Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Insurance agent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Omówiono znaczenie ubezpieczeń finansowych w działalności przedsiębiorstwa oraz przedstawiono wyniki badania oceniającego rolę tychże ubezpieczeń w gospodarce polskiej.
XX
W artykule omówiono znaczenie zjawiska kooperencji pomiędzy agentami ubezpieczeniowymi będącymi członkami grup. We wprowadzeniu i części pierwszej tekstu zaprezentowano charakterystykę pracy agentów ubezpieczeniowych oraz grup agentów ubezpieczeniowych, ich specyfikę i wspólne cechy. W kolejnym punkcie zostało omówione zagadnienie kooperencji - definicja terminu, charakterystyka, a także klasyfikacja w zależności od stopnia natężenia współpracy i konkurencji. W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badania empirycznego dotyczącego kooperencji agentów ubezpieczeniowych przeprowadzonego wśród menedżerów sprzedaży jednego z zakładów ubezpieczeń w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the importance of coopetition between insurance agents who are group members. Firstly, the characteristics of the insurance agent's job is presented and a group of insurance agents is illustrated, their specificity and common features. Secondly, the issue of coopetition is discussed; the definition of the term, characteristics and classification depending on the extent of competition and cooperation. Thirdly, the results of empirical research concerning insurance agents' coopetition conducted between sales managers at one insurance company in Poland are discussed. (original abstract)
XX
Artykuł 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej od samego początku budził kontrowersje. Jedną z nich jest precyzyjne ustalenie kręgu adresatów zakazu wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniu na cudzy rachunek. Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zakaz ten obejmuje także agentów ubezpieczeniowych, działających wszak w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń. Autorzy prezentują argumentację przemawiającą zarówno za stosowaniem art. 18 wobec agentów, jak i przeciwko niemu. Problem ten jest istotny dla funkcjonowania praktyki ubezpieczeń grupowych po wejściu w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Article 18 of the 2015 Insurance and Reinsurance Activity Act has been a source of numerous controversies since the day of its adoption. One of those controversies is the issue of establishing a precise circle of recipients of a prohibition to remunerate policyholders in insurance on someone else's account. The purpose of this paper is to answer a question whether the said prohibition is also aimed at insurance agents who act on behalf of insurers. The Authors present both pro and contra arguments on including agents within the scope of article 18. The said problem is vital to the functioning of group insurance following the entry into force of the 2015 Insurance and Reinsurance Activity Act. (original abstract)
4
Content available remote Etyka agenta ubezpieczeniowego
75%
XX
Dynamiczny rozwój ubezpieczeń życiowych i majątkowo-osobowych wyraża się tendencją wzrostu przypisu składki, a także wypłatami odszkodowań i świadczeń. Powstały rozbudowane struktury organizacyjne do obsługi rynku ubezpieczeniowego. Na bazie wymogów rynku ubezpieczeniowego w gospodarce rynkowej bardzo często tracimy z pola widzenia etyczną stronę kontaktów ubezpieczeniowych i wynikających z nich zobowiązań. Literatura przedmiotu w zakresie etyki w szeroko rozumianej problematyce ubezpieczeniowej jest bardzo skromna. Koniecznością staje się więc zwrócenie uwagi na jeden z fragmentów tej problematyki, tj. zawierania kontaktów ubezpieczeniowych przez agentów ubezpieczeniowych. Celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów etyki agentów ubezpieczeniowych jako grupy zawodowej. (fragment tekstu)
EN
Insurance ethics is a major problem in Poland at the beginning of 21st century. It has no doubt existed wherever insurance policies are written taking different firms to suit economic time and coverage available. The term insurance ethics implies the concern for activity, which, for agents, is selling insurance products. The current notion of ethics covers many necessary areas of insurance activity. The purpose of this study is twofold; the first is to present information that may be useful to state policymakers, that is responsibility taken by agents in insurance, the second is information of commercial nature about insurance agents. The purpose of this paper is also starting to fill gaps in the literature. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja i wyliczenie najważniejszych zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem w zakładzie ubezpieczeń agenta jako kanału dystrybucji. Artykuł podzielony został na cztery główne części. Pierwsza część dotyczy aspektów formalno-prawnych współpracy agenta z towarzystwem ubezpieczeniowym. Granice jej wyznaczane są przez kodeks cywilny, Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 2002 r. (2002/92/EC) o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Rozporządzenia Ministra Finansów związane z ustawą. Agent i zakład ubezpieczeń, jako strony w zawieranej umowie agencyjnej określają wzajemne obowiązki oraz zasady współpracy. Druga cześć stanowi próbę technicznej analizy tego kanału dystrybucji oraz polega na opisaniu poszczególnych jego uczestników zlokalizowanych w terenie (agenta, jego kierownika, menedżerów wyższego szczebla). Część trzecia dotyczy zasad wynagradzania sprzedawcy, czyli rodzajów wynagrodzenia prowizyjnego, zasad jego naliczania i wypłacania oraz w pewnym sensie łączy się z czwartą, w której mowa o sposobach motywowania uczestników tego kanału dystrybucji. Opisane zasady funkcjonowania obejmują zagadnienia związane z etyką agenta ubezpieczeniowego, zasadami organizacji sprzedaży i obsługi umów ubezpieczenia oraz szkoleniami.(abstrakt oryginalny)
XX
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badania ankietowego na temat czynników wpływających na popyt usługi ubezpieczeniowej. Badanie to zrealizowane było na przełomie lat 2008/2009 wśród klientów firm ubezpieczeniowych na terenie miast województwa śląskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows the results of the public opinion poll on the factors which influence the demand on insurance service. This research was conducted at the turn of 2008 and 2009 among customers of insurance companies in the cities of Silesia voivodeship. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rozwój zawodowy oraz ścieżki awansów w jednej z firm ubezpieczeniowych. Omówiono stopnie profesjonalizmu agenta i niezbędne wymagania. Zaprezentowano ścieżkę awansów agentów na stanowiska kierownicze oraz moduły szkoleń dla agentów ubezpieczeniowych. Zwrócono uwagę na ocenę systemu rozwoju zawodowego i awansów.
XX
W artykule analizie poddano ocenę systemu motywacyjnego agentów ubezpieczeniowych działających w jednym z towarzystw ubezpieczeń na życie. Towarzystwo to jest jedną z firm wiodących grupy kapitałowej zarządzającej ponadto funduszami inwestycyjnymi i funduszem emerytalnym oraz wieloma innymi spółkami. Badania ankietowe przeprowadzono w 2005 r. Objęto nimi 62 z 81 zatrudnionych w towarzystwie agentów ubezpieczeniowych.
XX
Program lutowej sesji (2005 roku) BIPAR, jaka odbyła się w Wiedniu, dotyczył jednego zagadnienia - transparentności wynagrodzeń brokerskich. Autor reasumuje prezentowane w czasie sesji stanowiska delegatów dotyczące wynagrodzeń brokerów ubezpieczeniowych. Rezultatem sesji zostało podjęte stanowisko BIPAR dotyczące jawności wynagrodzeń pośredników ubezpieczeniowych, które ma wkrótce zostać wypracowane przez zarząd i poddane dalszej dyskusji w organizacjach członkowskich.
XX
Telefony w systemie pre-paid pod względem swojej użyteczności i wbudowanych funkcji, niewiele się już różnią od tych na abonament. Okazuje się, że dzięki swoim rozbudowanym funkcjom mogą być doskonałym narzędziem pracy np. dla agenta ubezpieczeniowego, a pracodawca będzie miał ścisły nadzór nad kosztami z tego wynikającymi.
11
Content available remote Pośrednik ubezpieczeniowy w Niemczech : wybrane zagadnienia. Część II.
75%
XX
Rok 2007 nałożył na pośredników ubezpieczeniowych w Niemczech konieczność samookreślenia i odpowiedzi na pytania związane ze statutem pośrednika lub brokera. Odpowiedź na powyższe pytanie jest istotna ze względu na obowiązek umieszczenia w pozwoleniu na wykonywanie działalności, informacji, czy jest ono wydane pośrednikowi czy brokerowi ubezpieczeniowemu. Związane jest to z faktem, iż na pośredniku ubezpieczeniowym ciąży obowiązek informowania klientów odnośnie swojego statutu. (fragment tekstu)
EN
The fundamental change of German law is liquidation of previous unlimited freedom of performing insurance intermediary job according to which there were no limits in access to this job (everyone could be an insurance intermediary). According to new regulations insurance agency as business activity requires permission (§ 34d GewO). The regulation follows existing duty for permission in real estate commerce loans and investment (§ 34c GewO). Insurance agents need to fulfill many for- mal and legal requirements in domain of qualifications, guarantee of proper service, legal liability to gain permission and registry. While insurance servicing intermediaries must inform advise and evidence given advices. Not untieing the above mentioned may bring sanctions. (original abstract)
12
Content available remote Pośrednictwo ubezpieczeniowe w Niemczech : wybrane zagadnienia. Część I
75%
XX
Zasadniczą zmianą w prawie niemieckim jest likwidacja dotychczas istniejącej nieograniczonej wolności wykonywania zawodu pośrednika ubezpieczeniowego zgodnie, z którą nie występowały ograniczenia w dostępie lub wykonywaniu zawodu (tzn. każdy mógł być pośrednikiem ubezpieczeniowym). Zgodnie z nowymi regulacjami pośrednictwo ubezpieczeniowe jako działalność gospodarcza wymaga pozwolenia (§ 34d GewO). Przepis podąża, zatem za istniejącym obowiązkiem pozwolenia na pośrednictwo w handlu nieruchomościami, w pożyczkach i lokatami kapitału (§ 34c GewO). Pośrednicy ubezpieczeniowi muszą spełnić szereg wymogów formalno - prawnych z zakresu posiadanych kwalifikacji, rękojmi należytego wykonywania działalności, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, aby uzyskać pozwolenie i wpis do rejestru. Podczas wykonywania czynności pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia ciążą na pośrednikach obowiązki informowania, doradzania i dokumentowania udzielanych porad. Za nie wywiązywanie się z powyższych obowiązków pośrednikowi grożą sankcje. (abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental change of German law is liquidation of previous unlimited freedom of performing insurance intermediary job according to which there were no limits in access to this job (everyone could be an insurance intermediary). According to new regulations insurance agency as business activity requires permission (§ 34d GewO). The regulation follows existing duty for permission in real estate commerce loans and investment (§ 34c GewO). Insurance agents need to fulfill many formal and legal requirements in domain of qualifications, guarantee of proper service, legal liability to gain permission and registry. While insurance servicing intermediaries must inform advise and evidence given advices. Not fulfilling the above mentioned may bring sanctions. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie regulacji prawnych dotyczących zlecania zakresu czynności ubezpieczeniowych podmiotom trzecim. Szczególną uwagę poświęcono ewolucji wymagań ustawowych, jakie musi spełniać agent ubezpieczeniowy, który działa na rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń. Charakterystyczne dla rynku finansowego jest to, że ustawodawca nie tylko decyduje, jakie czynności zakład ubezpieczeń może zlecać do wykonania podmiotom trzecim, lecz wprowadza również wymagania ustawowe dla tych podmiotów w związku z wykonywaniem przez nie czynności ubezpieczeniowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present its readers with legal regulations concerning the issue of entrusting third parties with insurance operations. The emphasis has been put on the evolution of statutory requirements that shall be met by the insurance agents acting for and on behalf of the insurance company by virtue of agency agreement. What is characteristic for the financial market is that not only does the legislator decide which operations insurance companies can entrust third parties with, but also the legislator introduces statutory requirements for the aforementioned entities with regard to carrying out insurance operations by them.(original abstract)
Bank
|
2005
|
nr nr 6
21-22
XX
Decyzja o wyborze brokera implikowana jest rozwojem struktury administracyjnej banku. W artykule zanalizowane zostało korzystanie z usług brokerskich przez mały bank oraz funkcjonujące na rynku banki, które są dużymi przedsiębiorstwami. Opisane zostało także m.in. tworzenie własnych działów ubezpieczeń w dużych korporacjach.
XX
Agent reprezentuje zakład ubezpieczeń, dlatego przy ocenie zakładów ubezpieczeń należy dokonać analizy i oceny jakości usług, jakie w imieniu ubezpieczyciela świadczy pośrednik. Celem niniejszego opracowania jest więc analiza trudno mierzalnego aspektu działalności ubezpieczeniowej, którym jest jakość usług świadczonych przez agentów. Za definicję jakości usług ubezpieczeniowych przyjęto postrzeganie przez klienta zakładu ubezpieczeń stopnia, w jakim praca agenta zaspokaja jego potrzeby. Podstawowym miernikiem jakości świadczonych usług ubezpieczeniowych jest zgodność działań agenta z regulacjami dotyczącymi jego zawodu, zawartymi w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (ze zmianami z dnia 18 lutego 2005 r., DzU nr 48, poz. 447), w wewnętrznych przepisach, regulacjach i zasadach zakładu ubezpieczeń. Jednak takie badanie będzie niekompletne, pominięty zostanie istotny element oceny usługi przez usługobiorcę. To właśnie od decyzji odbiorcy zależy, czy na wolnym rynku wybierze on dany zakład ubezpieczeń oraz czy pozostanie klientem już wybranego ubezpieczyciela. (fragment tekstu)
EN
The article is an attempt to supplement a complex evaluation of insurance brocers as regards the services they offer. In rating evaluation, apart from the ability of an insurance company to fulfill the insurance deal. The paper consists in an analysis of evaluation of quantity of services offered by insurance companies. To show it, I used a questionnaire completed by 180 extramural students of economy, who declared to have sufficient knowledge on insurance and to be receivers of insurance goods. The questionnaire analyses the offer of insurance companies, the insurance company insurance system, employee training, professional ethics and sophistication. General evaluation of insurance companies is the final outcome of the paper. To carry out the research I used the 9 grades Likert Scale (from 'very bad grade' to 'very good grade'). In the analysis I use the factor analysis, evaluate the dependence between the single evaluations (i.e. their influence on the general evaluation) and show those elements of the work of insurance companies that according to respondents have the greater influence on how they perceive the services offered by insurance companies. (original abstract)
XX
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - w przeciwieństwie do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym - zawiera szereg przepisów, które odnoszą się wprost do kwestii wynagrodzenia zarówno pośredników ubezpieczeniowych (agentów i brokerów), jak i pracowników ubezpieczycieli. Przepisy te podzielić możemy na dwie główne kategorie, tj. na dotyczące samego kształtowania wynagrodzenia oraz dotyczące związanych z nim obowiązków informacyjnych, których beneficjentem jest klient. Tym właśnie zagadnieniom jest poświęcony niniejszy artykuł. Na wstępie omówiono zagadnienia ogólne związane z wynagradzaniem pośredników ubezpieczeniowych oraz osób, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności dystrybucyjne. Dalsze części obejmują analizę art. 7 ust. 2 ustawy dystrybucyjnej, a także wspomnianych obowiązków informacyjnych na gruncie tej ustawy (art. 22, 23 i 32). Artykuł zamyka podsumowanie, zawierające wnioski i uwagi autora.(abstrakt oryginalny)
EN
Insurance distribution act - unlike its predecessor (act on insurance intermediation) - contains a number of provisions that refer directly to the issue of remuneration of both insurance intermediaries (agents and brokers) as well as insurers' employees. Said provisions can be divided into two main categories, i.e. setting of remuneration and information obligations related to remuneration. These are the issues devoted to this paper. At the beginning, general remarks that concern remuneration of insurance intermediaries and persons with the help of which insurers perform distribution activities are presented. Further parts include the analysis of art. 7 par. 2 of the distribution act and mentioned information obligations (articles 22, 23 and 32). The paper closes with a summary, containing the author's conclusions and comments.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono status multiagenta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Rozważaniom poddano kwestie dotyczące podstaw działalności multiagenta oraz jego obowiązków. Ponadto wskazano różnice pomiędzy multiagentem a brokerem ubezpieczeniowym, a także poddano analizie aspekt doradztwa obejmujący rozpoznanie i uwzględnienie potrzeb klienta.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the status of multi-agent in the light of the insurance distribution act. Consideration was given to issues concerning the legal grounds of multi-agent activity and his duties. In addition, the author indicates the differences between the multi-agent and the insurance broker. The problem of advice on the recognition and consideration of customer needs was also analyzed.(original abstract)
XX
Nadrzędnym celem prowadzonych badań jest uzyskanie odpowiedzi na pytania, czy istnieje możliwość wypracowania jednego modelu dla funkcjonowania poszczególnych kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem zmian zachodzących w otoczeniu rynku finansowego. Odpowiedź na to pytanie będzie możliwa po dokładnym rozpoznaniu specyfiki funkcjonowania pośrednictwa ubezpieczeniowego, analizy rozwiązań już funkcjonujących, jak też przedstawienia analiz związanych z funkcjonowaniem poszczególnych kanałów świadczenia usług ubezpieczeniowych. (fragment tekstu)
EN
This work presents the specificity of insurance intermediary operations in Poland, including solutions already used in the European Union. Moreover, the Author attempts to analyse changes in the structure of distribution channels of providing insurance services in Poland in the years 1996 - 2011. The observed changes resulted not only from the development of the Polish insurance market but were also largely determined by the turbulence in the financial market. The work also compares insurance distribution structure in the Polish market with selected EU states in the years 2008-2011, including the division into life insurance and property insurance segment and other personal insurance. It enabled the Author to conduct some analyses and indicate the optimal model of insurance service provision towards which the European market, as well as the Polish market, is evolving. It gave some recommendations for the development of domestic models of insurance service distribution, as well as future trends in the distribution structure of insurance products. (original abstract)
XX
Polska jest liderem w Europie pod względem liczby zawodów regulowanych (380 przy średniej europejskiej 150). Twórcy deregulacji stawiają sobie za cel obniżenie tej liczby do 100. Na liście profesji przeznaczonych do deregulacji znalazły się m.in. zawody agenta i brokera ubezpieczeniowego. Autorka artykułu wyraża obawę, że deregulacja tych dwóch zawodów nie odniesie zamierzonych efektów, a nawet przynieść może więcej szkody niż pożytku.
20
Content available remote Świadczenie usług ubezpieczeniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
63%
XX
Funkcjonowanie pośrednictwa ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej regulowane jest zapisami dyrektywy 92/WE/ 2002 r., która przewiduje istnienie dwóch rodzajów pośredników w zakresie ubezpieczeń: zależnych i niezależnych. Kraje członkowskie w ramach implementacji dyrektywy mogą stosować własny podział i nazewnictwo pośredników. Pozycja pośredników ubezpieczeniowych jest wyrazem stopnia rozwoju poszczególnych rynków lokalnych i jednym z elementów różnicujących te rynki. Celem artykułu jest określenie pozycji poszczególnych kanałów dystrybucji w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Insurance intermediation activity in European Union is regulated by 92/WE/2002 directive. The directive divides insurance intermediaries in scope of insurance range into dependent and independent. Members countries in frames of directive implementation may have own division and intermediaries names. Insurance intermediation in individual countries is diverse. Insurance intermediation conditions analysis gives answers for questions concerning its further development. Thus, the aim of this paper is to analyses the position of individual distribution channels in insurance services. Among EU member countries in scope of usage of distribution channels there are certain similarities but also many differences may be noticed. On European markets there is coincident tendency to increase the share in local markets of the rest of distribution net consisting of direct, bancassurance [Swacha-Lech 2008]. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.