Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 257

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
100%
PL
Rosnące wymagania stawiane przed współczesną automatyką przemysłową, a zwłaszcza żądanie zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy instalacji, redukcji czasu i kosztów wstrzymania produkcji, w naturalny sposób stymulują rozwój sprzętowych rozwiązań systemów sterowania. Przykładem może być klasyczna jednostka centralna programowalnego sterownika logicznego systemu Q (PLC-CPU), która zyskując funkcjonalność zapewniającą zaawansowane sterowanie procesami ciągłymi, rozwinęła się do procesowej jednostki centralnej (Process-CPU).
2
Content available remote Przegląd statystycznych metod detekcji nagłych zmian w przebiegach procesowych
100%
PL
W artykule zarysowano problematykę systemów FDI w kontekście algorytmicznego wykrywania zdarzeń procesowych. Przedstawiono ogólną koncepcję wykorzystania metod statystycznych, opartych na funkcji wiarygodności, do detekcji stanów awaryjnych typu skokowa zmiana wartości średniej lub wariancji przebiegów procesowych. Omówiono kilka popularnych algorytmów wraz z przykładami ich działania. Zaletą ich jest prostota i łatwość implementacji zarówno w systemach off-line, jak i on-line. Należy podkreślić, że wszystkie przykłady zostały zaprezentowane dla sygnałów zakłóconych szumem białym. W przypadku szumu kolorowego, można również stosować ww. algorytmy, jednakże nie są one wtedy optymalne. Kryteria projektowania algorytmów detekcji i analiza ich zachowania zależy ściśle od specyfiki zadania detekcji. Najczęściej stosowanymi kryteriami są: średni czas między fałszywymi alarmami, prawdopodobieństwo braku detekcji, dokładność estymacji czasu wystąpienia i wielkości zmian w sygnale.
PL
Podstawą współczesnych systemów sterowania jest właściwie zaprojektowany system przesyłania informacji - system sieci komunikacyjnych. Nowoczesne systemy sieciowe stawiają przed ich konstruktorami zupełnie nowe zadania. Wynikają one z wymagań rynku w zakresie większej ich elastyczności, szybkości, otwartości standardów, prostoty aplikacyjnej.
PL
Firma Pilz istnieje na rynku już ponad 60 lat i do tej pory jest dobrze znana w obszarze automatyki bezpieczeństwa. Ten światowy lider zatrudnia ponad 1300 pracowników, a swoje przedstawicielstwa ma w 25 krajach, w tym od ubiegłego roku również w Polsce. Dotychczasowa oferta firmy obejmowała bardzo szeroką gamę produktów bezpieczeństwa, takich jak czujniki, przekaźniki, serwonapędy czy też sterowniki. Obecnie zawiera także urządzenia optyczne, w tym SafetyEYE - pierwszy system bezpieczeństwa działający na bazie kamer do trójwymiarowego monitoringu pomieszczeń. Ofertę produktową uzupełniają usługi obejmujące swym zakresem zarówno audyty bezpieczeństwa, jak i implementację oraz integrację systemów na obiekcie oraz późniejszą walidację osiągniętych efektów. Pilz w bieżącym roku przygotował niespodziankę produktową i rozszerzył swoją ofertę w kierunku standardowych systemów sterowania.
5
Content available remote Oprogramowanie i wizualizacja pracy stanowiska MPS w oparciu o systemy firmy B&R
100%
PL
Artykuł opisuje przykład praktycznego zastosowania rozproszonego systemu sterowania w Modułowym Systemie Produkcyjnym firmy FESTO, który znajduje się w Laboratorium Automatyki Mechatroniki i CIM na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Zawiera on najważniejsze informacje wiążące się z wdrożeniem i konfigurowaniem nowego typu rozwiązania opartego o sieć CAN. Poza tymi aspektami opisano wykonany interfejs HMI (człowiek - maszyna), który jest całkowitą nowością w systemie sterowania stanowiskiem MPS. Rozwiązanie tego typu daje możliwość interakcji z urządzeniem w czasie rzeczywistym z poziomu aktywnego wyświetlacza dotykowego. Okno wizualizacji udostępnione w interfejsie sygnalizuje wszystkie aktualne zdarzenia, jakie mają miejsce w modelu rzeczywistym, w formie obrazu klatkowego i komunikatów.
EN
This article describes example of practical application of distributed controll system in FESTO Modular Production System (MPS) which is in the Laboratory of Automatics, Mechatronics, Integrated Manufacturing Systems and Production Management Methods at the Faculty of Mechanical Engineering, Silesian University of Technology. It includes all important aspects common for replacing of control systems and configuring new solution based on CAN industrial net. Beside this information article describes newly created HMI visualization which is entirely new solution for the MPS. This solution gives real time possibility to interact with machine from active display panel. Visualization window shows all actions which take place in real model as a frame-view from each of it modules and communicates.
6
Content available remote Dokumentowanie procesu projektowania
100%
PL
Artykuł poświęcony jest przedstawieniu pewnej metody prowadzenia projektów systemów sterowania oraz rozważaniom nad możliwościami zaspokojenia przez dokumentacje projektowe zarówno potrzeb projektantów (i wykonawców), jak i przedstawicieli inwestora lub zleceniodawcy. Oprócz sposobu projektowania zaprezentowano propozycję realizacji nadzoru zleceniodawcy nad przedsięwzięciami projektowymi.
7
80%
PL
Przedstawiono interaktywny system sterowania suwnicą pomostową natorową, zrealizowany przy wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania sterownika PLC. Pozwala ono na realizację szerokiego zakresu zadań transportowych z wizualizacją stanu suwnicy i jej otoczenia.
EN
This paper presents an interactive control system of overhead crane, carried out with the use of advanced software PLC. It allows the realization of a wide range of transport tasks with visualization of the crane and its workspace.
8
80%
PL
SISTEMA jest: oddanym do powszechnego (międzynarodowego), nieodpłatnego użytku specjalistycznym kalkulatorem wspierającym wykonywanie obliczeń poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL), całkowicie zgodnym z zaleceniami aktualnej normy zharmonizowanej EN ISO 13849-1. Zatem dzięki działaniom instytucji - Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (IFA) - osoby projektujące systemy sterowania bezpieczeństwem maszyn uzyskały poważne narzędzie z jednej strony przyspieszające pracę, a z drugiej - znacząco zmniejszające popełnianie błędów projektowych. Jak pokazuje praktyka użytkowania SISTEMY, uniemożliwia ona w zasadzie powstanie niezgodności z normą EN ISO 13849-1, a znaczne przyspieszenie pracy zachęca do wypróbowywania różnych wariantów rozwiązań układów sterowania.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wspomagania pozyskiwania wymagań (na drodze wywiadu) dla celów budowy systemów informatycznych. Jako podstawa formalna prezentowanej koncepcji został wykorzystany aparat struktur operacyjnych.
PL
Firma .steute jest europejskim liderem w produkcji wyłączników linkowych zatrzymania awaryjnego, oferuje niezwykle szeroki wachlarz tych urządzeń, zarówno w wykonaniach standardowych, jak i specjalnych (w tym przeciwwybuchowych). Mnogość oferowanych typów i dostępnych opcji, będąca wynikiem wieloletniej współpracy z odbiorcami na całym świecie, może jednak być nieco kłopotliwa w momencie poszukiwania najkorzystniejszego rozwiązania, zarówno z ekonomicznego, jak i technicznego punktu widzenia. Niniejszy artykuł powinien ułatwić dokonanie właściwego wyboru.
PL
W referacie omówiono działanie systemu wspomagania operatora przy sterowaniu osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej. System pozwala na korekcję trajektorii narzędzia poprzez uwzględnianie różnego rodzaju ograniczeń z zachowaniem decydującej roli operatora w procesie sterowania. Badania prowadzono z wykorzystaniem stanowiska laboratoryjnego z osprzętem koparki K-111.
EN
In the paper the control system of working moves of the single-bucket hydraulic excavator fixture is discussed. It is works as an operator's helping system. It permits to correct the tool trajectory by the digital system, regarding limitations of various nature. In the paper working principles of the system and examples of experimental researches, managed on the laboratory stand with the K- 111 excavator fixture, was introduced.
12
Content available remote Nastawnica WT UZm sposobem na niezawodne sterowanie ruchem kolejowym
80%
PL
W artykule zaprezentowany został komputerowy system sterowania ruchem kolejowym zaprojektowany i zrealizowany przez pracowników Zakładu Sterowania Ruchem Kolejowym Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z przemysłem, a następnie wdrożony na czterech posterunkach w warszawskim metrze. Omówiono unikalną architekturę systemu oraz wyniki przeprowadzonej analizy funkcjonalno-niezawodnościowej nastawnicy elektronicznej.
EN
The main objective of the paper is to present a railway traffic control system designed and implemented by the employees of the Traffic Control Division's Rail Transport Warsaw University of Technology in cooperation with industry, and then implemented in several posts in the Warsaw subway. Discusses the unique architecture of the system and the results of its functional analysis and analysis of reliability.
13
80%
PL
Szybki rozwój techniki mikroprocesorowej owocuje coraz to bardziej wyrafinowanymi systemami sterowania i nadzoru procesów przemysłowych. Rozwiązania stosowane w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku znacznie odbiegają od obecnych standardów. Choć sprawne technicznie, często nie są kompatybilne z systemami najnowszymi. Dlatego też coraz częściej przy okazji modernizacji urządzeń technologicznych i wprowadzaniu nowych układów nadzoru i sterowania powstaje dylemat: co zrobić z systemami już istniejącymi od kilku lat w przedsiębiorstwie. Czy pozostawić kilka różnych systemów, a może pokusić się o ich integrację? Jak to zrobić, ponosząc możliwie najniższe koszty? Poniżej przedstawiono przykład jednego z przedsiębiorstw z Białegostoku.
14
80%
PL
Tematyka niniejszej rozprawy obejmuje wybrane zagadnienia teoretyczne mechatroniki ze szczególnym nastawieniem na analizę jakościową modeli układów mechatronicznych oraz syntezę sterowań optymalnych. Głównym celem rozprawy było opracowanie możliwie uniwersalnej metody takiej analizy i syntezy oraz prezentacja możliwości jej zastosowania. W Rozprawie kreuje się do takiej roli i systematycznie rozwija metodę optymalnych funkcji Lapunowa, bazującą na koncepcji wskaźnika stabilności i wskaźnika zbieżności wykładniczej. Stosując kwadratowe funkcje Lapunowa, podano możliwie jednolite, sformalizowane podejście do analizy jakościowej szerokiej klasy układów dynamicznych (liniowych stacjonarnych z parametrami określonymi lub przedziałowymi, układów quasi-liniowych, niestacjonarnych o niepewnych parametrach i/lub nieokreślonych wymuszeniach) oraz układów sterowania z zaburzeniami i zakłóceniami (nie)mierzalnymi, które mogą być modelami realnych układów mechatronicznych. W ramach prezentowanego podejścia omówiono podstawowe własności jakościowe oraz koncepcję dwuetapowej optymalizacji układów mechatronicznych. Według tej koncepcji, w pierwszym etapie optymalizacji szacuje się własności układu i/lub wyznacza strukturę sterowania dla nieokreślonej kwadratowej funkcji Lapunowa, wykorzystując kryterium optymalizacji lokalnej (punktowej) zbieżności wykładniczej trajektorii. W drugim etapie dokonuje się optymalizacji parametrów macierzy funkcji Lapunowa w celu uzyskania najlepszych wyników analizy stabilności i wyznaczenia parametrów sterowań optymalnych. W związku z tym rozpatrzono też obliczeniowe aspekty metody optymalnych funkcji Lapunowa. W szczególności omówiono koncepcję algorytmu genetycznego znajdowania optymalnych funkcji Lapunowa dla układów o wielu stopniach swobody, a także znaleziono ścisłe rozwiązania tego problemu dla wielowymiarowych modeli pewnych klas układów mechatronicznych. Ponadto, nakreślono możliwość i potrzebę zastosowania wielowymiarowych funkcji Lapunowa w analizie jakościowej oraz wykorzystania terminologii zbiorów rozmytych do opisu jakościowych własności układów mechatronicznych. Wykorzystując opisane koncepcje, rozpatrzono i znaleziono rozwiązania teoretyczne wielu jakościowych zagadnień stabilności i sterowania układów mechatronicznych, będących pod wpływem różnych zakłóceń i zaburzeń. W szczególności przeprowadzono analizę stabilności układów liniowych i quasi-liniowych stacjonarnych o parametrach przedziałowych oraz układów z niepewnymi parametrami, podając ogólne oszacowania dla tzw. robust stability zarówno w przestrzeni stanu jak i w przestrzeni parametrów. Dużo uwagi poświęcono jakościowej analizie wielowymiarowych układów drgających, układów z nieliniowymi zaburzeniami oraz układów z tarciem. Ponadto omówiono problem aktywnej modyfikacji parametrycznej i siłowej oraz stabilizacji z zakłóceniami i wahaniami parametrów. Oszacowano też wpływ niedoskonałości charakterystyk elementów wykonawczych (na przykład nasycenia, strefy nieczułości, luzu, histerezy) oraz opóźnienia w pętli sprzężenia zwrotnego na własności jakościowe układów sterowania. Uzyskane w Rozprawie formuły analityczne, są w większości oryginalne, a wynikające z nich wnioski jakościowe - zgodne z oczekiwaniami i intuicją inżynierską lub z analogicznymi wynikami znanymi z literatury. W Rozprawie przedstawiono również ogólne filozoficzne rozważania na temat własności jakościowych układów dynamicznych, analizę porównawczą użyteczności podstawowych rodzajów stabilności oraz metod ich badania. Miało to na celu między innymi: uściślenie podstawowych pojęć i nazewnictwa, uwydatnienie zalet metody bezpośredniej Lapunowa na tle innych metod oraz uzasadnienie wyboru rozważanych zagadnień i formy prezentacji wyników. Z uwagi na teoretyczny charakter Rozprawy, w zasadzie nie są w niej rozpatrywane konkretne układy mechatroniczne, lecz raczej modele matematyczne, które mogą takie układy opisywać. Aby jednak uczynić niniejszą rozprawę praktycznie użyteczną, w rozważanych modelach przyjmowane są założenia mające bezpośrednie odniesienie do praktyki (na przykład ograniczenia na zaburzenia i sterowania, niepewność parametrów układów oraz niedoskonałości charakterystyk elementów wykonawczych). Z punktu widzenia układów realnych są to modele, w których zaburzenia i sterowania sprowadzają się do zmian parametrów (masowych, tłumienia i sztywności) układów i/lub działania sił zewnętrznych. Na poziomie opisu matematycznego odpowiada to klasie układów, których dynamikę można modelować układami lub inkluzjami różniczkowymi zwyczajnymi, opisanymi przez funkcje stacjonarne lub niestacjonarne i/lub ąuasiliniowe, z parametrami niepewnymi lub przedziałowymi, z zaburzeniami, zakłóceniami i sterowaniami. Rozpatrzone są również modele opisujące się równaniami lub inkluzjami cząstkowymi, równoważnymi przeliczalnym układom równań lub inkluzji różniczkowych zwyczajnych. Dlatego adekwatnym językiem opisu modeli układów mechatronicznych, stosowanym w niniejszej rozprawie, jest język teorii inkluzji różniczkowych. Ze zrozumiałych względów niniejsza rozprawa ma strukturę wielowątkową, ale zasadniczo składa się z części pierwszej, wprowadzającej (Rozdziały 1 - 4) i części drugiej, omawiającej zastosowania opisanej metody (Rozdziały 5-10). Jednak najważniejsze z punktu widzenia prezentowanej teorii i uzyskanych wyników oryginalnych są Rozdziały 3-9. Załączone dodatki, chociaż stanowią tylko uzupełnienie, nie są pozbawione elementu twórczego i traktując dokładniej lub ogólniej pewne zagadnienia związane z zasadniczą treścią Rozprawy, czynią ją bardziej samowystarczaną.
EN
The subject of this dissertation, encompassing selected theoretical topics of mechatronics, is focused on qualitative analysis of models of mechatronic systems. The main aim of this work is to provide a universal method of such an analysis and demonstrate its usefulness. A unified formalized approach to the qualitative analysis of dynamical and control systems based on the second method of Lyapunov and the conception of the stability index is presented. The idea of quadratic Lyapunov functions optimisaton in the state space as well as in the space of parameters is formulated. The conception of multidimensional optimal Lyapunov functions is described. General aspects of numerical algorithms of Lyapunov functions optimization are discussed in details. The presented approach is applied to stability analysis of a wide class of dynamical systems (linear stationary systems with determined or interval parameters, quasi-linear systems, non-stationary systems with uncertain parameters or undetermined excitations) as well as to synthesis of optimal control systems with disturbances. In particular, the problem of semi-active and active modification of mechatronic systems with perturbations and uncertain parameters is studied. Special attention is paid on the stability analysis of non-linear vibrating systems with non-stationary perturbations and dry friction. Furthermore, the impact of the typical real non-linearities such as finite amplification, saturation or hystheresis on the mechatronic systems performance is discussed. Exact solutions to certain multidimensional problems are presented. The concepts of rough sets and differential inclusions are applied to robust stability analysis and control synthesis of mechatronic systems The dissertation can be divided into the two main parts: introduction to the method of optimal Lyapunov functions (Chapters 1 - 4) and applications of the method (Chapters 5-10). However, the main theoretical conceptions and original results are contained in Chapters 3-9. The Appendixes 1-16, including additional descriptions, discussions, explanations and generalization of certain topics associated with the main subject of the dissertation, make it more self-contained.
15
Content available remote Dekompozycja w systemach sterowania zakładów przeróbki węgla kamiennego
80%
PL
Nowoczesna technika dostarcza dla lokalnych i centralnych systemów sterowania nowych możliwości estymacji procesu. Do tego celu mogą służyć np. "wirtualne przyrządy pomiarowe" oparte na nowoczesnych rozwiązaniach softwarowych, posiadające dużą uniwersalność przy stosunkowo prostym sposobie tworzenia. Mogą one być bardzo przydatne w rozwiązywaniu zagadnień lokalnego sterowania i diagnostyki w węzłach technologicznych zakładów przeróbczych bez konieczności ingerencji w pracę centralnej sterowni.
EN
State-of-the-art technology provides new possibilities as regards process estimation for local and central control systems. "Virtual measuring tools", which are based on state-of-the-art software solutions and which are universal at relatively simple method of their manufacturing, can for example be used for this purpose. They can be very useful in solving the problems of local control and diagnostics in technological nodes of processing plants, without interfering in operation of central control room.
16
Content available remote Dlaczego system sterowania wysokiej dostępności się opłaca?
80%
PL
Podniesienie dostępności i czasu działania systemu sterowania procesem technologicznym jest rzeczą niezbędną dla większości przedsiębiorstw głównie ze względu na ponoszone koszty związane z produkcją, podnoszeniem wydajności i rentowności oraz w celu wzrostu satysfakcji klienta i reputacji firmy na rynku. Ryzyko pojawiających się przestojów ma bardzo negatywny wpływ na planowanie zasobów operacyjnych.
PL
Konieczność podwyższania efektywności energetycznej dotyczy m.in. wszystkich procesów w urządzeniach w transporcie ścieków. Należy ją uwzględniać doskonaląc stare technologie, a zwłaszcza rozwijając nowe, innowacyjne i konkurencyjne, realizujące koncepcje tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie nowych koncepcji sterowania, które powinny zapewnić podniesienie średnich sprawności pompowni kanalizacyjnych.
18
Content available remote EXTA FREE. Bezprzewodowy system sterowania - cz. I
80%
PL
Nowością w ofercie Zakładu Mechaniki i Elektroniki ZAMEL jest bezprzewodowy system sterowania EXTA FREE, będący naturalnym rozwinięciem istniejącego na rynku od 2006 r. przewodowego systemu automatyki budynkowej EXTA.
19
Content available remote Komputery w automatyce przemysłowej – przegląd wybranych rozwiązań
80%
PL
Rynek komputerów przemysłowych rozwija się bardzo dynamicznie ze względu na szerokie możliwości akwizycji i przetwarzania danych, zdalną współpracę w sieciach przemysłowych (liczne interfejsy komunikacyjne), łatwą rozbudowę oraz proste programowanie. Obecnie, wobec rosnącej konkurencji w tej branży możliwości wyboru odpowiedniego sprzętu są ogromne.
PL
Projektowanie niezawodnego, nieczułego na zakłócenia, wbudowanego systemu sterowania jest jednym z podstawowych aspektów tworzenia systemu sterowania. Artykuł ten przybliża ideę systemu monitorującego pracę systemu wbudowanego. Określa podstawowe założenia i wymagania dotyczące takiego mechanizmu, opisuje możliwe rozwiązania pewnych problemów.
EN
Designing reliable embedded control systems is one of the basic aspects of control systems. In this paper the idea of monitoring embedded system is presented. The main assumptions and requirements for such system are explained. Possible solutions of these problems are presented.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.