Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Insolvency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
W artykule przeprowadzony został przegląd definicji pojęć "wypłacalność" i "niewypłacalność" w literaturze ekonomicznej i w literaturze prawniczej, włączając w to obowiązujące akty prawne w Polsce i wybranych krajach (USA, Niemcy, Rosja). Na tej podstawie zidentyfikowane zostały istotne cechy spotykanych definicji. Treści zawarte w artykule mogą być przydatne do prawidłowego rozumienia niewypłacalności, szczególnie na styku zagadnień ekonomicznych i prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the presented article the author tried to make a review of definition "solvency" and "insolvency", which could be easily encountered in economic and law literaturę, both in Poland and abroad. On this groundwork the main important features of above definitions were identified. Content of this article may be serviceable to rightly understand insolvency matters, especially in problem cases, where the borderline of economic and law is vanishing. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane metody i miary określania zagrożenia niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń. Zamieszczone przykłady empiryczne bazują na tym samym materiale statystycznym, co pozwala na porównanie wyników otrzymanych przy wykorzystaniu różnych metod i miar. W przeprowadzonym eksperymencie wypłacalność zakładów ubezpieczeń była najostrzej oceniana przez rozszerzony margines wypłacalności. Wynikać to może z indywidualizacji podejścia do każdego zakładu poprzez stosowanie stosunkowo restrykcyjnej skali bezpieczeństwa. W przypadku pozostałych metod i miar zastosowano podejście standardowe (skala bezpieczeństwa o ustalonej stałej wartości). (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a presentation of the basic models methods and measures used to determine the risk of insolvency of an insurance company. The topics discussed include the sol-vency margin, risk-based capital and the probability of rain. The concept of a scale of safety is introduced; this allows the extent of the risk involved in the activities of the insurance company to be expressed in terms of capital requirement. A method for calculating the extended solvency margin (ESM) is proposed. The model of risk-based capital (RBC) is presented in the standard version, using fixed RBC coefficients: The probability of ruin (risk of insolvency) in an annual time-frame has been determined using analytical methods and simulations. The theoretical discussion is illustrated with empirical examples derived from the activities of non-life insurance companies operating as joint stock companies in Poland in the period 1995-2002. (original abstract)
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie relacji, jakie zachodzą między zjawiskiem nadmiernego zadłużania się i wykluczenia finansowego, szczególnie bankowego. Dla jego realizacji niezbędne będzie nakreślenie rozmiarów zadłużenia gospodarstw domowych oraz wykluczenia finansowego w Polsce, a następnie identyfikacja przyczyn i skutków obu zjawisk, ze wskazaniem na powiązania między nimi.
EN
Awareness of the scale of financial exclusion and over-indebtedness and, above all, of the negative consequences of what they involve on a micro-economic scale for individual households, as well as on a macro-economic scale for the whole national economy is not reflected in considerations on the basis of identification of the interdependencies and concomitance of both phenomena. The purpose of this article is to indicate relationships between the phenomenon of over-indebtedness and financial exclusion, especially banking exclusion. In particular, this paper will explore the size of household debt and financial exclusion in Poland, and then the recognition of the causes and consequences of both phenomena with an identification of the common areas. An examination of the socioeconomic profiles of people facing over-indebtedness and those facing financial exclusion and an analysis of the whole process of households becoming over-indebted or financially excluded shows that these two terms are closely related and strongly interact with other.
XX
Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania modeli opcyjnego do pomiaru kapitału ekonomicznego w ocenie niewypłacalności banków w Polsce. Dokonany zostanie pomiar kapitał ekonomiczny w tzw. podejściu top down, w którym wyznacza się kapitał ekonomiczny dla całego banku, tzn. dla wszystkich rodzajów ryzyka jednocześnie. Badaniem objęto banki notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w okresie 1999-2003. Realizacja celu pracy zostanie wsparta następującą tezą: wykorzystanie modelu opcyjnego do obliczania całkowitego kapitału ekonomicznego banku na podstawie informacji rynkowych jest podstawą szacowania niedoboru kapitału w bankach w Polsce w świetle wymagań "Nowej umowy kapitałowej". (fragment tekstu)
EN
The paper present option model applied for economic capital assessment for banks in Poland. Calculations were performed based on data drawn from banks quoted on Warsaw Stock Exchange. Current adequacy ratio for all banks exceed by far the required regulatory level. The results indicate that after applying option model which considers all type of risk assumed by bank, the total capital is going to be increased by 50% in relation to current level. Facing a lot of problems in the process of application of internal models at banks in Poland for credit, market and operational risk evaluation, presented methodology seems to be a promising tools to support realization of Basel II directives. (original abstract)
XX
Zagrożenie niewypłacalnością i niewypłacalność są kategoriami prawa upadłościowego i naprawczego, natomiast zagrożenie kontynuacji działania jest pojęciem używanym w rachunkowości. Pomimo pewnych wspólnych cech, terminy te różnią się między sobą w tak znacznym stopniu, że można odnotować przypadki ogłoszenia upadłości jednostek, które z ekonomicznego punktu widzenia nie miały zagrożenia kontynuacji działania. W artykule omówiono rozbieżności pomiędzy prawem upadłościowym a rachunkowością, wskazując jednocześnie wspólną platformę dla obydwu norm prawnych. Jednocześnie postawiono i udowodniono tezę, że w obecnym stanie prawnym ogłoszenie upadłości jednostki może nie mieć żadnego związku z jej rzeczywistą sytuacją ekonomiczno-finansową. Podstawą ogłoszenia upadłości jest bowiem uznanie dłużnika za niewypłacalnego, a stan ten występuje wówczas, gdy nie spłaca on wymagalnych zobowiązań pieniężnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The threat of insolvency and insolvency itself constitute categories of bankruptcy and rehabilitation law, whereas the risk of continued business operation is a term used in accounting. Despite some similarities these terms differ significantly to the extent that there are cases of bankruptcy of entities which from an economic point of view do not incur risks of losing continued business operation. The article discusses the differences between bankruptcy law and accounting, while pointing to the common platform for both of those legal norms. Furthermore the article proves that in current legal circumstances bankruptcy of the entity may well have no connection with its actual economic and financial situation. This is because the basis of the declaration of bankruptcy is the recognition of the debtor's insolvent and this condition occurs when the debtor fails to meet the outstanding liabilities.(original abstract)
6
Content available remote Counterparty Credit Risk in Derivatives
80%
XX
Każda instytucja finansowa zawierająca kontrakty na rynku nieregulowanym bez usług pośrednika narażona jest na ryzyko kredytowe związane z prawdopodobieństwem bankructwa kontrahenta. Istotność pomiaru ryzyka kredytowego wynikającego z transakcji na rynku instrumentów pochodnych została unaoczniona w latach 2007-2009, kiedy doszło do bankructwa banku inwestycyjnego Lehman Brothers, a wiele innych instytucji finan-sowych poniosło straty z tytułu transakcji zawartych z bankrutującym bankiem. Zarządzanie ryzykiem niewypłacalności kontrahenta na rynku instrumentów pochodnych jest zagad-nieniem niezwykle istotnym, ze względu na wpływ na aktualny pozom wartości godziwej instrumentu pochodnego oraz na poziom wymogu kapitałowego. Bardzo często prawdo-podobieństwo niewykonania zobowiązania przez kontrahentów pozostaje w korelacji dodat-niej z ogólnymi czynnikami ryzyka rynkowego. Celem artykułu jest przedstawienie metod modelowania ryzyka kredytowego na rynku instrumentów pochodnych(abstrakt oryginalny)
EN
There is currently a strong market focus on counterparty credit risk. CCR is the risk that a party, usually to an OTC derivative contract, may fail to fulfill its obligations, causing re-placement losses to the other party. This is similar to the standard definition of credit risk in the sense that the economic loss is due to the default of the obligor. However the amount of exposure is uncertain due to the random nature of the contract's pay-offs. The main purpose of this paper is to present the most popular methods for estimating adjust-ments for credit risk (CVA and DVA) for derivativesThere is currently a strong market focus on counterparty credit risk. CCR is the risk that a party, usually to an OTC derivative contract, may fail to fulfill its obligations, causing re-placement losses to the other party. This is similar to the standard definition of credit risk in the sense that the economic loss is due to the default of the obligor. However the amount of exposure is uncertain due to the random nature of the contract's pay-offs. The main purpose of this paper is to present the most popular methods for estimating adjust-ments for credit risk (CVA and DVA) for derivatives(original abstract)
XX
W dobie kryzysu finansowego dużo uwagi poświęca się zadłużeniu i ewentualnej niewypłacalności gospodarstw domowych, w tym ewentualnym skutkom nieterminowego regulowania i zaprzestania płatności z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych. Aby jednak likwidować lub minimalizować skutki, niezbędne jest poznanie przyczyn w celu podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych. Aby jednak takie działania rozpocząć, trzeba rozpoznać źródło zagrożenia, czyli innymi słowy: czynniki będące przyczynami niewypłacalności gospodarstw domowych. Niewątpliwie niewypłacalność jest zjawiskiem empirycznym, ale zasadne wydaje się podjęcie próby opisania problemu w teorii finansów. (fragment tekstu)
EN
The result of theoretical discussion presented in this article is sorting out and classifying of causes of households' insolvency as component of household finances and personal finances. There is an opinion that the most important of the division criteria is the priority criterion, pointing out to division into primary and secondary causes. Occurrence of primary factors accompanied by occurrence of secondary factors may lead in effect to insolvency of a household. It is the lack of financial security, in form of reserves, buffer, or financial cushion constituting the primary causc, accompanied by simultaneous occurrence of secondary causes, being very often independent of a given household, that may result in insolvency. Moreover, when establishing the secondary causes, such as the loss of one s health, death of the family breadwinner, increase in currency exchange rate, and thus significant increase of the credit instalment etc. It is very difficult to determine whether these factors are dependent on or independent of a given household. What should be, however, emphasized, is the fact that the occurrence of secondary causes, which are not accompanied at the same time by the occurrence of primary causes, does not lead to the occurrence of insolvency phenomenon, unless the financial security is insufficient for reducing the strength of secondary factors effect. (original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest omówienie dwóch przesłanek ogłoszenia upadłości przedsiębiorców: niewykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz przewyższania wartości majątku dłużnika przez wartość jego zobowiązań. W opracowaniu znajdują się również odniesienia do wzajemnej relacji pomiędzy tymi przesłankami zachodzącej w przypadku dłużników, którzy nie są osobami fizycznymi. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę dogmatyczno-prawną, ponieważ autorka poddaje analizie każde z tych kryteriów, odnosząc się do dorobku literatury przedmiotu i wskazując najistotniejsze praktyczne problemy związane z ich stosowaniem w praktyce orzeczniczej sądów upadłościowych. Wyniki - W wyniku przeprowadzonych analiz w opracowaniu rozstrzygnięto kilka wątpliwości interpretacyjnych odnoszących do stosowania omówionych przesłanek upadłości, co stanowi o zasadności oraz wartości teoretycznej i praktycznej poczynionych rozważań. Oryginalność/Wartość - Podstawową wartością artykułu jest rozwiązanie problemów praktycznych istotnych dla przedsiębiorców i innych podmiotów zagrożonych upadłością.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this article is to discuss two premises for declaring bankruptcy of entrepreneurs - failure to meet due and payable cash liabilities and the exceedance of value of assets of the debtors by the value of their obligations. The study also includes references to the interrelationships between these premises, which take place in the case of debtors who are not natural persons. Design/Methodology/approach - The article uses the dogmatic and legal method because the Author examines each of these criteria, referring to the literature of the subject matter and pointing out the most important practical problems connected with their application in the jurisprudence of insolvency courts. Findings - As a result of the conducted analyzes, some of the interpretative doubts concerning the application of the discussed bankruptcy premises have been resolved, which constitutes the legitimacy and the theoretical and practical value of the considerations. Originality/Value - The basic value of the article is the solution of practical problems important for entrepreneurs and other entities at risk of bankruptcy.(original abstract)
XX
Opracowanie odnosi się do problematyki ujednolicania prawa upadłościowego w płaszczyźnie prawa Unii Europejskiej. Punktem wejścia jest teza o istotnej roli reguł prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla nieskrępowanego rozwoju gospodarczego. W opracowaniu wskazano, że obecnie - w tej dziedzinie prawa - na szczeblu Unii Europejskiej ujednolicono jedynie niektóre, fragmentaryczne zagadnienia. Otwarte jest zatem pole dla dyskusji de lege ferenda. Przedmiotem omówienia są zagadnienia związane z potrzebą i metodami ujednolicania prawa upadłościowego. Ważnym punktem odniesienia jest analiza zaleceń ustawodawczych UNCITRAL, wobec których nie można być obojętnym w rozważaniach nad problematyką europeizacji prawa upadłościowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study refers to the issue of unification of insolvency law in the plane of European Union law. The entry point is the thesis of the important role of the rules of bankruptcy and restructuring laws for unfettered economic development. The study indicated that at present - in the field of law - at the level of the European Union there are harmonized only some fragmentary issues. Therefore scope for discussion de lege ferenda is open. The subject of the discussion are issues related to the need and methods of harmonizing bankruptcy law. An important point of reference is the analysis of the UNCITRAL legislative recommendations to which one cannot be neutral in discussions on the issues of Europeanisation of bankruptcy law.(original abstract)
10
Content available remote Insolvency probability in reinsurance treaty: a case study in Malaysia
60%
EN
In developing countries such as Malaysia, the availability of reinsurance arrangements provides several advantages to the primary insurers such as keeping their risk exposures at prudent levels by having their large risk exposures reinsured by another company, meeting client requests for larger insurance coverage by having their limited financial sources supported by another company, and acquiring underwriting skills, experience and ability of handling complex claims by depending on another company for such services. This paper aims to model insurance claims and assess the insolvency probability of reinsurance treaties. Claims data was obtained from one of the leading insurers in Malaysia and R programming with actuar package is used to compute the probability of insolvency.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia rozważania nad pojęciem niewypłacalności zdefiniowanym w znowelizowanym prawie upadłościowym i ustanowionym od początku 2016 r. prawie restrukturyzacyjnym. Celem artykułu jest wskazanie praktycznych problemów ze stosowaniem znowelizowanej definicji niewypłacalności. Autorki wskazują na problem identyfikacji stanu zagrożenia niewypłacalnością i metod badania - mierzenia takiego zagrożenia. Autorki poprzez analizę definicji niewypłacalności w poprzednim i obecnym brzmieniu ustawowym przedstawiają optymalne metody i narzędzia identyfikacji momentu powstania niewypłacalności. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents reflections on the notion of insolvency defined in the amended bankruptcy law and established from the beginning of 2016 nearly restructuring. The authors attempt to identify the practical problems with the application of the amended definition of default. Present the basic methods and tools to determine the birth of insolvency. They point to the problem of identification of an emergency insolvency and test methods - measuring such a threat. (original abstract)
XX
Niewypłacalność pracodawcy pociąga za sobą, oprócz potencjalnie druzgocących skutków ekonomicznych redukcji produkcji i zakłócenia stosunków gospodarczych, niekorzystne dla pracowników koszty społeczne - utratę pracy i zarobków. Nie tylko pracownik i jego rodzina ponoszą wielką stratę, ale całe społeczeństwo. Społeczeństwo stoi przed poważnym pytaniem: jak zapewnić wypłatę wynagrodzeń pracownikom w przypadku niewypłacalności i zapewnić solidne ramy, dzięki którym kraje będą mogły znaleźć trwałe rozwiązania, skutecznie zorganizować i zarządzać ochroną roszczeń pracowników. W artykule przeanalizowano osiągnięcia w rozwoju europejskich i krajowych systemów ochrony roszczeń pracowników w przypadku niewypłacalności oraz przedstawiono postępy krajów UE w równoważeniu interesów pracodawców, pracowników i społeczeństwa w zakresie ochrony pozostających do spłaty roszczeń pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy(abstrakt oryginalny)
EN
The employer's insolvency entails, in addition to the potentially devastating economic consequences of output reduction and the disruption of economic relations, adverse social costs for employees - the loss of jobs and earnings. It is not only the employee and his or her family who suffer a great loss, but the whole community. Thus, society faces the serious question of how to ensure the payment of wages to employees in the case of insolvency and provide a solid framework with which countries can find durable solutions, effectively organise and manage the protection of workers' claims. This paper analyses the achievement in developing European and national systems of protection of workers' claims in cases of insolvency, and shows the progress made by EU countries in arriving at a balance of interests between employers, employees and society in the protection of outstanding claims of employees in the event of their employer's insolvency.(original abstract)
XX
Działalność gospodarcza prowadzona przez zorganizowane grupy spółek jest niezwykle popularna nie tylko w Unii Europejskiej. Natomiast wykonywanie działalności wiąże się nierozerwalnie z możliwością popadnięcia w stan niewypłacalności, w tym także o charakterze transgranicznym. Artykuł przedstawia regulacje dotyczące niewypłacalności przedsiębiorstw, zawarte w aktach ponadnarodowych (UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency oraz rozporządzeniu UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego), a także w przepisach prawa krajowego czterech państw członkowskich UE - Włoch, Holandii, Polski i Portugalii. Jak pokazują badania prowadzone przez naukowców z wymienionych krajów w ramach projektu ACURIA, każdy z tych krajów umożliwia prowadzenie postępowań upadłościowych w odniesieniu do grup kapitałowych, jednak istnieją pewne różnice co do ich podstawy (są to albo akty prawne, albo ustalona praktyka stosowania prawa, jak np. w Holandii), zakresu (koordynacja, konsolidacja proceduralna lub konsolidacja merytoryczna) oraz realizacji (jurysdykcja sądów i powołanie sędziów nadzorczych lub zarządców). W artykule porównano regulacje przyjęte przez te państwa i wskazano na bariery efektywnego postępowania. Chociaż istnieją pewne różnice, więkzość rozwiązań jest, zdaniem autorów, podobna. W większości porządków prawnych pozwalają one na konsolidację postępowań lub koordynację spraw i są zgodne z europejskim prawem upadłościowym (także z tzw. soft law).(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate groups regardless of their structure are a common phenomenon in conducting business activity, therefore there was a need to address the problem of insolvency of such groups by legislators. The following paper presents regulations regarding corporate insolvency provided in both supranational acts (UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency and EU Regulation 2015/848 on insolvency proceeding), as well as in national laws of four EU Member States - Italy, the Netherlands, Poland and Portugal. As shown in the study, each of the above mentioned countries allows conducting insolvency proceedings with respect to corporate groups, albeit with some differences as to its basis (legal acts or legal practise), scope (coordination, procedural consolidation or substantial consolidation) and implementation (court jurisdiction and appointment of supervisory judges or insolvency practitioners). In the paper we compare the regulations adopted by the states in question and point out some obstacles for effective proceedings. Despite some differences, we find most of the solutions similar as they allow consolidation or coordination of cases, and they are in line with the European law on insolvency.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule odniesiono się do zagadnienia weryfikacji jakości modeli służących do szacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności w bankowości detalicznej. Autor przedstawił koncepcję analizy backtesting w świetle wrażliwości wymogów kapitałowych w odniesieniu do testowania warunków skrajnych. W artykule odniesiono się do zagadnienia weryfikacji jakości prognoz modeli służących do szacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności. Przedstawiono i omówiono wyniki wybranych metod. Autor omówił również wpływ dodatniej korelacji aktywów na uzyskane wyniki. Wykazał, że założenie zerowej korelacji może skutkować bardziej konserwatywnymi wynikami. Ustalenie to potwierdzono przez analizę empiryczną przeprowadzoną dla portfeli detalicznych. Badanie dotyczyło parametrów PD szacowanych dla portfeli kredytów samochodowych oraz hipotecznych. Otrzymane wyniki wykazały, że prognozy PD opracowane dla portfela kredytów hipotecznych niedoszacowują ryzyko kredytowe. Prognozy ryzyka kredytowego dla portfela kredytów samochodowych okazały się trafne.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper refers to the probability of default model validation procedure in retail banking. The author presents the idea of backtesting analysis focusing on sensitivity analysis of capital requirements under stress scenarios. The paper addresses statistical methods which can be applied in credit risk management under the backtesting exercise in retail banking. The advantages and drawbacks of specific approaches are discussed. Furthermore, the outcomes of the empirical implementation of selected methods are presented. The author considers the impact of positive asset correlation on various validation approaches, where no correlation is assumed, and proves that the zero-correlation assumptions may result in a more prudent approach. This finding was confirmed by the empirical analysis performed for retail portfolios. The research concerned PD parameters calculated for car and mortgage loans. The backtesting results revealed that PD forecasts created for mortgage portfolios underestimated credit risk during the crisis period which started in 2008. However, car loan portfolio credit risk predictions appeared to be robust.(original abstract)
15
60%
EN
The following paper is a theoretical and empirical study. The terminological differences between bankruptcy and insolvency have been indicated and compared in the article. Most frequently considered aspects of bankruptcy appear in definitions. The first of them emphasizes the economic character of bankruptcy. Insolvency is a culmination of a lack of financial means and the loss of solvency, which does not have a fading tendency, but develops into a permanent phenomenon. In legal terms, insolvency is an institution, whose purpose is to stop the accumulation of debts and most frequently it consists on the liquidation of the debtor's estate. The main purpose of the study is a critical review of the scientific achievements of the representatives of evolutionary economics within the scope and mechanism of bankruptcy and the survival of enterprises. The analyzed case of the Beta company, which went bankrupt, indicates that the companies which are not able to undertake proper adjustments to competitive conditions of the market at the right moment are eliminated from it. The theoretical law "the survival of the fittest" finds then its reflection in practice. The following research methods were used in the article: a descriptive analysis and the trajectories of J. Argenti in terms of models. Detailed examinations of files of insolvency proceedings of the Beta company have been carried out. (original abstract)
XX
W kontekście regulacji prawnych scharakteryzowano formy i zasady udzielania świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
17
Content available remote Bankruptcy in Slovakia : International Comparison of the Creditor´s Position
60%
EN
Research background: Bankruptcy shouldn´t be considered only as negative phenomena although its impact is for companies in most cases more than devastating. This change of point of view is invoked by the needs of contemporary socio-economic evolution. If society wants to reach sustainable development, the bankruptcy should be perceived as an immanent part of normal cyclical economic development. Moreover, if the view of bankruptcy is changed in a positive way, it can be a stimulus for innovations, investment and global welfare. But it is not possible without an increase in the effectiveness of national and international bankruptcy law.Purpose of the article: The goal of this study is to analyse the position of a creditor in the case of a debtor´s bankruptcy on the basis of comparative law in the Slovak Republic de lege ferenda. It is because we assume that continuous attention should be given to the issue of the creditor's position with regard to a debtor´s bankruptcy to achieve sustainable economic development.Methods: The potential consideration de lege ferenda should be based not only on performed legal analysis, but also on performed economic analysis. So, selected countries have been evaluated according to specific economic and legal indicators. We used the interdisciplinary approach based on selection analysis and legal comparative analysis applied to international comparison of the status of creditor and the effectiveness of bankruptcy law from his point of view.Findings & Value added: The applied approach has led us to the detection of the most important insolvency laws, specifically the insolvency laws of the United States and Austria. These legislations were further applied in the context of consideration de lege ferenda over the position of a creditor in the case of a debtor´s bankruptcy in the Slovak Republic. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie relacji, jakie zachodzą między zjawiskiem nadmiernego zadłużania się i wykluczenia finansowego, szczególnie bankowego. Dla jego realizacji niezbędne będzie nakreślenie rozmiarów zadłużenia gospodarstw domowych oraz wykluczenia finansowego w Polsce, a następnie identyfikacja przyczyn i skutków obu zjawisk, ze wskazaniem na powiązania między nimi. (fragment tekstu)
EN
Awareness of the scale of financial exclusion and over-indebtedness and, above all, of the negative consequences of what they involve on a micro-economic scale for individual households, as well as on a macro-economic scale for the whole national economy is not reflected in considerations on the basis of identification of the interdependencies and concomitance of both phenomena. The purpose of this article is to indicate relationships between the phenomenon of over-indebtedness and financial exclusion, especially banking exclusion. In particular, this paper will explore the size of household debt and financial exclusion in Poland, and then the recognition of the causes and consequences of both phenomena with an identification of the common areas. An examination of the socioeconomic profiles of people facing over-indebtedness and those facing financial exclusion and an analysis of the whole process of households becoming over-indebted or financially excluded shows that these two terms are closely related and strongly interact with other. (original abstract)
XX
Ryzyko niewypłacalności i ryzyko przedwczesnej spłaty to dwa podstawowe zdarzenia powodujące przerwanie umowy kredytowej. Dla kredytodawcy istotna jest informacja, którzy kredytobiorcy i w jakim okresie od udzielenia kredytu są bardziej narażeni na każde z tych zdarzeń. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody zdarzeń konkurujących umożliwiającej modelowanie w czasie obu powyższych zdarzeń. W części empirycznej artykułu przeprowadzono estymację na próbie 5000 pięcioletnich pożyczek, które były obserwowane przez okres 24 miesięcy od udzielenia. Za pomocą wybranych estymatorów wyznaczone zostały prawdopodobieństwa analizowanych zdarzeń. Omawiane estymatory służyć mogą również do wyodrębniania kredytobiorców o różnym ryzyku niewypłacalności. (abstrakt oryginalny)
EN
Early repayment and default are two basic perils causing credit termination. Who of the borrowers and when are at the risk of both events is important information for the creditor. The article employs some of the estimators of the method of competing risks to model time to default or early repayment. The empirical part of the article consists of the results of the study on the sample of 5000 five-year loans that were observed for 24 months. Probabilities of default and early repayment have been evaluated by means of selected estimators. These estimators are also suitable for distinguishing borrowers with different risks of default. (original abstract)
XX
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy państwa naprawdę bankrutują. Autor korzysta z analizy i krytyki literatury naukowej, metody opisowej i statystycznej, by odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie. Na potrzeby artykułu sformułowane zostają: hipoteza główna H1 - państwo może zbankrutować, a także hipotezy pomocnicze H1a - państwo może zbankrutować sensu stricto, H1b - państwo może zbankrutować sensu largo. W celu ich weryfikacji autor analizuje definicje bankructwa dostępne w piśmiennictwie naukowym, dokonuje przeglądu literatury traktującej o problemach finansowych państw, by następnie zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na to, że państwo uważane jest za bankruta (lub za zagrożone bankructwem). W końcowej części przytoczone zostają przykłady bankructw państw opisane w literaturze naukowej. Na tej podstawie sformułowane zostają wnioski oraz oceniona zostaje prawdziwość hipotez.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this work is to investigate whether states are really going bankrupt. The author uses the analysis and criticism of scientific literature, descriptive and statistical methods to answer the question put in the title. For the purposes of the article, the main hypothesis H1 - State may go bankrupt; and the two auxiliary hypotheses: H1a - State may go bankrupt in the strict sense; H1b - State may go bankrupt in the broad sense; were formulated. In order to verify them, the author examines the definitions of bankruptcies, reviews the literary covering issue of the financial problems of states, and identifies the key factors that affect the state considered to be bankrupt (or being threatened by bankruptcy). In the final section, examples of the bankruptcy of the countries described in the scientific literature are cited. On this basis, the final conclusions are formulated and the veracity of the hypotheses is done.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.