Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtration method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The present study examines the impacts of dry mass content in pig liquid manure on its treatment with a filtration method. Samples of liquid manure with variable dry mass content were subjected to treatment using phosphoric acid, sulfuric acid, lime milk and superphosphate, as well as to thermal treatment, while in the last phase of pressure filtration. Increased dilution of the manure resulted in a reduced raw materials consumption ratio and improved filtration process efficiency, which ranged from 408 to 3765 kg/m2/h. The highest filtration efficiency was achieved using manure containing 3% dry mass, while the lowest efficiency was observed in manure at 10% dry mass. The increase in liquid manure dilution also reduced chemical oxygen demand in the filtrate, which ranged from 15 062 to 3656 mg/l. An appropriate manure dilution level, under the constant parameters of the treatment process, reduced phosphorus content in the filtrate to < 10 mg/kg Chile simultaneously enriching the post-filtration sediment with this precious fertilizing component.
EN
The present study examines the impacts of dry mass content in pig liquid manure on its treatment with a filtration method. Samples of liquid manure with variable dry mass content were subjected to treatment using phosphoric acid, sulfuric acid, lime milk and superphosphate, as well as to thermal treatment, while in the last phase of pressure filtration. Increased dilution of the manure resulted in a reduced raw materials consumption ratio and improved filtration process efficiency, which ranged from 408 to 3765 kg/m2/h. The highest filtration efficiency was achieved using manure containing 3% dry mass, while the lowest efficiency was observed in manure at 10% dry mass. The increase in liquid manure dilution also reduced chemical oxygen demand in the filtrate, which ranged from 15 062 to 3656 mg/l. An appropriate manure dilution level, under the constant parameters of the treatment process, reduced phosphorus content in the filtrate to < 10 mg/kg while simultaneously enriching the post-filtration sediment with this precious fertilizing component.
PL
W powietrzu wewnętrznym może występować ponad kilkadziesiąt gatunków bakterii, 400 gatunków grzybów pleśniowych oraz wiele innych organizmów. Za pośrednictwem powietrza przenoszone są, liczne drobnoustroje chorobotwórcze, takie jak: prątki gruźlicy, gronkowce, paciorkowce, wirusy, grzyby toksynotwórcze. W ocenie stanu mikrobiologicznego powietrza pomieszczeń powinno wykonywać się obok siebie rożne pomiary, zarówno ilości mikroorganizmów w powietrzu, poziomu i rodzaju związków lotnych wytwarzanych przez mikroorganizmy, jak i toksyczności ogólnej. Tylko kompleksowe badania wykonane przy zastosowaniu szybkich i precyzyjnych metod mogą przedstawić rzeczywisty stan sanitarny powietrza oraz określić zdrowotność pomieszczenia.
PL
W pracy omówiono metody filtracji bazujące na opisie probabilistycznym obrazu radarowego. Zaproponowano filtr adaptacyjny, w którym adaptacji podlega kształt i wielkość otoczenia filtrowanego piksela.
EN
Speckle is one of characteristic features of radar images; it makes interpretation of these images difficult. Methods of speckle reduction, based on probabilistic description of radar image, were discussed in the article. Adaptive filter, being modification of the currently used filtration algorithms, was also proposed. Shape and size of neighbourhood of the filtered pixel is adapted in this approach. Preliminary results obtained through application of the program, which uses the proposed algorithm, were presented. The proposed filter can be useful in classification of radar images.
5
75%
PL
Przebieg prędkości pojazdu stanowi przykład funkcji stosunkowo trudnej do filtrowania. Metoda filtrująca musi bowiem cechować się nie tylko określonymi właściwościami widma częstotliwościowego. Musi także wykazywać inne właściwości, które zostaną bliżej omówione w niniejszym artykule. W przypadku złego doboru algorytmu filtracji często okazuje się, że przetworzony przebieg zawiera zniekształcenia sygnału, które uniemożliwiają jego poprawną interpretację fizyczną. W artykule porównano ze sobą 2 popularne metody filtracji wraz z ich podstawowymi modyfikacjami, omówiono ich wady i zalety, a także przedstawiono ich praktyczne zastosowanie dla zarejestrowanych przebiegów prędkości pojazdu. Oceniono również, które rozwiązanie może być częściej przydatne podczas opracowywania wyników badań stanowiących przebieg prędkości pojazdu.
EN
The vehicle speed waveforms is an example of the function that is relatively difficult to filter. In this case the filtering method must be characterized not only by specific properties of the frequency spectrum. It must also meet other conditions that will be discussed in more detail in this article. In the case of wrong selection of filtering algorithm it often turns out that the processed waveform contains signal distortions witch make it impossible to correct physical interpretation of given signal. The article compares two popular filtering methods with their basic modifications, discusses their advantages and disadvantages and shows their practical application for registered waveforms vehicle speed. It aIso evaluates which solution can be more useful during the development of research results that covering the course of vehicle speed.
PL
Materiały ceramiczne lub metaliczne zawierające fazy ceramiczne stanowią interesujący przypadek w pomiarach chropowatości powierzchni. Charakteryzują się bardziej lub mniej porowatą strukturą. Artykuł przedstawia analizę chropowatości materiału kompozytowego o osnowie ze stopu aluminium (AlSi7Mg) zawierającego dodatek 10% obj. węglika krzemu (SiC) oraz 10% obj. grafitu sferycznego (Cg). Powierzchnie próbek przygotowano z zastosowaniem obróbki elektroerozyjnej (EDM). Pomiary wykonano profilometrem stykowym TOPO 02 wyposażonym w głowicę indukcyjną z końcówką diamentową w kształcie stożka (promień: 2 μm, kąt wierzchołkowy: 60º). Przyrząd produkowany jest w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Analizę wykonano trzema metodami filtracji: Gaussa, odpornej Gaussa oraz Gaussa dla powierzchni o warstwowych właściwościach funkcjonalnych. Obliczono parametry: wysokościowe, rdzenia chropowatości, objętościowe. Na podstawie wyników wybrano najlepszą metodę filtracji, dającą wiarygodne wyniki pomiaru parametrów chropowatości.
EN
Ceramic materials or metallic materials containing ceramic phases are very interesting cases in roughness measurement. They are characterised by more or less pored surface. This paper presents roughness analysis of composite material with aluminum alloy base (AlSi7Mg) with 10 vol. % of silicon carbide (SiC) and 10 vol. % of spherical graphite (Cg) additions. Surfaces of these samples were prepared using electrical discharge machining (EDM) process. Measurements were performed with use of contact TOPO 02 profilometer equipped with diamond stylus tip (2 μm radius and 60 degree cone angle). This machine is produced in The Institute of Advanced Manufacturing Technology. Measurements were analysed with use of three filtration methods: Gaussian filter, Robust Gaussian filter and Gaussian filter for surfaces having stratified functional properties. Height roughness parameters, roughness core parameters and volume parameters were calculated. Most proper filtering method, which gives credible results of roughness parameters, was chosen.
7
Content available remote Poprawa czystości metalurgicznej stali metodą filtracji
63%
PL
Przedstawiono mechanizm procesu filtracji oraz wymagania i kryteria doboru filtrów ceramicznych do rafinacji ciekłej stali. Przedstawiono wyniki prób laboratoryjnych rafinacji stali odlewanej do wlewnicy z próżniowego pieca indukcyjnego z zastosowaniem filtrów sitkowych, wykonanych z różnych materiałów ceramicznych o zróżnicowanej wielkości kanalików. Największą efektywność filtrowania wykazał filtr wykonany z mulitu o średnicy otworów filtracyjnych 6 mm. Uzyskano obniżenie zawartości tlenu całkowitego w stali o 90%; udział powierzchniowy wtrąceń niemetalicznych obniżył się o 84%, a ilość wtrąceń przypadająca na 1mm kwadratowy o 87%.
EN
Filration mechanism and requirements and criteria for selection of ceramic filters for liquid steel refining are presented. Results of laboratory tests on refining of steel during casting of steel into mould from vacuum induction furnace with the use of sieve filters made of different ceramic materials and differential size of channels are given. The best performance was demonstrated by the mullite filter, which filter orifice diameter was 6 mm. Reduction in total oxygen content in steel by 90 per cent was obtained; surface fraction of non-metallic inclusions was reduced by 84 per cent and the amount of inclusions per 1 square mm was reduced by 87 per cent.
8
Content available remote Poprawa czystości metalurgicznej stali metodą filtracji
63%
PL
Przedstawiono mechanizm procesu filtracji oraz wyniki z prób laboratoryjnych rafinacji stali odlewanej do wlewnicy z próżniowego pieca indukcyjnego z zastosowaniem filtrów sitkowych, wykonanych z różnych materiałów ceramicznych o zróżnicowanej wielkości kanalików. Największą efektywność filtrowania wykazał filtr wykonany z mulitu o średnicy otworów filtracyjnych 6 mm. Uzyskano obniżenie zawartości tlenu całkowitego w stali o 90%; udziału powierzchniowego wtrąceń niemetalicznych o 84% oraz ilości wtrąceń przypadających na 1mm2 o 87%.
EN
Filtration process mechanism and results of laboratory test refining of steel when cast from the vacuum induction furnace into the mould with the use of sieve filters made of different ceramic materials with diverse sizes of channels are presented. The best filtration performance was demonstrated by the mullite filter whose filter orifice diameter was 6 mm. Total oxygen content in steel was reduced by 90%; surface fraction of non-metallic inclusions was reduced by 84% and the amount of inclusions per l mm2 - by 87%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.