Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miod pszczeli
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
There is hardly anything else healthier and tastier in nature than honey. The article focuses on the healing and culinary properties of honey and the deeply rooted cultural importance to many human societies.
PL
Prawdopodobnie nie ma w naturze niczego zdrowszego i zarazem smaczniejszego niż miód. Autor omawia właściwości miodu, jego zastosowanie w lecznictwie i kuchni, a także w kulturze wielu ludów, gdyż jego właściwości człowiek odkrył już w epoce kamiennej.
PL
Alkaloidy pirolizydynowe stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn, które są syntezowane przez ponad 6 tys. gatunków roślin występujących w różnych regionach geograficznych. Ze względu na toksyczne właściwości tych związków, w wielu krajach wprowadzono prawne ograniczenia dotyczące wykorzystania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym surowców zawierających alkaloidy pirolizydynowe. Pomimo to wciąż notuje się ich obecność w żywności na rynku światowym i europejskim. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat alkaloidów pirolizydynowych z uwzględnieniem polskiego rynku żywności. Szczególny nacisk położono na możliwość występowania tych związków w miodach oraz produktach na bazie pyłku kwiatowego.
EN
Pyrrolizidine alkaloids are a broad group of natural toxins that are synthesized by more than six thousand plant species in different geographic regions. Due to the toxicity of these compounds, many countries have introduced legal restrictions on the use of raw materials containing pyrrolizidine alkaloids in the food industry and pharmacy. However, presence of pyrrolizidine alkaloids in food industry on the world and Europe is still detected. The paper presents the current state of knowledge on pyrrolizidine alkaloids including the Polish food market. Particular emphasis is placed on the possible presence of these compounds in honey and products based on pollen.
PL
W artykule zaprezentowano analizę różnych metod upłynniania miodu poprzez ogrzewanie - -wykorzystywanych -w praktyce prze­twórczej. Podstawowym kryterium, jakie zastosowano w ocenie poszczególnych metod był ich -wpływ na jakość końcową produktu. Brano pod uwagę temperaturę, do jakiej jest ogrzewany produkt w trakcie procesu i czas jej oddziaływania. Określono również wpływ sposobu dostarczania ciepła niezbędnego do upłynnienia miodu. Na podstawie przeprowadzonej dyskusji wskazano op­tymalny sposób postępowania przy upłynnianiu miodu. Uzyskane -wyniki są -wskazówką do projektowania obiektów technicznych przeznaczonych doprzetwórstwa miodu.
EN
The paper presents analysis of various liquefaction methods that use heating in honey processing technology. The main criterion applied for the assessment of each method was their effect on the final product quality. First of all, the temperature during the heating process as well the time of its action on the product were considered. The influence of the way of heat supply necessary to carry out honey liquefaction was also determined. Taking into account the results obtained, an optimal honey liquefaction method was proposed. The sug­gestions could be effectively used to design technical devices for honey processing.
PL
W pracy przedstawiono przebieg procesu formowania i rodzaje struktur krystalicznych powstających w miodzie pszczelim. Zwrócono uwagę na odwracalność tego procesu. Ukazano zmiany zachodzące w strukturze krystalicznej miodu podczas ogrzewania. Określono wpływ rodzaju struktury krystalicznej na przebieg ogrzewania i szacunkowy czas niezbędny do realizacji procesu. Badania przeprowadzono w oparciu o bezpośrednią obserwację struktury krystalicznej w warunkach interferometrii birefrakcyjnej.
EN
In the paper was introduced the course the coming into being and kinds of crystal textures nascent in the bee's honey. Attention was turned on invertibility this process. The drawing ahead during heating in crystal texture ofhoney changes were showed. The influence of kind was qualified on course the heating and estimated time indispensable to realization of process. The investigations were conducted in support about direct observation of crystal texture in conditions of the sharing interferometry.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu krystalizacji kierowanej, który umożliwia uzyskanie drobnoziarnistej struktury miodu. Wprowadzając do płynnego miodu szczep krystaliczny wywoływano szybką krystalizację heterogeniczną. Jako starter wykorzystano skrystalizowany miód rzepakowy. Analizowano wpływ udziału masowego szczepu na przebieg procesu krystalizacji oraz wielkość uzyskiwanych kryształów. Szybkość krystalizacji wyznaczano pośrednio poprzez zmiany właściwości reologicznych krystalizującego miodu przez okres 7 dni od szczepienia. W wyniku badań ustalono, że najszybciej proces krystalizacji przebiega, gdy udział masowy zastosowanego szczepu w mieszaninie wynosi 13%. Uzyskuje się wówczas strukturę krystaliczną składającą się kryształów o najmniejszych wymiarach.
EN
The paper presents the research results of controlled crystallization process that makes it possible to obtain a fine-grained honey structure. A fast heterogeneous crystallization was triggered off by introducing a crystalline starter into liquid honey. Granulated rape honey was used as a starter. The influence ofthe starter mass on the course of the crystallization process was analysed. The crystallization rate was determined indirectly by studying the changes of the rheological properties of the crystallizing honey during a 7-day period. The crystallization rate was determined indirectly by studying the changes of the rheological properties of the crystallizing honey during a 7-day period. It was found out that the fastest crystallization process occurred when the mass share of the used honey starter in the mixture was 10 %. At the same time In the process a crystal structure composed of smallest sizes was obtained.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.