Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1881

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroelementy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
PL
Badania prowadzono na obiekcie łąkarskim „Mechowe Grądy” (550 ha) ekstensywnie użytkowanym. Znaczny areał na tego typu obiekcie zajmują gleby murszowate w podtypie mineralno-murszowych, murszowatych właściwych i murszastych. Wyróżniają się one wadliwymi cechami użytkowymi, a zwłaszcza niską retencją wodną, ubóstwem w składniki pokarmowe, niską pojemnością sorpcyjną i znacznym zakwaszeniem. W wydzielonych zbiorowiskach roślinnych typu Avenastrum pubescens L. i Festuca rubra L. S. S. (na glebie murszastej), Festuca rubra L. S. S. i Alopecurus pratensis L. (na glebie murszowatej właściwej) oraz Avenastrum pubescens L. i Poa pratensis L. (na glebie mineralno-murszowej), jedynie miedź wystąpiła w śladowych ilościach w runi łąkowej. Zawartość pozostałych mikro- pierwiastków (Mn, Fe i Zn), niezależnie od typu florystycznego runi, przekraczała wymagane normy żywieniowe.
EN
Studies were carried out on „Mechowe Grądy” grassland object (ca. 550 ha) extensively utilized. Most of the area on this object are the muck soils of mineral muck, propert muck and muckous subtypes. They are characterized by improper utilization features, particulary low water retention, low nutritive element contents, low sorption capacity and high acidity. In selected plant communities of Avenastram pubescens L. and Festuca rubra L. S. S. types (on muckous soil), Fes- tuca rubra L. S. S. and Alopecurus pratensis L. types (on proper muck soil) and Avenastmm pubescens L. and Poa pratensis L. types (on mineral muck soil), only copper appeared in vestigial quantities. The contents of remaining microelements (Mn, Fe, Zn), independently of floristic type, exceeded required nutrition standards.
4
80%
PL
Badaniami objęto gospodarstwa ekologiczne położone na terenie południowo-zachodniej Polski, a uzyskane wyniki porównano z gospodarstwami konwen­cjonalnymi. W pobranych próbkach gleb oznaczono: skład granulometryczny, C-organiczny, pH, makroelementy (P, K, Mg), mikroelementy (Fe, Mn, Cu, Zn).Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że większość gleb charakteryzowała się odczynem kwaśnym i lekko kwaśnym. Wyniki te odzwierciedlają stan zakwaszenia gleb, jaki występuje na terenie naszego kraju. Wyniki badań wskazują na wyższą zawartość C-organicznego w glebach po­chodzących z gospodarstw ekologicznych niż konwencjonalnych. Zawartość mi­kroelementów całkowitych i ich form rozpuszczalnych (oprócz miedzi) była wyż­sza w glebach z gospodarstw ekologicznych w porównaniu z konwencjonalnymi. W obu typach gospodarstw u dział form rozpuszczlnych mikroelementów w glebie w stosunku do ich zawartości całkowitej był wyższy w glebach uprawianych w sposób ekologiczny w porównaniu z konwencjonalnym, za wyjątkiem Zn.
EN
The survey covered ecological farms, located in south-west part of Poland. Obtained data were compared with the data from conventional farms. Granulometric composition, organic carbon, pH, macroelements (P, K, Mg), microelements (Fe, Mn, Cu, Zn) were determined in soil samples. The result showed that majority of soils were characterized by acid and slightly acid reaction. The results reflect the acidification status of soils that can be observed in our country. Obtained data indicated that the content of organic carbon was higher in soils taken from ecological farms than in those from conventional ones. Content of total and soluble microelements (except of copper) was higher in soils from ecological farms in comparison to conventional. Percentage of soluble forms in total content of microelements in soil was higher in soils from ecological farms in comparision to conventional, except of Zn.
RU
В работе представлено значение микроэлементов, а особенно меди, цинка, марганца, железа и т.п. для нормального функционирования биологических процессов в организме человека, а также анализ методов определения микроэлементов в Польше. Представлены результаты определений микроэлементов и тяжелых металлов в молочных продуктах методом рентгеноспектрального анализа. Например, содержание свинца в молоке составляло 0,048 мг/дм³ , твороге - 0,21 мг/кг, в сыре - 0,60 мг/кг, содержание кадмия в молоке составляло 0,0014 мг/дм³, в твороге - 0,017 мг/кг, в сыре - 0,033 мг/кг.
EN
In the article there has been presented the importance of microelements, especially of copper, zine, manganese, iron and others in the proper functioning of human physiological processes. There has also been presented the analysis of microelement contents determination methods in food products with special regard to research carried out in Poland nowadays. There have been shown the results of microelement and heavy metals determinations in dairy products with the use of x-ray fluorescent spectrometry. For example, the contents of lead in milk was 0,048 mg/dm³, in fat cottage cheese - 0,21 mg/kg, and in ripening cheese- 0,60 mg/kg while cadmium contents in milk was 0,014 mg/dm³, in cottage cheese 0,017 mg/kg, and in ripening cheese 0,033 mg/kg.
PL
W oparciu o wieloletnie doświadczenie nawozowe ustalono bilans B, Cu, Mn i Zn. Doprowadzenie mikroelementów z nawozami mineralnymi i obornikiem było niewielkie i zależało od wysokości dawek nawozów oraz zawartości w nich mikroelementów. Pobranie mikroelementów przez rośliny uzależnione było od wielkości plonów roślin oraz zawartości w nich tych składników. Analizo­wane rośliny pobierały najwięcej manganu, nieco mniej cynku, następnie miedzi, a najmniej boru. W warunkach wyłącznego nawożenia mineralnego bilans wszyst­kich mikroelementów był ujemny, natomiast przy stosowaniu nawożenia mineral­nego łącznie z obornikiem bilans manganu i cynku był dodatni. Bilans miedzi i boru natomiast pozostał nadal ujemny, ale przy znacząco mniejszym ujemnym saldzie bilansowym.
EN
On the basis of long-term fertilization experiment the balance of B, Cu, Mn and Zn was determined. Doses and contents of microelements in used fer­tilizers determined the supply of microelements with mineral fertilizers and farmyard manure. The uptake of microelements by plants was affected by the yields and content of microelements in plants. In all plants of crop rotation the uptake of Mn was the highest Zn and Cu a little less, while B content was the lowest. The balance of all analyzed microelements was negative under condition of mineral fertilization only. The balance of Mn and Zn was positive and B and Cu negative in case of joint mineral and farmyard manure fertilization, however, the negative balance of B and Cu was significantly less than at mineral fertiliza­tion only.
EN
On the basis of literature studies the influence of some soil and fertilizer factors on the concentration of micronutrients in a soil solution was characterized in this paper. Concentration of micronutrients in soil solution is a very significant soil property which may considerably affect their deficit or toxicity. Discussed concentration of the components in soil solution is controlled by the soil solid phase because the ions contained in soil solution remain in equilibrium with dissolved free salts, adsorbed salts, precipitated compounds and exchangeable ions. Thus, the quantity of a component in soil solution is dependent not only on its total content in the soil but also on physico-chemical soil properties and different processes and reactions occuring in the soil.
PL
W osadach komunalnych pobranych z wybranych dziewięciu oczyszczalni ścieków województwa dolnośląskiego oznaczono odczyn, suchą masę, zawartość substancji organicznej oraz koncentrację miedzi, cynku, manganu i żelaza. Odczyn badanych osadów oznaczony w wodzie wynosił średnio 6,7 pH. W analizowanych osadach ściekowych stwierdzono średnio 20,7% suchej masy. Z wyjątkiem jednego z badanych osadów pozostałe osady charakteryzowały się wysoką zawartością substancji organicznej (powyżej 50%). Osady ściekowe z analizowanych oczyszczalni różniły się zawartością mikroelementów. Średnie koncentracje mikroelementów w badanych osadach wynosiły 143 mg Cu·kg⁻¹, 1318 mg Zn·kg⁻¹, 2329 mg Fe·kg⁻¹ i 314 mg Mn·kg⁻¹.
EN
Municipal sewage sludges taken from nine selected sewage treatment plants of the Lower Silesia Province were analysed for reaction, dry matter, organic matter and copper, zinc, manganese and iron contents. The reaction (determined in water) of sewage sludge was equal 6.7 pH on average, dry matter content reached 20.7%. All analysed sludges, except of one, were characterized by high organic matter content (above 50%). Sewage sludges from examined sewage treatment plants differed in micronutrients’ concentration; the average contents were as follows: 143 mg Cu·kg⁻¹, 1318 mg Zn·kg⁻¹, 2329 mg Fe·kg⁻¹ i 314 mg Mn·kg⁻¹.
PL
Zbadano możliwość otrzymywania skondensowanych fosforanów potasowo-sodowych z Mg, B, Zn, Cu, Fe, Mn, Mo i Co. Omówiono wpływ składu mieszaniny reakcyjnej i temperatury procesu (623 - 673 K) na właściwości produktów. Określono istotne warunki przebiegu kondensacji w ciągłym, bębnowym reaktorze. Otrzymano produkty zawierające polifosforanowe kompleksy mikroelementów. Mogą być one wykorzystane w produkcji stałych i zawiesinowych nawozów wieloskładnikowych.
EN
The possibility of obtaining condensed potassium-sodium phosphates with Mg, B, Zn, Cu, Fe, Mn, Mo and Co was investigated. The influence of reactive mixture composition and process temperature (623 - 673 K) on the properties of product was discussed. Fundamental conditions of condensation course in continuous flow drum reactor were determined. The products containing polyphosphate complexes of microelements weres obtained. They may be used in production of solid and suspension multicomponent fertilizers.
PL
Opracowano niskoodpadowy proces kompleksowego wytwarzania produktów nawozowych o regulowanej rozpuszczalności z możliwością obniżenia w nich zawartości metali ciężkich i fluoru. Według przedstawionego rozwiązania z konwersji chlorku potasu z diwodorofosforanem amonu lub z jego mieszaniną z siarczanem amonu - w pierwszym przypadku, czy też z diwodorofosforanem sodu lub z jego mieszaniną z siarczanem sodu - w drugim, otrzymano wieloskładnikowe produkty nawozowe, w których fosforany występowały w formie ortofosforanów (NPK, NPKS, PKNa, PKNaS). Zagospodarowując z kolei odpadowy roztwór macierzysty z konwersji chlorku potasu wytworzono produkty NPKMgS. Wykorzystując następnie, jako substraty do kondensacji (300-500°C) produkty konwersji chlorku potasu ze zamonizowanym ekstrakcyjnym kwasem fosforowym lub z jego mieszaniną z kwasem siarkowym otrzymano wodoro- lub obojętne skondensowane fosforany PKNa(S) lub PKCa(S) o różnym stopniu rozpuszczalności w wodzie, o zróżnicowanym stosunku wagowym K2O/P2O5, które mogą być wykorzystane jako nawozy o spowolnionym działaniu lub jako czynniki kompleksujące mikroelementy. Zbadano możliwość wytwarzania polifosforanowych kompleksów z mikroelementami (Cu, Zn, Mn, Co) w procesie dehydratacji diwodorofosforanów potasu i sodu.
EN
A low-waste process of complex manufacture of the fertilizer products with controlled solubility with the possibility of reduction of the heavy metals and fluorine content in them has been elaborated. According to the presented solution from the conversion of potassium chloride with ammonium dihydrogen phosphate or with its mixture with ammonium sulfate - in the first case, or from sodium dihydrogen phosphate or its mixture with sodium sulfate in the second one the multicomponent fertilizer products were obtained in which phosphates occurred in the form of orthophosphates (NPK, NPKS, PKNa, PKNaS). Consecutively by management of the waste parent solution from potassium chloride conversion the NPKMgS products were formed. Subsequently utilizing as the substrates for condensation (300-500°C) the products of potassium chloride conversion with ammoniated extraction phosphoric acid or its mixture with sulfuric acid hydro- or neutral condensed phosphates PKNa(S) or PKCa(S) were obtained with the different degree of solubility in water, with a various weight ratio of K2O/P2O5, which can be utilized as fertilizers with moderated action or as the agents complexing microelements. The possibility of manufacture of polyphosphate complex with microelements (Cu, Zn, Mn, Co) in the dehydration process of potassium and sodium dihydrogen phosphates has been investigated.
EN
Lead compounds are still the most dangerous poisons. The effects of lead intoxication occur mainly as a result of environmental exposure through lead paints, dust, soil, potable water. Pathophysiology of lead poisoning is still poorly understood, especially gastrointestinal and hepatological aspects. In consequence, the aim of the paper is to present the most important data concerning the effects of chronic lead exposure on the digestive system and the interactions between lead and selected trace elements.
PL
Związki ołowiu są nadal jedną z najgroźniejszych trucizn. Zjawisko zatrucia tym metalem występuje głównie wskutek narażenia środowiskowego – kontakt z farbami ołowiowymi, zanieczyszczoną glebą, wodą pitną czy pyłem. Patofizjologia zatrucia ołowiem jest ciągle jeszcze niedostatecznie zbadana, zwłaszcza jej aspekty z zakresu gastroenterologii i hepatologii. Dlatego też celem pracy jest przedstawienie najważniejszych danych z zakresu wpływu przewlekłego narażenia na związki ołowiu na układ pokarmowy oraz interakcji ołowiu z wybranymi mikroelementami.
19
80%
EN
W latach 1999-2001 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe, w któ­rym badano oddziaływanie zastosowanych dolistnie boru, manganu, molibdenu, miedzi i cynku na plon ziemniaka. Badania prowadzono na glebie płowej właści­wej, w rejonie charakteryzującym się opadami atmosferycznymi na poziomie 460 mm rocznie. Stwierdzono, że korzystnie na plon bulw, plon suchej masy i skrobi w bul­wach wpływały zastosowane dolistnie miedź, molibden, cynk i mangan. Najwyższy plon bulw uzyskano po dolistnym zastosowaniu miedzi. Jednak bulwy ziemniaka opryskiwanego miedzią charakteryzowały się nieco mniejszą zawartością suchej masy i skrobi niż te, w uprawie których nie stosowano miedzi. W efekcie średni plon suchej masy i plon skrobi w bulwach dla obiektu opryskiwanego miedzią był zbliżony do plonów zebranych z obiektów, na których stosowano molibden, cynk i mangan. Stosowana w badaniach schelatowana mieszanina mikroelementów o handlowej nazwie Gama wpływała w takim samym stopniu na uzyskane plony, jak zastosowane pojedynczo molibden, mangan czy cynk.
PL
Strict field experiment was conducted in 1999-2001 concerning the effect of boron, manganese, molybdenum, copper and zinc foliar application on the potato yield. The research was carried out on fallow soil in the region with ave­raged annual rainfall of 460 mm. It was stated that copper, molybdenum, zinc and manganese foliar application positively affected the yields of tubers as well as the dry matter and starch contents in tubers. The highest tuber yield was obtained after foliar apply­ing of copper. However, the potato tubers sprayed with copper were characte­rized by slightly lower dry matter and starch contents than the tubers of potatoes whose leaves were not treated with copper. Thus, the average yield of dry matter and yield of starch were similar to those from objects where Mo, Zn or Mn were used. The chelated mixture of tested microelements (trade name Gama) used in the experiment affected the yields to the same degree as applied individually mo­lybdenum, manganese and zinc.
PL
W latach 1997 - 2001 na piasku gliniastym lekkim pylastym przeprowadzono doświadczenie połowę w celu określenia zawartości niektórych mikroelementów (Zn, Cu, Fe, Mn i Ni) w poszczególnych częściach morfologicznych roślin żeń-szenia (liście, łodygi, nasiona, korzenie) w kolejnych czterech latach wegetacji. Oznaczeń ilościowych dokonano metodą ICP-AES. W doświadczeniu stwierdzono wzrost plonów roślin żeń-szenia w miarę upływu kolejnych lat wegetacji. Generalnie, niezależnie od wieku roślin najwięszą ilość cynku, manganu i żelaza gromadziły liście, zaś w miedzi - nasiona żeń-szenia. Najmniej badanych składników gromadziły nasiona. W doświadczeniu wykazano zmniejszanie się zawartości miedzi i niklu w korzeniach żeń-szenia amerykańskiego w miarę upływu kolejnych lat wegetacji. Natomiast najwięcej cynku i manganu gromadziły korzenie w drugim roku uprawy. W miarę starzenia się roślin notowano zwiększanie się zawartości miedzi i niklu a jednocześnie zmniejszanie się zawartości cynku w nasionach żeń-szenia. Największą ilość badanych składników w łodygach żeń-szenia amerykańskiego stwierdzono w drugim roku uprawy, wraz ze starzeniem się roślin obserwowano wyraźne zmniejszenie się ich zawartości.
EN
Field experiment was carried out within 1997-2001 on light loamy sand, aiming at determination of chosen microelements content (Zn, Cu, Fe, Mn, Ni) in particular morphological parts of American ginseng (leaves, stems, roots and seeds) during following four years of vegetation. The quantitative analyses were performed using IC analyses P-AES method was carried out. The experiment showed slight increase of ginseng yields along with the plant ageing. Generally, apart from the plant’s age, the highest amounts of Zn, Mn and Fe accumulated the leaves while Cu - the seeds of American ginseng. The lower amounts of microelements were found in ginseng seeds. Decrease of Cu and Ni content was observed in ginseng roots in following years of vegetation. The highest contents of Zn and Mn in roots was noted in the second vegetation year. Along with plants ageing an increase of Cu and Ni, at simultaneous decrease of zinc were observed in ginseng seeds. The highest amounts of examined microelements in ginseng stems were stated in the second year of cultivation; along with plants’ ageing a decrease of their content was observed.
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.