Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Information in decision making
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Proces podejmowania decyzji, a zatem także proces rozwiązywania problemów wymaga pozyskiwania odpowiednich informacji. Rodzi się, więc pytanie zasadnicze: jaka informacja jest informacją odpowiednią? Chęć udzielenia odpowiedzi prowadzi do pojawiania się szeregu kolejnych pytań: • Jakie cechy informacji odgrywają największą rolę w procesie podejmowania decyzji?, • Jak je znaleźć? • Jak oceniać informacje pod względem jej ważności? itd. Nauka nie daje jednoznacznej odpowiedzi - padają różne propozycje. Jedną z nich, przedstawioną w niniejszym opracowaniu, jest stosowanie prakseologicznych walorów sprawności do oceny informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The decision making process, as well as the solving problem process, requires gaining the proper information from environment. The question of crucial role hence arise: What is this proper information! The attempt to answer the question leads to another questions like: • What features of information play an important role in decision making process?, • How to find them? • How to evaluate the information on it's importance? The science does not give the synonymous answer. The several different occurs. One of them, shown in this article, is use of the praxiological value of efficiency to evaluate the information. (original abstract)
EN
Purposes: The main goal of the paper is to determine the signifcance of selected sources of strategic information, used by Polish farmers in decision making. In addition, an attempt was made to determine the factors impacting the evaluation of those sources among the traits of the farmer and his farm. Methodology: Data was gathered using the questionnaire method and analysed with standard tools of descriptive statistics. Findings: The farmers deemed personalised sources of strategic information the most important, especially agricultural advisers, input suppliers and buyers of agricultural products. From among institutional (non-personalised) sources, local government and the chamber of agriculture were signifcant. Business information agencies and survey companies are the least important sources for farmers. The characteristics of the surroundings of the farm - specifcally, its geographic location and the size of settlement where it is located proved to have the widest impact on the evaluation of the sources included in the study. From among the organisational factors, only farm size has a signifcant impact. Research limitations/implications: The study was confned to a representative group of farmers in Poland. A closed list of sources of strategic information was used. Originality/value: The study results contribute to the knowledge on the functioning of Polish agriculture and may also be used in comparative studies, characterising this sector's diversity within Europe. They can in turn contribute to properly focusing on supporting the policy of balanced agriculture development in the EU. (original abstract)
XX
W artykule przedstawione zostały podstawowe różnice pomiędzy rachunkowością finansową oraz rachunkowością zarządczą. Zaprezentowano także użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych informacji dostarczanych przez rachunkowość oraz rodzaje poszukiwanych przez nich danych. Omówione zostały dwa podstawowe źródła, z których mogą korzystać osoby podejmujące decyzje gospodarcze. Pierwszym z nich jest sprawozdanie finansowe, stanowiący finalny efekt rachunkowości finansowej. Drugim źródłem jest rachunek kosztów, związany z analizowaniem i podejmowaniem decyzji dotyczących kosztów w przedsiębiorstwie. W artykule opisane zostały także najważniejsze koszty wpływające na podejmowanie decyzji przez menedżerów, do których zalicza się: stałe i zmienne, relewantne i nierelewantne, użyteczne i nieużyteczne, utopione oraz utraconych możliwości. W ostatniej części przedstawiono przykłady decyzji podejmowanych w oparciu o posiadane informacje uzyskane dzięki rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the main differences between financial accounting and managerial accounting. It also shows internal and external users of information provided by accounting and the types of information delivered by them. There is discussed two basic sources from which they can benefit those making economic decisions. The first is the financial report, which is the final result of financial accounting. The second source is the cost accounting associated with analyzing and making decisions about costs in the company. The article also describes the most important costs that affect decision making by managers which include: fixed and variable, relevant and irrelevant, useful and useless, sunk and lost opportunities. The final section provides examples of decisions based on the information obtained through the financial accounting and managerial accounting. (original abstract)
4
Content available remote Procesy informacyjne w organizacji
100%
XX
Żadna działalność gospodarcza na rynku nie ma zapewnionego powodzenia, jej system kierowania i zarządzania podlega ciągłym modyfikacjom. Zagrożona jest bankructwem i ryzykiem, jeśli nie jest prowadzona zgodnie z interesem rynku i jej uczestników. Menedżerowie, jak również obowiązujące przepisy prawne, wyrażają coraz częściej potrzebę posiadania informacji o sytuacji wewnętrznej i własnym otoczeniu. Jest to bezpośrednią przyczyną podejmowania specjalnych działań polegających na zdobywaniu danych, przetwarzaniu ich i odpowiednim gospodarowaniu posiadanymi zasobami. Informacja jest miarą zwiększania wiedzy o określonym zdarzeniu i wiąże się z przekazaniem przez nadawcę danych służących rozszerzaniu wiedzy odbiorcy o stanie procesów. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the article is to accentuate an important role of information in the process of executing decisions. Information is a type of resource which allows for expending the knowledge about ourselves and the world we live in. Information constitutes an economic resource necessary for effective functioning of the organization and therefore determines its development. The article outlines the role and meaning of information in the process of decision making in the organization. The author presents the theoretical approach to the role and function of information in this process and the methodological aspects of information processing. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje zadania i formy pracy wywiadowni gospodarczych. W Polsce działa kilkaset biur używających nazwy "wywiadownia gospodarcza". W artykule omowiono pięć, które cechuje największy profesjonalizm.
XX
W artykule rozważono wpływ, jaki ma sprawnie funkcjonujący system informacyjny na przedsiębiorstwo logistyczne. Omówiono obszary działalności firmy logistycznej, w których SI może wspomagać proces podejmowania decyzji lub polepszać jakość świadczonych klientowi usług. Na zakończenie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w firmie logistycznej (dotyczące zidentyfikowanych problemów komunikacyjnych) wraz z możliwymi rozwiązaniami z zakresu SI.
EN
Valuable information can be considered as one of the most important company's assets. Thus appropriate information management is crucial to gain a competitive advantage over the market of similar services. The article presents the influence of information systems (IS) on the logistics enterprise performance. Successfully implemented IS may support decision making process, improve communication and optimize organization of operational activities. It can also increase the quality of logistics services or products. This will surely lead to a better market share and optimistic prospects for the future. (original abstract)
XX
Autorka przytacza i omawia cechy jakości informacji według J. Kisielnickiego i charakterystykę "dobrej" analizy finansowej, którą przedstawił W. Beaver.
EN
This paper presents a feature of information which are made useful financial analysis. Shown the users of financial information. Lists the individuals and firms who might be expected to utilise financial analysis skils for various decision. Points at Ten Commandments of Financial Statement Analysis, which and requaired in "good" financial analysis.(original abstract)
9
Content available remote Innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów złożonych
100%
XX
Rozwiązywanie problemów złożonych dotyczy wielu obszarów funkcjonowania człowieka, w których występują wszelkiego rodzaju sytuacje kryzysowe. Złożoność tego rodzaju sytuacji wynika między innymi z powodu ograniczonego dostępu do wiarygodnej, terminowej oraz adekwatnej w danym przedziale czasowym informacji. Tradycyjne postępowanie w tej materii nie zawsze kończy się sukcesem. Dlatego celem niniejszego opracowania było zaproponowanie nieszablonowych rozwiązań umożliwiających podejmowanie racjonalnych decyzji. Dlatego wykorzystanie intuicji oraz reguł heurystycznych w przedmiotowych sytuacjach, jest często jedyną "rozsądną" drogą postępowania w procesie decyzyjnym. Stąd spopularyzowanie takiego podejścia powinno przynieść z pewnością korzystne rezultaty w zakresie konstruowania nowoczesnych systemów wspomagających podejmowania decyzji. Wykorzystanie w tym celu współczesnej technologii wspierającej człowieka - decydenta w zmaganiach z sytuacjami decyzyjnymi noszącymi znamiona nieokreśloności, jest w ocenie autora artykułu ze wszech miar zasadne. (abstrakt oryginalny)
EN
Solving complex problems concerns many areas of human's activities that involve critical situations, complexity of those situations is due to limited access to credible, up-to-date and adequate information in particular time limit. Traditional procedures do not always guarantee success. The goal of this is to come up with unorthodox solutions that allow to take up rational decisions. That is why using your intuition as well as heuristic methods in certain cases is sometimes the only "sensible" choice of actions. Popularizing this approach should bring positive results in the field of constructing modern systems supporting you in taking decisions. The use of modern technology assisting a man - a decision maker in his struggles with decisions baring the marks indeterminacy is in the author's of this study opinion by all means appropriate. (original abstract)
10
Content available remote Demand for Financial Information in Small Business Management : Empirical Study
100%
e-Finanse
|
2012
|
tom 8
|
nr nr 3
10-25
EN
Limited access of small enterprises to reliable and well-prepared information about their condition is mentioned as one of the main barriers to small business development. One of the key types of information used in management is financial information. It concerns the resources and financial flows in the enterprise. The main goal of the paper is to present the results of the questionnaire survey conducted in mid. 2010 among managers of small enterprises in Poland. The survey was used to recognize the usefulness of financial information in decision-making, to diagnose information needs of entrepreneurs and to identify factors affecting these needs. (original abstract)
XX
Przez pozyskiwanie wiarygodnych i aktualnych informacji dla podejmowania decyzji oraz odpowiednich środków na realizację poszczególnych zadań, współczesne podmioty są w stanie wybrać optymalny wariant decyzyjny, umożliwiający osiągnięcie wytyczonych celów. W związku z tym artykuł ten poświęcony jest doniosłej roli raportowania na przykładzie przedsiębiorstwa Alfa. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is about the significant role of reporting in contemporary companies. It explains the role of this case and describes its area in Alfa Company.(original abstract)
XX
W artykule poruszono problem multikanałowości w zachowaniach zakupowych konsumentów w odniesieniu do etapu poszukiwania informacji o usłudze. Autor analizuje problematykę wielokanałowych procesów zakupu, porównując kanał stacjonarny, telefoniczny i internetowy. Badania ilościowe zachowań konsumentów w odniesieniu do szerokiego spektrum usług pozwoliły scharakteryzować atrybuty analizowanych kanałów oraz determinan- ty intencji ich użycia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the problem of consumers multichannel purchasing behavior in relation to the stage of searching for information about the service. The author analyzes the problems of multi-channel buying processes by comparing brick and mortal, telephone and on-line channels. Quantitative study of consumer behavior in relation to a wide range of services allows to characterize the attributes of the analyzed channels and determinants of intention to use them.(original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie informacji i wiedzy jako istotne elementy podejmowania decyzji strategicznych oraz zdefiniowano proces podejmowania decyzji strategicznych w wymiarze informacyjnym.
EN
This paper systematizes knowledge about the strategic decision-making process. It presents a model of the decision-making process as well as input and output information. The role of knowledge in decision making, accompanying problems and solutions are explained. Building managers' knowledge and experience along with their shortcomings are considered. Taken all together, the various elements of the paper enable to author to define a strategic decision making process. (original abstract)
XX
Celem artykułu było przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących oceny znaczenia podstawowych klas informacji strategicznych w podejmowaniu decyzji przez menedżerów polskich gospodarstw rolniczych. Badaniem ankietowym objęto 338 gospodarstw z terenu całego kraju. Analiza miar tendencji centralnych uzyskanych odpowiedzi dowiodła, że informacje określone w badaniu w sposób istotny kształtują decyzje strategiczne rolników. Informacjami o największym znaczeniu były te dotyczące sytuacji finansowej gospodarstwa oraz strony popytowej jego działalności. Za najmniej ważne menedżerowie uznali informacje o działaniach konkurencji oraz o sytuacji na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to present the results of empirical research on the assessment of the significance of strategic information for decision-making in Polish farms. The survey covered 338 managers of farms from all over the country. Analysis of central tendency measures proved that the information referred in the research, significantly shape the strategic decisions of farmers. The most important information is on the financial situation of the farm and on the demand side of its business. Managers assess information on competitors' activity and on the situation on the labor market as the least important. (original abstract)
XX
Wstępnym celem badania nad koncepcją marketingową spółek joint venture w Polsce ustalono rozpoznanie znaczenia form i zakresu informacji marketingowych w procesie podejmowania decyzji rynkowych. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytania: czy i w jakim zakresie spółki z kapitałem zagranicznym korzystają z informacji marketingowych i z jakich źródeł je pozyskują oraz jak spółki joint venture oceniają posiadane informacje marketingowe. Są to pytania o znaczeniu zasadniczym dla oceny koncepcji marketingowej każdego przedsiębiorstwa, w tym spółek o kapitale mieszanym. (fragment tekstu)
EN
In the text there are presented the results of research on evaluation of the information resources in possession of companies, conducted in 148 joint venture enterprises in Poland. The evaluation was made in accordance with different marketing problems. Owing to the analysis presented in the article we can state that the best evaluated information resources include the data that allow extended estimation of company's own market position, market growth tendencies and consumers' needs and preferences. With the results received there may be a conclusion made that joint ventures plan the activities that are based on appropriately defined marketing concept. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia informacji w procesach zachodzących w łańcuchu dostaw.Wskazano ,iż sprawne zarządzanie przepływem danych i materiałów w łańcuchu dostaw możliwe jest dzięki wykorzystywaniu odpowiednich technik informacyjnych wspomaganych przez coraz bliżej wszechstronne systemy informatyczne.To w jakiej metodzie i zakresie zostały wykorzystane systemy informatyczne, ma bezpośredni wpływ na jakość informacji.Informacja odgrywa wiodącą role w procesach zarządzania dostaw.Budowanie przewagi konkurencyjnej nie jest możliwe bez dostępu do dokładnej informacji.Zatem traktowanie informacji jako zasobu strategicznego , który warunkuje zakres i poziom współpracy przedsiębiorstw działających na rynku , jest determinantą skutecznego zarządzania procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw.(tekst z oryginału)
EN
The paper attempts to present the importance of information processes in the supply chain.Indicated that efficient management of data and material flow in the supply chain is possible through the use of appropriate information technologies aided by increasngly powerful computer systems.In what method was used and the systems has a direct impact on the quality of information.Information plays a leading role in supply chain management.Building a competitive advantage is not possible without access to accurate information.Thus , treating information as a strategic resource that determines the scope and level of cooperation of enterprices operating in the market is a determinant of effective management of logistics processes in supply chain.(original abstract)
XX
Decyzje wielostopniowe są nierozłącznym elementem życia gospodarczego, społecznego, a także towarzyszą wielu codziennym sytuacjom życiowym. Stochastyczna informacja liniowa umożliwia podejmowanie decyzji wszędzie tam, gdy prawdopodobieństwa zajścia określonych zdarzeń są nieokreślone i decydent nie jest w stanie ustalić ich ścisłych wartości. Uwzględnienie dodatkowej informacji a priori może zawęzić obszar niepewności, dzięki czemu końcowe decyzje mogą okazać się bardziej trafne. Przedstawione tu modele z wykorzystaniem stochastycznej informacji liniowej mają też tę zaletę, że posiadają własności adaptacyjne, zwłaszcza kiedy mogą być one wykorzystywane wielokrotnie w procesie decyzyjnym. (fragment tekstu)
XX
Omówiono międzynarodowe regulacje prawne dotyczące dostępu do informacji o środowisku, zwracając szczególną uwagę na ustawodawstwo Unii Europejskiej oraz polskie prawo do informacji o środowisku.
EN
The paper presents the most important law sources of the regulations connected with the access to the environmental information in international, EU and Polish perspective. The analysis carried out by the author proves that the environmental information is one of the most important points to be taken in a decision making process. The creation and the role of information have to be related to the both individual and social activity. The access to the environmental information seems to be a specific mechanism which have the great influence on conflicts related to life conditions and environmental protection. It is helpful in the proper preparation of the decision-makers participating in social consultations and negotiations which get us close to the consensus allowing for the improvement of the state of the environment and the satisfaction of social needs.(original abstract)
19
Content available remote Rola wywiadu środowiskowego w sprawach pomocy społecznej
100%
XX
Celem opracowania jest uwypuklenie szczególnego charakteru prawnego dowodu, jakim jest wywiad środowiskowy i ukazanie roli pracownika socjalnego w procedurze przyznawania pomocy społecznej analizując obowiązujące prawo, wybrane orzecznictwo i poglądy doktryny. Szczególną cechą postępowania dowodowego w sprawach z zakresu pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, zwany także rodzinnym. Stanowiąc istotny element postępowania dowodowego uzależnia dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego. Jawi się też integralną częścią pracy socjalnej jako działalności zawodowej pracowników socjalnych. Rola wywiadu środowiskowego w sprawach z zakresu pomocy społecznej jest niezwykle ważna. Jest on bowiem sposobem zbierania informacji, rozmową z osobą starającą się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej (i jej rodziną), swoistym trybem postępowania dowodowego, dowodem, w którym ma miejsce zarówno przenikanie, jak i konfrontowanie ze sobą innych dowodów, m.in. oświadczeń stron, treści dokumentów urzędowych i niekiedy prywatnych, zeznań świadków, czy też wyników oględzin w miejscu pobytu osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc bądź korzystającej z pomocy społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study is to explain the role of environmental inquiry as source of legal evidence in the procedure of granting social welfare. Environmental inquiry has several functions to fulfill. It is an integral part of social work. In social welfare cases it serves the purpose to collect all necessary information and data on the applicant asking for social care benefits. Hence environmental inquiry is a specific evidence-based investigation, in which there is both penetration and confrontation with other pieces of evidence, such as statements of the parties, contents of official and sometimes private documents, testimonies of witnesses or also results of inspections in the place of stay of the person (family) seeking assistance or benefiting from social welfare. Because of its importance in the investigation, other steps in administrative procedures depend on this inquiry. The study refers to by legal acts, selected cases and doctrine views and presents the features of environmental inquiry, sometimes referred to as 'the family inquiry' as part of evidence-based investigation in social welfare cases.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł stanowi krótki przegląd sposobów interpretowania i traktowania prawdopodobieństwa w decyzjach z ryzykiem. W szczególności zajęto się w nim pojęciem subiektywnego prawdopodobieństwa oraz wag decyzyjnych wprowadzonych przez teorię perspektywy. Zarówno kiedy zajmowano się subiektywnymi odchyleniami ocen od obiektywnych prawdopodobieństw, jak również subiektywną transformacją prawdopodobieństw w postaci wag decyzyjnych, zaobserwowano specjalne traktowanie przez ludzi niskich prawdopodobieństw. Zarówno w percepcji jak i w transformacjach prawdopodobieństwa na wagi decyzyjne ludzie mają skłonność przeszacowywać zdarzenia, które pojawiają się rzadko. W ostatnim jednak okresie pojawiły się doniesienia, że w decyzjach opartych na bezpośredniej obserwacji częstości zdarzeń zmniejsza się przeważanie niskich prawdopodobieństw. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a short review of interpretation of probability and its significance for risky decisions. It especially deals with a concept of subjective probability and decision weights introduced by the prospect theory. While dealing with both subjective deviation from objective probabilities as well as subjective probability transformation as probability weighting function it was observed that people treat low probabilities differently. In both situations people tend to overestimate rare events. Recently it has been said, that in the decision based on direct observations of frequency of events, overestimation is much weaker. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.