Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Work ethics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Józef Tischner, jako jeden z najwnikliwszych obserwatorów i diagnostów polskiego życia publicznego w ostatnich trzech dekadach XX w., wypracował wiele istotnych narzędzi opisu i ewaluacji najważniejszych form i obszarów, w jakich rozgrywał się i nadal rozgrywa dramat zbiorowej egzystencji Polaków. Wśród najbardziej nośnych kategorii historiozoficznych w dyskursie Tischnerowskim pojawiło się intrygujące, kontrowersyjne i często krytykowane określenie homo sovieticus, za pomocą którego krakowski filozof próbował skonstruować społeczno-filozoficzny model środkowoeuropejskiej transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej sytuacji społeczeństwa polskiego po upadku komunizmu. Artykuł podejmuje próbę rekonstrukcji dokonywanych na przestrzeni lat przez J. Tischnera analiz polskiej rzeczywistości społecznej, koncentrując się na rozważaniach z zakresu etyki pracy, a następnie rozpatruje problem, na ile aktualne i nadal inspirujące są wypracowane przez autora Etyki solidarności metody badawcze oraz uzyskane przezeń za ich pomocą rezultaty, jeśli jako zadanie badawcze postawimy przed sobą próbę zrozumienia źródeł, mechanizmów i prawdopodobnych rezultatów obecnie przeżywanych w naszym kraju problemów związanych z niedoskonałością strukturalną systemu pracy oraz etycznym nieuporządkowaniem, panującym w środowiskach pracowniczych.(abstrakt oryginalny)
EN
Józef Tischner was one of the most discerning observers and diagnosticians of the Polish public life in the last three decades of the twentieth century. He has developed a number of important tools for the description and evaluation of the most important forms and areas in which the drama of the collective existence of the Polish nation has been performed. Among the most famous historiosophical categories in Tischner discourse, the term "homo sovieticus" had emerged - intriguing, controversial and often criticized. Tischner tried to use it to construct a socio-philosophical model of the Central European transition, with particular emphasis on the situation of Polish society after the collapse of communism. The article attempts to reconstruct the analysis of the Polish social reality made over the years by Józef Tischner, focusing on the analysis in the field of work ethic. Next it considers the problem of how the research methods and the results obtained by them, developed by the author of "The Ethic of Solidarity", remain inspirational and up-to-date. In this case, the research task we undertook is to try to understand the sources, mechanisms, and the likely outcomes of our country's problems associated with the imperfect structure of the system of work and ethical disorder prevailing in occupational environments. (original abstract)
XX
W artykule omówiono zmienne, które są ważnymi korelatami cynizmu organizacyjnego, oraz dokonano przeglądu wyników badań na temat zależności między tymi zmiennymi a cynizmem. Ukazano też wyniki badań własnych na temat związków cynizmu organizacyjnego z zaangażowaniem w pracę, przywiązaniem do organizacji oraz poszczególnymi wymiarami etyki pracy: stosunkiem do ciężkiej pracy i wiary w jej sens, do odraczania gratyfikacji, czasu wolnego i polegania na sobie, oraz przeprowadzono ich dyskusję. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses variables that are considered to be essential correlates of organizational cynicism. Moreover, a review of research on the relationship among these variables is presented. The results of the authors' research proved the existence of relationship between organizational cynicism and work engagement, organizational commitment, and individual dimensions of the work ethic: attitude to hard work and belief in its significance, delayed gratification, free time, and self-reliance. A discussion covering these topics is also included. (original abstract)
XX
Celem artykułu była diagnoza poziomu satysfakcji z pracy, etyki pracy oraz poczucia koherencji pracowników call center jednej z wiodących polskich firm ubezpieczeniowych oraz analiza związków pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Autorzy sprawdzili czy istnieją różnice w poziomie zmiennych między pracownikami zatrudnionymi w różnych działach firmy. Punktem wyjścia prezentowanych danych empirycznych był model charaktery-styki pracy Hackmana i Oldhama, model salutogenetyczny Antonovsky'ego oraz postawy wobec pracy w ujęciu Mirelsa i Garreta. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study was to diagnose the level of job satisfaction, work ethic and sense of coherence among call center employees one of the leading Polish insurance companies and analysis of relationships between variables. The authors examine whether there are differences in the variables between workers employed in different departments of the company. The starting point of the presented empirical data is Hackman and Oldham job characteristics model, Antonovsky's salutogenic model of health and attitudes towards work in terms of Mirels and Garret. (original abstract)
4
Content available remote Ethics of Politics in Context of the Present
75%
XX
Etyka polityki skupia swą uwagę na relacjach pomiędzy polityką i moralnością, a także zajmuje się zasadami ładu politycznego i działań politycznych. Polityka nie może być wolna od moralności, norm moralnych i zasad. Politycy, partie polityczne, instytucje polityczne, które manipulują prawdą, posługują się przekupstwem i korupcją, realizują bezwzględną politykę rządową, a także manipulują środkami masowego przekazu, powinni zwrócić się ku wartościom moralnym i powszechnie obowiązującym normom moralnym. Podejmiemy próbę poszukiwania etyki polityki na obszarze etyki instytucji politycznych, jak również na obszarze etyki cnót politycznych, tj. etyki na poziomie jednostki, moralnej jakości osób działających, skupiając uwagę na etyce pracy polityka, co wymaga stworzenia możliwie najszerszej przestrzeni podstawowych cnót moralnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Ethics of politics focuses on the relationship between politics and morality, deals with principles and norms of political order and action. The politics cannot be exempted neither from morality, moral standards, nor principles. Politicians, political parties, and political institutions that manipulate the truth, bribery, corruption, a strong ruthless governmental politics, as well as mass media manipulation, need to seek recourse in shifting to moral values, and to generally binding moral norms. Our effort will be to explore the ethics of politics at the level of ethics of political institutions, as well as at the level of the ethics of political virtues, i.e. ethics of politics at the level of an individual, moral quality of those acting, with a focus on a politician's work ethics, which demands to create the widest possible space for the basic moral virtues.(original abstract)
EN
In this article the author poses an interesting question: is it possible for work ethics to be imposed on other cultures? The above is based on ethics of world religions, in particular Protestant ethics. (original abstract)
EN
The aim of the article was to diagnose the professional burnout, work ethic, beliefs about the social world among employees of the Rybnik Coal District and analyse the relationships between these variables. The authors checked whether work ethic, beliefs concerning the bad world, system justification, focus on social dominance, compassion, faith in life, as a zero-sum game and identification with Poland constitute a predictor of professional burnout of employees of industrial and mining plants. It was stated that exhaustion is associated with deferred gratification, while withdrawal with the scale of morality and ethics. The overall rate of professional burnout is associated with hard work and deferred gratification as well as with the overall result in the field of work ethic. Deferred gratification and compassion turned out to be significant predictors of professional burnout. Deferred gratification is at the same time an important predictor of exhaustion.(original abstract)
XX
Nadeszły czasy, kiedy etyka biznesu została wystawiona na jedną z najpoważniejszych prób, a pokusa, by iść na skróty, pojawia się praktycznie codziennie i dotyczy zarówno zarządzających organizacjami, jak i osób w nich zatrudnionych. Okazuje się, że łatwiej przejść przez kryzys i zachować twarz tym firmom, w których etyka ma wpływ na kształtowanie i regulację działalności biznesowej, także dzięki istnieniu odpowiednich struktur i procedur. (fragment tekstu)
XX
Problematyka kulturowych uwarunkowań przedsiębiorczości staje się na tyle ważnym zagadnieniem, że znalazła się w również opracowaniach i rekomendacjach wydawanych przez Unię Europejską. Komitet Ekonomiczno-Społeczny w swych dyrektywach dotyczących rozwoju postaw przedsiębiorczych odniósł się właśnie do kwestii kulturowych . Podkreślono tam, że w rozwoju postaw przedsiębiorczych na arenie krajowej ważne są nie tylko oddziaływania edukacyjne, jak rozwijanie otwartości i kreatywności, ale także tworzenie społecznego klimatu za pomocą medialnych środków przekazu (telewizji, radia, gazet), który stymulowałby postawy przedsiębiorcze poszczególnych jednostek i kształtował nowe wzorce kulturowe.(fragment tekstu)
9
Content available remote Ethical Problems at Work in the Opinion of Employees of Selected Banks
75%
|
|
tom 21
|
nr nr 8
57-70
EN
The paper presents ethical problems faced by the employees of selected banks in Poland. The theoretical section of the paper describes the codes of ethics in banking, especially those concerning the moral aspects of working in banking. The empirical part of the paper presents the results of research on the ethos of bank workers. Quantitative and qualitative analyses were carried out using a special Internet forum devoted to the banking sector. The study includes a content analysis of comments posted by the bank employees on the Internet forum. (original abstract)
10
Content available remote Etyka w pracy księgowego
75%
XX
Artykuł podejmuje tematykę zachowań etycznych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tego zagadnienia w pracy księgowego. Zostały wskazane uwarunkowania społeczno-gospodarcze, które mają istotny wpływ na zwrot w kierunku uwrażliwienia na kwestie etyczne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto, została omówiona specyfika pracy księgowego w kontekście ryzyk o charakterze etycznym związanych z tym zawodem. W ostatnim rozdziale artykułu sporządzono zestawienie dobrych praktyk w obszarze profilaktyki i eliminacji zachowań nieetycznych w wykonywania zawodu księgowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of ethical behavior with a particular consideration of the significance of the issue in the accounting profession. It presents social-economic conditions that influence significantly the trend towards the increased sensitivity to ethical aspects in business operations. Moreover, the article discusses the specific features of the accounting profession in the context of ethical risks related to this profession. The last chapter presents a list of good practices in the prevention and elimination of unethical behavior among accounting professionals. (original abstract)
XX
Teza artykułu zawiera się w stwierdzeniu, że podejście etyczne specjalistów rachunkowości zarządczej odgrywa istotną rolę w organizacji i funkcjonowaniu systemu rachunkowości zarządczej. Prezentowane w artykule rozważania wynikają ze studiów literaturowych, a także z obserwacji praktyki gospodarczej, w której decydenci często dokonują wyborów nie tylko w oparciu o wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, lecz również uwzględniając kwestie moralne. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych analizujących częstość wyboru działań niezgodnych z zasadami etycznymi i odnoszących się do podejmowania decyzji z zakresu rachunkowości zarządczej. Badanie przeprowadzono wśród obecnych i potencjalnych pracowników działów rachunkowości, miało ono również na celu analizę związku między wyborem decyzji etycznej a preferowaniem określonej argumentacji zgodnie z teorią rozwoju moralnego Kohlberga. Wyniki wskazują, że zdecydowana większość badanych dokonywała wyboru rozwiązania zgodnego z zasadami etycznymi, wybory te zaś pozostawały w pozytywnym związku z kierowaniem się argumentacją właściwą dla wyższych poziomów rozwoju moralnego. W artykule podkreśla się, że podejmowanie decyzji w procesie tworzenia informacji w systemie rachunkowości zarządczej zależy nie tylko od wiedzy profesjonalnej decydentów, lecz również od ich cech indywidualnych, w tym rozwoju moralnego(abstrakt oryginalny)
EN
The thesis of the article states that ethical conduct of management accounting professionals plays an important role in the organization and functioning of management accounting system. Presented deliberations are based on the literature study, as well as on observation of business practice showing that decision-makers often make decisions that encompass not only the knowledge refering to management accounting methodology, but moral beliefs too. The article presents the results of a survey analyzing the frequency of unethical decisions within the scope of management accounting. The survey was conducted among present and future accounting professionals. Its aims were also to analyze the relationship between the ethical decision and the moral development stage of the participant. The results indicate that the vast majority of respondents made ethical decision and that their choice is correlated to higher levels of Kohlgerg's moral development. The authors stress that the decision making process, that is inevitable in the creation of infomation prepared by management accounting professionals, depends on their knowledge and is related to professionals' individual characteristisc, including moral development(original abstract)
XX
W warunkach nowej gospodarki, ściśle związanej z procesem tworzenia społeczeństwa informacyjnego, odpowiedzialność społeczna odgrywa coraz większą rolę. Oczekiwania wobec nowoczesnej organizacji obejmują działania skierowane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, w celu dostosowania do społecznych wartości i oczekiwań, a zwłaszcza norm etycznych, rozumianych przede wszystkim w kategoriach odpowiedzialności, zwłaszcza odpowiedzialności wobec wszystkich pracowników. Główne zagadnienie artykułu dotyczyło zatem etycznego wymiaru roli zawodowej w kontekście społecznej odpowiedzialności. Podjęta została próba odpowiedzi na pytania: kim jest nowoczesny pracownik oraz czy w jego działalności zawodowej jest miejsce na etykę? Odpowiedzi przyniosły badania przeprowadzone wśród absolwentów krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej.
EN
Under conditions of the new economy, closely related to the process of information-society formation, the social responsibility plays a more significant role. We now expect a modern organization's activities, directed both internally and externally, to conform to societal values, norms and expectations, especially those of ethics as understood foremost in the categories of responsibility, especially those of responsibility towards all workers. Modern employees are becoming increasingly aware of the worth of honest and ethical behaviour and the merit of their investment, due to the consideration of their undeniable value. It is worth emphasizing that in markets of explosive growth in technique and telecommunication technology the problem of social responsibility and ethics, associated with it, there is a wider aspect that is associated with our internet age and web information society. (original abstract)
XX
Firmy, które zastanawiają się nad wprowadzeniem kodeksów etyki, stają przed dylematem nie tylko organizacyjnym, lecz wręcz moralnym. Czy firma ma prawo określać etyczne wzory zachowań? Czy wprowadzając zasady etyczne, nie łamie granic prywatności swoich pracowników. Dlatego kluczowe jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o cel wprowadzenia kodeksu etycznego. (fragment tekstu)
XX
W artykule zaprezentowano proces badania mobbingu metodą ankietową. Omówiono metodę i przedmiot badania. Przedstawiono niezbędne narzędzia oraz korzyści z analizy.
|
2022
|
tom 15
|
nr nr 3
59-73
EN
It is no longer a question today that in many cases employees find themselves in a situation where either they or their environment believe that they have committed a misdemeanor or sin at work. The perception of sin can depend on a number of factors, such as the particular organizational culture, management, employee preferences, the degree of trust in the organization, and so on. There are cases where we judge the same sin differently, making the severity and extent of the penalties involved vary. The present study examines workplace offenses and subsequent employer penalties and their impact. The researchers did not focus on illegal acts, but on those that violate moral standards or affect an employee's professional development and ability to advance in the workplace. The analysis made a distinction between misdemeanors that came to light and those that did not. The test results confirmed the following. The employees are more critical of their own faults than the employer, and this is especially true of moral faults. People experience sin and punishment differently by gender and age. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zachęcenie menedżerów i aktywu pracowników do mierzenia etyczności pracy oraz, o ile jest niższa od 60%, do projektowania, doskonalenia i oceniania efektów. Metoda i narzędzia menedżerskie do zarządzania przez etyczność są zawarte w projekcie normy etyczności pracy EK1000. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to encourage managers and active employees to measure the work ethicality of a company's staff. If it is below 60 percent, they should make projections as to which principles of ethics in work have not been applied to date, but should be applied in order to improve ethicality as well as make evaluations of the effects of pro-ethical actions. The methods and managerial tools needed to manage this process effectively (Management by Ethicality: Socially Responsible Management) are presented in the "Work Ethicality Standard EC1000" (Exposure draft), published in Polish on line at http://www.janski.edu.pl/Uczelnia,ek_1000.html (an English version will be available mid-2010). This standard is a research result of a research project financed by the Ministry of Science and Higher Education and performed by the Bogdan Janski Academy in Poland. (original abstract)
17
Content available remote Etyczne problemy w pracy na podstawie opinii pracowników wybranych banków
75%
XX
Celem przeprowadzonych badań jest poszerzenie wiedzy o kulturze organizacyjnej współczesnych banków ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oddziałów banków, w których pracują osoby mające bezpośredni kontakt z klientami. Podejmując problem badawczy postawiono hipotezę, iż atmosfera w pracy w oddziałach banków działających obecnie w Polsce oraz kultura etyczna pracy doradców bankowych uwarunkowana jest silnym naciskiem ze strony zarządzających bankami na wzrost sprzedaży produktów bankowych. Dominacja celów utylitarnych (biznesowych) w efekcie dość często przekłada się na pomijanie zasad etycznych przez pracowników banków. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej z nich przedstawiono metodologię badań własnych, następnie omówiono ich wyniki, natomiast końcowa część opracowania zawiera wnioski oraz krótką dyskusję dotyczącą uzyskanych rezultatów badawczych. (fragment tekstu)
EN
The paper presents ethical problems of employees in selected banks in Poland. The theoretical part of the paper deals with codes of ethics in banking, especially those concerning the moral aspects of working in banking. The empirical part of the paper presents the results of research on the ethos of bank workers. Quantitative and qualitative analyses were carried out using a specialist Internet forum devoted to the banking sector. The study includes an analysis of hundreds of comments posted on an Internet forum. (original abstract)
Personel
|
1997
|
nr nr 2
33-34
XX
W styczniu br. przyjęta została przez Stowarzyszenie Doradców Personalnych, Deklaracja Zasad Etyczno-Zawodowych Doradztwa Personalnego. Stowarzyszenie ma pełnić kompleks usług związanych z poszukiwaniem i selekcją kadr na zlecenie pracodawcy. Treść deklaracji przytoczono.
19
Content available remote Mobbing jako problem etyki w zarządzaniu
75%
XX
Pozytywny publiczny wizerunek firm i jej dobra reputacja są rezultatami etycznego i uczciwego postępowania wobec pracowników, co może przekładać się na zwiększenie konkurencyjności, zysków, zadowolenie klientów, tworzenie nowych miejsc pracy. Jednak w dynamicznie rozwijającym się sektorze prywatnym, jak i publicznym, nie zawsze przestrzegane są normy etyczne, co najbardziej uwidacznia się przy braku równych szans dostępu do pracy - chociażby przez to, że osoby bez tzw. "znajomości" pozostają bez pracy. Według wielu badań, również polskich, poważnym problemem we współczesnych organizacjach stało się zjawisko mobbingu. (...) Zjawisko mobbingu dotyka coraz szerszej grupy pracowników. Odnosi się ono do jakości relacji interpersonalnych w miejscu pracy oraz ich wpływu na funkcjonowanie pracowników i instytucji, w której są zatrudnieni. Mobbing oznacza działania lub zachowania odnoszące się do pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Jest to najbardziej niebezpieczne i destruktywne zjawisko występujące w miejscu pracy, które w zastraszającym tempie rozrasta się i pochłania nowe ofiary. (fragment tesktu)
EN
The positive company image and its good reputation are usually results of ethical and honest behavior towards employees and may cause competitiveness and benefits increase, customer satisfaction and new job places creating. However it occurs often in dynamically developing firms that ethical norms are not kept and this process is observed by lack of equal chances to get a job - people without connections remain without work. Due to different research the very serious problem is a phenomena of mobbing. Psychological terror or mobbing in working life involves hostile and unethical communication which is directed in a systematic manner by one or more individuals, mainly toward one individual, who, due to mobbing, is pushed into a helpless and defenseless position and held there by means of continuing mobbing activities. These actions occur on a very frequent basis (statistical definition: at least once a week) and over a long period of time (statistical definition: at least six months´ duration). Because of the high frequency and long duration of hostile behavior, this maltreatment results in considerable mental, psychosomatic and social misery. (original abstract)
XX
Lasy stanowiły zawsze ważne zaplecze gospodarcze dla danego regionu. Odpowiednie gospodarowanie tymi zasobami wymagało od pracowników leśnych dużego zaangażowania w pracę, ale też odpowiednich zachowań etycznych. Te drugie są szczególnie potrzebne w odpowiednim dysponowaniu bogactwami lasu, w taki sposób, by zapewnić dobra ludziom, nie naruszając zbyt mocno porządku ekologicznego. Jest to bardzo trudne i wymaga od leśnika wielu kompromisów, co nie zawsze może się udać. Kolejną płaszczyzną odpowiedniego działania etycznego są stosunki interpersonalne panujące w miejscu pracy z jednej strony, z drugiej zaś - wszelkiego rodzaju interakcje z ludnością zamieszkującą las i okolice. Te wszystkie czynniki, wymagają od pracowników administracji leśnej odpowiedniego "konstruktu" etycznego, dającego możliwość uzyskania przychodów gospodarczych przy zachowaniu pozytywnych stosunków z mieszkańcami i pracownikami lasu. (fragment tekstu)
EN
Ethical principles concerning foresters were presented in this article in the light of the forest law passed in the interwar period for the whole country, as well as in the light of the documents issued by the local forest administration. For analysis were submitted especially archive documents on foresters' responsibility for forest goods: wood and game. Ethical attitude of foresters translated, among other things, into efficient functioning of forest management all over Greater Poland. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.