Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dust emission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper concerns selected environmental problems of crushing devices operation. The main scope was to determine the dust emission level of hammer, cone and jaw crusher, operating in plant conditions. There were registered dust emissions for these crushers along with determination their distributions. There were also introduced indices that enable us to estimate environmental burdensome of particular crusher, with taking into account technological conditions (comminution ratio, throughput). It appeared that the jaw crusher, despite the highest dust emission level, turned out to be of less environmental nuisance, considering its throughput and achieved comminution ratio.
PL
Przedstawiono opracowaną i sprawdzoną w praktyce eksploatacyjnej koncepcję udoskonalonej procedury uruchamiania i odstawiania kotłów fluidalnych i ich elektrofiltrów - dla przypadku dotyczącego bloków energetycznych dużej mocy. Zastosowanie jej podczas uruchomień i odstawień pozwoliło na zmniejszenie emisji pyłu do poziomu porównywalnego z wartościami przy normalnej eksploatacji bloku, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracy urządzeń.
EN
Presented is the elaborated and practically tested conception of an improved fluidized-bed boilers and their electrofilters starting-up and outage procedures - in the case of high capacity power units. Applying the method during starting-up and outage procedures allowed to lower the dust emission to parameters comparable with the ones obtained when normally running the block and, at the same time, raising the equipment working safety.
3
Content available remote Waste release from copper production
88%
EN
An industrial process analysis in Copper Smelter GŁOGÓW during copper production and an identification of hazard sources for agricultural environment, have been described in this paper.
PL
Odpylacze cyklonowe są powszechnie stosowane w wielu małych ciepłowniach miejskich i przemysłowych spalających, głównie w kotłach rusztowych, węgiel kamienny. Wprawdzie ich skuteczność nie jest zbyt wysoka, ale w chwili obecnej zapewniają emisję pyłu poniżej dopuszczalnej, która dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej 5÷50 MW wynosi 400 mg/m³. Jednak od roku 2016 dopuszczalna emisja dla powyższych źródeł została obniżona do 100mg/m³, Prezentowany artykuł ma odpowied czy (i kiedy) dopuszczalna emisja 100 mg/m³ może być osiągnięta w od-pylaczu cyklonowym kotła rusztowego.
EN
Centrifugal collectors are in common use of a smali municipal and industrial heat-generating plant, where hard coal is burning in stoker-fired boilers. Separation efficiency of centrifugal collectors is not too high, but currently cyclones ensure dust emission substandard and in case of boilers at the nominał thermal power in rangę from 5 to 50 MW the dust emission eąuals 400 mg/m³. However, from 2016 maximum permissible level of the dust emission for stoker-fired boilers was lowered to 100 mg/³. The presented article answers a ąuestion: When is tfiere possibility obtain permissible level of the dust emission behind a centrifugal collector of a stoker-fired boiler?
PL
Omówiono główne metody ograniczani emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach pracy, sposoby przewidywania emisji zanieczyszczeń dla wybranych procesów oraz przedstawiono wyniki badań emisji pyłów podczas szlifowania wybranymi ręcznymi zmechanizowanymi narzędziami.
EN
Methods of air pollution prevention in the workplace and the pollution prediction were described, especially during grinding processes of iron pieces.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie utworzonego regułowego modelu bazy wiedzy do oszacowania ilości emisji pyłu powstałego w procesach spalania węgla reprezentowanego przez pobrane próbki.
EN
A use of a created rule model of knowledge base has been proposed in the paper to estimate amount of dust emission resulted from combustion of coal represented by samples which were taken.
7
Content available remote Elektroenergetyka polska a normy emisji
75%
PL
Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia ochrony środowiska jest Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Innymi aktami prawnymi są rozporządzenia Rady Ministrów. Akty prawne nakładają na użytkowników obowiązek uiszczania opłat za emisję pyłów i gazów oraz składowanie odpadów. Niektóre opłaty, na przestrzeni dziesięciu lat, wzrosły kilkakrotnie. Wysokie opłaty zmuszają producentów energii, czyli głównie duże elektrownie, do wymiany starych urządzeń na nowe sprawniejsze i efektywniejsze. Problem emisji pyłów został praktycznie rozwiązany poprzez instalację wysokosprawnych elektrofiltrów. Największym problemem jest emisja gazów: SO2, NOx, CO2 i CO. Redukcja zanieczyszczeń gazowych w Polsce jest bardzo niska. W 1998 roku wynosiła zaledwie 37,8%. Około 86% zakładów uciążliwych dla środowiska przyrodniczego nie posiada instalacji oczyszczania gazów. Duża ilość tlenków węgla i siarki w powietrzu spowodowana jest spalaniem dużej ilości węgla stanowiącego podstawowe paliwo w polskiej elektroenergetyce. Nie tylko elektrownie i elektrociepłownie odpowiedzialne są za zanieczyszczanie powietrza. Również lokalne kotłownie oraz gospodarstwa indywidualne używają węgiel, nierzadko bardzo zasiarczony, do wytwarzania energii cieplnej. Ilość siarki występująca w spalinach zależna jest od ilości siarki w spalanym węglu. W polskich węglach zawartość siarki wynosi 0,32- 2,28%, średnio 1,2%. Dlatego konieczne jest budowanie drogich instalacji odsiarczania spalin. Spalanie węgla powoduje również powstawanie tlenków węgla. Wytwarzając 1 GJ energii z węgla kamiennego wprowadzamy do atmosfery 94,60 kg CO2, a z węgla brunatnego nawet 101,20 kg CO2. W artykule przedstawiono obowiązujące przepisy w zakresie emisji pyłów i gazów oraz innych szkodliwych substancji. Zaprezentowano również wielkość emisji przez polski sektor elektroenergetyczny. Omówiono też sposoby dotrzymania norm emisji szkodliwych substancji.
EN
The basic document regulating environmental problems is Act from 31 January 1980 year concerning environmental protection. The other's acts are the Cabinet's acts. The users are obligated to pay for dust and gas emission and the waste storage. Some payments, during the last ten years, grew up several times. High payments force electricity sector to change old utilities for new one, more efficient and more effective. Dust emission problem has just no existed because of construction very efficient electrical filters. Gas emission: SO2, NOx, CO2 and CO, is now the biggest problem's. The reduction of gas emission in Poland is very low. It was only 37,8% in 1998 year. About 86% of enterprises harmful for the environment had no installations to gas removal. High quantity of coal oxides and sulphur oxides is due to burning the big quantity of coal. Coal is the basic fuel in polish electricity sector. Not only industrial power stations and heat and power generating plants are responsible for air pollution. Local boiler rooms and individual stoves use also coal, frequently with very high contents of sulphur, for heat energy production. The sulphur quantity in fumes depends on sulphur quantity in burning coal. In polish coals the sulphur contents change from 0,32% to 2,28%, average 1,2%. Therefore the construction of desulphurisation installations is necessary. Coal burning causes also generation of coal oxides. Producing 1 GJ energy from hard coal provokes generation of 94,60 kg CO2 in atmosphere and producing 1 GJ energy from brown coal provokes generation even 101,20 kg CO2. This paper presents the standards for dust emission, gas emission and the emission of others substances which are harmful for the environment. Polish electricity sector emission and possibilities of compliance with emission standards are also presented.
8
75%
PL
W wyniku pozyskiwania i przetwarzania surowców kopalnych dochodzi do niekontrolowanej emisji pyłów do atmosfery, a pył osadzający się na pokrywie śnieżnej jest cennym źródłem informacji o źródle zanieczyszczenia powietrza. Badania prowadzono na obszarze podlegającym silnej presji antropogenicznej w południowo-wschodniej części Padołu Kielecko-Łagowskiego. Pobrano 13 próbek śniegu z obszaru o powierzchni 600 ha położonego w rejonie górniczym (wydobycie skał węglanowych) i zbadano je pod kątem pH, przewodnictwa elektrolitycznego oraz zawartości jonów Cl⁻, Ca²⁺, NO₃⁻ i SO₄²⁻. W ciągu 2 tygodni występowania pokrywy śnieżnej kilkakrotnie wzrosła zawartość badanych jonów oraz pH i przewodnictwo elektrolityczne.
EN
Thirteen snow samples were collected from an area of 600 ha located in the mining district of carbonate rocks and studied for pH, electrolytic cond. and content of Cl, Ca, NO₃ and SO₄ ions. The value of the studied parameters increased several times during the 2 weeks of the presence of snow cover. The dust deposited on the snow cover was a valuable source of information about the air pollution.
PL
W referacie przedstawiono propozycję modelu bazy wiedzy szacowującego ilość emisji pyłów powstałych przy spalaniu badanego węgla. Baza ta może być wykorzystana w systemie ekspertowym. Przeprowadzono wielokrotnie dwuetapową klasyfikację próbek węgla znajdujących się w bazie danych i wskazano optymalny ich podział. Pierwszy podział został dokonany ze względu na udział łącznej frakcji frm o gęstości p < 1800 kg/m3. W drugim etapie klasyfikacji wewnątrz utworzonych klastrów dokonano podziałów ze względu na zawartość popiołu w łącznej frakcj i yr/23. Dla optymalnej liczby klas węgla utworzono regułowy model bazy wiedzy do oszacowania ilości emisji pyłów w kotłach rusztowych i pyłowych.
EN
In the article a proposition of the knowledge base model to estimate amount of dust emission is presented. This knowledge base can be adapt to expert system. Many times the 2-stage clustering of coal samples from data base was done. Next optimal classification was pointed. The first stage classification was done according to summary fraction contents of density p < 1800 kg/m3. The second stage classification was done according to ash contents in clusters delimitated before. Based on the optimal number coal clusters the rule model of knowledge base is formed. This model can be useduses to estimate amount of dust emission, which is produced in fire-grate kettles or dust kettles.
10
Content available Dust emission rates from food processing
75%
EN
A field study was performed to develop emission rates for dust exposure at a food processing facility. Eight 2-hour periods were monitored over 2 days. Area total suspended particulate samples were collected on 37 mm polyvinyl chloride filters with 5 µm pore size according to NIOSH Method 0500. Filters were analyzed gravimetrically. Ventilation and production activity data were collected during air sampling. Two mass balance models were used to calculate emission rates. The first was an experimental mass balance model, with the mass of contaminant generated determined by air flow and concentration measurements at room exit and entry points. The second treated the work environment as a completely mixed space, utilizing ventilation and area concentration measurements. Emission rates generated from mass balance models ranged from 2.09-542 mg/min for the various processing operations and food products. Process emission rates with production activity data allow estimation of dust exposure in similar facilities, and help direct development of exposure control strategies.
EN
Emission of air pollutants from lluidized bed furnaces is not as well known as emission from the traditional technologies of energetic combustion of fuels, the main source of air pollution in Poland. Boilers with circulating fluidized beds (CFB), working in Poland, proved their technical, technological economical and ecological advantages, gaining good perspective for their applications in municipal, industrial and national energetic - the more so, as they may be fueled with coal, coal slime, recycled wastes and bio-fuels. To fulfil the gap in knowledge concerning properties of dust and gases emitted to the atmospheric air from such boilers, measurements, analyses and investigations of emissions from four selected CFB boilers were performed. The examined CFB boilers belonged to the Polish heat generating plants Tychy, Chorzów EL-CHO, Katowice and Jaworzno III (Department II). Emission of dust from each of these four CFB boilers was measured, the dusl granulometric composition was determined and hazardous substances, such as polycyc-lic aromatic hydrocarbons (PAHs), compounds of trace elements (including heavy metals), polychlorinated dibenzodioxins (F'CDD) and polychlorinated dibenzofurans (PCDF), accumulated on the dust particles, were analysed. Emissions of sulphur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, hydrogen chloride, hydrogen fluoride and volatile organic compounds (VOCs) were measured. The granulometric composition of dust was determined by using a cascade impactor- this allowed avoiding errors due to dust coagulation occurring when measuring filters are used. The investigations, with their approach and methodology, are continuation of the authors' earlier investigations of emissions from combustion of coal. They present actual information on gas and dust emissions from the CBF boilers, allowing for complete evaluation of these emissions from the perspective of the environmental hazard. A synthetic result of the work is the factors for emission of total dust, PM2.5, I'M 10, sulphur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, PAHs, VOCs, dioxins and furans from the CFB boilers, expressed in grams of emitted substance per 1 Mg of combusted fuel. All received results confirmed ecological advantages of combusting coal and coal slime in the CFB boilers - particularly, the low emissions of sulphur dioxide and nitrogen dioxide as well as minimal emissions of hydrogen fluoride, dioxins and heavy metals. Also, due to application of highly efficient electro-filters, the dust emission is low. The results revealed the effect of conditions of fuel combustion on emissions of some pollutants, especially PAHs and carbon monoxide.
PL
W porównaniu z tradycyjnymi technologiami energetycznego spalania paliw, stanowiącymi główne źródło emisji zanieczyszczeń w Polsce, mało zbadana jest emisja zanieczyszczeń z palenisk fluidalnych. Pracujące w kraju kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym wykazały zalety techniczne, technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne, co sprawia, że otwiera się przed nimi perspektywa szerokiego zastosowania w energetyce komunalnej, zakładowej i zawodowej do spalania węgla, mułów i przerostów oraz paliw z odpadów i biopaliw. Aby wypełnić istniejącą lukę, jeśli idzie o znajomość właściwości emitowanego pyłu i zanieczyszczeń gazowych, przeprowadzono pomiary, analizy i badania czterech wybranych kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym w elektrociepłowniach EC Tychy, EC Chorzów ELCHO, EC Katowice i El. Jaworzno III (Zakład II). Zmierzono emisję pyłu, jego skład ziarnowy i zanalizowano nagromadzone na cząstkach pyłu niebezpieczne substancje: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i związki pierwiastków śladowych, w tym metali ciężkich oraz polichlorowane dibenzodioksyny i polichlorowane diben-zolurany (PCDD/PCDF). Zmierzono emisję ditlenku siarki, ditlenku azotu, tlenku węgla, chlorowodoru, fluorowodoru i lotnych związków organicznych. Do badania składu ziarnowego emitowanego pyłu stoso.wa-no impaktor kaskadowy, co pozwala uniknąć błędów spowodowanych koagulacją pyłu występującą podczas pomiaru za pomocą filtra mierniczego. Przeprowadzone badania są, pod względem sposobu podejścia i metodyki, kontynuacją wcześniejszych prac autorów nad emisją zanieczyszczeń towarzyszącą spalaniu węgla i stanowią zbiór aktualnych informacji o zanieczyszczeniach gazowych i pyłowych emitowanych przez kotły z cyrkulacyjnymi paleniskami fluidalnymi, pozwalający na pełną ocenę emisji w aspekcie zagrożenia środowiska. Syntetycznym rezultatem pracy są wskaźniki emisji z palenisk fluidalnych pyłu ogółem oraz frakcji PM2,5 i PM10, ditlenku siarki i azotu, tlenku węgla, chlorowodoru i fluorowodoru, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i lotnych związków organicznych oraz dioksyn i furanów wyrażone w g/Mg spalonego paliwa. Wyniki badań, pomiarów i analiz potwierdziły ekologiczne zalety spalania węgla i mułów węglowych w paleniskach z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, a w szczególności niską emisje tlenków siarki i azotu oraz znikomą emisję chloro- i fluorowodoru, dioksyn i metali ciężkich. Wskutek stosowania wyso-kosprawnych elektrofiltrów bardzo niska jest też emisja pyłu. Uwidocznił się wpływ warunków spalania na emisję niektórych zanieczyszczeń, a zwłaszcza w odniesieniu do WWA i tlenku węgla.
PL
W pracy przedstawiono metodę ograniczania emisji płynów z układu hamulcowego samochodu. Wytypowano wielkości fizyczne, mające wpływ na skuteczność opracowanej metody ograniczania emisji pyłów, oraz zaproponowano behawiorystyczny model matematyczny tego zjawiska. W celu identyfikacji modelu matematycznego wykonano badania empiryczne na stanowisku Kraussa. Przeprowadzono badania zidentyfikowanego modelu ograniczania emisji pyłów z układu hamulcowego samochodu. Stwierdzono powtarzalną wrażliwość modelu na jego parametry, co upoważnia do podjęcia badań optymalizacyjnych układu ograniczania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego w warunkach symulujących eksploatację pojazdu.
EN
This paper presents a method for limiting the emission of dust from automobile brake systems. Physical values with an impact on the effectiveness of the method developed for limiting dust emissions were identified and a behavioristic methematical model of this phenomenon has been proposed. Empirical tests on a Krauss stand were conducted in order to identify a mathematical model. Tests were conducted on the identified model for limiting dust emissions from the automobile brake system. Repeatability of model sensitivity to its parameters was confirmed, which provides a basis for undertaking research into optimizing systems limiting particulate matter emissions from brake systems under conditions simulating vehicle operation.
EN
This paper presents the characteristics of coal quality in Poland as well in Ukraine and Russia – the two largest import sources. The analysis was carried out on the energy coal market for domestic use in all three countries from the perspective of the supply, demand and current prices. Thereupon was the analysis of the potential dust emission during combustion that results from the natural ash content in the coal, and with consideration to the efficiency of the furnace and the combustion method. The results of the analysis and the computation show that there are no significant differences in the quality of the coal from Poland, Ukraine or Russia. However, the important factor is the calorific value and, closely related to it, the content of non-combustible solids and dust emission. The analysis of dust emission proves that the impact on the environment can be significantly reduced by burning coals with a minimum calorific value of 27,000 kJ/kg.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki jakościowe węgla kamiennego występującego i wydobywanego w Polsce oraz na Ukrainie i w Rosji – dwóch najbliższych źródeł jego importu. Przeprowadzono analizę rynku węgla energetycznego ww. krajach pod kątem celów komunalno-bytowych, analizując jego dostępność, zapotrzebowanie oraz aktualne ceny. Następnie wykonano analizę potencjalnej emisji pyłu węglowego wynikającego z naturalnej zawartości popiołu w spalanym węglu, uwzględniając możliwą sprawność kotła i metodę spalania. Wyniki analiz i obliczeń pokazują, że nie ma istotnych różnic jakościowych pomiędzy węglem polskim, ukraińskim i rosyjskim. Istotnym szczegółem jest jednak jego kaloryczność, która ściśle przekłada się na zawartość w nim cząstek stałych i emisję pyłu do atmosfery. Wpływ spalania węgla na środowisko naturalne będzie ograniczony, gdy będą spalane węgle o wartości opałowej minimum 27 000 kJ/kg.
15
Content available Stale nierdzewne do skruberów w IOS. Cz. 1
63%
PL
W elektrowniach opalanych węglem wymagane jest by z emisji kotłowych usuwane były pyły, NOx, SO2, SO3 i rtęć. Do tego celu służą różnego rodzaju urządzenia. Suche elektrofiltry do usuwania pyłów, instalacje SCR (selektywna redukcja katalityczna) do usuwania NOx, odsiarczanie spalin na mokro lub sucho (FGD) do usuwania SO2 i rtęci oraz mokre elektrofiltry do wyłapywania małych cząstek. W niedalekiej przyszłości spodziewać należy się wymogu sekwestracji dwutlenku węgla.
EN
The impact of airborne pollution by slag from magnesium production was analyzed under different climate conditions. The slag is characterized by X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, differential thermal analysis and atomic absorption analysis. The dominant phase was the γ modification of dicalcium silicate (γ-2CaO SiO2) with significant amounts of perclas (MgO), gehlenite - 2CaO Al2O3 SiO2, akermanite - 2CaO MgO 2SiO2 and portlandite Ca(OH)2. The granulometric composition of the slag was within the range of 100 x 10-3÷0.090 x 10-3 m. Ad hoc measurements were performed on site in June at 300 and 600 m distance from the slag deposit, which showed high Total Suspended Particles (TSP) concentrations. Imputing the results of an experimental investigation of the dust emission for wind velocities of 5, 7, and 10 m/s and within the range of relative humidity from 10÷50% into SCREENVIEW software, the obtained values on the diagram showed good agreement with those of measurements on site. The simulation, that considered the landscape and wind increases over a 20 year period, showed that the dust concentration will be over the Maximum Allowable Concentration (MAC) up to 1400 m from the deposit, for an average wind speed of 3.0 m/s, a relative humidity of 37% and up to 4000 m under unstable weather conditions.
PL
Analizowano wpływ żużlu z produkcji magnezu na zanieczyszczenie powietrza w różnych warunkach klimatycznych. Żużel scharakteryzowano z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, różnicowej analizy termicznej i atomowej analizy absorpcyjnej. Dominującą fazą była modyfikacja γ z krzemianu dwuwapniowego (γ-2CaO SiO2) ze znaczną ilością MgO, 2CaO Al2O3 SiO2, 2CaO MgO 2SiO2 i Ca(OH)2. Skład granulometryczny żużlu obejmował przedział 100 x 10-3÷0,090 x 10-3 m. Pomiary, wykonane in situ w czerwcu w odległość 300 i 600 m od miejsca złożenia żużla, pokazały duże stężenia cząstek zawieszonych (TSP). Porównanie danych doświadczalnych z modelem emisji implementowanym w programie SCREENVIEW, przy założeniu prędkości wiatru wynoszącej 5, 7 i 10 m/s oraz w zakresie wilgotności względnej 10÷50%, wykazało dobrą zgodność obu wyników. Symulacje, które uwzględniały zmiany krajobrazu i prędkości wiatru w ponad 20-letnim okresie, wykazały, że stężenie pyłu przekracza maksymalne dopuszczalne stężenie (MAC) w odległości do 1400 m od depozytu, przy średniej prędkości wiatru 3,0 m/s, wilgotności względnej 37% i do 4000 m w niestabilnych warunkach pogodowych.
EN
The impact of airborne pollution by slag from magnesium production was analyzed under different climate conditions. The slag is characterized by X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, differential thermal analysis and atomic absorption analysis. The dominant phase was the �Á modification of dicalcium silicate (�Á-2CaO SiO2) with significant amounts of perclas (MgO), gehlenite - 2CaO Al2O3 SiO2, akermanite - 2CaO MgO 2SiO2 and portlandite Ca(OH)2. The granulometric composition of the slag was within the range of 100 x 10.3-0.090 x 10.3 m. Ad hoc measurements were performed on site in June at 300 and 600 m distance from the slag deposit, which showed high Total Suspended Particles (TSP) concentrations. Imputing the results of an experimental investigation of the dust emission for wind velocities of 5, 7, and 10 m/s and within the range of relative humidity from 10-50% into SCREENVIEW software, the obtained values on the diagram showed good agreement with those of measurements on site. The simulation, that considered the landscape and wind increases over a 20 year period, showed that the dust concentration will be over the Maximum Allowable Concentration (MAC) up to 1400 m from the deposit, for an average wind speed of 3.0 m/s, a relative humidity of 37% and up to 4000 m under unstable weather conditions.
PL
Analizowano wpływ żużlu z produkcji magnezu na zanieczyszczenie powietrza w różnych warunkach klimatycznych. Żużel scharakteryzowano z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, różnicowej analizy termicznej i atomowej analizy absorpcyjnej. Dominującą fazą była modyfikacja ? z krzemianu dwuwapniowego (?-2CaO SiO2) ze znaczną ilością MgO, 2CaO Al2O3 SiO2, 2CaO MgO 2SiO2 i Ca(OH)2. Skład granulometryczny żużlu obejmował przedział 100 x 10-3÷0,090 x 10-3 m. Pomiary, wykonane in situ w czerwcu w odległość 300 i 600 m od miejsca złożenia żużla, pokazały duże stężenia cząstek zawieszonych (TSP). Porównanie danych doświadczalnych z modelem emisji implementowanym w programie SCREENVIEW, przy założeniu prędkości wiatru wynoszącej 5, 7 i 10 m/s oraz w zakresie wilgotności względnej 10÷50%, wykazało dobrą zgodność obu wyników. Symulacje, które uwzględniały zmiany krajobrazu i prędkości wiatru w ponad 20-letnim okresie, wykazały, że stężenie pyłu przekracza maksymalne dopuszczalne stężenie (MAC) w odległości do 1400 m od depozytu, przy średniej prędkości wiatru 3,0 m/s, wilgotności względnej 37% i do 4000 m w niestabilnych warunkach pogodowych.
EN
Dust is one of the factors that pose most serious danger to human health, especially in densely populated central parts of urban agglomerations. A significant part of dust emissions comes from the motor traffic. Among the dust emission sources related to the vehicle traffic, an important item is the emission of dust from braking systems. A concept to reduce the dust emission from braking systems was developed at PIMOT. A test facility was built, which included a laboratory system to reduce dust emission from braking systems. Preliminary results of the tests carried out showed the proposed solution to be very effective. Empirical tests of the laboratory system were carried out and used for the construction of a mathematical model of the dust emission reduction processes, with the model having been built in accordance with the principle of functional similarity (a behaviouristic model); the results of the tests have been presented in this paper. To identify the model, results of empirical tests carried out on a Krauss test stand were employed. The model examination results presented here provide a possibility of reasonable selection of parameters of the laboratory system. Tests were also carried out to determine the correlation between the coefficient of effectiveness of the reduction of dust emission from the braking system and the independent variables of the model. The examination of the mathematical model unequivocally showed that the effectiveness of the reduction of dust emission most strongly depended on the negative pressure in the pneumatic system. Guidelines for the development work on the proposed concept of a system to reduce dust emission from braking systems have also been presented in this paper.
PL
Pyły należą do najpoważniejszych zagrożeń zdrowia ludzi szczególnie w gęsto zamieszkałych centrach aglomeracji miejskich. Znaczna część emisji pyłów pochodzi z ruchu pojazdów samochodowych. Spośród źródeł emisji pyłów, związanych z ruchem pojazdów, istotną pozycję stanowi emisja pyłów z układu hamulcowego. W PIMOT została opracowana koncepcja zmniejszania emisji pyłów z układów hamulcowych. Zbudowano stanowisko badawcze z laboratoryjnym urządzeniem do zmniejszania emisji pyłów z układu hamulcowego. Wstępne wyniki badań wykazały dobrą skuteczność zaproponowanego rozwiązania. W pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych laboratoryjnego urządzenia, wykorzystanych do budowy modelu matematycznego procesów zmniejszania emisji pyłów, stworzonego zasadzie podobieństw funkcjonalnego (model behawiorystyczny). Do identyfikacji modelu wykorzystano wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych na stanowisku Kraussa. Przedstawione wyniki badań modelu umożliwiają racjonalny dobór parametrów urządze urządzenia. Przeprowadzono również badania korelacyjne miedzy współczynnikiem skuteczności zmniejszania emisji pyłów z układu hamulcowego a zmiennymi niezależnymi modelu. Z badań modelu matematycznego jednoznacznie wynika, że najsilniejszy wpływ na skuteczność zmniejszania emisji pyłów ma podciśnienie w układzie pneumatycznym. Przedstawiono również w pracy założenia do prac rozwojowych nad zaproponowaną koncepcją urządzenia do zmniejszania emisji pyłów z układu hamulcowego.
PL
W artykule przedstawiono założenia metody oceny emisji substancji przenoszonych powietrzem z maszyn zgodnie z zaleceniami PN-EN 1093-2. W normie tej określono sposoby postępowania podczas wyznaczania wielkości emisji zanieczyszczeń z maszyny, w określonych warunkach pracy maszyny, z zastosowaniem metody znaczników gazowych. Zasadą metody pomiarów jest generowanie znacznika gazowego ze znanym i stałym strumieniem, symulującym aerodynamiczne zachowanie się rzeczywistego zanieczyszczenia, a następnie na prowadzeniu pomiarów stężenia znacznika gazowego i rzeczywistego zanieczyszczenia w otoczeniu źródła emisji.
EN
This article presents a method of determining emission of airborne pollutants by machines. It complies with Standard No. PN-EN 1093-2. This standard describes a method of measuring emission rates of airborne pollutants from a single machine, whose operation can be controlled, using tracer gas techniques. The principle is based on the use of a tracer gas generated at a known and constant emission rate to provide the best representation of the pollutant source. Mean tracer gas and pollutant concentrations are measured in the vicinity of the source.
20
Content available remote Emisja cząstek stałych podczas eksploatacji pojazdów samochodowych
63%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań emisji pyłów, które powstają w czasie użytkowania samochodów z uwzględnieniem różnych czynników eksploatacyjnych. Przeprowadzono badania dla 3 odcinków autostrady oraz 3 odcinków miejskich, dla których określono wagę opadu pyłu.
EN
Findings of tests of dusts were introduced to the use of cars with taking all sorts exploitation authorities into consideration at work during. Examinations were carried out for 3 stretches of the motorway and 3 urban segments, which the weight of the fall of dust was defined for.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.