Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przechowalnie owocow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono analizę układu sterowania mikroklimatem w przechowalni owoców w Dworku koło Będzina w województwie zachodniopomorskim. Przedstawiono także propozycje zmian, które można wprowadzić do systemu sterowania mikroklimatem w przechowalni, aby poprawić jego funkcjonowanie.
EN
An analysis of microclimate control system in the fruit store in Dworek near Bedzino in Zachodniopomorskie province presented in the paper. Then presented the proposals for changes to be made in the microclimate control system in the fruit store to improve its functioning.
PL
Badaniami objęto obiekty przechowalnicze zlokalizowane na trenie gminy Skalbmierz w miejscowościach: Sielec Kolonia, Szarbia Zwierzyniecka i Baranów. Badania szczegółowe polegały na wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej oraz ankietyzacji wybranych obiektów przechowalniczych. Na terenie gminy Skalbmierz dominują chłodnie zwykłe, stanowią one 77% obiektów przechowalniczych wykorzystywanych do przechowywania warzyw i 64% obiektów przeznaczonych do przechowywania owoców. W pracy scharakteryzowano i oceniono rozwiązania architektoniczno-budowlane i materiałowo-konstrukcyjne badanych obiektów. Przeważają tam obiekty naziemne (77% przechowalni warzyw i 72% przechowalni owoców). Ze względu na formę zabudowy najczęściej występującymi obiektami były chłodnie wolnostojące. Przeprowadzona w pracy analiza rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych przegród wykazała, że najwięcej przechowalni miało ściany zewnętrzne 2-warstwowe wykonana z pustaków żużlobetonowych ocieplone styropianem, natomiast stropy o lekkiej konstrukcji z płyt chłodniczych. Ponadto obliczono charakterystyczne dla tego typy obiektów wskaźniki techniczno-użytkowe. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie wielkości komór przechowalniczych. Wpłynęła na to przede wszystkim adaptacja istnie jących budynków inwentarskich i gospodarskich na przechowalnie. Doskonalenie bazy przechowalniczej polegało głównie na powiększeniu potencjału przechowalniczego poprzez oddanie do użytku nowych obiektów i modernizację istniejących. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że około 55% obiektów przechowalniczych wymaga dalszej modernizacji.
EN
The study included storage facilities located in the municipality of Skalbmierz in towns: Sielec Kolonia, Szarbia Zwierzyniecka and Baranów. The research involved making a detailed inventory of architectural and construction and the storage of questionnaires to selected objects. The study area is dominated by regular cold storage, they are 77% objects used for the storage of vegetables and 64% of facilities for storage of fruit. The study characterized and evaluated solutions architectural and construction and material and construction of these facilities. Prevail there nearby terrestrial objects (77% of the storage of vegetables and 72% fruit storage). Due to the form of building the most common objects were freestanding cold storage. Work carried out in the analysis of material and structural bulkheads showed that most of the vault was double-layered exterior walls, made of slag concrete hollow with styrofoam insulation, and lightweight ceilings with cooling panels. Also analyzed specific technical and operational indicators. The study showed large differences in the size of storage chambers. This was caused primarily by adaptation of existing buildings for livestock and farm for storage. Improving storage base consisted mainly of larger potential of storage facilities through the commissioning of new facilities and modernization of existing ones. The results of the study showed that about 55% of the storage facilities requires further modernization.
RU
Анализировали около 450 образцов хранимых яблок, причем установлено, что все яблоки были заселены клещами. На одно яблоко приходилось в среднем 116,4 особей (максимально 870 особей на образец). Были выявлены следующие группы клещей: 1) амбарные клещи ( Acaridае, Glycyphagidae ), 2) травоядные клещи - вредители растений (Tetranychidae, Eriophyoidea) зимующие формы, 3) хищные клещи - природные враги тироглифидных клещей (Cheyletidae, Aceosejidae, Bdellidae ), а также хищники паутинных и эриофидных клещей ( Stigmacidae, Phytoseiidae ), 4) другие виды клещей (Tarsonemidae, Tydeidae, Mасгоchemidae, Anoetidae, Oribatida). Наиболее частыми и многочисленными видами среди амбарных клещей были Glycyphagus domesticus ( De Geer ) (77,3% образцов), Тугоphagus longior (Gerv. ) (20.0%), Glycyphagus destructor ( Schr. ), Tyrophagus putrescentiae ( Schr. )во всех стадиях развития. Некоторые образцы яблок были заселены клещами связанными с яблонями (обитыющими под их корой) и хранимыми плодами - Thyreophagus corticalis (Mich. ) и Monieziella mali Berlese. Во многих образцах были установлены зимующие формы травоядных клещей, большинство которых принадлежало к паутинным клещам с зимующими яичками Вгуоbia rubrioculus ( Schr. ) (78,4%) и Panonychus ulmi Koch (8,7%) .Много яблок было заселено зрифидидами, из которых особенно многочисленным и частым был вид Aculus schlechtendali Nal. (68,6%), а также тарсономиды, в первую очередь Tarsonemus pomi (Suski ) (76,2%).Около 1/4 яблок (25,3%) было заселено тидеидными клещами, а несколько образцов (4,2%) видом Oribatida tida (4,2%). Среди хищных клещей наиболее часто встречался вид Mediolata mali (12,9%) сопровождаемый эриофидными клещами и питающийся ими. Другие хищные клещи, такие как Cheyletus eruditus ( Schr. ), Melichares tarsalis (Berlese ), Melichars mali ( Oudemans ), Typhlodromus finlandious (Oedemans ) пребывали в сообществе с разными травоядными клещами, которые являются их жертвой. Размещение клещей на яблоках очень характерно. Чашечковые и плодоножковые ямки плодов являются природными микробиотопами наиболее часто и многочисленно заселенные клещами в плодохранилищах. Довольно часто они накапливаются в углублениях и повреждениях вызываемых насекомыми или патологическими измененями, а почти никогда на гладких и открытых поверхностях кожицы плодов, которые в данном случае почти свободны от клещей.
EN
Wit Chmielewski Mites (Acarina) settling apples in fruit store Summary About 450 samples of stored apples were analysed and all of them were infested by mites. The mean number of mites per one apple was 116.4 specimens (maximum - 870 mites per sample). The following groups of mites were found: 1) stored product mites (Acaridae, Glycyphagidae), 2) phytophagous mites - pests of plants (Tetranychidae, Eriophyoidea) - wintering forms), 3) predatory mites - natural enemies of tyroglyphids (Cheyletidae, Aceosejidae, Bdellidae) and predators of eriophyids and spider mites (Stigmaeidae, Phytoseiidae), 4) remaining species (Tarsonemidae, Tydeidae, Macrochelidae, Anoetidae, Oribatida). The most frequent and numerous of the stored product mites were Glycyphagus domesticus (De Geer) (77,3% of samples), Tyrophagus longior (Gerv.) (20,0%), Glycyphagus destructor (Schr.), Tyrophagus putrescentiae (Schr.) - all development instars. Some apples were settled with mites associated with apple trees (living under bark) and fruit stores - Thyreophagus corticalis (Mich.) and Monieziella mali Berlese. In great number of samples the wintering forms of phytophagous mites were found, the most frequent of which belong to spider mites - wintering eggs of Byrobia rubrioculus (Sch.) (78,4%) and Panonychus ulmi (Koch)(8,7%) and wintering females of Tetranychus urticae (Koch) (7,1%). A lot of apples were populated by eriophyid mites, the most numerous and often of which was Aculus schlechtendali (Nal.) (68,6%) and tarsonemid mites - first of all Tarsonemus pomi (Suski) (76,2%). A quarter (25,3%) of apples contained Tydeidae and some of them were inhabited by Oribatida (4,2%). The commonest of predatory mites was Mediolata mali (Ewing) (12,9%) accompanying eriophyid mites and feeding first of all on them. Other predators: Chyletus eruditus (Schr.), Melichares tarsalis (Berlese), Melichares mali (Oudemans), Typhlodromus finlandicus (Oudemans), were found in company with various phytophagous mites, which are their preys. Location of mites on the apples is very characteristic. The calyx and peduncle hollows of fruit are natural microhabitats most often and numerously occupied by mites associated with stored apples. Pretty often they gather in cavieties and damages caused by insects and diseases but almost never on the smooth and uncovered surface of cuticule of fruit which is practically free of mites.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.