoczeniu nie brakuje wytworów kulturowych absorbujących uwagę i czas, to odczuwamy niedobór obcowania z naturą i to na każdym etapie naszego życia. Bezcenne staje się zachowanie dostępnych dla każdego lasów publicznych w zurbanizowanych obszarach miast, aglomeracji i na terenach metropolitalnych. Stąd, dużego znaczenia nabierają lasy miejskie zarządzane przez jednostki organizacyjne miast. Mieszkańcy dużych miast bowiem, często lepiej wykształceni, dysponujący wyższymi dochodami, bardziej mobilni i aktywni, poszukują lasów dla wypoczynku, rekreacji wykazując przy tym coraz większe zainteresowanie i zrozumienie dla ochrony i zachowania dzikiej przyrody. Wszechobecny stres, konkurencja i pogoń za doskonałością sprawiają, że kontakt z przyrodą staję się poszukiwany, pożądany i w pewnych warunkach bezcenny. We współczesnej polskiej rzeczywistości nauczanie szkolne ciągle kojarzy się jeszcze z tradycyjnym modelem nauczania, który zakłada, iż nauczyciel stoi w centrum procesu dydaktycznego, pełniąc role sterującą, kontrolną i oceniającą. Wielu nauczycieli wybiera właśnie taką metodę pracy z obawy, iż utraci autorytet oraz panowanie nad klasą. Nie bez znaczenia jest także spokój i ład, który traci się, proponując inne metody nauczania. Alternatywą dla tradycyjnych metod nauczania są metody aktywizujące ucznia poprzez działanie oraz bezpośredni kontakt z poznawanymi zjawiskami i procesami (przyrodniczymi). Ku zadowoleniu uczniów, metody te znajdują coraz więcej zwolenników wśród nauczycieli i osób zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną, w tym na terenie Leśnictwa Miejskiego Łódź.
EN
Since the start of his existence man feels the need to learn surrounding world with all his senses, both world of natural features, like the forest, and world of cultural features like cities, buildings, exhibitions, shops. If in the present world there are enough cultural creations catching our attention and time, we still miss to mix with nature on every stage of our lives. It is priceless to preserve public forests available for everyone in urbanized areas of cities, agglomerations and metropolitan territories. Thus, of major importance are forests maintained by the city organizational units. City inhabitants, most often better educated, of higher income, more mobile and active, look for the forests to rest showing at the same time more and more interest and respect for protection and preservation of wild nature. Omnipresent stress, competition and drive for perfection cause the contact with nature being looked for, desired and in some conditions priceless. In the modern Polish reality school teaching is still associated with traditional model of teaching which assumes that the teacher is in the centre of didactic process being the steering, controlling and evaluating person. Many teachers choose just such method of work being afraid that they may loose the respect and hold of the children. Alternative for traditional methods are the methods activating the pupil by action and direct contact with taught processes and phenomena. With children being pleased, such methods have more and more followers among teachers and people engaged in nature – forest education, also in the area of Lodz City Forest Inspectorate.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.