Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport economics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Czego praktycy oczekują dziś od ekonomiki transportu
100%
PL
Autor licznymi przykładami uzasadnia stawianą w artykule tezę, że ekonomika transportu od dłuższego czasu popada w stan skostnienia, nie nadąża ani za postępem w innych naukach, ani za współczesnymi oczekiwaniami praktyki, nie dostarcza odpowiedzi na wiele istotnych pytań. Potwierdza to zarówno literatura naukowa, jak i wiedza przekazywana studentom przez uczelnie.
EN
Author proves with the numerous examples the thesis, that the transport economics falls into the state of numbness from the longtime and neither does it keep up with progress in other sciences nor with the contemporary expectations in the field of practice, it does not supply with the answers on many important questions. This fact has been confirmed both by the scientific literature as well as by the knowledge conveyed to the students by the universities.
2
Content available remote Badania naukowe transportu w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych
80%
PL
Transport jako przedmiot badań naukowych na świecie. Wielokierunkowe badania prowadzone w Europie w zakresie ekonomiki transportu, m.in. z inicjatywy UE. Ponowny wzrost zainteresowania w Polsce studiami ekonomicznymi w zakresie transportu i logistyki po zaniechaniu w latach 90. kierunkowego kształcenia w ekonomice transportu. Szanse i perspektywy dla tego obszaru aktywności naukowej i dydaktycznej.
EN
Transport as the subject-matter of the scientific researches worldwide. Multi-directional researches in range of the transport economics among others from the initiative of the European Union. The new increase of interest in Poland in the economic studies in the range of transport and logistics, after abandonment in the 90.s of the directional education in the transport economics. Chances and perspectives for this scientific and didactic field of action.
PL
Celem artykułu jest prezentacja działalności dydaktycznej i dorobku naukowego radomskiego ośrodka akademickiego w obszarze ekonomiki i organizacji transportu. Ośrodek powstał w związku z potrzebami kształcenia kadr dla transportu kolejowego na początku lat siedemdziesiątych, przy Wydziale Transportu uczelni radomskiej. Początkowo kształcono studentów w dwóch specjalnościach: organizacja i technika transportu kolejowego oraz sterowanie ruchem kolejowym. Nowe wyzwania wynikające z procesu transformacji systemowej i gospodarczej znalazły odzwierciedlenie w działalności dydaktycznej i naukowej radomskiej grupy ekonomistów transportu. Do początkowej problematyki związanej z transportem kolejowym oraz infrastrukturą transportu doszła problematyka przekształceń i zarządzania w transporcie miejskim, kolejowym i drogowym, a także zagadnienia rozwoju i kształtowania transportu regionalnego oraz logistyki i marketingu w transporcie. W artykule przedstawiono zainteresowania naukowe i dorobek osób, które współtworzyły radomski ośrodek ekonomiki transportu, przede wszystkim dr hab. Stanisławy Zamkowskiej i dr hab. Marianny Kotowskiej-Jelonek oraz ich wychowanków i doktorantów: dr. hab. inż. Tadeusza Dyra, dr hab. inż. Anny Mężyk, dr inż. Beaty Zagożdżon i dr. inż. Pawła Kozubka.
EN
The aim of the article is to present the teaching activities and scientific achievements of scientists representing Radom academic center in the area of transport economics and organization. The beginning of this activity in Radom in the early seventies was connected with the need of training both in-service and new personnel for railway transport. The course was conducted by the Faculty of Transport at the Radom college. Initially, the Faculty offered two degree programs: organization and technology of rail transport and rail traffic control. New challenges arising from the process of economic transformation necessitated the introduction of new fields of study both in the teaching and research activities of the group of transport economists in Radom. The previous education fields related to rail transport were supplemented by problems of structural and management changes in urban, rail and road transport, as well as the issues of development of regional transport, logistics and marketing in transport. The article presents research interests and achievements of people who co-created Radom group of transport economists, mainly dr hab. Stanislawa Zamkowska and dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek and their students and PhD candidates: dr hab. Tadeusz Dyr, dr hab. Anna Mężyk, dr Beata Zagożdżon and dr Paweł Kozubek.
4
Content available Sopocka szkoła ekonomiki transportu
60%
PL
W artykule przedstawiono zmiany organizacyjne studiów z zakresu ekonomiki transportu w Sopocie, ewolucję badań naukowych, dorobek naukowy i dydaktyczny kadr oraz efekty w postaci wybitnych studentów i absolwentów studiów transportowych w Sopocie. Wykazano, że początki kształcenia sięgają okresu wojennego, zakres badań ewoluował od dominacji transportu morskiego i portów morskich na inne gałęzie transportu, następnie na problemy ogólnotransportowe, prognozowanie i problematykę ogólnoświatowych tendencji w transporcie ze szczególnym uwzględnieniem polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. Wykazano, że dorobek naukowy sopockiej szkoły odegrał ważną rolę w kształceniu kadr transportowych, również innych ośrodków naukowych oraz – dzięki licznym monografiom i podręcznikom – w kształceniu studentów z zakresu transportu na różnych uczelniach w Polsce.
EN
The article presents the organizational changes of economic transport studies in Sopot, the evolution of scientific research, scientific achievements, the teaching staff and the effects of teaching as a career of students and graduates transport economics in Sopot. It has been shown that the beginnings of education dates back to the war period. The scope of research has evolved from the domination of maritime transport and seaports to the other modes of transport, then the general transport problems, forecasting and issues of global trends in transport, with particular emphasis on the EU’s policy in this regard. It has been shown that the scientific achievements of the Sopot school played an important role in the training of personnel transport and also other research centers and – thanks to numerous monographs in the education of students in the field of transport at various universities in Poland.
PL
Wiele osób zastanawia się, jak powstały podmiejskie centra handlowe i hipermarkety oraz jakie są podstawy ekonomiczne ich dynamicznego rozwoju w ostatniej dekadzie. Odpowiedź na to pytanie nie jest niemożliwa, choć trudna. Opiera się na tezie, że inwazja tej formy dystrybucji może być wywołana zmianami w systemie transportowym, mającymi dodatkowo dość wątpliwą podbudowę ekonomiczną.
EN
Many people wonder how suburban shopping centres and hypermarkets emerged and what are the economic foundations of their dynamic development in the last decade. The answer to the question is not impossible, although hard. It is based on the presumption that the expansion of this form of distribution may result from changes in the transport system, which additionally have a rather weak economic basis.
PL
Budowa tras tramwajowych należy do inwestycji niezwykle kosztownych. Naturalnie budowa każdej jest poprzedzona głębokimi analizami kosztów i korzyści. W tym artykule poruszono temat budowy połączeń o charakterze technicznym, czyli takich, których dominującą rolą nie jest umożliwienie przewozów a racjonalizacja prowadzenia komunikacji oraz zwiększanie niezawodności systemu komunikacyjnego.
EN
The construction of tram routes is an extremely expensive investment. The construction of each of them is preceded by a cost-benefit analysis. The paper presents matter of technical connections construction, where dominant role is not to enable transport, but to rationalize communication and increase the reliability of the communication system.
PL
Transport jest dziedziną działalności człowieka od zarania jego dziejów. W formie zorganizowanej obsługa transportowa wymiany gospodarczej zapoczątkowana została środkami transportu wodnego, a wraz z rozwojem i wzrostem intensywności życia gospodarczo-społecznego sukcesywnie następował rozwój działalności kolejnych gałęzi transportu. Ważnym aspektem rozwoju działalności transportowej stała się efektywność obsługi transportowej gospodarki i społeczeństwa, co stanowi przedmiot badań nauk ekonomicznych. Ekonomika transportu to dziedzina uprawiana dzisiaj w większości ośrodków kształcenia uniwersyteckiego i zawodowego o profilu ekonomicznym. Rozwój nauk ekonomicznych w zakresie transportu jest ściśle związany z życiem zawodowym profesora Mariana Madeyskiego. W życiorysie tym można wyróżnić dwa okresy: szczeciński i warszawski. W latach 60. prof. Madeyski związał swą aktywność zawodową z Warszawą, ale do końca życia i aktywnej twórczości współpracował on z ośrodkiem szczecińskim. Ta współpraca naukowo-badawcza obu ośrodków trwa do dziś i jest ona kontynuowana na wielu płaszczyznach przez spadkobierców szkoły ekonomiki transportu prof. Mariana Madeyskiego, którzy pracują obecnie w obu tych ośrodkach.
EN
Transport economics is a branch of economics developed in most universities dealing with economics. The inspirer and founder of this science was professor Marian Madeyski. The development of transport-related economic sciences is closely related to the life and scientific and research activity of professor Marian Madeyski. Within this activity two periods can be distinguished: the Szczecin period and the Warsaw period. The article presents the achievements of professor Marian Madeyski and his merits for the development of both scientific centres as well as his contribution into creating a scientific basis for the development of transportation system and its functioning in a modern economy.
8
Content available Logika interwencji w projektach inżynierskich
51%
PL
W latach 90. pod przewodnictwem Komisji Europejskiej wypracowane zostały zasady budowania projektów oparte na tzw. ramie logicznej (Logical Framework Approach – LFA). Zasady te opracowano z myślą o kontroli efektywności systemu dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w krajach członkowskich. W ostateczności formuła LFA w niewielkim stopniu utrwaliła się w pragmatyce wykorzystania tych środków po rozszerzeniu Unii o nowe kraje członkowskie. Obserwując procesy inwestycyjne w transporcie wsparte środkami unijnymi i zasadami Niebieskiej Księgi, postrzega się zasadnicze rozbieżności pomiędzy osiągniętymi efektami tych projektów a ich skutkami – zarówno w skali makroekonomicznej, jak lokalnej. Wbrew nadziejom nie rozwiązują one w sposób trwały zasadniczych problemów transportu i jego sytuacji. Problem LFA jest uniwersalny w sytuacjach, w których inwestycje lokalne budowane są ze znacznym udziałem publicznych środków zewnętrznych i w systemach finansowania, w których liczba takich inwestycji oraz środków jest znaczna. W skali makroekonomicznej wskazano na podobieństwo systemu unijnego do chińskich procedur cesji środków na inwestycje lokalne (Local Government Investments Systems) i ich wpływ na wzrost długu wewnętrznego Chin. Definiując ścisły związek pomiędzy trafną, przyczynowo-skutkową diagnozą sytuacji a realizacją celów ogólnych i generalnych projektów w formule logiki interwencji, przedstawiono dwa pozytywne przykłady (problem – działanie – efekt). Generalną tezą artykułu jest postulat wprowadzenia formuły logiki interwencji jako atrybutu projektów transportowych obok lub w ramach studiów wykonalności projektów. Artykuł jest zaktualizowaną i zmodyfikowaną wersją prezentacji z IX Konferencji nt. „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”.
EN
The principles of using the logical framework approach (LFA) in the planning of projects were worked out in the 1990s under the leadership of the European Commission. Based on the observations of investment projects in the transport sector relying on the EU funding and following the principles of the Blue Book, essential discrepancies between the outcomes of these projects and their consequences, both in macroeconomic and local scale, have been identified. Contrary to hopes they have not provided a permanent solution to fundamental transport issues and its situation. In the macroeconomic scale, the situation was compared to the analysis of the effects of Chinese local government investments systems on the increase of China’s national debt. By defining a strict relation between an accurate, cause and effect diagnosis of the situation and the realization of general objectives and general projects under the intervention logic formula, two positive examples were presented (problem –action – effect). Generally, the article postulates to introduce intervention logic as an attribute of transport projects, additionally to, or within the framework of feasibility studies.
EN
This article discusses safety and economic issues of sea transport during transit voyages of a vessel across the North Sea Route (NSR) in the Arctic Ocean. The main obstacles to shipping and threat to vessels are the regions of ice occurrence and, in particular, clusters of ice with high and very high concentration, thickness and hummocking occurring each year in the same places, which are called ice massifs. Speed of vessels has the greatest impact on the economy of transit voyage. The safe speed of vessels, as a means of transport that ensures trouble-free navigation of the vessels depends on ice conditions. Until now, the concept of safe speed has not been precisely defined. Also, the impact of speed of the vessel in certain ice conditions on over-coming the ice and the risk of damage to vessel has not been precisely defined. Issues of direct and potential costs of vessel’s safety, damages and consequences of damages in ice were also not fully considered. The author analyzed the above relation-ships on the example of the first commercial vessel transit voyage through the NSR and obtained generalized results that can be applied to the initial, general and tactical route planning till 10 days - 6 months ahead and transit schedule of a vessel between Europe and the Far East ports via the Northern Sea Route. The presented method should increase safety and economy of sea transportation in areas covered with ice.
PL
W artykule omówiono zagadnienia bezpieczeństwa i ekonomiczne transportu morskiego podczas podróży tranzytowych statku przez Północną Drogę Morską (PDM) na Oceanie Arktycznym. Głównym utrudnieniem dla żeglugi i zagrożeniem dla statków są na niej rejony występowania lodu a w szczególności skupiska lodu o dużej i bardzo dużej zwartości, grubości i zwałowaniu, występujące każdego roku w tych samych miejscach, które są nazywane masywami lodowymi. Największy wpływ na ekonomiczność podróży tranzytowych stanowi prędkość statku. Bezpieczna prędkość statku, jako środka transportu, która zapewni bezawaryjną jego nawigację zależy od warunków lodowych. Do chwili obecnej pojęcie prędkości bezpiecznej nie zostało precyzyjnie określone. Również wpływ prędkości statku w określonych warunkach żeglugi lodowej na utrudnienie żeglugi i zagrożenie uszkodzeniami statku nie zostały precyzyjnie ustalone. Nie były rozpatrywane również kwestie bezpośrednich i potencjalnych kosztów zagrożenia bezpieczeństwa statku w lodach. Autor przeanalizował powyższe zależności na przykładzie przypadku pierwszej komercyjnej podróży tranzytowej statku przez PDM i uzyskał uogólnione wyniki, które mogą być zastosowane do wstępnego, generalnego i taktycznego planowania trasy i harmonogramu podróży tranzytowej statku pomiędzy Europą i portami Dalekiego Wschodu przez Północną Drogę Morską. Przedstawiona metoda powinna zwiększyć bezpieczeństwo i ekonomiczność transportu morskiego w rejonach pokrytych lodem.
10
Content available remote Dorobek naukowy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (z perspektywy 65 lat)
51%
PL
[...] Celem tej publikacji jest przybliżenie współczesnym twórców i kontynuatorów szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu poprzez przypomnienie ich najważniejszych publikacji, wyrażających zakres przedmiotowy badań naukowych i ujęć teoretycznych oraz obrazujących obszary ich zainteresowań dydaktycznych. Mimo przestrzegania zasady staranności w sporządzaniu tego wykazu, autorka ma świadomość, że coś ważnego w dorobku poszczególnych osób mogła niezamierzenie pominąć. Prezentację dokonań szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu ujęto w trzech okresach, wyróżnionych ze względu na zmiany w organizacji wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie przeprowadzone w latach 1946–1985.
EN
The paper contains list of main scientific publications published by professors represent scientific community of transport economics, has founded in Szczecin 65 years ago. History of structural changes in Szczecin universities was presented as well as analysis of main publications on transport economics. Main representatives of Szczecin school of transport economics are presented.
PL
W artykule przedstawiono ewolucję badań naukowych i dorobek warszawskiej szkoły ekonomiki transportu. Obchodząca 110-lecie swojego istnienia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wpisała się na trwałe w tworzenie podstaw teoretycznych funkcjonowania gospodarki i jej sektorów, w tym sektora transportowego uznawanego za „krwiobieg” gospodarczy. Już we wczesnych latach funkcjonowania warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, a następnie SGPiS, problematyka transportu pojawiała się w wykładach z zakresu historii i geografii gospodarczej. W okresie powojennym nauka o transporcie i jego wieloaspektowych problemach ekonomicznych zajmowała coraz więcej należnego jej miejsca w badaniach i dydaktyce. W 1967 roku powstała – założona przez nestora nauk o transporcie prof. Mariana Madeyskiego – Katedra Transportu, która w przyszłym roku obchodzić będzie półwiecze istnienia. Jej roli w rozwoju myśli ekonomicznej w zakresie transportu poświęcono w artykule szczególną uwagę. W SGH drugim silnym zespołem zajmującym się problematyką ekonomiczną transportu były jednostki skupione przy ówczesnym Wydziale Handlu Zagranicznego, obecnie Kolegium Gospodarki Światowej. Obchody 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim są dobrą okazją do podsumowań dorobku warszawskiej szkoły ekonomiki transportu, jako jednego z wiodących ośrodków naukowych w zakresie badania ekonomiczno-finansowych oraz zarządczych aspektów i zjawisk występujących w sektorze transportu i logistyki.
EN
The Warsaw School of Economics, which is celebrating its 110 anniversary, has become an inherent contributor to the creation of theoretical foundations of the operation of economy and its sectors. Transport is regarded to be the bloodstream of economy. As early as in the times of the Higher School of Commerce and later the Central School of Planning and Statistics transport problems were included in the lectures on economic history and geography. In the post-war period the science of transport and its multi-aspect economic problems took increasingly more due space in the research and teaching. In 1967 the Department of Transport was founded by doyen of transport sciences professor Marian Madeyski. Next year it will celebrate its half a century. The second important team dealing with the problem of transport was within the Department of Foreign Trade, later the Collegium of the World Economy. The celebration of the 110th anniversary of the Warsaw School of Economics and 70th anniversary of Szczecin’s transport school is an opportunity to sum up the achievements of the Warsaw school of transport economics as a leading scientific centre in the area of research of economic aspects and phenomena in the sector of transport and logistics.
PL
W artykule przedstawiono w zarysie genezę oraz etapy rozwoju działalności Zespołu Katedry Transportu, funkcjonującego w strukturze Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w zakresie realizacji funkcji naukowo-badawczych, badawczo-eksperckich oraz edukacyjnych. W ciągu 48 lat istnienia zespołu zajmującego się ekonomiczną problematyką transportu, spedycji i logistyki można wymienić etap kształtowania profilu ośrodka naukowo-badawczego, założonego przez doc. Jana Wiesnera oraz okres, w którym pracownicy Katedry kontynuują przyjęte standardy oraz podejmują nowe inicjatywy, uzasadnione szeroko rozumianymi przemianami. Zespół prowadzi badania naukowe ważne z punktu widzenia istniejących megatrendów, jak również rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Górnego Śląska oraz kraju. Badania naukowe, dorobek publikacyjny i doświadczenie zawodowe kadry wiążą się bezpośrednio z prowadzonymi procesami kształcenia na kierunku ekonomia w ramach specjalności transport i logistyka oraz studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku logistyka o tytule zawodowym inżyniera oraz nowo uruchomionych, trzysemestralnych studiach drugiego stopnia na kierunku logistyka.
EN
This article outlines the origin and the development of the activities pursued by the members of the Department of Transport, which is part of the Faculty of Economics of the University of Economics in Katowice, within the scope of performance of scientific research, expert and educational functions. The 48 years of existence of the Department of Transport, which deals with issues related to transport, forwarding and logistics, may indeed be divided into an early period of building up a profile of the scientific research centre established by Assistant Professor Jan Wiesner, and then, the period in which the members of the Department maintain the established standards and undertake new initiatives justified by broadly-defined transformations. The Department of Transport conducts scientific research essential in terms of the existing major trends as well as the socio-economic development of Silesia and the whole country. The research, the publication record and the professional expertise are closely connected with the provided educational processes offered in the field of Economics, specialization of ‘Transport and Logistics’ as well as in full-time and part-time first-cycle studies for engineer’s degree and a newly-launched three-semester second-cycle course in the field of Logistics.
13
Content available remote Badania ekonomiczności przewozów z wykorzystaniem systemu zarządzania flotą
51%
PL
Dokładna analiza procesów transportowych jest źródłem informacji determinującym zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym. Jakość analizyjest warunkowanajakością i ilością danych rejestrowanych podczas procesu. Systemy zarządzania flotą stanowią źródło cennych informacji do innych dedykowanych aplikacji,jak na przykład systemu zarządzania transportem, który pozwala na optymalizację i analizę efektywności procesów transportowych. Podstawowym kryterium oceny ekonomiczności transportu jest zużycie paliwa. Jednak tak ogólna informacja i ocena nie umożliwia analizyjej źródeł i ewentualnych czynników determinujących, które należy poprawić w celu uzyskania większych oszczędności. W artykule przedstawiono analizę kryteriów i parametrów będących podstawą oceny ekonomiczności przewozu. Przedstawiono także wyniki badań ekonomiczności na wybranej grupie pojazdów z wykorzystaniem systemu zarządzania flotą.
EN
A precise analysis of transport processes is a source of information determining process management in a transport company. The quality of the analysis is conditioned by the quality and quantity of data recorded during the process. Fleet management systems are a source of valuable information to other dedicated applications, such as transport management system, which allows to optimize and analyze the efficiency of transport processes. The basic criterion for assessing the economics of transport is fuel consumption. However, such general information and assessment does not analyze its sources and possible determinants that need to be improved in order to achieve reduction of cost. The article presents an analysis of the criteria and parameters underlying the assessment of the economics of transport. It also presents the results of research on the economics of a selected group of vehicles using the fleet management system.
15
Content available remote Szczecińskie spotkania i przyjaźnie
51%
EN
For economists of transport in Szczecin, year 2010 means sixty fifth anniversary of their scientific activity in this town. In parallel, for me, it is sixty fifth anniversary of my life in Gdańsk, where I arrived in September 1945. From beginning it is “my” town, my lovely place of my existence. Seeking its similar twin-town, I found it in Szczecin. I read a lot about it in books and newspapers, but for the first time I came there in 1957, when I met my future wife, who was studying then at the Faculty of Transport Economics in Szczecin. From her I have learned a lot about the staff of this school, but personally I met it for the first time in 1961, when I was invited to Szczecin for a methodological dispute on questions of transport economics. Those questions were connected with my doctoral dissertation, finished in 1963. Next five years I was preparing my postdoctoral thesis. It was strictly connected with historical geography, therefore my scientific meetings in this time in Szczecin, were with historians, not economists. Many talks with Bogdan Dopierała inspired me during writing my book Polska morska; from contacts with Alfred Wielopolski inspired another of my book Zarys najnowszych dziejów transportu. During the 70s, I returned to my contacts with the Szczecin transport economists. The most fruitful of them, creating lasting connections and friendships, came into being during frequent symposiums and conferences organized by them outside Szczecin, mainly in Kołobrzeg. From 1974 to 1994, I participated in almost all of them. In the 80s, a new field of contacts opened, in the economic faculty in Szczecin, where I was the reviewer of seven postdoctoral thesis of local transport economists. Year by year I was appointed as reviewer of consecutive volumes of the book series zeszyty naukowe edited by this faculty. The apogee of my scientific contacts with Szczecin followed in 1999, when University at Szczecin, at the request of WZiEU faculty, conferred me the dignity of doctor honoris causa. I am lifelong grateful to all my friends from Szczecin for this splendid honour, most of all personally to Hubert Bronk, the university chancellor, and Adam Szewczuk, the dean of WZiEU.
16
Content available Transport economics : from Orthodoxy to Pragmatism
51%
EN
The paper constitutes a tribute to Professor Hubert Bronk’s golden jubilee as an academic who throughout his whole career has been attached to the higher education institutions in Szczecin, and in particular to the University of Szczecin and its predecessors. The article focuses on one specific scientific discipline Professor Bronk was involved in, i.e. transport economics. It briefly reviews the evolution of transport economics and its principle field of analysis, with emphasis on its transformation in the era of globalization and technological change.
PL
Artykuł napisany został z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora dr. hab. inż. Huberta Bronka. Jubilat jest nieprzerwanie związany ze szczecińskim środowiskiem ekonomistów transportu. Jako jeden z nielicznych pracowników nauki ciągle aktywnych zawodowo miał okazje śledzić ewolucje tej dyscypliny; od głębokiej ortodoksji wzorowanej na modelu praktykowanym w b. ZSRR poprzez okres transformacji systemowej po czerwcu 1989 roku aż po obecny etap zdominowany przez niezwykle szeroki wachlarz zagadnień związanych z funkcjonowaniem łańcuchów logistycznych.
PL
Szczecińscy ekonomiści świętują jubileusz 70-lecia aktywności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie transportu. W 1946 roku powołano w Szczecinie pierwszą w historii tego miasta szkołę wyższą. Była nią filia prywatnej wówczas uczelni Akademii Handlowej w Poznaniu. Po czterech latach uczelnię upaństwowiono, następnie kilkakrotnie zmieniano jej nazwę oraz strukturę organizacyjną. Transport wyznaczono na profil naukowy i dydaktyczny szczecińskiej uczelni, co dało podstawę do rozwoju myśli ekonomicznej w tym obszarze. W artykule przedstawiono wybrane informacje o historii i dorobku naukowym szczecińskiego ośrodka akademickiego w zakresie ekonomiki transportu. Scharakteryzowano dorobek i sylwetki czterech żyjących twórców szczecińskiej szkoły transportu drugiego pokolenia.
EN
Szczecin economists celebrate the 70th anniversary of the activity of research and teaching in the field of transport. In 1946 the first in the history of this city high school was appointed in Szczecin. It was the branch of the private university Academy of Economics in Poznan. After a few years, college was nationalized, it changed its name and organizational structure. Transport has been set for the profile of this university in the field of research and teaching, which gave rise to the development of economic thought in this area. The article presents selected information on the history and scientific achievements of Szczecin academic center in the field of transport economics. Characterized achievements and silhouettes of four living founders of Szczecin’s school of transport from second generation.
18
Content available Koszty eksploatacji w małej firmie transportowej
31%
PL
W artykuł dotyczy zagadnienia kosztów działalności przedsiębiorstw transportowych. Przedstawiono ogólny podział kosztów transportu znany z literatury, a także podziały wprowadzone przez odpowiednie uregulowania ustawowe. W rozważaniach podjętych w artykule posłużono się rodzajowym podziałem kosztów. Na podstawie dostępnych opracowań przedstawiono proporcje tych kosztów charakterystyczne dla dużych firm transportowych. W pracy zaprezentowano także proporcje kosztów rodzajowych występujące w reprezentatywnej jednoosobowej firmie transportowej będącej obiektem badań. Dokonano porównania obu proporcji. W konkluzji zwrócono uwagę na znacznie słabszą pozycję małych firm transportowych, czego skutkiem jest przede wszystkim większy udział kosztów ponoszonych na rzecz zewnętrznych firm usługowych.
EN
The article deals with the problem of operating costs of transport companies. It presents the overall distribution of transport costs known from the literature, as well as the divisions introduced by the relevant statutory regulations. In the considerations made in the article a generic cost-sharing was used. On the basis of available studies the proportion of those costs typical for large transport companies was shown. The study also shows the proportion of these costs occurring in a representative single-transport company which was the subject of research. A comparison of the both proportions was carried out. In conclusion, attention was drawn to a much weaker position of small transport companies, resulting primarily from higher share of costs of external service companies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.