Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main focus of the study is on evaluation, from entrepreneurs perspective, of the current and the future desired level of activity on the part of the state for creating favorable conditions for accommodation and food facilities’ development within the Lublin province. In April and May 2013, in the Lublin province a sample of 317 accommodation and food companies was interviewed through computer-assisted web interview (CAWI). According to the entrepreneurs the state shows little involvement in creating solutions facilitating business activities. Among the most severely criticized the following were indicated: tourism and fiscal policies, and too high charges imposed on employers on account of employing workers. Changes are needed in these areas. Many of the interviewed claimed that in the future the state should intensify activities aimed at both para-tourist and tourist infrastructure development.
PL
Opracowanie koncentruje się na ocenie z punktu widzenia przedsiębiorców obecnej, a także pożądanej w przyszłości aktywności państwa w tworzeniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi punktów i zakładów gastronomicznych oraz obiektów noclegowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Badanie metodą wspomaganego komputerowo wywiadu CAWI (ang. computer-assisted web interview) na próbie 317 przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne i noclegowe zrealizowano w kwietniu i maju 2013 roku na obszarze województwa lubelskiego. W opinii przedsiębiorców państwo generalnie mało aktywnie włącza się w kreowanie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Szczególnie krytycznie oceniono przyjętą politykę turystyczną i fiskalną oraz zbyt wysokie obowiązkowe obciążenia pracodawców wynikające z faktu zatrudniania pracowników. W tych obszarach potrzebne są zmiany. W opinii wielu uczestników badania państwo w przyszłości powinno intensyfikować działania prowadzące do rozwoju infrastruktury ogólnej, a także turystycznej.
PL
Od każdego notowanego na GPW w Warszawie przedsiębiorstwa inwestorzy oczekują rzetelnych i aktualnych informacji na jego temat. Istotna staje się fachowa ocena kondycji finansowej spółek akcyjnych oraz potrzeba wykorzystywania metod, które umożliwiają redukcję liczby dostępnych zmiennych i tym samym usprawnić giełdowe analizy. Do tego typu metod należą syntetyczne mierniki taksonomiczne. W pracy wykorzystano syntetyczny taksonomiczny miernik TMAI, wskaźnik względnego poziomu rozwoju BZW oraz miernik syntetyczny Q zapropo¬nowany przez K. Kukułę do porównania kondycji finansowej 14 spółek przemysłu spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Utworzono rankingi spółek w latach 2010-2014.
EN
Investors expect reliable and timely information from each company listed on the Warsaw Stock Exchange. Thus, professional assessment of the financial condition of stock companies becomes very important and the need to use methods that can reduce the number of available variables and thereby streamline the analysis of the stock market. Taxonomic synthetic measures belong to such methods. In the present study uses a synthetic taxonomic measure TMAI, rate the relative level of development of BZW and synthetic indicator Q proposed by K. Kukuła to compare the condition of 14 food industry companies listed on the Warsaw Stock Exchange and create for them the rankings for the years 2010-2014.
7
72%
EN
Food safety is the most significant issue for any entity that operates in the food chain; it is also a prerequisite for entering the market and, in most of the countries, it is guaranteed by law. Advanced solutions in medicine, food science, technology and production processes, implementing the HACCP system and good practices are very useful, though they are not able to prevent food safety hazards, in particular the human factor-dependent risks. Such factors as inappropriate behaviour of employees, failure to follow set practices, procedures, norms or values are deemed to be proof of lacking food safety culture. The objective of the article is to present a methodology to measure and assess food safety culture and to explain it using the example of two medium- sized food manufacturing companies in Poland. The methodology applied includes 15 aspects of food safety culture that were categorized into 6 elements. That methodology made it possible to identify both the level of particular elements of food safety culture and the its overall level that was rated as excelling on the basis of the survey performed. The methodology at issue can be recommended for applications by other organizations in the food industry.
PL
Bezpieczeństwo żywności jest cechą najistotniejszą dla każdego podmiotu funkcjonującego w łańcuchu żywnościowym, jest też warunkiem wstępu na rynek i w większości krajów jest prawnie gwarantowane. Zaawansowane rozwiązania w zakresie medycyny, nauk o żywności, technologii i w systemach produkcji, wdrażanie systemu HACCP oraz dobrych praktyk, mimo że bardzo użyteczne, nie jest w stanie zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa żywności, szczególnie tym, które zależą od czynnika ludzkiego. Nieodpowiednie zachowanie pracowników, nieprzestrzeganie określonych praktyk, procedur standardów czy wartości jest postrzegane jako dowód braku kultury bezpieczeństwa żywności. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji metodyki pomiaru i oceny kultury bezpieczeństwa żywności na przykładzie dwóch spożywczych przedsiębiorstw produkcyjnych, funkcjonujących w Polsce. Zastosowana metoda polegała na 15 aspektach kultury bezpieczeństwa, skategoryzowanych według 6 elementów. Metoda umożliwiła zidentyfikowanie poziomu kultury bezpieczeństwa w poszczególnych jej elementach, jak i poziomu ogólnego, ocenionego w wyniku badania jako wyróżniający. Metoda może być rekomendowana do zastosowania przez inne organizacje przemysłu spożywczego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.