Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  psychometrické vlastnosti
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Objectives. The aim of the study was to assess the psychometric properties of a Czech adapta-tion of the Humor Structure Appreciation Scale (HSAS) which measures appreciation of two structural dimensions of humor: incongruity-resolution (INC-RES), and nonsense (NON). Differences in humor structure appreciation were investigated between a Czech and a Mac-edonian sample, and measurement invariance was tested.Participants and setting. Two online studies were conducted. After a back-translation of the scale, the first proposal of the Czech version of the HSAS was given to 145 participants from the Czech Republic. In the second study, the HSAS-CZ was completed by a Czech sample of 346 subjects. A measure of the need for closure was also completed to assess construct valid-ity. The Macedonian sample comprised of 562 subjects filled in only the original version of the HSAS.Results. Principal component analysis showed that the sum of variance explained by the two dimensions was 60.8%, and the factor loadings were satisfactory. The second study confirmed the factor structure of the scale. The results of the Confirmatory factor analyses showed that the two-factor model had acceptable fit (RMSEA = .053 [.034, .072], CFI = .986, TLI = .981). The standardized factor loadings were high for INC-RES (λ = .62 to .79), as well as for NON humor (λ = .57 to 80). Initial construct validity was obtained. The HSAS-CZ scales were theoretically related to the need for closure. The jokes were found funnier by the Macedonian sample in comparison to the Czech by one third to one half standard deviation. Finally, strict measurement invariance model comparing the Czech and Macedonian versions of the test showed an acceptable fit. However, significant differences were found in factor loadings as well as in residual variances.Limitations. The main limitation of the study is the use of convenience samples.
CS
Cíle. Cílem studie bylo posoudit psychometric-ké vlastnosti české adaptace Škály hodnocení struktury humoru (HSAS), která měří ocenění dvou strukturálních dimenzí humoru: inkon-gruence-vyřešení (INC-RES) a nesmyslnost (NON). Hodnocení struktury humoru bylo srov-náváno mezi českým a makedonským vzorkem a dále byla testována invariance měření.Účastníci a prostředí. Byly realizovány dvě on-line studie. První návrh české verze HSAS-CZ vytvořený s pomocí zpětného překladu byl ad-ministrován 145 účastníkům z České republiky. Ve druhé studii vyplnilo HSAS-CZ 346 subjektů z ČR spolu se Škálou potřeby kognitivního uza-vření k posouzení konstruktové validity. A dále 562 respondentů z Makedonie, kterým byla ad-ministrována pouze původní verze HSAS.Výsledky. Analýza hlavních komponent nalez-la dvoufaktorové řešení, které vysvětlovalo 60,8 % rozptylu položkových skórů a posky-tovalo uspokojivé faktorové zátěže. Druhá studie tuto faktorovou strukturu potvrdila. Výsledky konfirmační faktorové analýzy uká-zaly, že dvoufaktorový model má přijatelnou shodu s daty (RMSEA = 0,053 [0,034, 0,072], CFI = 0,986, TLI = 0,981). Standardizované faktorové zátěže byly vysoké pro dimenzi INC-RES (λ = 0,62 až 0,79) i pro NON humor (λ = 0,57 až 0,80). Přítomnost konstruktové va-Přítomnost konstruktové va-lidity naznačuje fakt, že škály HSAS-CZ byly teoreticky spojeny s potřebou kognitivního uza-vření. Vtipy byly shledány vtipnějšími u make-donského vzorku ve srovnání s českým o třetinu až polovinu směrodatné odchylky. Při analýze národnostních skupin byla nalezena přijatelná shoda u modelu striktní invariance měření, při srovnání s modely s méně restrikcemi je nicmé-ně rozdíl v nábojích i reziduálních rozptylech statisticky významný.Omezení. Hlavním omezením studie je použití nepravděpodobnostních metod sběru dat.
2
Content available remote Česká verze Shiromovy a Melamedovy škály vyhoření
100%
EN
Objectives. The aim of the study was to test the psychometric properties of Czech version of the Shirom Melamed Burnout Measure (SMBM). Although this instrument has been translated to Czech language and used before, its validity has not yet been tested. Sample and settings. Representative sample of Czech working population has been used. The predefined quotas were: gender, age, education attained, size of city they currently live in and the region they come from. Combination of questioning methods was used: direct questioning for older population (50+) and online questionnaire for 25–50 years of age. Hypothesis. The hypothesis to prove was that Czech version of SMBM has high internal consistency. The second hypothesis was that Czech SMBM has three factors (like the English version) and these factors are: cognitive, physical and emotional burnout. Statistical analyses. In order to test hypothesis regarding the internal consistency, the Cronbach,s alpha was determined. In order to test the structure of the test, confirmatory factor analysis and IRT were employed. Results. Cronbach’s alpha and factor analysis pointed to high internal consistency and reliability of Czech version of SMBM. Czech version of SMBM is thus considered as reliable psychometric tool and the results of this study are comparable to other available research. Study limitation. Due to the fact that online questioning for larger part of the study sample was used, certain population might have been missed. The design of the study was crosssectional which bears another problem: it is not possible to determine whether it was only respondents, current situation or whether he/she has been suffering from burnout symptoms for a longer period of time.
CS
Cíle. Cílem této studie bylo ověřit psychometrické vlastnosti české verze Shirom Melamed Burnout Measure (SMBM). Přestože byl tento dotazník přeložen do českého jazyka a používán již dříve, jeho platnost ještě nebyla testována. Soubor a procedura. Byl použit reprezentativní vzorek české pracující populace. Respondenti byli vybíráni na základě předem daných kvót: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a region. Byla použita kombinace dotazovacích metod. Lidé ve věku od 25 let do 50 let byli dotazováni prostřednictvím internetového dotazníku a respondenti ve věku 50+ byli dotazováni osobně. Hypotéza. Hypotéza, kterou studie ověřovala, byla, že česká verze SMBM má vysokou vnitřní konzistenci. Druhá hypotéza byla, že česká verze SMBM má tři faktory (jako její anglická verze) a to: kognitivní, fyzické a emocionální vyhoření. Statistická analýza. Pro testování hypotézy o interní konzistenci byl použit Cronbachův koeficient alfa. Pro testování struktury testu byla použita konfirmační faktorová analýza a IRT. Výsledky. Cronbachovo alfa a faktorová analýza poukázaly na vysokou vnitřní konzistenci a spolehlivost české verze SMBM. Českou verzi SMBM lze tedy považovat za spolehlivý psychometrický nástroj a výsledky této studie jsou srovnatelné s ostatními dostupnými výzkumy. Omezení studie. Vzhledem k tomu že pro větší část souboru bylo použito i dotazování online, mohla být vynechána určitá část populace. Průřezové uspořádání studie neumožňuje zjistit, zda se u respondentů jedná pouze o aktuální situaci, nebo zda trpí symptomy vyhoření po delší dobu.
3
Content available remote Česká adaptace dotazníku CORE-OM : vybrané psychometrické charakteristiky
100%
EN
Objectives. The aim of the study was to adapt the CORE-OM measure to the Czech context and evaluate its psychometric properties. Sample and setting. CORE-OM, RSES, and SCL-90 were administered to 375 patients from four psychotherapy clinics (a clinical sample). Further, the first two measures were administered to 233 respondents from the general population (a non-clinical sample). Statistical analysis. The questionnaire structure was explored through an exploratory factor analysis, concurrent validity assessed using correlation with SCL-90 and RSES, and internal consistency using Cronbach’s alpha. The difference between the clinical and the non-clinical samples was determined by the Mann-Whitney test and sensitivity to change was assessed by the Wilcoxon signed-rank test. Results. The factor analysis revealed a two factor structure. However, the factor solution for the clinical and the non-clinical samples differed. In the clinical sample, the internal consistency of the Total Score was α = 0,933, the Total Score correlated rs = 0,80 with GSI SCL- 90 and rs = -0,51 with RSES. The measure successfully differentiated between the clinical and the non-clinical samples. Using the Total Score, the clinical cutoff score had a value of c = 1,349 and the Reliable Change Index had a value of RCI = 0,445. The sensitivity to psychotherapy change was adequate (r ~ -0,35 to -0,50 for individual clinics). Study limitation. The data was obtained through casual sampling and did not include outpatients or respondents with a psychotic disorder. Evaluation of sensitivity to change was based solely on self-report measures.
CS
Cíle. Cílem této studie bylo adaptovat zahraniční dotazník CORE-OM do českého prostředí a ověřit jeho psychometrické vlastnosti. Soubor a metoda. Testovou baterii zahrnující CORE-OM, RSES a SCL-90 vyplnilo 375 pacientů ze čtyř klinických pracovišť (klinický vzorek). První dva nástroje vyplnilo také 233 respondentů z běžné populace (neklinický vzorek). Analýza. Struktura dotazníku byla zjišťována pomocí explorační faktorové analýzy, souběžná validita prostřednictvím korelace s nástroji SCL-90 a RSES a vnitřní konzistence pomocí Cronbachova koeficientu alfa. Rozdíl mezi klinickým a neklinickým výběrem byl testován Mann-Whitneyovým testem a citlivost ke změně pomocí Wilcoxonova znaménkového testu. Výsledky. Faktorová struktura dotazníku byla tvořena dvěma faktory, faktorová řešení pro klinický a neklinický výběr se však lišila. Pro klinický výběr dosahovala vnitřní konzistence celkového skóru hodnoty α = 0,933, korelace celkového skóru s GSI SCL-90 nabývala hodnoty rs = 0,80 a s RSES rs = -0,51. Dotazník dobře rozlišoval mezi klinickým a neklinickým výběrem. U celkového skóru dosahoval hraniční skór hodnoty c = 1,349 a index spolehlivé změny RCI = 0,445. Citlivost k terapeutické změně byla adekvátní (r ~ -0,35 až -0,50 pro různá klinická pracoviště). Limity studie. Data byla získána příležitostným výběrem a nezahrnovala klienty ambulantních pracovišť ani respondenty s psychotickým onemocněním. Testování citlivosti ke změně bylo založeno pouze na sebeposuzovacích metodách.
4
Content available remote Indukovanie a meranie sebauvedomovania : prehľadová štúdia
100%
EN
The aim of the submitted study is to offer an overview of the selected methods for inducing and measuring self-focused attention. Self-focused attention is conceptualized by the authors as (1) a situational state – self-awareness, and (2) a personality trait – self-consciousness. In our study, we present typical methods for inducing self-awareness – the stimuli used for inciting of and experimental manipulation with situational self-focused attention, and methods for measuring dispositional self-consciousness and also situational self-awareness. We have divided the methods for measurement of the both types of self-focused attention into three groups: self-report questionnaires, linguistic analysis of self focus attention and so called indirect methods. We also mention psychometric qualities and advantages and disadvantages of particular methodics.
SK
Cieľom predkladanej štúdie je poskytnúť prehľad vybraných metód na indukovanie a meranie sebauvedomovania. Sebauvedomovanie je autormi konceptualizované jednak ako situačný stav – situačné sebauvedomovanie (self-awareness), ďalej ako osobnostná črta – dispozičné sebauvedomovanie (self-consciousness). V štúdii uvádzame typické metódy indukovania sebauvedomovania – podnety využívané na vyvolanie a experimentálnu manipuláciu so situačným sebauvedomovaním, a metódy na meranie dispozičného aj situačného sebauvedomovania. Metódy merania oboch typov sebauvedomovania sme rozdelili do troch skupín: sebavýpoveďové dotazníky, lingvistická analýza sebauvedomovania a tzv. nepriame metódy. V štúdii uvádzame psychometrické vlastnosti ako aj výhody a nevýhody jednotlivých metodík.
EN
Objectives. The study focuses on psychometric properties of the Czech version of The Perceived Hope Scale (PHS). Subjects and settings. The scale, along with measures of several related constructs, was completed by three samples of respondents aged between 18 and 80 years. A total of 2,396 respondents participated in the research. Statistical analysis. Cronbach’s alpha and Mc- Donald’s omega reliability coefficients were used for reliability estimation. The factor structure of the scale and its discriminant validity were tested through confirmatory factor analysis. Convergent validity of PHS with other measures was assessed using correlation analysis. Results. The PHS scale showed adequate reliability and construct, convergent and discriminatory validity. Loadings of PHS items on the main factor were all above .70. The PHS total score significantly negatively correlated with the intensity of symptoms of anxiety and depression measured by PHQ-4 (r = -.55). A strong association was found especially between the PHS score and optimism measured by LOTR (Pearson r = .72). The Czech version of the Perceived Hope Scale thus showed adequate psychometric properties and can be recommended for further use in the adult population. Limitations. A major limitation of the study is that samples consisted of predominantly female participants and those with a higher level of education. Unemployed, divorced and widowed individuals or individuals older than 50 years were not sufficiently represented.
CS
Cíle. Cílem studie bylo ověřit psychometrické vlastnosti české verze Škály prožívané naděje (Perceived Hope Scale, PHS). Soubor a procedura. Škálu spolu s dalšími metodami měřícími několik souvisejících konstruktů vyplnily tři soubory respondentů ve věku od 18 do 80 let. Celkově bylo do výzkumu zahrnuto 2396 respondentů. Statistické analýzy. Pro ověření vnitřní konzistence byly použity koeficienty reliability Cronbachovo alfa a McDonaldovo omega. Faktorová struktura škály a její diskriminační validita byly ověřovány pomocí konfirmační faktorové analýzy. Výsledky. Škála PHS vykazovala adekvátní reliabilitu a konstruktovou, konvergentní a diskriminační validitu. Faktorové náboje všech položek škály PHS u hlavního faktoru byly vyšší než 0,70. Celkový skór PHS významně negativně koreloval s intenzitou depresivních a úzkostných příznaků měřených dotazníkem PHQ-4 (r = -0,55). Silný vztah byl nalezen především mezi skórem PHS a mírou optimismu měřeného dotazníkem LOT-R (r = 0,72). Česká verze Škály prožívané naděje tedy vykázala adekvátní psychometrické vlastnosti a lze ji doporučit pro další využití ve výzkumech na dospělé populaci. Omezení studie. Hlavním omezením studie byla skutečnost, že se výzkumné soubory skládaly převážně z účastníků ženského pohlaví a osob s vyšší úrovní vzdělání. Nezaměstnaní, rozvedení a ovdovělí jedinci a osoby starší 50 let nebyli dostatečně zastoupeni.
EN
Objectives. The aim of this study was to analyze the psychometric properties of the Czech version of the General Self-Efficacy Scale (GSES) in the group of hospitalized patients. Sample and setting. The sample contained 386 respondents hospitalized in the Faculty hospital Hradec Kralove. The Czech version of GSES was used. Statistical analysis. All the analyses were performed in the R environment. Factor structure was tested using Item Response Theory (IRT), namely two-parameters Graded Response model. This model was used also for testing measurement invariance for men and women. T-tests and linear model to test relation between GSES and demographical variables were used. Percentile norms were constructed using kernel smoothed cumulative distribution for men and women separately. Results. The score of the scale ranged from 15 to 40 points with an average of M = 30.86 (SD = 6.05). The results suggest that the Czech version of the GSES has satisfactory psychometric properties, the internal consistency is on high level (Cronbach,s α = 0.924; ωt = 0.938). Even though the analysis of the structure of the questionnaire showed to be slightly twodimensional, the correlation of the two factors is quite high. This implies the potential of working with one universal questionnaire score. Of all monitored variables, only gender had statistically significant influence over the perceived self-efficacy, the scale was invariant for both genders. The differences between clinics were very small, only the respondents from psychiatric clinic achieved statistically significant lower score. Study limitations. The limits of the study come from its cross-sectional character and the fact that the choice of respondents was not representative. Data are based on subjective statements coming from respondents hospitalized with various health problems.
CS
Cíle. Cílem práce bylo zjistit psychometrické vlastnosti české verze Dotazníku obecné self- -efficacy (General Self-Efficacy Scale – GSES) u populace hospitalizovaných pacientů. Vzorek a metodika. Sledovaný soubor činil 386 respondentů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Byla použita česká verze dotazníku General Self-Efficacy Scale. Statistická analýza. Veškeré analýzy byly provedeny v prostředí R. Faktorová struktura byla ověřována s využitím teorie odpovědi na položku (Item Response Theory), a to pomocí dvouparametrového Graded Response Modelu. Tento byl použit i pro ověření invariance měření mezi muži a ženami. Pro hodnocení vztahu obecné self-efficacy s demografickými proměnnými byla použita lineární regrese a t-testy. Percentilové normy byly sestrojeny pomocí vyhlazené kumulativní distribuční funkce pro muže a ženy zvláště. Výsledky. Celkový skór škály se pohyboval v rozmezí 15–40 bodů s průměrem M = 30,86 (SD = 6,05). Psychometrické vlastnosti české verze dotazníku GSES jsou dobré, vnitřní konzistence je vysoká (Cronbachovo α = 0,924; ωt = 0,938). Struktura dotazníku je spíše dvoudimenzionální, korelace obou faktorů je však velmi vysoká. Je tedy smysluplné pracovat s jediným celkovým skórem dotazníku. Ze všech sledovaných proměnných pouze pohlaví mělo statisticky významný vliv na vnímanou self- -efficacy (SE), škála byla pro obě pohlaví invariantní. Rozdíly mezi klinikami byly velmi malé, pouze respondenti z psychiatrické kliniky dosahovali statisticky významně nižšího skóru oproti respondentům z ostatních klinik. Limity studie. Limity studie vyplývají z jejího průřezového charakteru a skutečnosti, že výběr respondentů nebyl reprezentativní. Data jsou založena na subjektivních výpovědích; jedná se o respondenty hospitalizované s různými zdravotními potížemi.
EN
Objectives. To examine the psychometric properties of the Slovak version of the 10-item Scale of Perceived Stress (PSS-10, Cohen, Kamarack a Mermelstein, 1983), which is currently one of the most commonly used tools for measuring psychological stress (Lee, 2012). Sample and Setting. 482 employees (47 men, 435 women) of social institutions throughout Slovakia (mean age M = 44.76, SD = 10.25). The respondent completed the Slovak translation of the original English version of the PSS-10 scale, which was created by back-translation. Internal consistency (Cronbach’s alpha), verified questionnaire factor structure (CFA), and constructive (convergent and discriminatory) validity were examined. Statistical analysis. The SPSS 21.0 was used for quantitative data processing, and the Programme R was performed using for CFA. Results. The internal consistency coefficient reached following values: 0.83 (factor 1), 0.77 (factor 2) and 0.87 (for the whole range). The results of CFA confirmed the 2-factor structure of the Slovak version of the scale (RMSEA = 0.062, CFI = 0.94, NFI = 0.917). Due to the high correlation between the two PSS-10 factors, along with the insufficient level of reliability factor 2 and the risk that the negative formulation of the items contributed to the constitution of a standalone factor, the authors tend to use the overall score. Expected evidence for validity, positive correlations between perceived stress and burnout dimensions (Exhaustion, Depersonalization) and Secondary traumatic stress have been observed. On the contrary, significant negative correlations have been demonstrated in the case of Compassion satisfaction and Personal accomplishment. Conclusion. The Perceived Stress Scale PSS-10 has reached satisfactory values of reliability and validity that support its use for the population of helping professionals in the Slovak circumstance. Study limitation. There are certain limits of the research, one of which is the self-reported character of the verified scale and the other one is the fact that the test-retest reliability and the effect of age, length of practice and type of profession has not been studied.
SK
Cieľ. Poskytnúť výsledky pilotného prieskumu psychometrických vlastností slovenskej verzie 10-položkovej škály vnímaného stresu (PSS-10, Cohen, Kamarack, Mermelstein, 1983), ktorá je v súčasnosti jedným z najpoužívanejších nástrojov na meranie psychického stresu (Lee, 2012). Výskumný súbor a metóda. Výskumu sa zúčastnilo 482 pracovníkov (47 mužov, 435 žien) sociálnych zariadení z celého Slovenska (M = 44,76, SD = 10,25). Respondentom bol administrovaný slovenský preklad pôvodnej anglickej verzie škály PSS-10, ktorá bola vytvorená spätným prekladom. Bola preskúmaná vnútorná konzistencia (Cronbachova alfa), overená štruktúra faktorov dotazníka (CFA) a konštruktívna (konvergentná a diskriminačná) validita. Štatistická analýza. Konfirmačná faktorová analýza bola realizovaná v Programe R (vychádzala z matice polychorických korelácií, vypočítaných pomocou metódy DWLS – diagonally weighted least squares). Na ďalšie kvantitatívne spracovanie údajov bol použitý program IBM SPSS Statistics 21. Výsledky. Vnútorný koeficient konzistencie škály dosiahol nasledujúce hodnoty: 0,83 (faktor 1), 0,77 (faktor 2) a 0,87 (pre celú škálu). Výsledky konfirmačnej analýzy podporujú 2-faktorovú štruktúru slovenskej verzie škály (RMSEA = 0,062, CFI = 0,94, NFI = 0,917), avšak vzhľadom k vysokej miere korelácie medzi obidvoma faktormi PSS-10, neuspokojivej úrovni reliability faktora 2 a riziku, že negatívna formulácia položiek prispela ku konštituovaniu samostatného faktora, sa autori prikláňajú k využívaniu skôr celkového hrubého skóre. Očakávané pozitívne korelácie boli potvrdené medzi hodnotami vnímaného stresu a faktormi syndrómu vyhorenia (Emocionálnym vyčerpaním, Depersonalizáciou) a Sekundárnym traumatickým stresom. Naopak významné negatívne korelácie boli preukázané v prípade Zadosťučinenia z pomáhania a Osobného uspokojenia (spokojnosť s osobným výkonom a kompetenciami). Záver. Škála vnímaného stresu PSS-10 dosiahla uspokojivé hodnoty reliability a validity, ktoré podporujú jej využitie v populácii pomáhajúcich profesionálov na Slovensku. Limity štúdie. Jedným z limitov je seba-výpoveďový charakter overovanej škály a ďalším skutočnosť, že test-retestová reliabilita ani efekt dĺžky praxe a profesijného zaradenia neboli skúmané.
8
84%
EN
The purpose of this study was to develop and validate the Czech Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS-SF-CZ) and to examine its psychometric properties. The DERS-SF was translated into Czech with a back-translation procedure and then administered through an on-line survey. 364 participants (70 men, 294 women) completed the SCS-CZ, GAD-2 and PHQ-2. The confirmatory factor analysis confirmed the six-factor structure of the DERS-SF-CZ (χ2/df=1,84, SRMR=0.050, RMSEA=0.048, CFI=0.963, TLI=0.953, GFI=0.935). A single higher-order factor model was also confirmed (χ2/df=2,06, SRMR=0.064, RMSEA=0.054, CFI=0.951, TLI=0.942, GFI=0.923). Nevertheless, the awareness factor did not have any effect on the second order factor in this hierarchical model (βaw=0,03 R2aw=0,001). The Cronbach’s alpha coefficients for total DERS-SF-CZ and subscales were as follows: DERS-SF-CZ (α=0,86), awareness (α=0,65), clarity (α=0,72), non-acceptance (α=0,83), goals (α=0,84), impulse (α=0,88), strategies (α=0,80). As expected, the DERS-SF-CZ demonstrated a significant positive correlation with anxiety and depressive symptoms questionnaires. The results support further use of the DERS-SF-CZ in clinical practice and research.
CS
Cílem této pilotní studie bylo vytvořit a validizovat českou verzi krátké formy Škály potíží v regulaci emocí (DERS-SF-CZ) a prověřit její psychometrické vlastnosti. DERS-SF byla nejprve s využitím postupu zpětného překladu přeložena do češtiny a následně byla administrována prostřednictvím webového rozhraní. 364 respondentů (70 mužů, 294 žen) vyplnilo DERS-SF-CZ, GAD-2 a PHQ-2. Konfirmační faktorová analýza potvrdila šestifaktorovou strukturu DERS-SF-CZ (χ2/df=1,84, SRMR=0,050, RMSEA=0,048, CFI=0,963, TLI=0,953, GFI=0,935). Potvrzen byl i model s jedním společným faktorem druhého řádu (χ2/df=2,06, SRMR=0,064, RMSEA=0,054, CFI=0,951, TLI=0,942, GFI=0,923). Faktor uvědomování nicméně neměl v tomto hierarchickém modelu na faktor druhého řádu žádný vliv (βaw=0,03 R2a­w=0,001). Hodnoty Cronbachových koeficientů alfa byly u DERS-SF-CZ a jednotlivých subškál následující: DERS-SF-CZ (α=0,86), uvědomování (α=0,65), porozumění (α=0,72), neakceptování (α=0,83), cíle (α=0,84), impulzivita (α=0,88), strategie (α=0,80). Podle očekávání byly zjištěny významné pozitivní korelace DERS-SF-CZ s dotazníky měřícími příznaky úzkosti a deprese. Výsledky podporují další využití DERS-SF-CZ v klinické praxi i výzkumu.
9
Content available remote Škála nepřipoutanosti k Já (NTS-CZ): pilotní studie české verze
84%
EN
The purpose of this pilot study was to develop and validate the Czech Version of the 7-item Nonattachment to Self Scale (NTS-CZ) and to examine its psychometric properties. The NTS was translated into Czech with a back-translation procedure and then administered through an online survey. 782 participants (165 men, 617 women) completed the NTS-CZ, the 15-item version of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-15-CZ), and the Sussex-Oxford Compassion for the Self Scale (SOCS-S-CZ). The confirmatory factor analysis confirmed the one-factor structure of the NTS-CZ (SRMR = 0.037, RMSEA = 0.082, CFI = 0.972, TLI = 0.950). The Cronbach’s alpha coefficient for the NTS-CZ was α = 0.85. As expected, the NTSCZ demonstrated high positive correlations with mindfulness and self-compassion questionnaires. The results support further use of the NTS-CZ in psychological research.
CS
Cílem této pilotní studie bylo vytvořit a validizovat českou verzi sedmipoložkové Škály nepřipoutanosti k Já (NTS-CZ) a prověřit její psychometrické vlastnosti. NTS byla nejprve s využitím postupu zpětného překladu přeložena do češtiny a následně byla administrována prostřednictvím webového rozhraní. 782 respondentů (165 mužů, 617 žen) vyplnilo NTS-CZ, krátkou verzi Dotazníku pěti aspektů všímavosti (FFMQ-15-CZ) a Sussexsko-Oxfordskou škálu soucitu k sobě (SOCS-S-CZ). Konfirmační faktorová analýza potvrdila jednofaktorovou strukturu NTS-CZ (SRMR = 0,037, RMSEA = 0,082, CFI = 0,972, TLI = 0,950). Hodnota Cronbachova koeficientu alfa NTS-CZ byla α = 0,85. Podle očekávání byly zjištěny vysoké pozitivní korelace NTS-CZ s dotazníky měřícími všímavost a soucit k sobě. Výsledky podporují další využití NTS-CZ v psychologickém výzkumu.
EN
Objectives. The study is focused on psychomet-ric properties of the Czech version of the Bore-dom Proneness Scale (BPS) evaluation. Sample and settings. The scale was completed by 661 secondary school students aged between 15 to 24 (M=17; SD=1,36) together with other measures of related constructs. Statistical analysis. Statistical analyses were realised using the environment of IBM SPSS Statistics (ver. 27) and JASP. Cronbachʼs α and McDonaldʼs ω were used to assess the internal consistency. Confirmatory factor analyses were performed to test the discriminant validity of different existing models. As none of them was of a good fit to the present data, exploratory fac-tor analysis using the Principal axis factoring method with promax solution was used to re-veal specific factor structure within this sample. Correlation analysis was used for convergent validity estimation. Differencies between men and women and with regard to grade point av-erage were assessed using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. Results. The internal consistency of the BPS total score was adequate, but the item analysis did not confirm the scale to be unidimensional within this sample. Three factor models derived from previous research studies were tested us-ing the CFAs, but none of them was of a reason-able fit to the data. Based on the results of EFA, three-factor solution appeared to be the best fit to the sample. Despite the fact that one of the re-vealed factors could not have been fully mathe-matically supported, itʼs validity and conceptual value within the BPS construct and with regard to other measured variables is further corrobo-rated in this study. The study results indicate that three-factor solution brings at least more subtle findings with regard to the relationship between the BPS and related constructs. Directions for further scale development and improvement are outlined in order to maximalize the research and diagnostic potential of the scale. Limitations: The major study limitation is relat-ed to the low representativeness of the research sample. Therefore, further research with differ-ent population samples is needed.
CS
Cíle. Cílem studie bylo ověřit psychometrické charakteristiky české verze Škály sklonu k nudě (Boredom Proneness Scale; BPS). Metoda. Škála byla administrována 661 žákům středních škol ve věku 15 až 24 let (M = 17; SD = 1,36) spolu s dalšími nástroji měřícími příbuz-né konstrukty. Statistické analýzy. Veškeré statistické analýzy byly realizovány v prostředí IBM SPSS Statis-tics (ver. 27) a JASP. Vnitřní konzistence byla ověřována s využitím koeficientů reliability Cronbachovo α a McDonaldovo ω. Byly reali-zovány konfirmační faktorové analýzy ověřující diskriminační validitu pro existující faktorové modely. Faktorová struktura u daného vzorku byla následně zjišťována metodou PAF s šik-mým řešením Promax. Konvergentní validita byla zjišťována s využitím korelační analýzy a pro zhodnocení rozdílů z hlediska pohlaví a studijního průměru bylo použito testů Mann--Whitney a Kruskal-Wallis. Výsledky. Vnitřní konzistence pro celkový skór BPS se ukázala být adekvátní, položková analý-za však vyloučila unidimenzionalitu škály. S vy-užitím konfirmačních faktorových analýz byly testovány tři faktorové modely z předchozích výzkumů, avšak žádný z nich nevykázal dosta-tečnou shodu s daty. Metodou explorační fak-torové analýzy bylo u českého vzorku následně identifikováno jako nejvhodnější třífaktorové řešení. Přestože se nepodařilo jeden z faktorů z matematického hlediska obhájit, jeho validita a konceptuální hodnota vzhledem k celkovému konstruktu BPS a dalším proměnným se ukazu-je v rámci tohoto výzkumu jako opodstatněná. Výsledky studie naznačují, že faktorové řešení o minimálně třech faktorech přináší detailnější výsledky, pokud jde o vztah BPS k příbuzným konstruktům. Výsledky studie přinášejí dopo-ručení pro další práci na vývoji škály tak, aby byl plně využit její výzkumný i diagnostický potenciál. Omezení studie. S ohledem na nereprezenta-tivnost výzkumného vzorku je pro budoucí výzkum v této oblasti potřebné zahrnutí také dal-ších populačních souborů.
EN
Objectives. The purpose of this study was to validate the Czech version of the 15-item Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-15-CZ) and to examine its psychometric properties. Sample and setting. Two separate Czech samples were used. In Survey 1, the FFMQ was translated into Czech and then administered through an on-line survey. 2806 participants (sample 1) completed the FFMQ-CZ and the SWLS. In Survey 2, 279 participants (sample 2) completed the FFMQ-15-CZ, the SCS-CZ, the TOSCA-3, the GAD-7 and the PHQ-9. Statistical analysis. Using IBM SPSS Statistics- 23 and Amos-23, calculations of descriptive statistics, Cronbach’s alpha, Pearson correlation coefficients, test-retest analysis and confirmatory factor analysis were performed. Results. The confirmatory factor analysis (sample 1 and 2) confirmed the five-factor structure of FFMQ-15-CZ. A single higher-order factor model was then also confirmed. The Cronbach’s alpha coefficients for total FFMQ-15-CZ and subscales in survey 1/2 were as follows: FFMQ-15-CZ (α = 0,77/0,78), nonreactivity to inner experience (α = 0,69/0,65), observing (α = 0,64/0,52), acting with awareness (α = 0,71/0,69), describing (α = 0,83/0,79), nonjudging of inner experience (α = 0,79/0,78). As expected, in Survey 1 and 2, the FFMQ-15-CZ exhibited a significant positive correlation to measures of life satisfaction and self-compassion and a significant negative correlation to measures of shame-proneness, difficulties in emotion regulation, symptoms of anxiety and symptoms of depression. Study limitation. The samples used in this study were not representative of the general Czech population. In the future, it would be useful to further examine the psychometric properties of the FFMQ-15-CZ in a representative sample of the Czech population, in a sample of experienced meditators as well as in various clinical samples.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.